Coronavirus (Covid-19) Information

Module XPC-4212:
Ast Proff Addysgeg a Craidd Uw

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

30 Credits or 15 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mr Graham French

Overall aims and purpose

Bydd amcanion a dibenion cyffredinol y modiwl yn eich galluogi i gyflawni'r canlynol:

• Adfyfyrio'n feirniadol ar reolaeth, trefniadaeth, cynllunio ac asesu effeithiol yn y dosbarth ar gyfer addysgu a dysgu;

• Datblygu eich dealltwriaeth o gyd-destun, hanes ac amrywiaeth lleoliadau addysgol Cymru;

• Datblygu eich dealltwriaeth o sut i gynllunio ar gyfer cynhwysiad, ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol) a deall cyfrifoldebau statudol athrawon; yn cynnwys diogelu llais y disgybl a'i ddefnyddio;

• Dangos sut mae'r cynnwys yn cyd-fynd â'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth (SPAA) a datblygu eich dealltwriaeth o sut mae'r cynnwys yn llywio datblygiad Athrawon Cyswllt wrth addysgu Cwricwlwm Cymru;

• Gweld sut y gellir integreiddio Cymraeg pwnc-benodol i'ch addysgu;

• Datblygu eich sgiliau Cymraeg ac asesu eich cynnydd drwy gydol y cwrs gan ddefnyddio ystod o asesiadau ffurfiannol a chrynodol pwrpasol;

• Edrych ar ddefnyddio addysgu trawsgwricwlaidd a thechnoleg yn effeithiol ar gyfer dysgu yn ddiogel ac yn greadigol.

Course content

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno elfennau hanfodol addysgu a dysgu ac yn rhoi'r offer i chi ddeall sut mae addysg yn cael ei chynllunio, ei chyflwyno a'i gwerthuso. Byddwch yn canolbwyntio'n naturiol ar yr ystafell ddosbarth i ddechrau, ond mae hefyd yn bwysig edrych ar sut mae ysgolion yn cynllunio ac yn cyflwyno'r cwricwlwm o fewn cyd-destun cenedlaethol.

Byddwch yn astudio pwysigrwydd rhoi sylw i anghenion dysgwyr o fewn y Pedwar Diben Dysgu, byddwch yn dod i ddeall sut mae'r cwricwlwm wedi'i gynllunio o amgylch y chwe Maes Dysgu a Phrofiad, a byddwch yn cael y cyfle i brofi cynllunio cwricwlwm yn yr ysgolion y byddwch yn mynd iddynt ar leoliad.

Byddwch yn astudio:

• Ystod o ddamcaniaethau dysgu cadarn (e.e. Piaget, Vygotsky, Dewey, Bruner, Hattie, Dweck) sy'n rhoi'r offer dadansoddol i chi werthuso dysgu a chysyniadau addysgeg yn feirniadol yn eu cyd-destun. Edrychir ar ddimensiynau cymdeithasol, diwylliannol, gwybyddol a seicolegol dysgu gan eich galluogi i ddadansoddi dysgu yn effeithiol ac adfyfyrio ar eich ymarfer eich hun;

• Bydd cysyniadau rheolaeth dosbarth yn llywio'ch cynllunio a sicrhau bod eich ymarfer a'ch adfyfyrio yn seiliedig ar ymchwil, theori a thystiolaeth. Ystyrir natur tystiolaeth a gwybodaeth gan eich galluogi i werthuso effaith eich gweithredoedd ar ddysgu mewn cyd-destun;

• Asesu a gwahanol ffyrdd o'i ddefnyddio; er enghraifft: holi effeithiol; cynllunio cwricwlwm yn y tymor byr a chanolig; rhoi gwybodaeth i rieni; tystiolaeth ymchwil ac ymholi proffesiynol; arholiadau cyhoeddus a phrofion statudol;

• Bydd dogfennau a chynllun cwricwlwm yn cael eu hastudio ar lefel polisi, o safbwynt ymchwil ac ar lefel profiadau disgyblion er mwyn datblygu ymwneud beirniadol ag arfer cyfredol, datblygiadau trawsgwricwlaidd a chynlluniau newydd (e.e. llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol);

• Treftadaeth arbennig lleoliadau addysgol, polisi a diwylliant Cymru ac ymwneud yn feirniadol ac yn gydweithredol o ran sut mae'n dylanwadu ar gyd-destunau lleol a phrofiadau disgyblion;

• Swyddogaeth llais disgyblion o ran eich galluogi i werthfawrogi hawliau plant ac ymateb i anghenion pob dysgwr. Edrychir yn fanwl ar yr holl gysyniadau perthnasol ynghylch diogelu; e.e. polisïau ysgol; diogelu ar-lein i chi a dysgwyr yn yr ysgol; agweddau moesegol ymchwil athrawon; amddiffyn plant; cam-drin posibl a lles;

• Y dylanwadau cymdeithasol, diwylliannol, emosiynol a phersonol cymhleth ar ddysgwyr o safbwynt damcaniaethol a sut y caiff hyn ei gymhwyso'n ymarferol. Bydd hyn yn eich galluogi i roi sylw i anghenion pob dysgwr yn yr ystafell ddosbarth. Edrychir yn feirniadol ar syniadau'n ymwneud â thegwch, gan ystyried ffactorau diwylliannol, ieithyddol, crefyddol ac economaidd-gymdeithasol amrywiol;

• Byddwch yn datblygu eich defnydd o'r Gymraeg; o ddechreuwyr, a fydd yn meistroli ymadroddion bob dydd, i siaradwyr rhugl a fydd yn mireinio eu sgiliau ysgrifennu. Astudir proffiliau ieithyddol amrywiol Gogledd Cymru, a bydd disgwyliadau o ran defnyddio'r Gymraeg yn cael eu cyflwyno yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru;

• Datblygu, gweithredu a gwerthuso eich sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol personol eich hun mewn cyd-destunau proffesiynol ac academaidd. Bydd yr holl gynnwys ac asesiadau yn datblygu eich sgiliau meddwl, gan eich galluogi i gyflwyno dadleuon a damcaniaethau cymhleth i amrywiaeth o gynulleidfaoedd.

Assessment Criteria

excellent

Bydd y rhan fwyaf o'r deilliannau dysgu wedi'u cyflawni ar lefel ragorol.

Bydd gwybodaeth a dealltwriaeth ardderchog o gynnwys y modiwl yn cael ei gefnogi gan ystod ardderchog o lenyddiaeth theori, ymarfer ac ymchwil.

Bydd ymgeiswyr yn darparu dadansoddiad beirniadol rhagorol wrth fyfyrio ar ystod sylweddol o arddulliau addysgu a dysgu.

Bydd myfyrwyr wedi datblygu sgiliau astudio rhagorol a byddant yn gallu cyfathrebu i safon ragorol mewn cyd-destunau proffesiynol ac academaidd.

good

Bydd y rhan fwyaf o ganlyniadau dysgu wedi'u cynhyrchu ar lefel dda. Gall rhagoriaeth mewn rhai deilliannau dysgu wneud iawn am gyrhaeddiad boddhaol mewn eraill.

Bydd gwybodaeth a dealltwriaeth dda o gynnwys y modiwl yn cael eu cefnogi gan amrywiaeth dda o lenyddiaeth theori, ymarfer ac ymchwil.

Bydd ymgeiswyr yn darparu dadansoddiad beirniadol da wrth fyfyrio ar ystod sylweddol o arddulliau addysgu a dysgu.

Bydd myfyrwyr wedi datblygu sgiliau astudio da a byddant yn gallu cyfathrebu i safon dda mewn cyd-destunau proffesiynol ac academaidd.

threshold

Bydd pob deilliant dysgu wedi'u cyflawni ar lefel foddhaol.

Bydd gwybodaeth a dealltwriaeth ardderchog o gynnwys y modiwl yn cael ei gefnogi gan ystod foddhaol o lenyddiaeth theori, ymarfer ac ymchwil.

Bydd ymgeiswyr yn darparu dadansoddiad beirniadol foddhaol wrth fyfyrio ar ystod gyfyngedig o arddulliau addysgu a dysgu.

Bydd myfyrwyr wedi datblygu sgiliau astudio foddhaol a byddant yn gallu cyfathrebu i safon foddhaol mewn cyd-destunau proffesiynol ac academaidd.

