Coronavirus (Covid-19) Information

Module HAC-2005:
Lleoliad Gwaith - Semester 2

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Teresa Crew

Overall aims and purpose

Pwrpas y modiwl yw rhoi cyfle i ddysgu yn y gwaith, trwy leoliad gydag amrywiol asiantaethau. Nod y modiwl yw paratoi myfyrwyr ar gyfer cyd-destunau gwaith yn y dyfodol. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd myfyrwyr yn nodi a threfnu eu lleoliadau eu hunain. Os yw'r myfyriwr yn cael unrhyw anawsterau bydd staff yn cynorthwyo gyda'r broses hon. Mae'r modiwl hefyd yn cynnwys sesiynau cyflogadwyedd wythnosol. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd amrywiol yn y lleoliad gwaith, yn fwyaf arbennig: - Cyfathrebu - cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig, a gwrando, e.e. bod yn glir, yn gryno a chanolbwyntio; gallu addasu eich neges ar gyfer y gynulleidfa a gwrando ar farn pobl eraill. - Trefnu - dysgu blaenoriaethu, gweithio'n effeithlon a chynhyrchiol, a rheoli eich amser er mwyn cyflawni gwaith mewn pryd. - Datrys problemau - dadansoddi ffeithiau a sefyllfaoedd a dod o hyd i atebion priodol.

 • Os oes gennych ddiddordeb yn y modiwl hwn, cysylltwch â chynullydd y modiwl cyn ei ddewis fel opsiwn. Mae dysgu trwy brofiadau a gyrfa fel hyn yn unol ag ymrwymiad y brifysgol i wella cyflogadwyedd. Mae'r modiwl yn cydymffurfio â Chod Ymarfer y Brifysgol ar Ddysgu ar Leoliad (https://www.bangor.ac.uk/regulations/codes/code07.php.en).

Course content

Mae asiantaethau'r lleoliad gwaith yn cynnwys archifdai yng Ngogledd Cymru (i fyfyrwyr Hanes ac Archeoleg), ac asiantaethau'r sector gwirfoddol i fyfyrwyr Gwyddorau Cymdeithas, megis Cymorth i Ddioddefwyr, Gwasanaeth Prawf, Cyngor ar Bopeth. Mae lleoliadau gwaith yn cynnwys ymrwymiad o ryw 70 awr i gyd, er bod rhai myfyrwyr yn dechrau ac yn gorffen eu lleoliadau y tu allan i gyfnod y modiwl. Mae nifer o sesiynau ar gyflogadwyedd wedi'u cynnwys yn y cwricwlwm, a darperir rhai o'r rheiny gan dîm Gwobr Cyflogadwyedd Bangor. Felly bydd profiad pob myfyriwr o'r modiwl yn wahanol, gan ddibynnu ar natur a lle'r lleoliad, a'r swyddogaethau a bennir iddynt yn y cyd-destun gwaith dan sylw. Bydd yr holl fyfyrwyr yn dechrau eu hastudiaethau gydag arweiniad unigol i'r lleoliad trwy gyfrwng tiwtorialau un-i-un a grwpiau bach. Byddant yn dechrau ar raglen ddarllen ac astudio dan arweiniad, a hwylusir gan gynullydd y modiwl a'r tîm addysgu. Bydd y sylfaen yn cynnwys darllen a thrafod gyda'r nod o ddeall y cysylltiadau sydd rhwng astudiaeth academaidd a dulliau gweithio'r asiantaeth. Yna cysylltir y rhain â gweithgareddau penodol yr asiantaeth leoli, er enghraifft hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth, neu roi sylw i anghenion grwpiau cymdeithasol bregus. Mae'r modiwl yn cynnwys strwythurau ar gyfer adfyfyrio ar y broses ddysgu o fewn cyd-destun gwaith. Ymhlith y deunyddiau darllen a argymhellir mae testunau ynghylch gwerth a swyddogaeth adfyfyrio o'r fath a bydd hynny'n rhan annatod o'r aseiniad cyntaf. Mae hefyd yn ofynnol i fyfyrwyr adrodd ynghylch un neu fwy o agweddau ar ddysgu yn y gwaith yn yr asiantaeth o'u dewis (yr ail aseiniad). Bydd pynciau'r agwedd hon ar y modiwl yn amrywio yn ôl y lleoliad unigol, ac felly caiff y deunyddiau darllen a'r tiwtorialau eu haddasu i anghenion penodol y myfyrwyr.

Assessment Criteria

excellent

A- i A am ddyddiadur adfyfyriol y lleoliad* - dangos gallu rhagorol i adfyfyrio ar y profiad dysgu yn y gwaith; ceir sylwebaeth dreiddgar a chrefftus ynghylch profiadau'r myfyriwr ei hun o'r lleoliad. Dangos ymwybyddiaeth ragorol o'r llenyddiaeth ynghylch dysgu trwy adfyfyrio a thrwy brofiad.

Ar gyfer y cyflwyniad ar waith y myfyriwr gyda'r asiantaeth - cyflwyniad rhagorol sy'n trafod y lleoliad mewn ffordd wybodus a chraff.

 • Disgrifiad gwych o'r lleoliad gwaith.

 • Gwerthusiad rhagorol o un agwedd ar y gwaith a wnaed yn ystod y lleoliad.

 • Dangos dealltwriaeth ragorol o ymchwil sy'n gysylltiedig â'r pwnc. •

 • Cyflwyniad brwdfrydig sy'n ennyn diddordeb ac sy'n gwneud i'r gynulleidfa fod eisiau gwrando.

 • Sleidiau rhagorol sy'n cyd-fynd â'r cyflwyniad llafar, e.e. dim mwy na 5 pwynt bwled a thestun, amrywiaeth o wahanol luniau, dim ond ffont Times neu Ariel, dyluniad clir.

 • Ymatebion craff a diddorol yn y drafodaeth.

good

C- i B+ am ddyddiadur adfyfyriol y lleoliad - dangos gallu da neu dda iawn i adfyfyrio ar y profiad dysgu yn y gwaith; ceir sylwebaeth drylwyr ynghylch profiadau'r myfyriwr ei hun o'r lleoliad. Dangos ymwybyddiaeth dda neu dda iawn o'r llenyddiaeth ynghylch dysgu trwy adfyfyrio a thrwy brofiad.

Ar gyfer y cyflwyniad ar waith y myfyriwr gyda'r asiantaeth - cyflwyniad da neu dda iawn ar waith y myfyriwr gyda'r asiantaeth.

 • Disgrifiad da/da iawn o'r lleoliad gwaith.

 • Gwerthusiad da/da iawn o un agwedd ar y gwaith a wnaed yn ystod y lleoliad.

 • Defnyddio peth ymchwil sy'n gysylltiedig â'r pwnc.

 • Cyflwyniad da/da iawn drwodd a thro, ond angen un neu ddau o welliannau yn ymwneud â chyflwyno, e.e. patrymau llefaru, cyswllt llygad, sleidiau'r cyflwyniad, mwy o ymchwil; paratoi ar gyfer y cwestiynau.

 • Sleidiau cyflwyniad da/da iawn ond angen un neu ddau o welliannau, e.e. dim mwy na 5 pwynt bwled a thestun, amrywiaeth o wahanol luniau, dim ond ffont Times neu Ariel, dyluniad clir.

 • Ymatebion da/da iawn mewn trafodaeth ond mae angen mwy o baratoi.

threshold

Am ddyddiadur adfyfyriol y lleoliad - dangos gallu boddhaol i adfyfyrio ar y profiad dysgu yn y gwaith; ceir sylwebaeth foddhaol ar brofiadau'r myfyriwr ei hun o'r lleoliad. Dangos ymwybyddiaeth sylfaenol o'r llenyddiaeth ynghylch dysgu trwy adfyfyrio a thrwy brofiad.

Ar gyfer y cyflwyniad ar waith y myfyriwr gyda'r asiantaeth - cyflwyniad boddhaol ar waith y myfyriwr gyda'r asiantaeth.

 • Disgrifiad boddhaol o'r lleoliad gwaith
 • Gwerthusiad boddhaol o un agwedd ar y gwaith a wnaed yn ystod y lleoliad.
 • Defnyddio ychydig neu ddim ymchwil sy'n gysylltiedig â'r pwnc.
 • Cyflwyniad boddhaol, ond angen un neu ddau o welliannau yn ymwneud â chyflwyno, e.e. patrymau llefaru, cyswllt llygad, sleidiau'r cyflwyniad, mwy o ymchwil; paratoi ar gyfer y cwestiynau.
 • Sleidiau cyflwyniad boddhaol ond angen un neu ddau o welliannau, e.e. dim mwy na 5 pwynt bwled a thestun, amrywiaeth o wahanol luniau, dim ond ffont Times neu Ariel, dyluniad clir.
 • Ymatebion boddhaol mewn trafodaeth, ond roedd angen llawer mwy o ddealltwriaeth o'r maes pwnc.

Learning outcomes

 1. Nodi ystod o sgiliau proffesiynol ac academaidd sy'n berthnasol i'r gweithle.

 2. Sefydlu perthnasoedd gwaith effeithiol gyda staff a grwpiau cleientiaid yn yr asiantaeth.

 3. Datblygu a myfyrio ar gaffael ystod o sgiliau yn y gwaith.

 4. Adrodd ar a gwerthuso un neu fwy o agweddau ar waith y myfyriwr ei hun yn yr asiantaeth.

 5. Ymgysylltu'n adeiladol mewn amgylchedd dysgu.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Gwaith cwrs - Dyddiadur adfyfyriol y lleoliad -

Aseiniad ysgrifenedig o 2,500 o eiriau. Mae'r aseiniad hwn yn gofyn i chi arsylwi ar eich profiadau yn ystod eich lleoliad gwaith a chysylltu'r rhain ag ymchwil yn eich pwnc. Bydd y safle Blackboard yn rhoi rhai enghreifftiau o sut mae'r aseiniad hwn wedi'i saernïo mewn blynyddoedd blaenorol. Ond am y tro, edrychwch ar y canlynol ynglŷn ag ysgrifennu adfyfyriol. http://www2.port.ac.uk/media/contacts-and-departments/student-support-services/ask/downloads/Reflective-writing---a-basic-introduction.pdf https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/library/skills/asc/documents/public/Short-Guide-Reflective-Writing.pdf

50
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad unigol ar waith myfyriwr gyda'r asiantaeth -

Cyflwyniad deg munud ar leoliad gwaith y myfyriwr, gyda 5 munud ar gyfer cwestiynau. 40% o gyfanswm y modiwl. Dylai'r cyflwyniad ddisgrifio'r lleoliad a'r gwaith o ddydd i ddydd. Yna gwerthuso un agwedd ar y gwaith a wnaed yn ystod y lleoliad. Os oes gan fyfyrwyr unrhyw bryderon ynghylch y cyflwyniad, ewch i gael sgwrs â Dr Crew ar ddechrau'r semester.

50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

• Tiwtorial - Cynhelir sesiynau tiwtorial mewn grwpiau bach ac un i un i baratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad; fe'u cynhelir hefyd yn ystod y lleoliad i gefnogi'r broses; ac ar ddiwedd y lleoliad i adfyfyrio ar y broses ddysgu. (5 awr).

5
Workshop

Gweithdy - Seminarau neu weithdai lle mae'r myfyrwyr yn cymryd rhan mewn ymarfer dysgu adfyfyriol, ac yn datblygu sgiliau ysgrifennu adroddiadau a chyflwyno. (5 awr).

5
Lecture

Darlith - Darlithoedd ar werth dysgu yn y gwaith; manteision dysgu o'r fath o ran cyflogadwyedd myfyrwyr. (5 awr).

5
Work-based learning

Dysgu yn y gwaith - Lleoliad gwaith - dysgu yn y gwaith dan gyd-oruchwyliaeth yr asiantaeth a'r ysgol. Bydd cytundeb dysgu (rhwng y myfyriwr, y brifysgol a'r asiantaeth) yn cynnwys pob agwedd ar y dysgu yn y gwaith. (70 awr).

70
Private study

Astudio preifat - Astudio'n annibynnol: darllen sy'n gysylltiedig â'r pwnc a'r asiantaeth a ddewiswyd; paratoi a chwblhau'r ddau aseiniad. (115 awr).

115

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Articulacy in identifying underlying issues in a wide variety of debates.
 • Competence to carry out a piece of sociological research using either primary or secondary data, or both.
 • Be able to recognize how social data and sociological knowledge apply to questions of public policy.
 • problem solving to develop solutions to understand the past
 • understanding the complexity of change over time; in specific contexts and chronologies
 • being sensitive to the differences, or the "otherness" of the past, and the difficulty to using it as a guide to present or future action
 • the capacity to analyse, assess and communicate empirical sociological information
 • the ability to formulate and investigate sociologically informed questions

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/hac-2005.html

Reading list

Rhestr ddarllen Talis http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/hps-2001.html

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: