Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ffisiotherapi PGDip

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Ffisiotherapi
 • Cymhwyster: PGDip
 • Hyd: 2 flynedd llawn amser

Noder os gwelwch yn dda mai cwrs cyfrwng Saesneg yw hwn / Please note that this is course is taught through the medium of English.

Prif nôd y rhaglen hon yw cynhyrchu graddedigion sy'n addas ar gyfer ymarfer ac yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac i aelodi gyda'r corff proffesiynol, addysgol ac undeb llafur, y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP).

Mae'r rhaglen yn cynnig profiad addysgol heriol a buddiol sy'n galluogi'r myfyriwr i ddatblygu fel ymarferydd ffisiotherapi cymwys, sy'n gosod y claf wrth ganol y gofal, ac sy'n gallu gwneud cyfraniad gwerthfawr i'r gweithle. Bydd y rhaglen yn datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o theori ffisiotherapi ac ymarfer ymarferol, a bydd wedi'i wreiddio yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd gyda'i hanes o ragoriaeth mewn ymchwil. Bydd hyn yn sicrhau bod y myfyriwr yn datblygu gwerthfawrogiad o ymarfer arloesol sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn amrywiaeth o swyddogaethau ffisiotherapi yn cynnwys ym maes gofal iechyd gwledig.

Bydd myfyrwyr sydd wedi cwblhau'r Diploma Ôl-radd mewn Ffisiotherapi yn llwyddiannus yn gallu datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau trwy gwblhau'r traethawd hir, sef cam olaf y radd Meistr a bydd yn rhoi cyfle i'r myfyriwr ddangos y sgiliau a'r wybodaeth i drefnu a chynnal project ymchwil neu adolygiad systematig. Bydd dull addysgol arloesol y rhaglen yn datblygu ffisiotherapyddion creadigol, medrus a fydd yn gallu dilyn gyrfa mewn gwahanol leoliadau iechyd a gofal.

Syniad bras o gynnwys y cwrs yn unig a geir yma a gall newid.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Gweler linc i restr lawn o'r modiwlau isod.

Amcan

Datblygu ffisiotherapyddion ôl-raddedig annibynnol gyda'r wybodaeth a'r sgiliau proffesiynol priodol, fydd â swyddogaeth hanfodol yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) a sefydliadau eraill, yn lleol ac yn y Deyrnas Unedig.

Amcanion y rhaglen

 • Paratoi myfyrwyr i allu cyflawni'r holl safonau hyfedredd sy'n ofynnol gan ffisiotherapydd i wneud cais i gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.
 • Sicrhau bod myfyrwyr yn deall pwysigrwydd gallu ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol o fewn amrediad ymarfer ffisiotherapydd.
 • Paratoi myfyrwyr i ymarfer mewn modd sydd ddim yn gwahaniaethu.

Mae canlyniadau dysgu'r rhaglen yn meithrin datblygiad myfyrwyr i fod yn Ffisiotherapyddion cymwys, adfyfyriol sy'n gallu:

 • Cyflwyno Ffisiotherapi mewn modd cyfannol, gan weithio mewn partneriaeth â defnyddwyr gwasanaeth.
 • Mabwysiadu dull datrys problemau mewn perthynas ag anghenion defnyddwyr gwasanaeth.
 • Defnyddio fframweithiau damcaniaethol Ffisiotherapi i arwain a bod yn sail wybodaeth i'r ymarfer.
 • Deall a defnyddio egwyddorion gwerthuso ac ymchwil i sicrhau ymarfer gorau.
 • Addasu ac ymateb i batrymau darparu gwasanaeth cyfredol ac yn y dyfodol.
 • Parhau i hunanddatblygu trwy gydol eu bywyd proffesiynol.
 • Gweithio fel gweithwyr proffesiynol annibynnol o fewn cyd-destun rhyngddisgyblaethol.
 • Cyfrannu at ddatblygu, gwella a hyrwyddo'r proffesiwn.

Deilliannau arfaethedig y rhaglen

Mae'r rhaglen yn tynnu ar bolisi cyfoes perthnasol ac ymchwil academaidd, a gymhwysir i'r DU ac yn rhyngwladol. Mae canlyniadau'r rhaglen yn ddatganiad o'r hyn y dylai graddedigion ei wybod a gallu ei wneud ar ôl cwblhau'r rhaglen.

Mae’r ddogfen hon yn rhoi crynodeb byr o brif nodweddion y rhaglen a’r deilliannau dysgu y gellir disgwyl yn rhesymol i fyfyrwyr eu cyflawni a’u dangos os ydynt yn manteisio ar y cyfleoedd dysgu a gynigir.

Mae'r Rhaglen yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu:

 • gwybodaeth a dealltwriaeth ddamcaniaethol;
 • sgiliau gwybyddol a'r sgiliau trosglwyddadwy allweddol canlynol:
 • cyfathrebu
 • astudio
 • rhyngbersonol
 • sgiliau proffesiynol
 • technoleg gwybodaeth
 • sgiliau datrys problemau

Yn gyffredinol, mae'r canlyniadau a fwriedir yn cael eu hasesu'n grynodol trwy aseiniadau, ar ffurf traethodau, arholiadau, adroddiadau, cynnig ymchwil, a chyflwyniadau unigol a grŵp. Mae gan y modiwlau unigol raddau amrywiol o asesu ffurfiannol.

Mae'r egwyddor sylfaenol o ddysgu oedolion wedi dylanwadu ar y dewis o ddulliau addysgu a ddefnyddir ar y cwrs, sy'n fwyaf effeithiol os yw'n gysylltiedig â phrofiadau presennol y myfyrwyr ac yn mynnu eu bod yn cymryd rhan yn y broses ddysgu.

Mae profiadau bywyd myfyrwyr yn darparu adnodd buddiol a gwerthfawr ar gyfer dysgu; bydd y dulliau a ddefnyddir yn ceisio manteisio ar yr adnodd cyfoethog hwn ac annog y dysgwyr i gymryd rhan. Cynlluniwyd y rhaglen gan ddefnyddio cwricwlwm sbiral sy'n fodel atgyfnerthu'r addysg gan gynyddu dyfnder dysgu'r myfyriwr wrth iddynt fynd trwy'r cwricwlwm. Disgwylir i fyfyrwyr chwarae rhan weithredol a chyfranogol yn eu dysgu eu hunain, ac ystyrir bod darlithwyr yn hwyluso'r dysgu yn rhan allweddol iawn o'r llwyddiant.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Ffisiotherapi.

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

 • I wneud cais am y Diploma Ôl-radd mewn Ffisiotherapi, rhaid i bob ymgeisydd fod wedi cael gradd 2.2 o leiaf (neu’r hyn sy’n cyfateb dramor) mewn maes astudio isradd perthnasol. 
 • Bydd graddau uwch (neu’r hyn sy’n cyfateb dramor) yn cael eu hystyried.
 • Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi graddio o'r astudiaeth hon yn ystod y 5 mlynedd ddiwethaf.
 • Rhaid i bob cais ddangos dealltwriaeth glir ac eang o Ffisiotherapi, gydag adfyfyrdod ar brofiad gwaith diweddar mewn Ffisiotherapi neu amgylcheddau gofal iechyd cysylltiedig.
 • I’r rhai nad ydynt yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf, yr isafswm gofynnol o ran yr iaith Saesneg yw: IELTS 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.5 ym mhob cydran (neu gyfwerth). 
 • Bydd pob cais yn cael ei adolygu ar sail unigol.

Ymgeiswyr o'r DU a’r Undeb Ewropeaidd: 

Mae ffioedd dysgu Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) ar gael ar gyfer y rhaglen hon.

Ymgeiswyr o'r tu allan i'r UE:

Mae lleoliad GIG yn rhan ofynnol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn sicrhau bod lleoliadau ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd y DU/UE yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar hyn o bryd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Prosesau dethol: 

 1. Cwblhau'r cais - cais uniongyrchol gyda datganiad personol a geirdaon.
 2. Llunio rhestr fer o'r datganiad personol a geirdaon yn erbyn meini prawf y cytunwyd arnynt.
 3. Cael geirdaon cymeriad a'u hadolygu.
 4. Cyfweliad ffurfiol gyda gweithgareddau gwaith grŵp rhyngweithiol ac ysgrifennu traethawd.
 5. Cliriad uwch gan y DBS.
 6. Disgwylir i bob myfyriwr lenwi Holiadur Iechyd Galwedigaethol a mynd i apwyntiadau iechyd galwedigaethol er mwyn iddynt gael yr holl frechiadau angenrheidiol i wneud lleoliadau clinigol yn ddiogel.

Bydd digwyddiadau a phrosesau dewis yn cynnwys darlithwyr o'r Ysgol Gwyddorau Iechyd, staff clinigol y Bwrdd Iechyd a  defnyddwyr gwasanaeth.

Bydd y rhai a ddewisir i gymryd rhan yn y prosesau dewis yn cael hyfforddiant a chefnogaeth mewn amrywiaeth a chydraddoldeb fel rhan o'u datblygiad proffesiynol.

Gofynion ychwanegol:

Mae nifer penodol o leoedd ar y rhaglen yn cael eu hariannu gan HEIW (mae meini prawf ar gyfer y cyllid a'r wybodaeth ar gael ar wefan  HEIW  .

Ar gyfer ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn lleoedd hunangyllidol, cysylltwch ag Arweinydd y Rhaglen,  Jonathan Flynn , Cyswllt Ymarfer.

Bydd raid i fyfyrwyr sy'n derbyn lle wedi'i ariannu ar gyfer y Diploma Ôl-radd weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl graddio.

Cefnogir myfyrwyr ag anableddau, ar gais, gan Wasanaethau Anableddau'r Brifysgol a Thiwtor Anableddau'r Ysgol. Gwneir asesiadau risg perthnasol a gwneir addasiadau lle bo angen.

Os bydd materion yn gysylltiedig â chymeriad da, iechyd da, neu anabledd sydd angen eu harchwilio neu eu hymchwilio ymhellach, ymgynghorir â'r Ysgol a Phwyllgor Ffitrwydd i Ymarfer y Bwrdd Iechyd lleol.

Rydym yn eich annog i wneud ceisiadau cynnar i gael mynediad i'r rhaglen. Dylid gwneud ceisiadau gan ddefnyddio system gwneud cais ar-lein Prifysgol Bangor ond mae croeso i chi wneud ymholiadau anffurfiol. 

Sut i Ymgeisio

Angen help i wneud cais?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ofynion mynediad, sut i wneud cais neu ynglŷn â'r cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, mae croeso i chi gysylltu â Jonathan Flynn. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae gyrfa mewn ffisiotherapi yn broffesiwn deniadol sy'n cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gwaith hyblyg ar ôl graddio.  

Mae ffisiotherapyddion yn gweithio mewn amrywiaeth o arbenigeddau ar draws y proffesiwn; yn amrywio o roi triniaeth fel ymarferydd gweithredol neu fod yn rhan o addysg, ymchwil neu reoli. Ar ôl cofrestru gyda'r HCPC, mae gan ffisiotherapyddion yr opsiwn o weithio yng Ngwasanaeth Iechyd Gwladol y DU (GIG), neu ddilyn gyrfa mewn amgylcheddau gofal iechyd eraill fel practis preifat, chwaraeon neu'r fyddin er enghraifft.

Ymchwil / Dolenni Diwydiannol

Cysylltiadau â Diwydiant

Mae gan Brifysgol Bangor gysylltiadau cryf â'r awdurdodau gofal iechyd lleol yng Ngogledd Cymru a bydd y rhain yn cynyddu wrth i'r rhaglen hon ddatblygu. Mae cyfleoedd yn bodoli felly i fyfyrwyr sy'n graddio elwa o hyn; yn ychwanegol at y nifer o feysydd eraill lle mae galw am ffisiotherapyddion megis mewn practis preifat, chwaraeon a lleoliadau milwrol.

Ariannu

Cyllid

Mae nifer penodol o leoedd ar y rhaglen yn cael eu hariannu gan HEIW (mae meini prawf ar gyfer y cyllid a'r wybodaeth ar gael ar wefan HEIW .

Ar gyfer ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn lleoedd hunangyllidol, cysylltwch ag Arweinydd y Rhaglen, Jonathan Flynn, Cyswllt Ymarfer.

Ymgeiswyr o'r tu allan i'r UE:

Mae lleoliad GIG yn rhan ofynnol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn sicrhau bod lleoliadau ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd y DU/UE yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar hyn o bryd i fyfyrwyr rhyngwladol.

Costau Penodol i’r Cwrs

Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd dalu am y gost o gael Tystysgrif Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) fel rhan o'r broses gwneud cais.

Offer penodol i'r cwrs

Bydd gofyn i fyfyrwyr brynu eu stethosgop eu hunain (tua £45) i fynd gyda nhw ar leoliad clinigol.

Syniad bras o gynnwys y cwrs yn unig a geir yma a gall newid.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiynau ychwanegol am agweddau academaidd ar y cwrs, e-bostiwch: Jonathan Flynn

Edrychwch ar y dudalen hon i weld rhesymau am astudio ar gyfer gradd ôl-radd yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor.

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf