Bilingual Blackboard Messages and Vocabulary

 

Saesneg Cymraeg
Dear all Annwyl bawb
Regards Cofion
Good luck! Pob hwyl!
The next meeting of the tutorial group will be held at ... on ... Cynhelir cyfarfod nesaf y grŵp tiwtorial am ... ar ...
Follow the link below to the reading list and exercises to be completed by ... Dilynwch y linc isod i’r  rhestr ddarllen ac ymarferion i'w cwblhau erbyn ...
Click on this link to access ... Cliciwch ar y linc yma i gyrchu ...
The session on ... at ... has been postponed until .... Mae’r sesiwn ar ... am ... o’r gloch wedi ei gohirio tan ...
Please note that this session is compulsory. Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y sesiwn yma’n orfodol.
Please note that this session is optional. Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y sesiwn yma’n ddewisol.
Please note the following timetable amendments ... Sylwch, os gwelwch yn dda, ar y newidiadau canlynol i’r amserlen …
Please read the following material before the session. Darllenwch y deunydd canlynol cyn y sesiwn os gwelwch yn dda.
Please note that I am available to give  tutorial support at ... on ... Sylwch, os gwelwch yn dda, fy mod ar gael i roi cefnogaeth diwtorial am… ar …
I am sorry but I am no longer available to give tutorial support at ... on ... Mae’n ddrwg gen i, ond nid wyf bellach ar gael i roi cefnogaeth diwtorial am… ar …
Welcome to the programme / module Croeso i’r rhaglen / modiwl
Please note that the submission date for assignment X  is … Sylwch, os gwelwch yn dda, mai’r dyddiad cau ar gyfer aseiniad X yw …
The next meeting of the tutorial group will  be held at … on … Cynhelir cyfarfod nesaf y grŵp tiwtorial am … ar  …
Please note that I will be away  between

 … and …
Sylwch, os gwelwch yn dda, y byddaf

i ffwrdd rhwng … a …
Please bring your uniform to this session Dewch â'ch iwnifform i’r sesiwn yma, os gwelwch yn dda.

 

Saesneg Cymraeg
Announcements Cyhoeddiadau
Assignments Aseiniadau

Communication Cyfathrebu
Contacts Manylion Cyswllt / Cysylltu                 
Course Documents Dogfennau'r Modiwl
Discussion Board Cylch Trafod / 'Stafell Drafod
E-mail E-bost
Essay Traethawd
Essays Traethodau
External Links Dolenni
Handbooks Llawlyfrau
Handouts Taflenni
Information Gwybodaeth
Lectures Darlithoedd
Library Llyfrgell
Module Detail Manylion y Modiwl
Module Documents Dogfennau'r Modiwl
Module Organiser Trefnydd y Modiwl
Modules Modiwlau
Panopto Recordings Recordiadau Panopto
Reading List Rhestr Ddarllen
Recent Developments Datblygiadau Diweddar
Resources Adnoddau
Seminars

Seminarau
Sessions Sesiynau
Syllabus Maes Llafur
Tasks Tasgau
Timetable Amserlen
Tools Offer
Websites Gwefannau
Weekly Tasks Tasgau Wythnosol