Coronavirus (Covid-19) Information

Module JXC-3054:
Traethawd

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Jennifer Cooney

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl Traethawd Hir wedi'i ddatblygu i'ch galluogi i gynhyrchu adolygiad manwl a beirniadol o lenyddiaeth ymchwil berthnasol mewn maes sydd o ddiddordeb i chi. Gallai'r dewis hwn fod yn seiliedig ar eich chwaraeon, hobi, dyheadau gyrfa yn y dyfodol neu dim ond oherwydd bod gennych ddiddordeb mewn pwnc penodol. Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle perffaith i chi astudio yn annibynnol, lle byddwch chi'n archwilio'r llenyddiaeth ymchwil ac yn datblygu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad manwl o faes penodol, sy'n berthnasol i faes Gwyddor Chwaraeon. Bydd y modiwl Traethawd Hir yn eich annog i fod yn feddyliwr beirniadol ac yn eich galluogi i weithredu'r nifer o gymwyseddau rydych chi wedi'u hennill trwy gydol eich astudiaethau israddedig.

Course content

Bydd cefnogaeth oruchwylio yn rhan bwysig o'r dull addysgu, ond yn y pen draw, bydd y rhan fwyaf o'r dysgu'n canolbwyntio ar y myfyriwr. Yn y modiwl hwn byddwch yn ennill profiad mewn cwmpasu'r llenyddiaeth i nodi cwestiwn ymchwil perthnasol, sut i ddatblygu strategaeth chwilio, sut i dynnu data / gwybodaeth berthnasol, sut i adolygu'r llenyddiaeth yn feirniadol a sut i adrodd ar eich canfyddiadau yn eich traethawd hir. Yn ogystal â'r gefnogaeth oruchwylio y byddwch chi'n ei derbyn, bydd staff addysgu'r modiwl yn darparu gweithdai ar adolygu / beirniadu'r llenyddiaeth ymchwil, sut i baratoi cyflwyniad poster a sut i gyflwyno'ch data yn eich cyflwyniad a'ch adroddiad ysgrifenedig terfynol. Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i roi'r cymwyseddau rydych chi wedi'u hennill trwy gydol eich astudiaethau israddedig ac ar draws ystod o ddisgyblaethau, ynghyd â sgiliau trosglwyddadwy fel meddwl beirniadol a gallu lledaenu canfyddiadau yn effeithiol.

Assessment Criteria

good

Mae'r rhan fwyaf o'r meini prawf yn cael eu bodloni i safon dda; efallai y bydd ystod eang yn ansawdd gwahanol gydrannau'r traethawd hir

Gwybodaeth am feysydd / egwyddorion allweddol • Deall prif feysydd • Tystiolaeth gyfyngedig o astudiaeth gefndir • Ateb yn canolbwyntio ar gwestiwn ond hefyd gyda rhai deunyddiau a gwendidau amherthnasol yn y strwythur • Dadleuon a gyflwynir ond diffyg cydlyniad • A oes sawl gwallau ffeithiol / cyfrifiadol • Dim dehongliad gwreiddiol • Yn unig disgrifir cysylltiadau mawr rhwng pynciau • Datrys problemau cyfyngedig • Rhai gwendidau mewn cyflwyniad a chywirdeb

excellent

Gwybodaeth gynhwysfawr • Dealltwriaeth fanwl • Astudiaeth gefndir helaeth • Ateb wedi'i ffocysu'n dda ac wedi'i strwythuro'n dda • Dadleuon a gyflwynwyd yn rhesymegol • Gwallau ffeithiol / cyfrifiadol • Dehongliad gwreiddiol • Datblygir cysylltiadau newydd rhwng pynciau • Ymagwedd newydd at broblem • Cyflwyniad ardderchog gyda chywirdeb cyfathrebu

threshold

Yn annigonol i gyflawni'r canlyniadau dysgu cysylltiedig • Diffygion mewn gwybodaeth hyd yn oed o feysydd / egwyddorion allweddol • Dim tystiolaeth o ddealltwriaeth, hyd yn oed o brif feysydd • Dim tystiolaeth o astudiaeth gefndir • Yn rhwystro strwythur cydlynol • Ni chafwyd unrhyw ddadleuon • Gwallau ffeithiol / cyfrifiadol • Nifer dehongliad gwreiddiol • Ni ddisgrifir unrhyw gysylltiadau rhwng pynciau • Dim ymgais i ddatrys problemau • Mae'r cyflwyniad yn wan iawn yn cynnwys llawer o anghywirdebau

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn gallu:

  Dangos dealltwriaeth o'r prosesau wrth gasglu gwybodaeth gan gorff mawr o lenyddiaeth ymchwil;

 2. A fydd yn gwybod sut i lunio llyfryddiaeth waith.

 3. Dangos gwybodaeth fanwl o ardal ymchwil a ddewiswyd;

 4. Cyfuno a lledaenu eu canfyddiadau ymchwil yn gryno trwy adroddiad ysgrifenedig a chyfathrebu llafar yn effeithiol

 5. Yn gallu adolygu cryno o lenyddiaeth ymchwil yn gryno ac yn feirniadol;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
WRITTEN PLAN Written Plan (Assessment 1) 15
INDIVIDUAL PRESENTATION Poster - Presentation Skills (Assessment 2) 10
INDIVIDUAL PRESENTATION Poster Content (Assessment 2) 10
Written assignment, including essay Written Dissertation (Assessment 3) 65

Teaching and Learning Strategy

Hours
Individual Project

Bydd cefnogaeth oruchwylio yn rhan bwysig o'r dull addysgu, ond yn y pen draw, bydd y rhan fwyaf o'r dysgu yn cael ei arwain gan fyfyrwyr. Yn ogystal, mae cyfarfodydd wedi'u trefnu (ee seminar i oruchwylio llawlyfr modiwl y traethawd estynedig ar ddechrau Blwyddyn 3) a darperir sesiynau gweithdy hefyd.

Ar gyfer Medi 2020 byddwn yn dechrau'r flwyddyn academaidd gyda dull dysgu cyfunol mewn ymateb i Covid 19. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn, edrychwch ar https://www.bangor.ac.uk/courses/september-faqs .php.en.

400

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.

Courses including this module

Compulsory in courses: