Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-4014:
Astudiaeth Unigol: 3

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

40 Credits or 20 ECTS Credits

Organiser: Prof Gerwyn Wiliams

Overall aims and purpose

 1. Datblygu medrau ymchwil

 2. Datblygu pwerau beirniadol

 3. Cymhwyso medrau ymchwil at faes llenyddol ac/ei ieithyddol penodol

 4. Cynllunio, strwythuro, a chwblhau traethawd academaidd

 5. Cwblhau traethawd yn unol â'r confensiynau academaidd priodol

 6. Cyflwyno a thrafod ar lafar faes unrhyw un o feysydd astudiaethau y cwrs MA hyd yma.

Course content

Mae 'Astudiaeth Unigol: 3' yn un o fodiwlau craidd MA: Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg. Bydd union gynnwys a chyfeiriad y modiwl yn dibynnu ar raglen unigol y myfyriwr. Bydd y tri modiwl 'Astudiaeth Unigol' sy'n 40 credyd yr un yn ymffurfio rhyngddynt yn rhaglen gydlynus a chydgysylltiol a fydd yn paratoi'r myfyriwr ar gyfer y traethawd hir 60 credyd dilynol. Rhoddir sylw i hyfforddiant ymchwil o fewn y modiwlau unigol. At hynny, mewn cyfres seminarau pwnc-benodol, trafodir amryw faterion sy¿n berthnasol i¿r broses o ymchwilio ar gyfer gwaith ôl-radd, e.e. cywair priodol ar gyfer traethodau academaidd, llên-ladrad, cywain ffynonellau, trefnu nodiadau, sefydlu llyfryddiaethau. Trwy gyfrwng ymweliadau â llyfrgelloedd ac archifdy PCB, tynnir sylw at yr ystod o gronfeydd gwybodaeth sydd ar gael a¿u defnyddioldeb i¿r ymchwilydd unigol. Yn ogystal â sylw i¿r agweddau ymarferol a thechnegol hyn ar weithgaredd ymchwil, bydd cyfle mewn seminarau i gyfranogi o amgylchedd ymchwil Ysgol y Gymraeg ac elwa ar y cyfle i drafod rhaglenni unigol yng nghwmni myfyrwyr ôl-radd ac ymchwil eraill.

Assessment Criteria

good

B- i B+ - cyfetyb i ganlyniad terfynol: Teilyngdod

 1. dangos gallu da i ysgrifennu'n feirniadol
 2. dangos gallu i ymateb i farn, i fynegi barn bersonol gytbwys, ac i gyflwyno a datblygu dadl, yn glir ac yn rhesymegol
 3. dangos gallu i grynhoi syniadau a dadleuon pobl eraill yn deg ac yn gytbwys
 4. dangos gallu da i strwythuro trafodaeth a'i chynllunio'n rhesymegol
 5. dangos gallu da i drefnu data ar ffurf nodiadau a llyfryddiaeth
 6. dangos gafael dda ar dermau technegol a geirfa'r ddisgyblaeth
 7. dangos gallu da i gyflwyno gwybodaeth ar lafar
 8. dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

excellent

A- i A* - cyfetyb i ganlyniad terfynol: Rhagoriaeth

 1. dangos gallu datblygedig i ysgrifennu'n feirniadol
 2. dangos gallu datblygedig i ymateb i farn, i fynegi barn bersonol aeddfed ac annibynnol, ac i gyflwyno a datblygu dadl estynedig, yn glir, yn rhesymegol ac yn gydlynus
 3. dangos gallu datblygedig i grynhoi syniadau a dadleuon pobl eraill yn deg ac yn gytbwys
 4. dangos gallu datblygedig i strwythuro trafodaeth a'i chynllunio¿n rhesymegol
 5. dangos gallu datblygedig i drefnu data ar ffurf nodiadau a llyfryddiaeth
 6. dangos gafael sicr ar dermau technegol a geirfa'r ddisgyblaeth
 7. dangos gallu datblygedig i gyflwyno gwybodaeth ar lafar
 8. dangos gafael sicr ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

threshold

C- i C+ - cyfetyb i ganlyniad terfynol: Pasio

 1. dangos gallu i ysgrifennu'n feirniadol
 2. dangos gallu i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol
 3. dangos gallu i grynhoi syniadau a dadleuon pobl eraill
 4. dangos gallu i strwythuro trafodaeth a'i chynllunio'n rhesymegol
 5. dangos gallu i drefnu data ar ffurf nodiadau a llyfryddiaeth
 6. dangos gafael ar dermau technegol a geirfa'r ddisgyblaeth
 7. dangos gallu i gyflwyno gwybodaeth ar lafar
 8. dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

Learning outcomes

 1. Gallu trin a thrafod deunyddiau perthnasol mewn modd academaidd priodol yn ysgrifenedig

 2. Gallu cwblhau traethawd academaidd yn unol â'r confensiynau addas a chan ddefnyddio'r aparatws technegol priodol.

 3. Gallu cywain deunyddiau perthnasol ar gyfer maes llenyddol neu/ac ieithyddol penodol

 4. Gallu trin a thrafod deunyddiau perthnasol mewn modd academaidd priodol ar lafar

 5. Gallu pwyso a mesur deunyddiau o wahanol ffynonellau'n feirniadol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 80
Prawf technegol 10
Cyflwyniad llafar 10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Seminarau

12
Tutorial

Tiwtorialau

12
Private study

Astudio annibynnol

376

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses: