Useful Phrases

 

Opening of Letter or E-mail Dechrau Llythyr neu E-bost
Dear Annwyl
Hello Helo
Hi Haia (very informal)
Dear Colleague(s) Annwyl gydweithiwr (gydweithwyr – plural)
Dear Director Annwyl Gyfarwyddwr
Dear Professor... Annwyl Athro...
Dear Sir / Madam Annwyl Syr / Madam
Further to my previous message Yn dilyn fy neges flaenorol
Further to your message (of  13 April) Yn dilyn eich neges (dyddiedig 13 Ebrill)
Thank you for your message (of 13 April) Diolch am eich neges (dyddiedig 13 Ebrill)
Thank you for the information Diolch am y wybodaeth
With reference to your letter / e-mail of... Gan gyfeirio at eich llythyr / e-bost dyddiedig...

 

 
Closing a Letter or E-mail Gorffen Llythyr neu E-bost
Best wishes Cofion gorau
Bye for now Hwyl am y tro
Kind Regards Cofion gorau
Many thanks Diolch yn fawr
Regards Yn gywir / Cofion
Your sincerely Yn gywir
With all good wishes Gyda phob dymuniad da
I look forward to hearing from you Edrychaf ymlaen at glywed gennych
Please do not hesitate to contact me Mae croeso i chi gysylltu â mi
Thank you for your co-operation Diolch am eich cydweithrediad
Thank you in advance Diolch ymlaen llaw

 

Geiriau defnyddiol  Useful phrases
As soon as possible Mor fuan â phosib
Due to … Oherwydd…
Every time Pob tro
From time to time Pob hyn a hyn
Maybe Efallai
Please complete [the form] Llenwch [y ffurflen] os gwelwch yn dda

Please return [to…]

Return to the library

Return to the information officer

Anfonwch yn ôl  i/at  (i + lle/place: at+ person)

Anfonwch yn ôl i'r llyfrgell

Anfonwch yn ôl at y swyddog gwybodaeth

See attached See document attached Gweler ynghlwm Gweler y ddogfen ynghlwm
See below Gweler isod
Sometimes Weithiau
The sooner the better Gorau po gyntaf
Usually Fel arfer