Learning outcomes

 1. • Deall a dadansoddi'n feirniadol integreiddio technoleg, a chynllunio themâu a phrojectau trawsgwricwlaidd, o safbwyntiau polisi, ymchwil, theori a phrofiadau cyfredol yn yr ysgol

 2. Gwerthuso yn feirniadol dylanwadau hanesyddol a diwylliannol Cymru, cyd-destunau deddfwriaethol a demograffeg, o safbwyntiau polisi, ymchwil, theori a phrofiadau cyfredol yn yr ysgol

 3. • Gwerthuso'n feirniadol fecanweithiau cynllunio ar gyfer dysgu disgyblion, rheoli ymddygiad ac asesu ar gyfer dysgu o safbwyntiau polisi, ymchwil, theori a phrofiadau cyfredol yn yr ysgol

 4. • Edrych yn feirniadol ar amrywiaeth lleoliadau addysgol, a dylanwadau diwylliannol, cymdeithasol, seicolegol ac emosiynol ar ddisgyblion a'u cynnydd, o safbwyntiau polisi, ymchwil, theori a phrofiadau cyfredol yn yr ysgol

 5. • Edrych yn feirniadol ar ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol), adrodd a chofnodi, cynhwysiad a deilliannau disgyblion, o safbwynt polisi, ymchwil, theori a phrofiadau cyfredol yn yr ysgol.

 6. • Dadansoddi'n feirniadol y defnydd o lais disgyblion, prosesau a gweithdrefnau diogelu, materion moesegol, lles a gwydnwch, o safbwyntiau polisi, ymchwil, theori a phrofiadau cyfredol yn yr ysgol

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Prif ddulliau dysgu ac addysgu addysg uwch fydd darlithoedd, seminarau a sesiynau gweithdy, gan gynnwys y rhai sy'n defnyddio technoleg. Bydd profion ffurfiannol ar feysydd hanfodol o wybodaeth am bynciau yn cael eu profi hefyd.

150
Private study

Amser astudio personol sy'n briodol ar gyfer cwrdd ag amcanion dysgu'r modiwl.

150

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Resources

Reading list

Bryan, H., Carpenter, C., Hoult, S. (2011). Learning and Teaching at M-Level: A Guide for Student Teachers. London, United Kingdom: Sage.

Capel, S., Leask, M., & Turner, T. (2016).  Learning to Teach in the Secondary School: a Companion to School Experience. (7th ed.). London, United Kingdom: Routledge.

Dauncey, M. (2013). Literacy and Numeracy in Wales. Cardiff, United Kingdom: National Assembly for Wales.

Denscombe, M., 2014. Good research guide: for small-scale social research projects. Buckingham, OUP.

Donaldson, G. (2015). Successful Futures: Independent Review of Curriculum and Assessment Arrangements in Wales. Cardiff, United Kingdom: Welsh Government.

Elmore, R.F., Fiarman, S.E. and Teitel, L., 2009. Instructional rounds in education: A network approach to improving teaching and learning. Cambridge, MA: Harvard Education Press.

Garvey, B., Stokes, P., & Megginson, D. (2014). Coaching and Mentoring: Theory and Practice. London, United Kingdom: SAGE.

Hattie, J. (2012). Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. London, United Kingdom: Routledge.

Hopkins, D., 2008. A Teacher's Guide to Classroom Research, 2nd edition. Maidenhead, OUP.

Hodkinson, A. (2015). Special Educational Needs and Inclusion. (2nd ed). London, United Kingdom. SAGE.

Marble, S.T., 2006. Learning to teach through lesson study. Action in Teacher Education, 28(3), pp.86-96.

Pollard, A. (2014). Reflective Teaching in Schools. London, United Kingdom: Bloomsbury.

Rogers, B. (2015). Classroom Behaviour. (4th ed). London, United Kingdom: SAGE.

Welsh Government (2012). A Living Language: a Language for Living. Welsh Language Strategy 2012–17. Cardiff, United Kingdom: DfES.

Welsh Government. (2013). National Literacy and Numeracy Framework. Cardiff, United Kingdom: DfES.

Welsh Government. (2015). Digital Competence Framework Guidance. Cardiff, United Kingdom: DfES.

Welsh Government. (2015). Qualified for Life. A Curriculum for Wales – a Curriculum for Life. Cardiff, United Kingdom: DfES.

Welsh Government. (2017). Draft Additional Learning Needs Code. Cardiff, United Kingdom: DfES.

Wheeler, S (2015). Learning with ‘E’s: Educational Theory and Practice in the Digital Age. London, United Kingdom: Crown House.

Wragg, E.C., 2013. An Introduction to Classroom Observation. London: Hoboken, Taylor and Francis.

ADY

Briggs, S. (2015). Meeting Special Educational Needs in Secondary Classrooms. 2nd edition. London, United Kingdom: Routledge.

Ryder. N. (2013). Yr ABC i Anghenion Ychwanegol. Aberystwyth: Canolfan Peniarth

Soan, S. (2016). Additional Educational Needs: inclusive approaches to teaching. London: David Fulton.

Welsh Government (2017). Additional Learning Needs Code of Practice. Cardiff: Welsh Government

Courses including this module

Compulsory in courses: