Coronavirus (Covid-19) Information

Addysg Gynradd (3-11) [Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan] BA (Anrhydedd) gyda SAC

UCAS CodeX130
QualificationBA (Anrhydedd) gyda SAC
Duration3 years
Study modeFull-time
Typical offer120 UCAS Tariff points

About this Course

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy gyfrwng y Saesneg / This course is also available through the medium of English.

caban

Mae'r radd gyffrous hon gyda SAC yn eich cymhwyso i weithredu fel athro cynradd/athrawes gynradd, gyda sgiliau arbennig i ddysgu yng Nghymru. Fodd bynnag, gellir ei defnyddio hefyd i ddysgu mewn gwledydd eraill, yn cynnwys Lloegr. Ysgrifennwyd y cwrs mewn cydweithrediad ag athrawon mewn Ysgolion Arweiniol yng Ngogledd Cymru a'n partneriaid ym Mhrifysgol Caer.  Ein henw yw Partneriaeth CaBan (Caer a Bangor).

Bydd ysgolion ymroddedig gyda mentoriaid wedi'u hyfforddi'n dda yn cefnogi cynnydd Athrawon Cysylltiol tuag at ennill Statws Athro Cymwysedig yn unol â'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru.

Bydd tiwtoriaid ac ymchwilwyr profiadol yn y brifysgol a staff yn yr ysgolion yn rhoi cefnogaeth ragorol a sesiynau ysgogol, a bydd y cymhwyster a geir yn galluogi myfyrwyr i ddysgu o fewn Cymru a thu hwnt iddi.

Why choose Bangor University for this course?

 • Byddwch wedi eich lleoli ar Safle’r Normal sydd â’i lyfrgell a’i ganolfan adnoddau ei hun lle mae dewis eang o adnoddau dysgu dwyieithog cynradd ac adnoddau blynyddoedd cynnar.
 • Rydym yn cynnig amgylchedd dysgu cyffrous a byddwch yn cyfarfod staff a hyfforddeion sy’n gweithio ar amrywiaeth o brojectau datblygu cwricwlwm ac ymchwil.
 • Mae ysgolion partneriaeth y Brifysgol yn cynnig amgylchedd hyfforddi llawn amrywiaeth sydd, yr un pryd, yn gefnogol.

Course Content

What will you study on this course?

Blwyddyn 1

 • Astudiaethau Proffesiynol a Phedagogaidd 1
 • Astudiaethau Craidd 1
 • Profiad Ysgol 1: Hanfodion Dysgu, Addysgu ac Asesu
 • Hanfodion datblygiad iaith a mathemateg
 • Datblygu Iechyd a Lles
 • Archwilio'r Byd 

Blwyddyn 2

 • Astudiaethau Proffesiynol a Phedagogaidd 2
 • Astudiaethau Craidd 2
 • Profiad Ysgol 2: Cynnydd mewn Dysgu, Addysgu ac Asesu
 • Creadigrwydd a mynegiant trwy iaith a'r celfyddydau
 • Cynnydd mewn datblygiad mathemateg, gwyddoniaeth a thechnoleg
 • Hunaniaeth a Dinasyddiaeth

Blwyddyn 3

 • Astudiaethau Proffesiynol, Pedagogaidd a Chraidd 3
 • Ymchwil Agos at Ymarfer: (Traethawd Hir)
 • Profiad Ysgol 3: Arloesi ac Arweinyddiaeth mewn Dysgu, Addysgu ac Asesu
 • Astudiaethau pwnc: Arloesi mewn Cynllunio a Chyflwyno Cwricwlwm

Course content is for guidance purposes only and may be subject to change.

Careers and Employability

Mae BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC (3-11) yn cael ei gydnabod ar draws Cymru a Lloegr ac mae'n aml yn drosglwyddadwy* ymhellach i ffwrdd i fynd i'r proffesiwn dysgu.  Mae'n eich paratoi'n llawn i weithredu fel athro/athrawes yng Nghymru a thu hwnt.

*Dylai rhai sydd eisiau dysgu y tu allan i Gymru a Lloegr wirio bod Statws Athro Cymwysedig yn cael ei gydnabod gan Gorff Proffesiynol Athrawon y wlad dan sylw ac y gellir ei drosglwyddo yno.

Mae rhaglenni CaBan yn eich paratoi ar gyfer ystod eang o swyddogaethau o fewn addysg a datblygu sgiliau arweinyddiaeth hanfodol.  Mae corff cynyddol o dystiolaeth bod arweinyddiaeth ysgol yn cael effaith ar ganlyniadau myfyrwyr sy'n ail yn unig i ddylanwad athrawon yn y dosbarth.  O fewn partneriaeth CaBan mae gennym arbenigedd a phrofiad rhyngwladol o'r theori a'r ymchwil ddiweddaraf ym maes arweinyddiaeth.  Mae'r arbenigedd hon yn effeithio ar gynnwys y rhaglen hon ac ar y datblygiadau pwysig a welir ar draws y rhanbarth ac ar lefel genedlaethol o ran datblygu timau arwain cryf ac effeithiol yn ein hysgolion.

Mae'r rhaglen yn cynnig lleoliadau byr/llawn mewn Ysgolion Cynradd ac Arbennig, Canolfannau Awyr Agored a lleoliadau eraill sy'n gysylltiedig ag addysg, er mwyn sicrhau eich bod yn cael profiad rhagorol sy'n benodol i'ch diddordebau.

Cysylltiadau â diwydiant:

Mae'r rhaglen wedi'i llunio ar y cyd â rhwydwaith o ysgolion partneriaeth rhagorol ar draws y rhanbarth, ac yn cael ei chyflwyno a'i hasesu mewn cydweithrediad â hwy.

Employability and the School of Education and Human Development

Courses at the School open up a range of opportunities for those who are interested in teaching, product design and working with children. 

Graduates can also look forward to opportunities in a range of other career pathways. These interesting career opportunities could include:

 • social work
 • child care
 • youth and community work
 • publishing, journalism and the media
 • museum and gallery education
 • libraries
 • public services
 • human resources
 • industry

 

Opportunities at Bangor

The University’s Skills and Employability Service provides a wide range of resources to help you achieve your graduate ambitions. Developing your personal skills and enhancing your employability while at university is becoming increasingly important in today’s job market.

The Bangor Employability Award (BEA) and Higher Education Achievement Report (HEAR)

The Bangor Employability Award enables students to build on their transferable skills through the recognition of activities they become involved in during their university life. Students can gain points towards the award through extra-curricular activities such as volunteering, attending workshops or actively participating in the Students’ Union’s clubs and societies.

The HEAR is a final graduation report that all undergraduates receive. The report itemises all academic achievements and additional extra and co-curricular achievements. Academic achievements appear on the report automatically and students are able to note their eligible activities by using the online platform ‘My Employability Hub’. This ensures that future employers are made aware of the additional skills the student has gained outside of the curriculum.

The Award is open to everyone and taking part in the scheme can make a major difference to your performance in the graduate job market.

Internships

Bangor University runs undergraduate and postgraduate internship schemes twice a year, which allow students to work in a professional environment while learning relevant skills and earning money.

Internships offer valuable experience in a professional workplace and there are a range of internships you can get involved in.

Student Volunteering

Not only is volunteering worthwhile – it also improves your employability and widens your experience.

The Students’ Union has a dedicated Student Volunteering Office (SVB) which currently contributes a total of 600 hours each week, promoting a close relationship between the university and the local community. Find out more on the Student Volunteering pages of the Bangor Student’s Union website.

TARGETconnect - Working while you Study

The Skills and Employability Service offers support to students searching for employment during and after their studies.

  TARGETconnect advertises the following opportunities:

 • Graduate jobs – Local, National and International
 • Full-time, part time, permanent and temporary jobs
 • Work experience / internships
 • Voluntary opportunities

Entry Requirements

Ar gyfer mynediad yn 2020:

 • Fel rheol, 120 o bwyntiau UCAS o TGAU Lefel A neu gyfwerth*
 • Gradd B/Gradd 5 mewn arholiad TGAU yn unrhyw un o'r canlynol: Iaith Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg, Gymraeg Iaith Gyntaf, Llenyddiaeth Gymraeg. Lle ceir yr hyn sy'n cyfateb i radd B mewn naill ai Lenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cael o leiaf radd C/gradd 4 yn yr arholiad TGAU cyfatebol yn Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf.
 • Rhaid cael gradd B/gradd 5 yn yr Arholiad TGAU mewn Mathemateg neu Mathemateg-Rhifedd hefyd.
 • Bydd ymgeiswyr sydd â Gradd C mewn mathemateg a/neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf yn gymwys i wneud cais a dechrau'r cwrs. Bydd y myfyrwyr hyn yn cael cyfle a chefnogaeth i sefyll profion cywerthedd i radd B TGAU yn ystod y rhaglen. Ni ddyfernir SAC nes bod y myfyriwr wedi llwyddo yn y prawf cywerthedd. Derbynnir llawer o gymwysterau hefyd fel rhai cyfwerth â gradd B mewn Mathemateg ac Iaith Saesneg - cysylltwch â ni am wybodaeth.  
 • TGAU Gradd C/Gradd 4 mewn Gwyddoniaeth.
 • Parodrwydd ac agwedd gadarnhaol o ran ceisio gwella eu defnydd personol o'r Gymraeg.
 • Mae'n ofynnol i ymgeiswyr gael gwiriad boddhaol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y gweithlu plant yn cynnwys gwirio'r rhestri rhai sydd wedi eu gwahardd rhag gweithio gyda phlant. Mae'n ofynnol hefyd i ymgeiswyr sydd wedi byw y tu allan i'r DU gael gwiriad cofnodion troseddol yn y wlad y buont yn byw ynddi.   
 • Mae'n ofynnol i ymgeiswyr gael gwiriad iechyd.

Dylai ymgeiswyr ystyried yn ofalus eu gallu i gyflawni gofynion y proffesiwn.  Edrychwch ar yr ystyriaethau i ymgeiswyr i Raglenni Addysg Gychwynnol Athrawon.

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn, unigolion gyda chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol (yn ddibynnol ar ofynion iaith Saesneg sylfaenol - IELTS Lefel 7 drwodd a thro (heb unrhyw elfen dan 6.5)

*Mae cymwysterau Lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad i Addysg Uwch, Irish Highers, Bagloriaeth Ryngwladol, Bagloriaeth Gymreig, Scottish Advanced Highers ac eraill - i gael rhestr lawn edrychwch ar y tariff UCAS newydd yn www.ucas.com

General University entry requirements

We accept students with a wide range of qualifications and backgrounds and consider each application individually.

All students need to have good basic skills and the University also values IT and communication skills.

As part of the University’s policy we consider applications from prospective disabled students on the same grounds as all other students.

To study a degree, diploma or certificate course you’ll be asked for a minimum of UCAS Tariff points. For a fuller explanation of the UCAS Tariff Points, please see www.ucas.com

We also consider applications from mature students who can demonstrate the motivation and commitment to study a university programme. Each year we enrol a significant number of mature students. For more help and advice about being a mature student at Bangor, please visit the Study at Bangor site.

Specific entry requirements can be seen on the individual course pages.

EU and International students' entry requirements

For information and further detailed guidance on entry requirements for EU and International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages. International applicants can also visit the International Education Centre section of our website for further details.

More information

Home/EU students and International UCAS applicants

E-mail for General Admissions: admissions@bangor.ac.uk or write to:

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0)1248 383717 

International students (non-UCAS applicants)

Email to International Admissions: internationaladmissions@bangor.ac.uk or write to

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0) 1248 382028

Course Costs

Home/EU Student Tuition Fees (starting in 2019–20 & 2020–21)
 • Full time: £9,000 per year
 • Part time: £750 per 10 credits

International Student Tuition Fees

When coming to University, you will have two main costs, Tuition Fees and Living Costs.

There are also some common additional costs that are likely to arise for students on all courses, for example:

Course-specific additional costs
Depending on the course you are studying, there may be additional course-specific costs that you will be required to meet. These fall into three categories:

 1. Mandatory Costs: these are related to a particular core or compulsory module that you’ll be required to complete to achieve your qualification e.g. compulsory field trips, uniforms for students on placement, DBS Check.
 2. Necessarily Incurred Costs: these may not be experienced by all students, and will vary depending on the course e.g. professional body membership, travel to placements, specialist software, personal safety equipment.
 3. Optional Costs: these depend on your choice of modules or activity and they are shown to give you an indication of the optional costs that may arise to make sure your choice is as informed as possible. These can include graduation events for your course, optional field trips, Welcome Week trips.

How to Apply

How to apply through UCAS

Apply online via UCAS

UCAS stands for Universities and Colleges Admissions Service. All university applications are processed through UCAS and then passed on to the universities listed.

Students may apply for a maximum of five courses. For Medicine, Dentistry and Veterinary courses students are only allowed to apply for four courses.

The application form is found on the UCAS website, under ‘Apply’.

When to apply?

We advise you to apply as early as you can as we will start considering applications and making offers straight away. The initial UCAS deadline for UK and EU students is 15 January, however we welcome applications after this date. Those received between 15 January and 30 June will continue to be forwarded to universities by UCAS and will receive consideration where places are still available.

Your Personal Statement

Writing your Personal Statement is the part of the application form that requires most work. You are only allowed 47 lines or 500–550 words to explain why you wish to study the course and the skills you have that are essential for university study.

To write a successful personal statement for your UCAS application you must have a good understanding about the course and its content. Remember that you write only one personal statement for your five choices. Make sure that the courses are similar, if not the same, and make sure that you do not mention a specific course or university.

Read our advice on how to draft a winning personal statement or watch our video guide.

After you’ve applied

You should keep an eye on your application on UCAS ‘Track’. Offers from universities will appear on track and you will be able to accept or decline offers.

You can only reply when you have received all your decisions. The types of reply you can make are firm acceptance and insurance acceptance. Usually students reply in early May.

International Student?

If you are an international student, our International Student pages offer further information on applying.

As an international student applying to study one of our undergraduate programmes you can:

Erasmus student?

We receive around 350 exchange students every year from all over the world. 45% of these students come from Europe and the remainder from as far as Singapore, South Korea and Australia.

The University’s International Exchanges Office is responsible for welcoming these students.

Confused about your next steps?

Take a look at our Going to University website for information and advice on getting ready for university.

Further Information

Contact us

Ffôn: 01248 382408

Ebost: addysg@bangor.ac.uk

Studying within the School of Education and Human Development

 • 100% Student Satisfaction in Childhood and Youth Studies (NSS 2020) 
 • Bangor is the most affordable place in the UK to be a student (TotalMoney 2019)
 • We have well-established partnerships with Primary and Secondary Schools to provide varied and supportive training environments 
 • We have a purpose built Design and Technology Centre to teach Product Design degree students. The centre comprises a well equipped IT/lecture room, a fully equipped workshop with a comprehensive range of CNC machinery and equipment, stores and offices

Studying at Bangor

Rated Gold for teaching

We have been awarded a Gold rating, the highest rating possible, for the standarad of our teaching in the Teaching Excellence Framework (TEF) assessment. The TEF assessment took into account teaching quality, learning environment and student outcomes and learning gain. We were judged to deliver consistently outstanding teaching, learning and outcomes for our students and our teaching is of the highest quality found in the UK.

Enjoy a university experience that’s amongst the best in the UK

The guaranteed accommodation, student support, low cost of living and stunning location all contribute towards this.

Take advantage of the Bangor Student Experience with free membership of student clubs and societies, a new international experience programme and employability award scheme.

Award-winning clubs and societies!

Our clubs and societies have been awarded the Silver at the WhatUni Student Choice Awards 2020.

Unrivalled location

Choose to study in one of the best places in the UK to be a student. Bangor’s location – close to the mountains and the sea - has been described as ‘the best university setting in the UK’.

Bangor is the most affordable place in the UK to be a student (TotalMoney 2019).

Investment in facilities

Benefit from continued investment in facilities and services – with Pontio Arts and Innovation Centre, Halls of Residence, and improved sports facilities amongst recent developments.

Guaranteed accommodation in award-winning halls of residence

We guarantee accommodation for first year students who apply within the deadline and hold Bangor as their Firm Choice.

Related Courses

Next steps