Holl Newyddion A–Y

Adnoddau newydd ar gyfer seilwaith cyfathrebu Cymraeg

Yn ystod 2015-2016 bu tîm Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, yn datblygu adnoddau newydd ar gyfer siarad Cymraeg gyda chyfrifiaduron.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

Apusrwydd yw... Ap Termiadur Addysg ar eich ffôn a’ch tabled!

Y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, oedd y cyntaf i gael ap newydd Y Termiadur Addysg wedi’i lwytho ar ei ffôn symudol yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2012

Arbenigeddau Bangor yn rhoi llawenydd y llais yn ôl i John

Mae arbenigeddau arloesol ym Mhrifysgol Bangor wedi golygu fod gŵr a gollodd y defnydd o’i lais yn dilyn triniaethau canser ddwy flynedd yn ôl, bellach yn gallu cyfathrebu yn ei lais synthetig ei hun.

Yn ail bennod cyfres DRYCH ar S4C nos Sul, 28 Ebrill, ceir hanes cyn-aelod staff y Brifysgol, John Wyn Jones, o Fiwmares, ac ymdrechion’r Uned Technolegau Iaith yng Nghanolfan Bedwyr, Canolfan Gwasanaethau, Technoleg ac Ymchwil Cymraeg Prifysgol Bangor, i greu llais synthetig ar ei gyfer.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2019

Arwain gydag e-lyfrau

Bydd gwaith arloesol staff Canolfan Bedwyr ym maes e-lyfrau Cymraeg yn cael lle blaenllaw ar y rhaglen Pethe ar S4C heno (26 Mawrth 2012).

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2012

Bardd Preswyl Radio Cymru

Bydd y prifardd cadeiriol a Chyfarwyddwr Canolfan Bedwyr, Dr Llion Jones, yn ymgymryd â rôl newydd fel bardd preswyl BBC Radio Cymru y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2014

#bedwyr20: Canolfan Bedwyr yn dathlu 20

Yn y cyntaf o gyfres o ddigwyddiadau i gofnodi ei phen-blwydd yn 20, bydd Canolfan Bedwyr yn agor ei drysau ar gyfer prynhawn agored ddydd Mawrth nesaf 13 Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Medi 2016

#Bedwyr20 - Symposiwm Llwyddiannus

Fel rhan o ddathliadau #bedwyr20, cynhaliwyd symposiwm llwyddiannus yn trafod ‘Y Gymraeg a Brexit’ yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Tachwedd 2016

#Bedwyr20 - Trafod effaith Brexit ar y Gymraeg

Fel rhan o ddathliadau #Bedwyr20 Canolfan Bedwyr, bydd Prifysgol Bangor yn cynnal symposiwm ar 8 Tachwedd i drafod sgil-effeithiau posib Brexit ar y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2016

Canolfan Bedwyr yn y Gymuned

Wedi iddynt gwblhau cwrs gloywi iaith wedi ei deilwra’n benodol ar eu cyfer gan diwtoriaid iaith Canolfan Bedwyr, cyflwynwyd tystysgrifau i aelodau staff Cylch Meithrin Seiont a Pheblig, Caernarfon yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2016

Canolfan Ymchwil newydd i fod o gymorth wrth lunio gwasanaethau i blant a theuluoedd

Crëwyd Canolfan ymchwil newydd i adeiladu ar ymchwil sydd wedi dangos sut y mae rhaglenni ar gyfer plant bychain, rhieni ac athrawon ar draws Gymru yn cefnogi datblygiad cymdeithasol ac emosiynol plant. Bydd y Ganolfan yn rhoi gwybodaeth bellach a fydd yn cynorthwyo’r Cynulliad wrth iddynt ddatblygu gwasanaethau i blant a theuluoedd i’r dyfodol.

Bydd y Ganolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth yn cael ei lansio gan Huw Lewis AS, Dirprwy Weinidog dros Blant, ddydd Mercher, 9 Mawrth, yng Nghynhadledd Blynyddoedd Rhyfeddol Cymru yng Nghaerdydd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2011

Cydnabod athrawon a darlithwyr am ddatblygu sgiliau iaith

Cafodd ymdrechion athrawon a darlithwyr i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg eu cydnabod mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yng Nghanolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2015

Cydnabyddiaeth i fardd sy’n trydar

Mae llyfr arloesol o drydar cynganeddol o waith Dr Llion Jones wedi’i osod ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2013.

Mae’r gyfrol, Trydar mewn Trawiadau (Cyhoeddiadau Barddas), wedi’i disgrifio fel y casgliad cyntaf o drydar yn y Gymraeg, ac un o’r casgliadau cyntaf o drydargerddi mewn unrhyw iaith.

Ers dros dair blynedd, mae Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr a phrifardd cadeiriol Eisteddfod Genedlaethol 2000, wedi bod yn gwneud defnydd creadigol o gyfrwng poblogaidd Twitter i drydar mewn cynghanedd yn unig, gan ddefnyddio’r 140 nod cyfrifiadurol y mae Twitter yn eu caniatáu i roi cipolwg ar y byd trwy gyfrwng cwpledi ac englynion

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2013

Cyflwyno tystysgrifau i ddysgwyr ar Ddiwrnod Shwmae Su’mae

Derbyniodd nifer o staff y Brifysgol sydd wedi bod yn dilyn cyrsiau dysgu Cymraeg dystysgrifau am ei hymdrechion heddiw, a hynny fel rhan o ddathliadau Diwrnod Shwmae Su’mae, sef diwrnod sy’n hybu defnydd o’r Gymraeg drwy annog pawb i ddechrau sgwrs gyda chyfarchiad yn yr iaith.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2018

Cyfraniad tiwtor iaith yn cael ei gydnabod

Mae Prif Diwtor Uned Gloywi Iaith Canolfan Bedwyr wedi derbyn gwobr uchel ei bri am ragoriaeth mewn dysgu.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2015

Cyfrifiad mewn Cymraeg clir

 

Bydd dylanwad Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor i’w brofi ym mhob cartref yng Nghymru dros yr wythnosau nesaf wrth i holiaduron Cyfrifiad 2011 gael eu llenwi. Mae Eleri Jones o Uned Cymraeg Clir y ganolfan wedi bod yn ganolog i’r gwaith o sicrhau bod y fersiwn Gymraeg yn un y gall siaradwyr Cymraeg ei deall a’i defnyddio yn ddidrafferth.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2011

Cyhoeddi project newydd i ddarparu fersiwn synthetig Cymraeg o’u llais eu hun i bobl sy’n colli eu lleferydd

Mae Uned Technolegau Iaith (UTI) Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, wedi ennill grant o £20,000 i ddatblygu rhaglen fydd yn recordio lleisiau pobl sydd mewn perygl o golli’r gallu i siarad oherwydd canser y gwddf neu glefydau eraill, a chynhyrchu fersiwn synthetig sy’n swnio’n naturiol o lais pob unigolyn. Ar hyn o bryd dim ond ar gyfer siarad Saesneg mae’r gwasanaeth hwn ar gael, ond bydd hyn am y tro cyntaf yn caniatáu i gleifion barhau i allu siarad Cymraeg gyda’u llais eu hun, yn hytrach na llais synthetig cyffredinol sy’n swnio fel robot neu lais rhywun arall. Bydd yr UTI yn gweithio gydag awdurdodau iechyd a therapyddion lleferydd i gynnig y gwasanaeth drwy Gymru.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017

Cynhadledd i roi'r Gymraeg ar waith

Bydd Prif Weinidog Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg yn rhannu llwyfan mewn cynhadledd ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon a fydd yn edrych ar ddulliau o annog defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2015

Cynllun Iaith Prifysgol Bangor yn gosod y safon

Ddydd Mawrth 7 Mai, bydd Prifysgol Bangor yn tanlinellu ei hymrwymiad i’r Gymraeg wrth i’r Is-ganghellor, Yr Athro John Hughes, lansio ei Chynllun Iaith diwygiedig.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2013

Datblygu iaith yn arwain at ddatblygu gyrfa

Ddechrau’r haf cafodd yr athrawes Nia Daly o Landrillo yn Rhos ei chyflwyno â thystysgrif go arbennig – am gwblhau cwrs i ddatblygu ei sgiliau iaith Gymraeg yng Nghanolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor.

 

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2015

Datblygu technoleg adnabod lleferydd ar gyfer y Gymraeg

Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr newydd gael grant gwerth £56,000 gan gronfa Technoleg a’r Gymraeg Lywodraeth Cymru a buddsoddiad gan gronfa ddigidol S4C i ddatblygu mwy ar adnabod lleferydd ar gyfer y Gymraeg.

 

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ionawr 2014

Dathlu llwyddiannau deiliaid diweddaraf y Dystysgrif Sgiliau Iaith

Fel rhan o ddathliadau Wythnos Shwmae Su’mae yma ym Mhrifysgol Mangor, cynhelir digwyddiad i ddathlu gwaith myfyrwyr Cangen Bangor o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd cyfle i roi sylw i rai o’r myfyrwyr hynny sydd wedi llwyddo i ennill y Dystysgrif Sgiliau Iaith eleni. Bydd rhai o Lysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n astudio ym Mangor yno hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2018

Dathlu Llwyddiant ar Ddydd Gŵyl Dewi

Bydd Prifysgol Bangor yn nodi Dydd Gŵyl Dewi eleni trwy gynnal digwyddiad i ddathlu llwyddiant tri thîm sydd wedi sgorio’r marciau uchaf posib mewn arolwg annibynnol o wasanaethau Cymraeg.

Llwyddodd tîm y Switsfwrdd Canolog a thîm Derbynfa Pontio i sgorio 100% mewn ymchwiliad i wasanaethau ffôn a derbynfa gan Gomisiynydd y Gymraeg. Yn ystod ymarfer siopwr cudd gan swyddfa’r Comisiynydd, cysylltwyd â’r timau hyn dair gwaith a llwyddodd y timau i gynnig gwasanaeth Cymraeg cyflawn a chwrtais bob tro. Roedd yr Arolwg Sicrwydd gan Swyddfa’r Comisiynydd yn un cenedlaethol a dim ond nifer cymharol fychan o weithleoedd a lwyddodd i sgorio 100%.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2017

Dathlu llwyddiant cwrs Cymraeg arloesol

A pioneering group of classroom assistants have been awarded certificates to mark their achievement on a brand new course to boost Welsh-language skills.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2016

Dr Prysor Williams yn derbyn Gwobr am ei gyfraniad i wyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg

Derbyniodd Dr Prysor Williams, Uwch-ddarlithydd mewn Rheolaeth Amgylcheddol ym Ysgol Gwyddorau'r Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, Wobr Goffa Eilir Hedd Morgan yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg yn Abertawe  neithiwr (Mercher 08 Mawrth 2017).

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2017

Ffair Swyddi Cymraeg

Ddydd Iau, 19 Mawrth am y tro cyntaf bydd Prifysgol Bangor yn cynnal Ffair Swyddi Cymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2015

Ffordd arloesol o ymarfer iaith a chorff

Diolch i broject cydweithredol rhwng Canolfan Bedwyr a gwneuthurwr offer ffitrwydd blaenllaw mae cyfleoedd newydd bellach ar gael i ddefnyddio’r Gymraeg wrth ymarfer corff.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2013

Geiriadur Bangor yn camu i'r bwlch

Mae Geiriadur Cymraeg Saesneg y BBC nôl yn fyw ar ei newydd wedd diolch i Ganolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2014

Geiriadur Cymraeg ym mhobman! Lansio ap geiriaduron newydd a bysellfwrdd ffôn Cymraeg ar ben yr Wyddfa, 23 Hydref, 2012

Diolch i'r cynnydd mewn technoleg y blynyddoedd diwethaf, o heddiw ymlaen mi fydd hi'n bosib cario a defnyddio geiriadur Cymraeg i bobman. Bydd Ap Geiriaduron – sydd ar gael i’r iPhone, iPad ac Android – yn cael ei ddefnyddio am y tro cyntaf ar ben yr Wyddfa er mwyn dangos pa mor gryno a defnyddiol y mae fel geiriadur i ddysgwyr, rheini, plant ac athrawon ym mhobman.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2012

Gwaith arloesol Prifysgol yn cael ei amlygu wrth lansio’r fersiwn ar-lein o Geiriadur yr Academi

The pioneering work of the Language Technologies Unit at Canolfan Bedwyr will be highlighted as the Welsh Language Board launches an online version of Geiriadur yr Academi, the Welsh Academy English-Welsh Dictionary.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2012

Gweinidog yn ymweld â chanolfan sy’n gefn i’r Gymraeg

Cafodd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, gyfle i glywed am nifer o brojectau arloesol sy’n hybu a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg wrth iddo ymweld â Chanolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor yn ddiweddar (17 Tachwedd 2011).

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2011

Hacio'r Iaith ym Mhrifysgol Bangor

Bydd rhyw 80 o gefnogwyr brwd technoleg a’r Gymraeg yn tyrru i Fangor y penwythnos hwn i bumed gynhadledd Hacio’r Iaith, sy’n cael ei chynnal yng Nghanolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor o dan nawdd Canolfan Bedwyr a phroject TILT.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2014

Hwb i iaith cynorthwywyr dosbarth Fflint a Wrecsam

Mae pymtheg o gynorthwywyr dosbarth yn cael hyfforddiant sgiliau iaith Gymraeg ar gwrs sy’n cael ei gynnig yng ngogledd Cymru am y tro cyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ionawr 2016

Lansio cyfrol arloesol ar Ieithyddiaeth a Geiriaduraeth Gymraeg

Bydd cyfrol o ysgrifau ar Ieithyddiaeth a Geiriaduraeth Gymraeg yn cael ei lansio gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar yr 21ain o Ionawr ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2015

Lansio Cyfrol o Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu

Mae cyfrol newydd o’r enw Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu newydd ei chyhoeddi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a bydd yn cael ei lansio yng Nghanolfan Bedwyr, nos Iau yr 21ain o Ionawr.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2016

Llwyddiant Womenspire i Delyth Prys

Mae Pennaeth Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor, Delyth Prys, wedi derbyn gwobr gan brif elusen Cymru ym maes cydraddoldeb rhwng y rhywiau, a hynny am ei gwaith arloesol ym maes technolegau ieithoedd lleiafrifol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2018

Macsen yn siarad mwy

Mae deallusrwydd artiffisial (AI) yn mynd yn fwy clyfar bob dydd. Erbyn hyn mae gan lawer o bobl yng Nghymru ddyfeisiau fel Alexa, Siri, a Google Now sy’n medru ateb cwestiynau ar lafar am y tywydd, newyddion a ffeithiau defnyddiol eraill. Maen nhw hyd yn oed yn medru ymateb i lais yn gofyn iddyn nhw gynnau’r golau, troi’r trydan ymlaen neu bethau tebyg. Yn anffodus, dim ond yn Saesneg mae’r rhain yn gweithio, ond rydyn ni gam yn nes at gael system debyg yn Gymraeg gyda Macsen, sy’n ffrwyth gwaith ym Mhrifysgol Bangor, gyda chymorth grant gan Lywodraeth Cymru. Ar y dechrau roedd Macsen yn medru ymateb i orchmynion syml yn unig, ond erbyn hyn mae hefyd yn medru ateb cwestiynau eraill, a mynd i’r erthyglau mwyaf poblogaidd yn y Wicipedia Cymraeg a chael hyd i wybodaeth ddefnyddiol yno. Mae’n ddarllen allan y paragraff cyntaf o erthygl, neu benawdau’r newyddion, gan ddefnyddio llais synthetig. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2018

Mae bron hanner o’r holl fyfyrwyr sy’n astudio cwrs gradd trwy gyfrwng y Gymraeg bellach yn gwneud hynny ym Mhrifysgol Bangor

Mae ystadegau diweddar wedi datgelu fod bron hanner o’r holl fyfyrwyr sy’n astudio cwrs gradd trwy gyfrwng y Gymraeg bellach yn gwneud hynny ym Mhrifysgol Bangor. Yn ogystal, ym Mhrifysgol Bangor mae’r nifer fwyaf o ddarlithwyr sy’n addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2018

Mae pob Athro’n Athro Iaith

Bu'r pwnc amserol cyflwyno’r Gymraeg ar draws y cwricwlwm o dan y chwyddwydr mewn sesiwn drafod arbennig wedi ei threfnu gan Brifysgol Bangor stondin y Brifysgol ar faes Eisteddfod yr Urdd Ddydd Gwener 8 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2012

Pen-blwydd Ymgyrch Common Voice Cymraeg yn Un Oed

Heddiw (dydd Gwener 7 Mehefin, 2019) mae’n flwyddyn gyfan ers lansio’r ymgyrch Common Voice Cymraeg ( http://voice.mozilla.cy). Mae Common Voice yn llwyfan torfoli a ddatblygwyd gan gwmni meddalwedd rhyngwladol Mozilla, ac yn ymdrech i gasglu recordiadau llais o nifer o ieithoedd y byd ar gyfer creu technoleg lleferydd cod agored yn yr ieithoedd hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2019

Penodi aelod o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg

Mae Dr Lowri Angharad Ahronson o Ganolfan Bedwyr wedi’i phenodi’n aelod o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg. Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, yw Cadeirydd y Cyngor a swyddogaeth y grŵp yw cynghori a chyflwyno sylwadau i Weinidogion Cymru mewn perthynas â strategaeth newydd y Gymraeg a chynlluniau gweithredu blynyddol Gweinidogion Cymru o dan y strategaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2012

Penodi i Weithgor Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg yn y Gweithle

Mae Dr Lowri Hughes o Ganolfan Bedwyr Prifysgol Bangor wedi derbyn gwahoddiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, i fod yn aelod o Weithgor yr Iaith Gymraeg ym maes Datblygu Economaidd a Gweinyddu Llywodraeth Leol. Cadeirir y Gweithgor gan Rhodri Glyn Thomas AC.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Chwefror 2016

Penodi Llysgenhadon newydd i’r Coleg Cymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2018 er mwyn annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2018

Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol yn rhoi meddalwedd allweddol i ddatblygu technoleg yn y Gymraeg

Bydd adnoddau meddalwedd allweddol a ddisgrifir fel y blocau adeiladu ar gyfer llunio technoleg cyfrifiadurol yn y Gymraeg yn cael ei ryddhau am ddim i gwmnïau, codwyr a haciwyr iaith yn dilyn eu datblygiad gan Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2015

Prif Weinidog Cymru y cyntaf i recordio'i lais ar gyfer adnodd Lleferydd Cymraeg newydd

Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, oedd y cyntaf i ymateb i apêl newydd gan Brifysgol Bangor am wirfoddolwyr i recordio’u llais er mwyn creu adnodd Adnabod Lleferydd Cymraeg newydd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2014

Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Iaith Gymraeg

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill gwobr genedlaethol am y defnydd gorau o’r Gymraeg ym maes Adnoddau Dynol.

Cyflwynwyd y wobr, a noddwyd gan ymgyrch Dysgu Cymraeg Llywodraeth Cymru, fel rhan o Wobrau Adnoddau Dynol Cymru mewn noson fawreddog a drefnwyd gan Rwydwaith Adnoddau Dynol Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2018

Prifysgol Bangor yn helpu Mozilla gyda thechnoleg lleferydd Cymraeg

Mae Mozilla, y cwmni rhyngwladol o Galifornia sy’n gyfrifol am y porwr gwe Firefox, newydd lansio eu cynllun Common Voice amlieithog. Ar ôl cychwyn gyda Saesneg y llynedd, mae tair iaith newydd yn cael eu hychwanegu yn awr, sef y Gymraeg, Almaeneg, a Ffrangeg. Llwyddodd y Gymraeg i gyrraedd y brig oherwydd cymorth gan yr Uned Technolegau Iaith yng Nghanolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2018

Prifysgol Bangor yn lansio ‘siop un stop’ ar gyfer y Gymraeg

Mae Prifysgol Bangor heddiw (Mercher 8 Mehefin) yn lansio Cymorth Cymraeg, sef adnodd ar wefan y Brifysgol fydd yn cynorthwyo staff a myfyrwyr i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2011

Project arloesol Prifysgol Bangor yn cynyddu defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle

Mae project arloesol a luniwyd ar y cyd gan Ganolfan Bedwyr ac ymchwilwyr Newid Ymddygiad yn y Brifysgol er mwyn cynyddu defnydd y Gymraeg yn y gweithle wedi derbyn sylw arbennig gan Gomisiynydd y Gymraeg yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2018

Prosiect i roi llais i siaradwyr Cymraeg sy'n dioddef o ganser y llwnc

Mae prosiect sy'n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru i helpu siaradwyr Cymraeg sydd mewn perygl o golli eu llais i barhau i gyfathrebu drwy eu mamiaith wedi derbyn ymweliad gan Weinidog y Gymraeg, Eluned Morgan.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2018

Rhannu arbenigedd mewn cynllunio a hyrwyddo’r Gymraeg efo ymwelwyr o Rwsia

Croesawodd Canolfan Bedwyr, canolfan gwasanaethau, technoleg ac ymchwil Cymraeg Prifysgol Bangor, ymchwilwyr academaidd o Rwsia yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2017

Rhannu technolegau iaith y Gymraeg â gweddill y byd

Ar 25 Ionawr, daeth ymchwilwyr academaidd, datblygwyr lleol a chynrychiolwyr rhai o gwmnïau mawr y sector digidol at ei gilydd ym Mangor i drafod a rhannu arferion da ym maes technolegau iaith, a hynny yng Nghynhadledd Technoleg a’r Gymraeg 2019. Dyma’r drydedd gynhadledd i’w chynnal gan Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, sef Canolfan Gwasanaethau, Technoleg ac Ymchwil Cymraeg Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2019

RoboLlywydd a Lleisiau Cymraeg eraill

Mae Prifysgol Bangor wedi creu offer newydd ar gyfer cynhyrchu lleisiau synthetig Cymraeg sy’n swnio’n naturiol iawn. Bydd y lleisiau hyn yn gallu darllen yn uchel unrhyw destun o gyfrifiadur neu ddyfais symudol.

Fel rhan o broject Macsen, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, datblygwyd dull cyflym a hawdd o baratoi promptiau, recordio llais unigolyn yn eu darllen, a defnyddio gwybodaeth am seiniau’r Gymraeg i adeiladu lleisiau synthetig sy’n swnio’n debyg iawn i lais yr unigolyn a recordiwyd.   

Yn nigwyddiad SeneddLab2017 yng Nghaerdydd yn ddiweddar, cafodd tîm Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr gyfle i roi hyn ar brawf, gan adeiladu llais newydd mewn un awr i roi gwybodaeth lafar am Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a’i alw yn ‘RoboLlywydd’. 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2017

Seminar Rhyngwladol ar Derminoleg a Lecsicograffeg

Byddwn yn cynnal seminar rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor ar y 4 Medi ar y testun “Adnoddau ar gyfer Terminoleg a Lecsicograffeg: Yr hyn sydd gennym a’r hyn sydd ei angen arnom”. Bydd gennym siaradwyr gwadd o wahanol sefydliadau terminoleg ac addysg uwch yn Ewrop.


Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2017

Siaradwyr o Fri yng Nghynhadledd Terminoleg a Chyfieithu TILT

Dydd Iau y 12fed o Fehefin bydd cynhadledd undydd ar gyfer ymarferwyr a myfyrwyr cyfieithu yn digwydd ym Mhrifysgol Bangor yn gysylltiedig gyda’r rhaglen hyfforddi TILT.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mehefin 2014

Technoleg Cyfieithu Cymraeg yn yr Eisteddfod

Brynhawn Llun 5 Awst am 4 o’r gloch, bydd Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn cyflwyno trosolwg o'i gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn rhoi sylw penodol i'w system gyfieithu arloesol 'CyfieithuCymru'.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Technoleg Gymraeg yn Hwb i’r Economi

Gall technolegau arloesol Cymraeg fod yn hwb i economi gogledd Cymru – dyna oedd un o brif negeseuon Cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg. Roedd y gynhadledd, a gynhaliwyd  yn ddiweddar (20 Ionawr) yng Nghanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2017

Termau addysg ar-lein

Bydd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, yn lansio gwefan newydd Y Termiadur Addysg yng Nghaerdydd ar 22 Mawrth 2012. Bydd y wefan www.termiaduraddysg.org yn cynnwys fersiwn newydd helaethach o’r llyfr termau poblogaidd a gyhoeddwyd yn 2006, a hefyd cymorth ychwanegol i ddysgu a chwilio am dermau safonol Cymraeg ar gyfer plant ysgol a myfyrwyr colegau addysg bellach.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Trydar mewn Trawiadau

 I gofnodi pen-blwydd Twitter yn bum mlwydd oed, bydd eitem ar y rhaglen Wedi 7 ar S4C heno yn rhoi sylw i’r defnydd creadigol y mae un o staff y Brifysgol yn ei wneud o’r cyfrwng poblogaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2011

Un o raddedigion Bangor yn ennill Pride of Britain

Llongyfarchiadau i Llew Davies, un o raddedigion Prifysgol Bangor, sydd newydd ennill Wobr Pride of Britain.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2011

Wikimedia yn cydweithio gyda'r Uned Technolegau Iaith

Cyhoeddwyd cydweithrediad newydd rhwng y Wikimedia Foundation a Phrifysgol Bangor i alluogi’r ddau barti i rannu syniadau a phrofiad o ddatblygu offer technolegau iaith ar gyfer sefyllfaoedd amlieithog. Bydd y cydweithio yn cynnwys ymgorffori cydrannau o feddalwedd newydd CyfieithuCymru.com Prifysgol Bangor yn y feddalwedd sy’n pweru Wikipedia.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2014

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn buddsoddi yn arbenigedd Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi croesawu’r newyddion fod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi dyfarnu naw swydd academaidd a phum ysgoloriaeth PhD iddi ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Mae’r dyfarniadau yn gydnabyddiaeth o’r rhan arweiniol y disgwylir i Brifysgol Bangor ei chwarae wrth i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ddod i fodolaeth ym mis Medi 2011. Trwy’r buddsoddiad newydd hwn, sydd gyfwerth â hanner miliwn o bunnoedd y flwyddyn dros y pum mlynedd nesaf, bydd modd i’r Brifysgol ddatblygu ei darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar raddfa ehangach nag a wnaeth erioed o’r blaen.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2011

Y Gymraeg yn y Brifysgol yn ennill Gwobr Ysbrydoli Cymru

Mae gwaith arloesol Prifysgol Bangor yn hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn y gweithle wedi dod i’r brig  mewn noson wobrwyo uchel ei bri.  Mewn seremoni fawreddog yn Neuadd y Ddinas Caerdydd o dan nawdd y Sefydliad Materion Cymreig a’r Western Mail, derbyniodd y Brifysgol wobr Ysbrydoli Cymru yn y categori ‘Gweithleoedd Dwyieithog’.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2012

Ymchwil Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn dylanwadu ar yr agenda Ewropeaidd

Mae ymchwil ac adnoddau arbenigol Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr wedi derbyn sylw yn Senedd Ewrop yn ddiweddar, wrth i Aelod Seneddol Ewropeaidd Plaid Cymru, Jill Evans, gyfeirio mewn araith at waith yr Uned fel bod ar flaen y gad ym maes technolegau ieithoedd lleiafrifol. Roedd yr ASE yn cyflwyno canfyddiadau ar argymhellion y Digital Language Diversity Project (DLDP) yn eu hadroddiad ar sicrhau cyfartaledd ieithyddol mewn technoleg ddigidol. Yn dilyn yr araith gan Jill Evans ASE, gwahoddwyd pennaeth yr Uned Technolegau Iaith, Delyth Prys, a Phrif Beiriannydd Meddalwedd yr Uned, Dewi Bryn Jones, i siarad mewn cynhadledd ar dechnolegau iaith a chydraddoldeb digidol oddi fewn i Ewrop amlieithog.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2018

Ysgoloriaeth MRes KESS - Ontoleg Cyfraith Teulu a’r Gymraeg

Cynigir ysgoloriaeth blwyddyn i astudio ar gyfer gradd Meistr drwy Ymchwil neu MRes ar y pwnc Safoni Termau Cyfraith Teulu'n Gymraeg drwy gyfrwng Ontoleg”.Ariannir y project hwn yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Cydgyfeiriant Ewrop (ESF) ac fe’i noddir hefydgan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd ei Mawrhydi (HM Courts and Tribunals Service)fel partner allanol y project.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2019

Ysgoloriaeth PhD ar gael

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig ysgoloriaeth ymchwil PhD o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym maes Seicoleg Newid Ymddygiad a Chynllunio Iaith.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2015