Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gair o gyngor

Dewch i weld y Brifysgol

Anogwch eich mab/merch i fynd i Ddiwrnod Agored cyffredinol y Brifysgol ac yna i Ddiwrnodau Ymweld UCAS ar gyfer pob un o’u dewisiadau cwrs.

I wneud y mwyaf o'r ymweliad â Bangor, anogwch eich mab neu’ch merch i baratoi cwestiynau i staff a myfyrwyr presennol cyn mynychu'r Diwrnod Agored.

Ymchwiliwch Gyllid Myfyrwyr

Dysgwch cyn gynted â phosib pa gymorth ariannol mae hawl gan eich mab neu ferch i’w gael, a phryd y bydd yn ei dderbyn, fel y gallwch gynllunio eich cyllideb.

Gall eich plentyn wneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu, benthyciad costau byw a’r grant cynhaliaeth ar un ffurflen, sef PN1 Cais am Gyllid i Fyfyrwyr.

Rydym yn eich cynghori i lenwi’r ffurflen hon cyn gynted ag y bydd ar gael (ym mis Ionawr cyn i’r cwrs ddechrau’r mis Medi canlynol).

Yng Nghymru, mae’r ffurflen PN1 Cais am Gyllid i Fyfyrwyr ar gael o www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Efallai byddai’n fuddiol i chi fynd i wefannau www.ucas.com a www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk er mwyn dysgu am y drefn ymgeisio a materion ariannol.

Cyngor Ariannol

Anogwch eich mab neu ferch i agor cyfrif banc myfyriwr cyn iddo/iddi gychwyn yn y Brifysgol. Mae'r Llyfryn Cyngor Ariannol (a anfonir yn y pecyn Cofrestru) yn cynnwys cynllunydd cyllideb - gweithiwch trwy hwn gyda'ch mab neu ferch cyn dechrau'r Wythnos Groeso.

Sicrhewch fod gan eich plentyn rhywfaint o arian ar ddechrau'r tymor, rhag ofn bod oedi, am unrhyw reswm, cyn iddo/iddi dderbyn ei siec benthyciad.

Dewch a digon o luniau pasbort - bydd eu hangen ar gyfer pob math o gardiau aelodaeth a ffurflenni yn ystod yr Wythnos Groeso.

Cymorth ychwanegol

Bydd datgelu anabledd, dyslecsia neu anhawster iechyd meddwl, yn fuan, yn gymorth i ni ddechrau cynllunio ar gyfer unrhyw ofynion cynhaliol y bo eu hangen ar eich mab neu ferch.

Cadwch gopïau

Gwnewch lungopïau/sawl printiad o bob ffurflen e.e. llety, UCAS, cyllid, adroddiad personol ac ati fel eu bod wrth law os bydd eu hangen.

Cyfryngau Cymdeithasol

Gellwch chi neu eich mab/merch gael blas ar fywyd myfyriwr ym Mangor a chael y wybodaeth ddiweddaraf am y Brifysgol trwy ddilyn Prifysgol Bangor ar Facebook neu Twitter.

Peidiwch â gwneud penderfyniad dros eich plentyn

Cynghorwch eich mab neu’ch merch, ond anogwch ef/hi i benderfynu drosto/drosti’i hun ar sail amgylchiadau unigol.