Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid BA (Anrhydedd)

UCAS CodeX314
QualificationBA (Anrhydedd)
Duration3 years
Study modeFull-time

About this Course

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy gyfrwng y Saesneg. / This course is also available through the medium of English.

Mae hon yn radd amlddisgyblaethol i rai sydd â diddordeb mewn gweithio â phlant a phobl ifanc ond nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr gyrfa.

Byddwch yn astudio modiwlau arloesol, a arweinir gan staff profiadol o’r Ysgol Addysg, i ddatblygu eich dealltwriaeth o hanes plentyndod, hawliau plant, natur plentyndod a swyddogaeth oedolion sy’n gweithio â phlant mewn cyd-destun cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol. Byddwch yn gwneud gwaith astudio academaidd ym meysydd seicoleg, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, addysg, iechyd a lles yn ymwneud â bywydau plant.

Diffinnir ‘Plentyndod’ fel bywyd plentyn o’i flynyddoedd cynnar i flynyddoedd yr arddegau, ac mae cynnwys y rhaglen yn canolbwyntio ar dair prif thema Plentyndod:

 • Y Plentyn a’i (d)datblygiad;
 • Y Plentyn a chymdeithas;
 • Y Plentyn a byd addysg.

Bydd y rhaglen drwyddi draw yn hyrwyddo sgiliau astudio a dealltwriaeth i wneud ymchwil i faterion yn ymwneud â phlentyndod.

Why choose Bangor University for this course?

 • Nod y radd Astudiaethau Plentyndod yw diwallu’r angen presennol am arbenigwyr gyda chymwysterau da a all weithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd mewn ystod o gyd-destunau, yn y gymuned ac mewn sefydliadau. Yn y rhaglen ceir cyfuniad o sylfaen academaidd gadarn ynghyd â dimensiwn ymarferol a gweithredol a fydd yn cynhyrchu gweithwyr proffesiynol a all ymdopi a sialensiau cymdeithas gyfoes a phrysur mewn gwlad ddwyieithog.
 • Yn ystod y radd ceir cyfleoedd bob blwyddyn i fynd ar leoliadau i ddatblygu eich dealltwriaeth o agweddau ar anghenion a datblygiad plant ac i wneud ymchwil i faterion ac ymarfer cyfredol.
 • Elfen allweddol o’r rhaglen yw’r amrywiaeth o siaradwyr gwadd ac ymweliadau addysgol, a fydd yn cyfoethogi’r hyn mae’r myfyrwyr yn ei ddysgu. Mae’r rhain yn cynnwys y cyfle i wirfoddoli a gwneud gwaith gyda phlant o gymunedau difreintiedig yn Romania ac i ymweld â Krakow yng ngwlad Pwyl a chydag arddangosfeydd mewn amgueddfeydd yn Lerpwl.

Course Content

Am fwy ar astudio gradd darllenwch ein tudalennau am Astudio ym Mangor.

Byddwch yn treulio 12 awr (anrhydedd sengl) neu 6 awr (cydanrhydedd) yr wythnos mewn darlithoedd rhyngweithiol bychain, tiwtorialau, seminarau, gwaith grŵp, gweithdai a chyflwyniadau, lle mae cyfraniad gan fyfyrwyr yn bwysig. Mae gweithdai’n bwysig i ddatblygu ac ymarfer sgiliau pwnc-benodol a throsglwyddadwy er mwyn paratoi ar gyfer lleoliadau . Disgwylir i chi hefyd astudio’n annibynnol, yn cynnwys darllen ac ymchwilio, paratoi ar gyfer seminarau, gweithdai a chyflwyniadau, gweithio ar aseiniadau, a thrafodaethau arlein. Asesir yr holl fodiwlau drwy ystod o aseiniadau llafar ac ysgrifenedig. Nid oes unrhyw arholiadau ysgrifenedig ffurfiol.

What will you study on this course?

Cliciwch yma i lawr-lwytho manylion y rhaglen.

Blwyddyn 1

Amcan blwyddyn gyntaf y radd mewn Astudiaethau Plentyndod yw rhoi cyflwyniad eang i dair prif ddisgyblaeth y cwrs i’r myfyrwyr. Byddwch yn astudio ystod o fodiwlau gorfodol a fydd yn rhoi sylfaen gadarn mewn agweddau sy’n gysylltiedig â phlentyndod:

 • Plant a Chymdeithas
 • Seicoleg Plant
 • Y Ffordd mae Plant yn Chwarae
 • Plant, Moeseg a Diwylliant
 • Iechyd, Ffitrwydd a Lles Plant
 • Sgiliau ar gyfer Dysgu

Blynyddoedd 2 a 3

Ym mlynyddoedd 2 a 3 mae ystod o fodiwlau gorfodol a dewisol yn rhoi sylfaen drwyadl mewn safbwyntiau damcaniaethol allweddol, methodoleg ymchwil, a’r prif themâu wrth ddehongli profiadau cyfoes plentyndod:

 • Datblygiad Plentyn
 • Ymchwilio mewn Plentyndod
 • Cynhwysiad ac Anghenion Ychwanegol
 • Y Plentyn Byd-eang
 • Datblygu Ymarfer Effeithio
 • Plant, Llythrennedd a Llenyddiaeth
 • Plant yn Cyfrif
 • Y Plentyn yn yr Awyr Agored
 • Hunaniaethau mewn Plentyndod
 • Plant, Ieithoedd a Dwyieithrwydd
 • Athroniaeth Plentyndod
 • Diogelu Plant

Modules for the current academic year

Module listings are for guide purposes only and are subject to change. Find out what our students are currently studying on the Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid Modules page.

Course content is for guidance purposes only and may be subject to change.

Careers and Employability

Mae cynnwys amlddisgyblaethol y radd yn cynnig ystod o ddewisiadau gyrfa ym myd addysg a phroffesiynau cysylltiedig, yn y sector cyhoeddus a phreifat, yn ymwneud ag iechyd, gofal cymdeithasol, gwaith ieuenctid a chymunedol. Mae rhai myfyrwyr yn parhau â’u hastudiaethau ar raglen Meistr neu’n ymgeisio am le ar gwrs TAR Cynradd. Os penderfynwch ymgeisio am gwrs TAR Cynradd ym Mangor, cynigir cyfweliad i chi os byddwch yn cyflawni’r gofynion mynediad.

Cymrwch olwg ar sut y gallwch chi wella eich cyflogadwyedd wrth astudio ym Mhrifysgol Bangor yma.

Employability and the School of Education

BA Primary Education, BSc Design and Technology Secondary Education, BA Childhood Studies

The BA Primary Education, BSc Design and Technology Secondary Education and BA Childhood Studies courses opens up a range of opportunities for you who are interested in specialising in a teaching career. Many of our graduates have gone on to work in the primary, secondary, tertiary or higher education sectors. Many of our BA in Childhood studies students have applied for our PGCE course.

But, our graduates can look forward to opportunities in a range of other career pathways. These interesting career opportunities could include :

 • social work
 • child care
 • youth and community work
 • publishing, journalism and the media
 • museum and gallery education
 • libraries
 • public services
 • human resources

FdA in Early Childhood and Learning Support Studies

This course is ideal preparation for progression to QTS Primary, HLTAs Primary, specialising in Foundation Phase, and supervisory or managerial careers in nurseries and childcare establishments.

Opportunities at Bangor

The University’s Careers and Employability Service provides a wide range of resources to help you achieve your graduate ambitions. Developing your personal skills and enhancing your employability while at university is becoming increasingly important in today’s job market.

The Bangor Employability Award (BEA)

The Bangor Employability Award enables students to build on their transferable skills through the recognition of activities they become involved in during their university life. Students can gain points towards the award through extra-curricular activities such as volunteering, attending workshops or actively participating in the Students’ Union’s clubs and societies.

The Award is open to everyone and taking part in the scheme can make a major difference to your performance in the graduate job market.

Internships

Bangor University runs undergraduate and postgraduate internship schemes twice a year, which allow students to work in a professional environment while learning relevant skills and earning money.

Internships offer valuable experience in a professional work place and there is a range of internships you can get involved in.

Student Volunteering

Not only is volunteering worthwhile – it also improves your employability and widens your experience.

The Students’ Union has a dedicated Student Volunteering Office (SVB) which currently contributes a total of 600 hours each week, promoting a close relationship between the university and the local community. Find out more on the Student Volunteering pages of the Bangor Student’s Union website.

Working while you Study

The JobZone is the University’s Student Employment Bureau; they advertise the following opportunities:

 • Graduate jobs – Local, National and International
 • Full-time, part time, permanent and temporary jobs
 • Work experience / internships
 • Voluntary opportunities
 • GO Wales opportunties

To access these opportunities you need to register with the Careers and Employability Service.

Entry Requirements

Am fanylion cyffredinol, darllenwch ein tudalen ar ofynion mynediad.

Mynediad yn 2019:

 • 96 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3 mewn pwnc perthnasol. Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at y tariff newydd gan UCAS ar www.ucas.com.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol
 • Mae’n rhaid i bob myfyriwr / athro dan hyfforddiant gael archwiliad gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a rhaid i’r Coleg bennu ei fod yn foddhaol cyn y gallant ddechrau ar brofiad ysgol.

Mynediad yn 2018:

 • 96 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3 mewn pwnc perthnasol. Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at y tariff newydd gan UCAS ar www.ucas.com.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol
 • Mae’n rhaid i bob myfyriwr / athro dan hyfforddiant gael archwiliad gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a rhaid i’r Coleg bennu ei fod yn foddhaol cyn y gallant ddechrau ar brofiad ysgol.

General University entry requirements

We accept students with a wide range of qualifications and backgrounds and consider each application individually.

All students need to have good basic skills and the University also values IT and communication skills.

As part of the University’s policy we consider applications from prospective disabled students on the same grounds as all other students.

To study a degree, diploma or certificate course you’ll be asked for a minimum of UCAS Tariff points. For a fuller explanation of the UCAS Tariff Points, please see www.ucas.com

We also consider applications from mature students who can demonstrate the motivation and commitment to study a university programme. Each year we enrol a significant number of mature students. For more help and advice about being a mature student at Bangor, please visit the Study at Bangor site.

Specific entry requirements can be seen on the individual course pages.

EU and International students' entry requirements

For information and further detailed guidance on entry requirements for EU and International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages. International applicants can also visit the International Education Centre section of our website for further details.

More information

Home/EU students and International UCAS applicants

E-mail for General Admissions: admissions@bangor.ac.uk or write to:

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0)1248 383717 

International students (non-UCAS applicants)

Email to International Admissions: internationaladmissions@bangor.ac.uk or write to

Admissions Office
Bangor University
Gwynedd
LL57 2TF

Telephone: +44 (0) 1248 382028

Course Costs

When coming to University, you will have two main costs, Tuition Fees and Living Costs.

There are also some common additional costs that are likely to arise for students on all courses, for example:

Course-specific additional costs
Depending on the course you are studying, there may be additional course-specific costs that you will be required to meet. These fall into three categories:

 1. Mandatory Costs: these are related to a particular core or compulsory module that you’ll be required to complete to achieve your qualification e.g. compulsory field trips, uniforms for students on placement, DBS Check.
 2. Necessarily Incurred Costs: these may not be experienced by all students, and will vary depending on the course e.g. professional body membership, travel to placements, specialist software, personal safety equipment.
 3. Optional Costs: these depend on your choice of modules or activity and they are shown to give you an indication of the optional costs that may arise to make sure your choice is as informed as possible. These can include graduation events for your course, optional field trips, Welcome Week trips.

How to Apply

How to apply through UCAS

Apply online via UCAS

UCAS stands for Universities and Colleges Admissions Service. All university applications are processed through UCAS and then passed on to the universities listed.

Students may apply for a maximum of five courses. For Medicine, Dentistry and Veterinary courses students are only allowed to apply for four courses.

The application form is found on the UCAS website, under ‘Apply’.

The early closing date is October 15 for all Oxbridge, Medicine, Dentistry and Veterinary students. The main closing date for all applications is January 15.

Your Personal Statement

Writing your Personal Statement is the part of the application form that requires most work. You are only allowed 47 lines or 500–550 words to explain why you wish to study the course and the skills you have that are essential for university study.

To write a successful personal statement for your UCAS application you must have a good understanding about the course and its content. Remember that you write only one personal statement for your five choices. Make sure that the courses are similar, if not the same, and make sure that you do not mention a specific course or university.

Read our advice on how to draft a winning personal statement or watch our video guide.

After you’ve applied

You should keep an eye on your application on UCAS ‘Track’. Offers from universities will appear on track and you will be able to accept or decline offers.

You can only reply when you have received all your decisions. The types of reply you can make are firm acceptance and insurance acceptance. Usually students reply in early May.

International Student?

If you are an international student, our International Student pages offer further information on applying.

As an international student applying to study one of our undergraduate programmes you can;

Erasmus student?

We receive around 350 exchange students every year from all over the world. 45% of these students come from Europe and the remainder from as far as Singapore, South Korea and Australia.

The University's International Exchanges Office is responsible for welcoming these students.

Confused about your next steps?

Take a look at our Going to University website for information and advice on getting ready for university.

Further Information

Contact us

Gweinyddwraig y Cwrs
Addysg
Ffôn: 01248 382408
e-bost: addysg@bangor.ac.uk

www.bangor.ac.uk/addysg/

Studying within the School of Education

 • 1st with 100% Student Satisfaction for Product Design – NSS 2018
 • 12th for Graduate Prospects – Guardian Good University Guide 2019
 • 9th for Research Quality – Complete University Guide 2019
 • We have well-established partnerships with Primary and Secondary Schools to provide varied and supportive training environments
 • We have a purpose built Design and Technology Centre to train Design and Technology teachers and to teach Product Design degree students. The centre comprises a well equipped IT/lecture room, a fully equipped workshop with a comprehensive range of CNC machinery and equipment, stores and offices.

Studying at Bangor

Rated Gold for teaching

We have been awarded a Gold rating, the highest rating possible, for the standarad of our teaching in the Teaching Excellence Framework (TEF) assessment. The TEF assessment took into account teaching quality, learning environment and student outcomes and learning gain. We were judged to deliver consistently outstanding teaching, learning and outcomes for our students and our teaching is of the highest quality found in the UK.

A top 10 university

The National Student Survey (NSS) results place Bangor amongst the UK’s top 10 universities (excluding specialist institutions) for student satisfaction. This reflects the University’s focus on overall student experience.

Enjoy a university experience that’s amongst the best in the UK

The guaranteed accommodation, student support, low cost of living and stunning location all contribute towards this.

Take advantage of the Bangor Student Experience with free membership of student clubs and societies, a new international experience programme and employability award scheme.

Award-winning clubs and societies!

Our clubs and societies have been named the best in the UK at the WhatUni Student Choice Awards 2018.

Unrivalled location

Choose to study in one of the best places in the UK to be a student. Bangor’s location – close to the mountains and the sea - has been described as ‘the best university setting in the UK’.

Investment in facilities

Benefit from continued investment in facilities and services – with an exciting new Arts and Innovation Centre, new Halls of Residence, and improved sports facilities amongst recent developments.

Guaranteed accommodation in award-wining halls of residence

We guarantee accommodation for first year students who apply within the deadline and hold Bangor as their Frm Choice. Our accommodation has been named the best in the UK at the 2018 WhatUni Student Choice Awards.

Related Courses

Next steps