Wyddoch chi?

  • Prifysgol Bangor sy’n cynnig y nifer fwyaf o gyrsiau cyfrwng Cymraeg.

Ysgoloriaethau

  • Mae ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg gwerth hyd at £3,000 ar gael gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Pam Bangor?

Mae Bangor yn fwy na Phrifysgol; mae’n ffordd o fyw. Dyma rhai rhesymau pam fod myfyrwyr yn dewis astudio ym Mangor.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr. Mae Bangor yn cael ei chydnabod fel lle cyfeillgar a chyfleus i fyw ac astudio, gyda nifer o’n myfyrwyr yn dewis dod yma oherwydd maint a natur y ddinas ei hun.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gallu sicrhau lle mewn neuadd i holl israddedigion y flwyddyn gyntaf sy’n gwneud cais cyn y dyddiad cau – mewn llety sydd wedi ei farnu y cyntaf yn y DU (What Uni Student Choice Awards 2018). Cewch fwy o wybodaeth ar ein tudalen Llety.

Lleoliad anhygoel

Mae’r lleoliad a’r ardal gyfagos hefyd ymhlith y rhesymau pam mae myfyrwyr yn dewis dod i Fangor. Mae Parc Cenedlaethol Eryri a thraethau Ynys Mon yn cynnig digon o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored neu i fwynhau eich hunain yn ymlacio. Mae’r Brifysgol hefyd o fewn cyrraedd hawdd i Landudno, Caer, Lerpwl a Manceinion.

Costau byw isel a chymorth ychwanegol

Mae byw ym Mangor yn rhad o gymharu â chostau byw mewn nifer o ddinasoedd a threfi prifysgol eraill, ac mae gwahanol arolygon costau byw yn gyson yn barnu mai Bangor ydi un o’r llefydd mwyaf economaidd i astudio.

Mae Bangor hefyd yn cynnig cymorth ychwanegol trwy ein cynllun Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau.

Tref glos a chyfeillgar...

Mae nifer o’n myfyrwyr yn dewis dod yma oherwydd maint a natur y Brifysgol a Bangor ei hun. Mae’r ffaith bod pob dim mor agos a chyfleus hefyd yn help.

Mewn arolwg diweddar o drefi a dinasoedd prifysgol, cyfrifwyd Bangor yn un o’r lleoedd gorau i fod yn fyfyriwr, o safbwynt cyfleusterau a lleoliad.

Mae bywyd cymdeithasol heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau Cymraeg a drefnir. Mae’r rhain yn cynnwys gweithgareddau cymdeithasol a hamdden.

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae Academi, clwb nos Undeb y Myfyrwyr yn ganolbwynt i lawer iawn o’r adloniant gyda’r nos. Mae Bangor hefyd yn cynnig aelodaeth yn rhad ac am ddim i holl glybiau a chymdeithasau’r Brifysgol.

Yn ogystal, bydd Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio yn cynnwys theatr, darlithfeydd, mannau arddangos, bar a chaffi ar gyfer y Brifysgol a’r gymuned leol.

Cefnogi ein myfyrwyr...

Ym Mangor, rydym yn rhoi blaenoriaeth ar gofalu am ein myfyrwyr a’u cefnogi. O’r adeg y cyrhaeddant Fangor, rhoddir cymaint o gymorth a chefnogaeth ag sy’n bosibl i fyfyrwyr o ran materion iechyd a lles, yn ogystal â’u gwaith academaidd.

Mae cynlluniau megis y cynllun Arweinwyr Cyfoed a’r system Tiwtoriaid Personol yn sicrhau fod myfyriwr arall neu aelod o staff academaidd bob amser wrth law, tra bod Gwasanaethau Myfyrwyr y Brifysgol yn rhoi cefnogaeth proffesiynol i fyfyrwyr.

Gall staff y Gwasanaethau Myfyrwyr roi cymorth a chyngor ar faterion fel llety, cyfarwyddyd gyrfaol, materion ariannol, dyslecsia, anabledd neu anghenion ychwanegol, newid cyrsiau, gofal iechyd neu gynghori.

Mae’r Ganolfan Sgiliau Astudio yn darparu rhagor o gymorth i fyfyrwyr gyda’u gwaith academaidd, yn cynnwys cymorth gyda llythrennedd, rhifedd, TG, gwaith tîm, cynllunio project, sgiliau llafar ac ysgrifenedig.

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gyflwyno er mwyn helpu datblygiad personol a gyrfa’r myfyrwyr.