Module WXC-4011:
Project Meistr

Module Facts

Run by School of Music and Media

60 Credits or 30 ECTS Credits

Overall aims and purpose

Traethawd hir, neu gyflwyniad cydnabyddedig arall mewn rhyddiaith neu argraffiad gyda sylwebaeth Mae'r modiwl yn anelu at: 1. galluogi' myfyriwr i lunio darn ysgrifenedig estynedig sy'n ymgorffori dulliau a chanlyniadau project ymchwil. 2. cael gwybodaeth a dealltwriaeth ehangach a mwy trylwyr o'r maes astudiaeth, gan adeiladu ar y gwaith a wnaethpwyd ar gyfer Rhan I yr MA. 3. Gwella medrau astudio ac ymchwil fel y bo hynny'n briodol 4. datblygu annibyniaeth o ran meddwl, a'r gallu i gynnal dadl 5. dysgu sut i strwythuro dadl gymhleth, gan ymgorffori amrediad o dystiolaeth sylfaenol ac eilaidd. 6. deall y cysyniadau a'r technegau a ddefnyddir ar hyn o bryd yn y maes a ddewiswyd 7. galluogi'r myfyriwr i ddewis dull neu ddulliau sy'n briodol i'r pwnc o'u dewis. 8. datblygu'r gallu i gyfathrebu'n argyhoeddiadol ac yn glir ar bapur. 9. datblygu'r gallu i ddogfennu tystiolaeth gan ddefnyddio system briodol o gyfeirnodi.

Cyfansoddiad mewn nodiant / Cyfansoddiad electroacwstig: Mae'r modiwl yn anelu at: 1. meithrin arbenigedd mewn amryw o dechnegau cyfansoddi. 2. meithrin hunan-hyder wrth weithio gydag offer a deunyddiau cyfansoddi. 3. meithrin iaith ac idiom wrth gyfansoddi sy'n berthnasol, o safbwynt artistig, i'r gymdeithas sydd ohoni. 4. galluogi myfyrwyr i feddwl yn wreiddiol ac meithrin annibyniaeth greadigol. 5. dysgu sut i gloriannu ei (g)waith creadigol mewn modd cytbwys. 6. gwerthfawrogi a dehongli ei (g)waith creadigol ei hun yng nghyd-destun gwaith cyfansoddwyr eraill.

MMus mewn Perfformio Mae'r modiwl yn anelu at: 1. galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu techneg berfformio, eu gallu cerddorol cynhenid, a'u 'presenoldeb llwyfan' wrth berfformio'n gyhoeddus 2. galluogi myfyrwyr i gyflwyno'n effeithiol ddatganiad sylweddol sy'n cynnwys sawl arddull gwahanol o gyfansoddi 3. gwella eu techneg, eu hymwybyddiaeth o ran arddull a dehongli, a'u stamina 4. datblygu dealltwriaeth o repertoire yn ei gyd-destun hanesyddol a chyfansoddiadol 5. datblygu arddull priodol o ysgrifennu nodiadau rhaglen, gan roi pwyslais priodol ar gyfathrebu argyhoeddiadol a chlir.

Course content

Mae Rhan Dau rhaglen yr MA neu'r MMus yn cynnwys project unigol ar rychwant a graddfa y byddai disgwyl rhesymol i'w gwblhau wedi 4 neu 5 mis o astudiaeth annibynnol, lawn-amser dan arolygiaeth. Dylai ddangos gwybodaeth ac astudiaeth uwch yn y maes, gan ymgorffori hefyd ryw lefel o waith gwreiddiol o ran meddwl a dull. Fel rheol, cynhelir y project yn y prif faes astudiaeth a ddewiswyd ar gyfer Rhan Un, a gall fod ar ffurf naill ai (i) traethawd hir neu astudiaeth ryddieithol gyfatebol, (ii) portffolio o gyfansoddiadau, (iii) argraffiad gyda sylwebaeth, neu (iv) ddatganiad cyhoeddus, yn ôl prif faes arbenigedd y myfyriwr. Yr arolygwr/arolygwyr fydd yn rhoi cyfarwyddyd ar rychwant a chynnwys y project, a ddylai ddilyn y cynllun a gyflwynwyd yn y modiwl 'Paratoi ar gyfer y Project Rhan Dau'.

Assessment Criteria

threshold

O ran gwaith creadigol: Gwaith sy'n dangos crap sylfaenol ar rai arddulliau a thechnegau cyfoes, ysgrifennu medrus ar gyfer offerynnau, lleisiau neu gyfryngau eraill, ond heb ddangos ond ychydig o allu creadigol. O ran gwaith sy'n seiliedig ar draethodau: Gwaith sy'n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o'r pwnc, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion perthnasol, ond rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth gyffredinol ddeallusol, gyda mynegiant gweddol.

good

O ran gwaith creadigol: Gwaith sy'n dangos hyder a sicrwydd wrth ymdrin ag arddull, ffurf a thechneg, a lefel nodedig o addewid a gwreiddioldeb creadigol, a dealltwriaeth sicr o offerynnau cerdd, lleisiau neu gyfryngau eraill, ac o sut i ysgrifennu ar eu cyfer. O ran gwaith sy'n seiliedig ar draethodau: Dylai'r gwaith ddangos dealltwriaeth gadarn o'r pwnc, lefel dda o feddwl cysyniadol, ymwybyddiaeth o'r prif faterion o bwys, gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

excellent

O ran gwaith creadigol: Gwaith sy'n dangos hyder a sicrwydd safon uwch o arddulliad, ffurfiau a thechnegau cerddorol cyfoes, ystod nodedig o adnoddau technegol a meddwl creadigol ar lefel uchel, ac ymwybyddiaeth ddatblygedig o sut i ysgrifennu ar gyfer offerynnau cerdd, lleisiau neu gyfryngau eraill. O ran gwaith sy'n seiliedig ar draethodau: Gwaith sy'n dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth ychwanegol, meddwl yn fwy trylwyr, ymdriniaeth wreiddiol a medrau ysgrifennu rhagorol.

Learning outcomes

 1. a. Traethawd hir, a chyflwyniadau eraill o rhyddiaith i’w cymeradwyo: Argraffiad gyda sylwebaeth: Llwyddo i lunio darn ysgrifenedig estynedig sy’n ymgorffori dulliau a chanlyniadau project ymchwil. b. Cyfansoddi mewn nodiant neu gyfansoddi trwy ddulliau Electroacwstig: Datblygu hyfedredd mewn amryw o dechnegau cyfansoddi. c. Perfformiad Unawdol: Dysgu techneg berfformio a 'phresenoldeb llwyfan' sydd bron yn berffaith wrth berfformio’n gyhoeddus.

 2. a. Traethawd hir, a chyflwyniadau eraill o rhyddiaith i’w cymeradwyo: Cael gwybodaeth a dealltwriaeth ehangach a mwy trylwyr o’r maes astudiaeth dan sylw, gan adeiladu ar y gwaith a wnaethpwyd ar gyfer Rhan I yr MA. Cyfansoddi mewn nodiant neu gyfansoddi trwy ddulliau Electroacwstig: Ennill hunan-hyder wrth weithio gydag offer a deunyddiau cyfansoddi. c. Perfformiad Unawdol: Cynllunio a chyflwyno, mewn modd effeithiol ac argyhoeddiadol, ddatganiad sylweddol yn cynnwys sawl arddull gwahanol o gyfansoddi.

 3. a. Traethawd hir, a chyflwyniadau eraill o rhyddiaith i’w cymeradwyo: Argraffiad gyda sylwebaeth: Datblygu medrau astudio ac ymchwilio fel y bo hynny’n briodol. b. Cyfansoddi mewn nodiant neu gyfansoddi trwy ddulliau Electroacwstig: Dyfeisio iaith ac idiom wrth gyfansoddi sy’n berthnasol, o safbwynt artistig, i’r gymdeithas a’r diwylliant cyfoes. c. Perfformiad Unawdol: Gwella’n sylweddol eu hymwybyddiaeth o ran arddull a dehongli, a'u stamina.

 4. a. Traethawd hir, a chyflwyniadau eraill o rhyddiaith i’w cymeradwyo: Argraffiad gyda sylwebaeth: Datblygu’r gallu i feddwl yn annibynnol a chynnal dadl. b. Cyfansoddi mewn nodiant neu gyfansoddi trwy ddulliau Electroacwstig: Dysgu sut i feddwl yn wreiddiol, a meithrin lefel uchel o annibyniaeth. c. Perfformiad Unawdol: Meithrin dealltwriaeth fanwl o repertoire yn ei gyd-destun hanesyddol a chyfansoddiadol.

 5. a. Traethawd hir, a chyflwyniadau eraill o rhyddiaith i’w cymeradwyo: Argraffiad gyda sylwebaeth: Dysgu sut i strwythuro dadl gymhleth, gan ymgorffori amrediad o dystiolaeth sylfaenol ac eilaidd. b. Cyfansoddi mewn nodiant neu gyfansoddi trwy ddulliau Electroacwstig: Dysgu sut i gloriannu eu gwaith creadigol personol mewn modd cytbwys. c. Perfformiad Unawdol: Datblygu arddull priodol o ysgrifennu nodiadau rhaglen, gan roi pwyslais priodol ar gyfathrebu argyhoeddiadol a chlir.

 6. a. Traethawd hir, a chyflwyniadau eraill o rhyddiaith i’w cymeradwyo: Argraffiad gyda sylwebaeth: Datblygu’r gallu i ddogfennu tystiolaeth gan ddefnyddio system briodol o gyfeirnodi

 7. a. Traethawd hir, a chyflwyniadau eraill o rhyddiaith i’w cymeradwyo: Argraffiad gyda sylwebaeth: Deall llawer o gysyniadau a thechnegau a ddefnyddir ar hyn o bryd yn y maes a ddewiswyd. b. Cyfansoddi mewn nodiant neu gyfansoddi trwy ddulliau Electroacwstig: 6. Deall a gwerthfawrogi eu gwaith creadigol eu hunain o fewn cyd-destun gwaith cyfansoddwyr eraill.

 8. a. Traethawd hir, a chyflwyniadau eraill o rhyddiaith i’w cymeradwyo: Argraffiad gyda sylwebaeth: Datblygu’r gallu i gyfathrebu’n argyhoeddiadol ac yn glir ar bapur.

 9. a. Traethawd hir, a chyflwyniadau eraill o rhyddiaith i’w cymeradwyo: Argraffiad gyda sylwebaeth: Dewis a defnyddio dull neu ddulliau sy’n briodol i’r pwnc o’u dewis.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Prif Brosiect 95
Cynllun Prosiect Cryno 5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

MA mewn Cerddoriaeth a MMus: hyd at 10 cyfarfod arolygol un-i-un â'r arolygwr/ arolygwyr a ddynodir, bob hyn a hyn, trwy gytundeb. (Fel rheol, bydd y rhain yn gwneud cyfanswm o ryw 10 awr, a heb fod yn fwy na 15 awr).

MA mewn Perfformiad Cerddorol: hyd at 13 awr o hyfforddiant unigol gyda¿r tiwtor a ddynodir.

18
Private study 582

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Resource implications for students

Nid oes unrhyw oblygiadau adnoddau penodol i fyfyrwyr.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-4011.html

Courses including this module

Compulsory in courses: