Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-3309:
Cerdd Mewn Iechyd a Lles

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Gwawr Ifan

Overall aims and purpose

Wrth astudio’r modiwl hwn, byddwch yn:

• datblygu dealltwriaeth gadarn am y cyflyrau meddygol cyffredinol sydd yn cael eu trin mewn cyd-destun therapiwtig; • Datblygu deatllwriaeth gadarn am y sgiliau penodol sydd angen i gerddorion neu therapyddion cerdd eu harddangos wrth weithio mewn lleoliadau gofal iechyd. • Datblygu’r gallu i fynegi barn am effeithiolrwydd cerddoriaeth i hyrwyddo iechyd a lles mewn amrywiol feysydd. • Darllen a chasglu gwybodaeth o amrywiaeth eang o ffynonellau yn ymwneud â cherddoriaeth mewn iechyd a lles mewn un maes penodol.

Course content

Yn y modiwl hwn, bydd cyfle i ystyried yr effaith y gall cerddoriaeth ei gael mewn cyd-destun seicolegol, emosiynol a chymdeithasol, a’r cysylltiad rhwng cerddoriaeth, iechyd a lles o amrywiol safbwyntiau hanesyddol a diwylliannol. Byddwch yn dysgu am rai o’r prif ffyrdd y defnyddir cerddoriaeth er mwyn hybu lles. Byddwch hefyd yn ystyried a thrafod sut y defnyddir cerddoriaeth mewn amrywiol gyd-destunau therapiwtig, ac effeithiolrwydd cerddoriaeth i drin cyflyrau iechyd meddwl a ffisegol.

Assessment Criteria

good

Ail Ddosbarth Uwch: B- i B+ (60%-69%) Y nodwedd allweddol yma yw’r gallu i lunio dadl glir gyda thystiolaeth briodol i’w hategu. Bydd y gwaith, felly, yn debygol o ddangos y gallu i ddeall y drafodaeth ar waith o gelfyddyd a chymhwyso’r wybodaeth honno at wahanol weithiau; cyfleu gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol o’r testun yn ei gyfanrwydd, a gwybodaeth a dealltwriaeth fanylach o feysydd mwy penodol; sgiliau medrus gyda llyfryddiaethau a throednodiadau; cyfathrebu syniadau a dadleuon yn effeithiol; gallu gweld problemau a gwrthddweud mewn darllen ffynonellol; cyfraniad meddylgar i drafodaethau llafar; sgiliau mewn arsylwi a dadansoddi. Gall gwaith Ail Ddosbarth Uwch gynnwys llawer o’r un nodweddion ag a geir mewn gwaith Dosbarth Cyntaf, ond byddant i’w gweld ar lefel lai annibynnol, neu gall y gwaith fod yn eithriadol o ran un o nodweddion Dosbarth Cyntaf ond yn sylweddol ddiffygiol mewn un arall.

threshold

Methu: E ac is (0%-39%) Methir yn awtomatig ar lefel anrhydedd oherwydd: llên-ladrad; diffyg llyfryddiaeth (ac eithrio mewn achosion prin lle nad oes angen llyfryddiaeth), neu ddarparu llyfryddiaeth sy’n amlwg yn un ffug; diffyg troednodiadau/ nodiadau ar y diwedd (ac eithrio mewn achosion prin lle nad oes angen troednodiadau/nodiadau ar y diwedd); peidio â chyflawni deilliannau dysgu penodol y modiwl. Fel rheol, mae methu’n ganlyniad i ddiffyg astudio, diffyg gwybodaeth a/neu ddiffyg dealltwriaeth. Gall hefyd ddeillio o ddibynnu’n oddefol ac yn anghywir ar eich ffynonellau; anwybyddu cyfarwyddiadau a roddwyd mewn darlithoedd a thaflenni; trafod gwan a dryslyd sy’n dangos camddealltwriaeth neu anwybodaeth ddifrifol; dibynnu ar wybodaeth a gafwyd o’r blaen (er enghraifft ar gyfer Lefel A); ysgrifennu gwael iawn; mynegiant llafar annigonol; peidio â rhoi sylw i’r testun; mynegi barn neu safbwyntiau nad ydynt wedi’u harchwilio.

Trydydd Dosbarth: D- i D+ (40%-49%) Y cyrhaeddiad allweddol yw dangos gafael sylfaenol ar y testun dan sylw a’r math o ddeunydd a ddefnyddir. Fodd bynnag, cyfyngir y marc i’r lefel hon gan ffactorau megis: ailadrodd gwybodaeth yn foel, heb ddangos gwir ddealltwriaeth; dryswch wrth gyflwyno dadl sy’n dangos diffyg dealltwriaeth briodol o’r deunydd; methu â gwahaniaethu rhwng y perthnasol a’r amherthnasol; methu â deall syniadau’n iawn; cynnwys gwallau ffeithiol; sgiliau hynod ddiffygiol o ran llyfryddiaethau neu droednodiadau; mynegiant gwael; tawedogrwydd llafar; cyflwyno blêr.

C- to C+

Ail Ddosbarth Is: C- i C+ (50%-59%) Y prif gryfder sy’n gwarantu marc yn y categori hwn yw casglu corff rhesymol o ddeunydd perthnasol o ystod weddol eang o ddarllen neu ffurfiau eraill ar adalw gwybodaeth, sydd wedi’i gyflwyno mewn trefn eglur a’i fynegi’n ddealladwy. Nodweddion sy’n cyfyngu’r marc i’r lefel hon yw: dadleuon aneglur, neu ddadleuon sy’n ddiffygiol mewn rhyw ffordd; llyfryddiaeth neu droednodiadau cyfyngedig neu ddiffygiol; dealltwriaeth gyfyngedig o syniadau neu ddadl; tystiolaeth gyfyngedig o ddealltwriaeth neu wybodaeth eang o’r testun; ymrwymiad cyfyngedig i drafod ac aildrafod syniadau mewn trafodaethau llafar; tystiolaeth gyfyngedig o feddwl yn ddwys, mewn cyferbyniad â diwydrwydd syml.

excellent

Dosbarth Cyntaf: A- i A (70%-83%) Y nodwedd allweddol yma yw tystiolaeth o feddwl deallusol ac annibynnol gwirioneddol mewn trafodaeth sylweddol. Bydd gwaith ar y lefel hon yn debygol o ddangos bod yr ymgeisydd wedi cymryd yr awenau i wneud gwaith ymchwil y tu hwnt i’r ffynonellau amlwg; y gallu i werthuso ffynonellau a ddefnyddiwyd yn feirniadol; trafodaeth sylweddol a chlir; mynegiant caboledig mewn gwaith ysgrifenedig a llafar; gallu i gywain deunydd o wahanol ffynonellau at ei gilydd; sgiliau arsylwi a dadansoddi o’r safon uchaf; y gallu i ddefnyddio gwybodaeth i egluro testunau cerddorol; arwyddion o wybodaeth eang y tu hwnt i ffiniau culion y testun dan sylw; y gallu i arwain trafodaethau llafar; y gallu i adnabod problemau neu groesddweud yn y testun a’u hwynebu’n rymus.

Dosbarth Cyntaf: A+ i A** (84%-100%) Mae gwaith ar y lefel hon yn hynod wreiddiol ac o safon sy’n cyrraedd safonau proffesiynol, neu sy’n agos at hynny. Bydd y gwaith hwn yn dangos, mewn modd cyson, yr holl nodweddion a restrwyd yng nghategori A-/A (70%-83%), ac o ansawdd mor uchel fel ei fod naill ai’n deilwng o gael ei gyhoeddi neu ddarlledu yn union fel ag y mae, neu gyda diwygiadau o ran ei gyflwyniad.

Learning outcomes

 1. Wedi cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu arddangos gwybodaeth manwl a thrylwyr am y cyflyrau meddygol cyffredinol sy’n cael eu trin gan gerddoriaeth mewn cyd-destun therapiwtig.

 2. Wedi cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu gwerthuso a dadansoddi gwybodaeth o amrywiaeth eang o ffynonellau academaidd yn ymwneud â’r defnydd o gerddoriaeth i hybu iechyd a lles mewn un maes penodol.

 3. Wedi cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu datblygu dadleuon beirniadol yn effeithiol a thrylwyr am effeithiolrwydd cerddoriaeth fel arf i hybu iechyd a lles.

 4. Wedi cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu cymhwyso modelau o ymarfer adfyfyriol er mwyn gwerthuso’n feirniadol a dadansoddi digwyddiad cerddorol mewn lleoliad gofal iechyd yn y gymuned, yn seiliedig ar eu harsylliadau personol ynghyd â llenyddiaeth academaidd berthnasol.

 5. Wedi cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu dangos dealltwriaeth manwl ac aeddfed o’r sgiliau penodol sydd angen i gerddor proffesiynol neu therapydd cerdd eu defnyddio wrth weithio mewn lleoliadau gofal iechyd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
REPORT Adroddiad

Gwnewch adroddiad adfyfyriol 1000 o eiriau, yn ateb y cwestiwn isod:

Gan gyfeirio at y digwyddiad cerddorol yn y lleoliad a fynychwyd, paratowch adroddiad i gynghori cerddorion y dyfodol am y gofynion penodol fydd yn eu hwynebu wrth iddynt weithio gyda’r henoed.

Bydd Darlith Wythnos 4 yn trafod ysgrifennu adroddiadau adfyfyriol mewn manylder, ac yn eich paratoi ar gyfer ysgrifennu’r adroddiad hwn.

25
ESSAY Traethawd

Dewiswch UN o’r cwestiynau isod:

 1. Yn ôl y therapydd cerdd Juliette Alvin, ‘gallwn gydnabod Plato and Aristotle fel rhagflaenwyr therapi cerdd’. I ba raddau mae hyn yn wir?
 2. Disgrifiwch a gwerthuswch, gan gyfeirio at astudiaethau achos penodol, sut y gellir defnyddio cerddoriaeth i drin plant sy’n dioddef o barlys ymenyddol [Cerebral Palsy].
 3. Trafodwch yn feirniadol y modd y daeth ‘Effaith Mozart’ i boblogrwydd, gan werthuso i ba raddau y gellir honni fod tystiolaeth gadarn yn cefnogi theori ‘Effaith Mozart’.
 4. Gan ddefnyddio astudiaethau achos penodol, eglurwch y ddarpariaeth o gerddoriaeth sy’n cael ei gynnig i droseddwyr mewn carchardai NEU droseddwyr ag afiechyd meddwl. Defnyddiwch hyn i werthuso effeithiolrwydd defnyddio cerddoriaeth i hybu iechyd a lles troseddwyr.
 5. Rhowch amlinelliad o’r ddarpariaeth o gerddoriaeth ym maes iechyd a lles a gynigir yng Nghymru heddiw. Gwerthuswch y cynlluniau sy’n bodoli yng Nghymru ar hyn o bryd I ddatblygu’r arlwy hyn.

Dylai’ch traethawd gynnwys cyfeiriadau llawn gyda throednodiadau, llyfryddiaeth a (lle bo’n addas) disgyddiaeth, a dylai arddangos eich bod wedi cyrraedd y deilliannau dysgu a nodir uchod.

50
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad

Gwnewch gyflwyniad 10 munud ar destun penodol o faes cerddoriaeth, iechyd a lles.

Bydd cyfle i drafod a dewis testun o’ch dewis chi ar ddechrau’r modiwl ar gyfer eich cyflwyniad. Rhoddir rhyddid i chi ddewis maes o ddiddordeb penodol i chi. Fodd bynnag, bydd gofyn i fyfyrwyr Lefel 6 ddewis testun NA fydd wedi ei drafod yn y darlithoedd, ac agwedd sy’n gymharol newydd i faes cerddoriaeth mewn iechyd a lles

25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

11 darlith wythnosol, 2 awr o hyd.

22
Seminar

11 seminar wythnosol, un awr o hyd.

11
Private study

Gwaith unigol, yn cynnwys: - Darllen a pharatoi atebion ar gyfer cwestiynau a osodir yn y dosbarth yn wythnosol. Bydd y gwaith yn cael ei ddefnyddio fel sail ar gyfer trafodaeth academaidd yn y dosbarthiadau wythnosol. - Ymchwilio a pharatoi ar gyfer yr aseiniadau.

167

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-3309.html

Reading list

Gweler y rhestr ddarllen ar gyfer WXC 3187.

Courses including this module

Optional in courses: