Cysylltau defnyddiol

Delweddau Ymchwil: Cyflwyno eich ymchwil mewn un ddelwedd -Cwestiynau cyffredin

Gweledigaethau Ymchwil: Cyflëwch eich ymchwil mewn un ddelwedd.

Mae’n bleser gan Ysgol Ddoethurol Prifysgol Bangor gyflwyno’r gystadleuaeth ddelweddu flynyddol gyntaf ar gyfer myfyrwyr ymchwil ym mhob disgyblaeth. Mae gwahoddiad ichi gyflwyno delweddau sy’n goleuo, dal sylw ac ennyn diddordeb cynulleidfa anarbenigol ac yn cynnig safbwynt gweledol ar ymchwil ôl-radd gyfredol ym Mangor.

Wrth inni ddewis cynigion, byddwn yn edrych ar y rheiny sy’n cyfleu gwaith y cynigydd – yr hyn a wneir/ a wnaethpwyd a pham y mae’n bwysig – a hynny mewn un ddelwedd. Dylai eich delwedd roi i’r gynulleidfa ddehongliad gweledol o’ch ymchwil. Beirniedir delweddau ar sail eu hansawdd, eu gwreiddioldeb a’u heffaith weledol. Byddwn hefyd yn chwilio am gysylltiad rhwng y ddelwedd a’r disgrifiad, o ran y gallu i gyfleu nodweddion eich ymchwil. Gall delweddau fod yn ffotograff neu’n ddelwedd a gymerwyd â thelesgop, microsgop neu dechnoleg ddelweddu arall.

Caiff cynigion a roddir ar y rhestr fer eu hargraffu a’u harddangos yng Ngŵyl Ymchwil Ôl-radd 2015, ac wedyn mewn lleoliadau addas yn Adeiladau’r Brifysgol (yn cynnwys Pontio). Ar ben hynny, ychwanegir cynigion dethol at wefan Ysgol Ddoethurol y Brifysgol i greu arddangosfa ar-lein, a dyfernir gwobr ariannol i’r cynnig gorau bob blwyddyn.

Telerau ac Amodau

Mae’r holl gynigwyr yn cytuno i gadw at reolau’r gystadleuaeth. Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i anghymwyso unrhyw gystadleuwyr y ceir eu bod heb gadw at reolau’r gystadleuaeth.

 1. Rhaid i gystadleuwyr fod wedi cofrestru ar raglen radd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor ar ddyddiad y cynnig, a disgwyl parhau’n gofrestredig tan30 Medi2015, fan gynharaf.
 2. Rhaid i’r ffotograffau/ delweddau fod yn waith gwreiddiol y cystadleuydd.
 3. Rhaid i gystadleuwyr fod yn unig ddeiliaid hawlfraint y ffotograff/ ddelwedd.
 4. Bydd hawlfraint y ffotograff/ ddelwedd yn aros gyda’r cystadleuydd.
 5. Wrth gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, mae cystadleuwyr yn cytuno i’w ffotograffau/ delweddau gael eu harddangos gan y Brifysgol a’u defnyddio mewn digwyddiadau a gynhelir gan y Brifysgol ac mewn deunyddiau hyrwyddo o eiddo’r Brifysgol eleni ac mewn blynyddoedd i ddod. Caiff yr holl ffotograffau/ delweddau eu priodoli’n llawn i’r cystadleuwyr.
 6. Os yw’r ffotograff/ ddelwedd yn cynnwys unigolyn y gellir ei (h)adnabod, e.e. aelod staff neu fyfyriwr arall neu aelod o’r cyhoedd, rhaid i gystadleuwyr gael caniatâd yr unigolyn dan sylw i gynnig y ffotograff/ ddelwedd ar gyfer y gystadleuaeth hon.
 7. Os yw’r ffotograff/ ddelwedd yn cynnwys rhywbeth y gellid ei ddehongli fel eiddo deallusol, e.e. darganfyddiad ymchwil â gwerth masnachol posibl, rhaid i gystadleuwyr gael caniatâd eu goruchwylwyr ac, os oes angen, eu noddwyr, cyn cynnig y ffotograff/ ddelwedd ar gyfer y gystadleuaeth hon.
 8. Ni chaiff cystadleuwyr gyflwyno mwy nag un ffotograff/ ddelwedd ar gyfer y gystadleuaeth mewn unrhyw flwyddyn.
 9. Rhaid cyflwyno ffotograffau/ delweddau fel ffeil .RGB, .JPG, neu .TFF.
 10. Rhaid i ffotograffau/ delweddau fod â lleiafswm cydraniad o 300 dot y fodfedd.
 11. Rhaid i ffotograffau/ delweddau fod â maint ffeil o rhwng 500KB a 10MB. Ni dderbynnir ffeiliau delweddau mwy na llai.
 12. Rhaid cyfyngu triniaeth ddigidol ar ffotograffau/ delweddau i docio a mân welliannau ar wrthgyferbyniad, disgleirdeb a dirlawnder lliw er mwyn gwneud y ddelwedd y fwy realistig. Ni chaniateir ychwanegu na dileu pethau o ffotograffau na chyfuno delweddau.
 13. Rhaid cyflwyno ffotograffau/ delweddau gan ddefnyddio gwefan Blackboard y Brifysgol ar gyfer Ôl-raddedigion trwy Ymchwil.
 14. Rhaid cyflwyno testun i gyd-fynd â’r ffotograff/ ddelwedd, sy’n rhoi dehongliad o’r ddelwedd yng nghyd-destun eich ymchwil. Ni ddylai’r testun hwnnw fod â mwy na 150 o eiriau, a rhaid ei gyflwyno gan ddefnyddio’r ffurflen sydd ar gael ar wefan Blackboard. Dylid ei ysgrifennu fel ei fod yn ddealladwy i rywun sydd heb unrhyw gefndir yn y pwnc.
 15. Dylid cyflwyno’r ffotograff/ ddelwedd a’r testun i gyd-fynd erbyn 17:00 GMT ddydd Sul 31 Mai 2015. Ni dderbynnir cynigion a ddaw i law yn ddiweddarach na hynny.
 16. Beirniedir y gystadleuaeth gan Gyfarwyddwyr Ysgolion neu Ysgolion Graddedigion y Coleg neu’r cynrychiolwyr a enwebir ganddynt, ynghyd â beirniad allanol, anacademaidd (i’w (d)dewis gan y Cadeirydd).
 17. Y beirniad fydd â’r gair olaf, ac ni fyddant yn gohebu.

Gwybodaeth y gofynnir amdani ar y ffurflen gyflwyno:

Enw, Cyfeiriad E-bost, enw’r Prif Goruchwyliwr, Ysgol, Teitl Gradd, Dull Cofrestru (Llawn-amser/ Rhan-amser), Blwyddyn y Radd, Maes ymchwil a theitl y radd, Crynodeb (uchafswm o 150 o eiriau), teitl y ffotograff, cadarnhad fod y telerau a’r amodau wedi’u darllen a’u derbyn.

CCA

Cymhwysedd Ymgeiswyr

Pwy gaiff gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Gweledigaethau Ymchwil Research?

Rhaid ichi fod yn fyfyriwr ymchwil presennol ym Mhrifysgol Bangor i gymryd rhan yn y gystadleuaeth. Yn anffodus, ni allwn dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr Meistr hyfforddedig.

Rwy’n dod i ddiwedd fy ngradd, a gaf gymryd rhan?

I fod â hawl i gystadlu, rhaid ichi fod, ar y dyddiad cystadlu, wedi’ch cofrestru’n fyfyriwr ymchwil llawn-amser, rhan-amser, dysgu o bell neu fodwrthi’n ysgrifennu eich ymchwil. Rhaid hefyd ichi ddisgwyl y byddwch yn parhau’n fyfyriwr ymchwil llawn-amser, rhan-amser, dysgu o bell neu fodwrthi’n ysgrifennu eich ymchwil tan 30 Medi 2015, fan cynharaf. Yn anffodus, ni fydd gennych hawl i gymryd rhan os ydych eisoes wedi cyflwyno eich thesis i’w arholi, neu os byddwch yn gwneud hynny cyn 30 Medi 2015.

A oes unrhyw gyfyngiadau o ran math o bwnc neu flwyddyn y radd?

Mae’r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr ymchwil o bob maes pwnc. Nid oes raid ichi fod â chanlyniadau/ canfyddiadau ymchwil i’w dangos; byddai’n ddigon pe baech yn gallu dangos perthnasedd eich pwnc ymchwil mewn modd sy’n dal y llygaid.

A gaiff myfyrwyr ymchwil rhan-amser a rhai sy’n dysgu o bell gymryd rhan?

Mae’r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr llawn-amser, rhan-amser a dysgu o bell.

Fformat ffotograffau

A gaf ddefnyddio ffotograff a dynnwyd gan rywun arall?

Na chewch – rhaid i ffotograffau fod yn waith gwreiddiol i’r cystadleuwyr.

A ddylai lluniau fod mewn lliw, neu a allant fod yn ddu a gwyn?

Fe rheol, dylai ffotograffau fod mewn lliw, ond gallant fod mewn du a gwyn os hwnnw yw cynnyrch arferol y dechnoleg ddelweddu a ddefnyddir.

A gaf addasu fy ffotograff gan ddefnyddio meddalwedd megis Photoshop?

Na chewch. Ni chaniateir triniaeth ddigidol ar ffotograffau, ac eithrio tocio a thechnegau sylfaenol yr “ystafell dywyll ddigidol” i greu cydbwysedd realistig o liwiau ac eglurder.

A oes raid i’r ffotograffau gydymffurfio ag unrhyw fanylion?

Rhaid i ffotograffau fod â lleiafswm cydraniad o 300 dot y fodfedd, a rhaid i faint ffeil y ffotograff fod rhwng 500KB a 10MB.

A gaiff y ffotograff gynnwys delweddau sydd dan hawlfraint - e.e. mapiau Ordnans?

Na chânt – rhaid i gystadleuwyr fod yn unig ddeiliaid hawlfraint y ffotograff.

A oes raid i mi ymddangos yn y ffotograff?

Nac oes. Dylai eich ffotograff ddarlunio eich ymchwil a’ch canfyddiadau – nid oes raid ichi ymddangos yn y ffotograff eich hun.

A gaiff y ffotograff gynnwys delweddau o’m labordy/ cyfarpar/ canlyniadau gwyddonol?

Caiff – er y byddai angen o hyd i’r ddelwedd fod o ddiddordeb i wylwyr. Ar ben hynny, os yw eich llun yn cynnwys delwedd a allai fod yn eiddo deallusol, e.e. darganfyddiad ymchwil ac iddo werth masnachol posibl – rhaid ichi gael cymeradwyaeth eich goruchwyliwr/ goruchwylwyr ac, os oes angen, gan eich noddwr, cyn cynnig y ffotograff yn y gystadleuaeth hon.

A gaiff y ffotograff gynnwys delweddau o bobl eraill?

Caiff. Fodd bynnag, os yw’r llun yn cynnwys delwedd unigolyn y gellir ei (h)adnabod, boed yn aelod staff, yn fyfyriwr arall, neu’n aelod o’r cyhoedd, rhaid ichi gael eu caniatâd i gynnig y ffotograff yn y gystadleuaeth hon.

Trefn Ymgeisio

Sut y cyflwynir cynigion?

Cyflwynir cynigion gan ddefnyddio’r cyswllt cyflwyno ar wefan Blackboard yr Ôl-raddedigion trwy Ymchwil.

Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cynigion?

Rhaid cyflwyno cynigion erbyn 17:00 GMT ddydd Sul 31 Mai 2015.Nid ystyrir cynigion a gyflwynir ar ôl yr adeg honno.

Sut y dewisir cynigion?

Caiff detholiad o’r cynigion gorau eu hargraffu a’i harddangos ar leoliadau cyhoeddus (e.e. Pontio) ac mewn gwahanol rannau o adeiladau’r Brifysgol. Ychwanegir cynigion dethol hefyd at wefan Ysgol Ddoethurol Prifysgol Bangor fel oriel ar-lein.

Wrth inni ddewis cynigion, byddwn yn edrych am y rheiny sy’n cyfleu gwaith y cystadleuydd – beth sydd wedi’i wneud a pham y mae’n bwysig – a hynny mewn un ddelwedd ffotograffig.

Beirniedir ffotograffau ar sail eu hansawdd technegol, eu gwreiddioldeb a’u heffaith weledol, yn ogystal â’u gallu i gyfleu nodweddion eich gwaith a/neu eich canfyddiadau. Gall lluniau fod ar ffurf eithaf haniaethol, ond rhaid iddynt fod yn berthnasol i’ch ymchwil a rhoi dehongliad gweledol trawiadol o hynny i rywun sydd heb unrhyw gefndir yn eich pwnc.

A oes modd imi weld enghreifftiau o enillwyr blaenorol?

Er mai hon yw’r gystadleuaeth gyntaf o’i math ym Mangor, mae llawer o Brifysgolion eraill yn cynnal cystadlaethau cyffelyb, a gellwch gymryd golwg ar rai o’u henillwyr blaenorol hwy gan ddefnyddio’r cysylltiadau isod:

http://www.nottingham.ac.uk/graduateschool/traininganddevelopment/public-engagement/photo-competitions/images-of-research.aspx

https://www.flickr.com/photos/graduateschoolreading

http://www2.le.ac.uk/research/festival/phdepictions/2014

http://www.grad.ucl.ac.uk/comp/

Pryd y caf wybod a yw fy llun wedi’i ddewis?

Byddwn yn hysbysu cystadleuwyr tua dechrau Gorffennaf 2015 ynglŷn â ph’un a yw eu cynigion wedi[u dewis i’w harddangos neu beidio, a chyhoeddir enw’r enillydd y gystadleuaeth ar wefan yr Ysgol Ddoethurol.

A gaf fy ffotograff yn ôl?

Ni allwn anfon copi electronig eich ffotograff yn ôl atoch, felly gofalwch fod gennych gopi cyn ichi ei anfon. Erys delweddau printiedig yn eiddo i’r Brifysgol.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych gwestiwn nad yw’r cyngor uchod yn ei ateb, anfonwch e-bost at p.j.dowdney@bangor.ac.uk