Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-3311:
Lleoliad Cymunedol Celfyddodol

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Gwawr Ifan

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl yn galluogi myfyrwyr i:

 • Archwilio amrywiol agweddau o reoli a gweinyddu'r celfyddydau;
 • Gael syniad clir o'r amrywiaeth o sgiliau personol a phroffesiynol sydd eu hangen mewn gwaith gweinyddu celfyddydol;
 • Ddatblygu gwybodaeth am y sylfaen theoretig sydd wrth wraidd eu dull o ymdrin â hyrwyddo a rheoli'r celfyddydau;
 • Ddatblygu amrywiaeth o sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar gyfer gweinyddu'r celfyddydau;
 • I wneud astudiaeth benodol o agwedd nodedig o weithgaredd cymunedol, fyddai o bosibl yn cynnwys dadansoddi adnoddau cyfredol a chreu argymhellion ar gyfer gwelliannau;
 • Creu adroddiad manwl yn dadansoddi'r prosiect, fydd yn adnabod y cyflawniadau a'r heriau a wynebwyd.

Course content

Mae’r modiwl hwn yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr i gael rhywfaint o wybodaeth weithredol - yn theoretig ac yn ymarferol - ym maes gweinyddiaeth y celfyddydau. Yn ystod y flwyddyn, bydd myfyrwyr yn cynllunio ac yn ymgymryd â lleoliad annibynnol estynedig o o leiaf 40 awr yn y gymuned, gan anelu at gyflawni gôl benodol. Gall hwn fod yn ardal Bangor neu leoliad arall: mae lleoliadau posibl yn cynnwys canolfannau celf neu leoliadau eraill (e.e. Gwyliau, canolfannau cerdd, cerddorfa). Bydd briff penodol i’r prosiect, gyda tharged(au) clir a chyraeddadwy: gallai olygu gwneud ymchwil o’r farchnad ar ran canolfan gelfyddydol, gyda’r bwriad o greu cyfres o argymhellion ar bolisi, neu gallai olygu trefnu cyfres o weithdai addysgiadol ar thema benodol ar gyfer ysgol neu ysgolion lleol. Gall myfyrwyr rannu'r un lleoliad (e.e. Gwyl Gerdd Bangor) os ydy eu cyfrifoldebau penodol wedi eu nodi yn amlwg yn eu briff personol hwy.

Assessment Criteria

good

Da (C– i B+): Gwaith sy'n dangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi ei fynegi'n glir a diddorol.

excellent

Ardderchog (A– i A*): Gwaith sy'n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach a meddwl cysyniadol dyfnach, gyda pheth gwreiddioldeb mewn dull ymdrin, ac wedi ei fynegi'n drefnus ac argyhoeddiadol.

threshold

Trothwy (D– i D+): Gwaith sy'n dangos gwybodaeth gyfyngedig o'r pwnc, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ychydig dystiolaeth o ymdriniaeth ddeallusol wirioneddol, ond a fynegir yn ddealladwy serch hynny.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio ystod o fedrau cyfathrebu, fel sy’n briodol i’r lefel hon o astudio

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu arddangos sgiliau gweinyddol, personol a chymdeithasol estynedig drwy fod yn gyfrifol am brosiect penodol yn y gymuned, sy’n cynnwys cyflawni gwaith annibynnol sylweddol.

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu gwneud dadansoddiad beirniadol o’r gwahanol ffactorau sy’n rhan o reoli’r celfyddydau

 4. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu arddangos eu gallu i ymgymryd yn aeddfed ag ymchwil annibynnol sylweddol.

 5. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu gwneud dadansoddiad beirniadol o’r sylfaen ddamcaniaethol sy’n sail i hyrwyddo’r celfyddydau yn y gymuned.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
LOGBOOK OR PORTFOLIO Logiau

Bydd amlinelliad o'r log yn cael ei roi ar Blackboard i'r myfyrwyr ar ddechrau'r modiwl.

25
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad

Bydd rhestr o destunau'r cyflwyniadau ar gael yn llawlyfr y modiwl a gyflwynir i'r myfyrwyr ar ddechrau'r modiwl.

25
REPORT Adroddiad

Bydd angen i'r myfyrwyr gadarnhau eu briff ar gyfer y lleoliad erbyn yr wythnos ddarllen.

50

Teaching and Learning Strategy

Hours
One-to-one supervision 4
Private study 141
Workshop 15
Work-based learning

Students will spend at least 40 hours in their community placement.

40

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Courses including this module

Optional in courses: