Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Y dewis gwyrdd

Mae nifer gynyddol o bobl ifanc yn awyddus i leihau eu hôl troed amgylcheddol, a gall y fyfyrwyr hynny sy’n chwilio am brifysgol werdd fod yn sicr eu bod yn astudio mewn prifysgol sydd ar y brig yn fyd eang yn ei hymrwymiad i ailgylchu a chynaladwyedd, drwy ddewis astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Mae Prifysgol Bangor yn seithfed yn y byd am ailgylchu a chynaliadwyedd,  yn ôl llinyn mesur Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig, ac mae’r coleg ar y bryn yn 10fed yn fyd eang am ei gwaith yn ôl y Green Metric World University Rankings.

Ond beth mae hynny’n ei olygu’n ymarferol?  Yn ogystal â gwybod bod y Brifysgol yn gweithio hyd yr eithaf i leihau gwastraff a lleihau ei defnydd ar ynni, a’i bod yn cyflawni ac yn gweithio tuag at nodau cynaliadwyedd eraill, gall myfyrwyr gymryd rhan yn amryw o fentrau’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr. Gallent gyfrannu at bolisïau Prifysgol drwy gymryd rhan mewn Melin Drafod Cynaliadwyedd a drefnir gan Lab Cynaliadwyedd y Brifysgol, a chymryd rhan mewn ymgyrchoedd a gweithgareddau cynaliadwyedd gan Undeb y Myfyrwyr, neu gyfleoedd i arddio, hel sbwriel neu weithgareddau ymarferol eraill gan y Brifysgol.

Dyma beth mae rhai o fyfyrwyr y Brifysgol wedi bod yn ei wneud:

Jolie MoonJolie MoonMae Jolie Moon, myfyrwraig Seicoleg yn ei thrydedd flwyddyn, ac sy’n dod o Preston, Sir Gaerhirfryn, yn arweinydd project Gwirfoddoli Glanhau Traethau Undeb y Myfyrwyr. Maent yn teithio i draethau lleol yng Ngwynedd a Môn i hel sbwriel sydd wedi ei adael yno neu a ddaeth ar y llanw.

Dywed Jolie:

“Mae’r project yn boblogaidd iawn, ac mae dros 400 o fyfyrwyr y Brifysgol wedi ymrwymo i gymryd rhan a llond bysus yn teithio i’r digwyddiadau misol. Mae’r project yn gyfle i’r myfyrwyr gwrdd â phobl o’r un anian, darganfod traethau hardd yr ardal a chydweithio efo’r gymuned leol, hyn oll ac effaith bositif ar yr amgylchedd!”

Daw Patrycja Bialecka, myfyrwraig ail flwyddyn sy’n astudio Sŵoleg ac Ymddygiad Anifeiliaid o Eastleigh, Hampshire, a dywed:

“Rwyf wedi cymryd rhan mewn glanhau traethau, bûm yn cyfrannu at ffeirio dillad a drefnwyd a bellach cefais fy mhenodi’n swyddog cynaliadwyedd yr Ardd Iachau, lle mae gennym ddeunyddiau cynaliadwy i blannu gardd ar gyfer y synhwyrau. Rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar at gael parhau â’r gwaith y flwyddyn nesaf!

Mae cymryd rhan yn y gweithgareddau’n bwysig imi, gan fy mod yn ceisio creu cyn lleied o wastraff â phosib a lleihau fy effaith ar yr amgylchedd.

Mae’r Brifysgol wedi fy nghynorthwyo yn hyn o beth, nid yn unig drwy’r digwyddiadau ond hefyd drwy’r adnoddau sy’n cael eu darparu fel y biniau teracycle yn yr Undeb, biniau gwastraff bwyd yn nifer o adeiladau’r Brifysgol a’r ffynhonnau dŵr.  Ni fyddai hyn yn bosib oni bai bod y Brifysgol yn rhoi llais i’r myfyrwyr dros weithgareddau sy’n digwydd yn y Brifysgol.”

Emily DaviesEmily DaviesDywedodd Emily Davies, o Ashford, Sir Gaint, myfyrwraig Sŵoleg ac Ymddygiad Anifeiliaid yn ei thrydedd flwyddyn:

“Cefais y pleser o ymgymryd â sawl project cynaliadwyedd ac amgylcheddol gan fyfyrwyr tra oeddwn yn y Brifysgol, gan gynnwys cefnogi cadwraeth gyda’r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt yn lleol, a chynnal Gardd Fotaneg y Brifysgol a rhandir y myfyrwyr. Cefais brofiadau da gydag ymgyrch Bangor Ddi-blastig (Plastic Free Bangor) yn yr Ysgolion academaidd ac Undeb y Myfyrwyr, yn ogystal â chynllun lleihau defnydd bwyd gyda’r Lab Cynaliadwyedd. Enillodd  yr Ardd Iachau Wobr CLAS Green Impact, am ein blwyddyn o arddio cynaliadwy ystyrlon o fywyd gwyllt. Rydym wedi compostio bwyd gwastraff Banc Bwyd Plaid Cymru yn ogystal â chyfrannu ein cynaeafau! Rwy’n graddio eleni, ond yn ddiolchgar am bob cyfle y mae’r Brifysgol wedi ei roi imi i gyfrannu at fyd mwy gwyrdd.”

Daeth Virginie Rouillard Le Court de Billot i’r Brifysgol o Grand Bay, Mauritius i astudio PhD mewn Cyfreithiau Newid Hinsawdd a dywed:

“Rwyf wedi bod a chonsyrn am faterion amgylcheddol a byw mewn modd cynaliadwy ers yn ifanc, gan fy mod yn hanu o Fauritius, lle gallwn eisoes weld effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

Virginie Rouillard Le Court de Billot Virginie Rouillard Le Court de Billot Trwy’r projectau sydd yn cael eu cefnogi gan Undeb y Myfyrwyr, rwyf wedi cymryd rhan mewn hybu cynaliadwyedd bwyd drwy broject Gwirfoddoli Draig Newynog (Hungry Dragon). Mae Undeb y Myfyrwyr wedi helpu’r project ymledu tu hwnt i’r Brifysgol i’r gymuned leol, gan godi ymwybyddiaeth am wastraff bwyd a hybu defnydd cynaliadwy o fwyd,  sy’n allweddol i broblemau amgylcheddol cyfredol.

Rwy’n teimlo bod yr Undeb a’r Brifysgol yn ein hannog ac yn darparu’r modd i fyfyrwyr gymryd rhan mewn mentrau positif ac i greu projectau sy’n berthnasol i gadwraeth amgylcheddol a dewisiadau amgen i orddibyniaeth ar brynwriaeth. Byddaf yn aros ychydig mwy o flynyddoedd i ddilyn PhD mewn Cyfreithiau Newid Hinsawdd ac rwy’n edrych ymlaen at barhau i weithio efo Undeb y Myfyrwyr!”

Mae Lucy Wiltshire, o Plympton, Plymouth sy’n fyfyrwraig Daearyddiaeth Ddynol yn ei phedwaredd flwyddyn, wedi bod yn gweithredu fel arweinydd project Gwirfoddoli’r Myfyrwyr, yn rheoli ei mewnbwn i ddwy warchodfa natur ar ffiniau’r Parc Cenedlaethol, fel rhan o dîm brwdfrydig sy’n cynnal y mannau gwyrdd er lles y cyhoedd ac er cadwraeth y cynefinoedd cynhenid mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd.

Dywed Lucy:

“Mae cymryd rhan mor ymarferol mewn projectau cadwraethol yn brofiad hynod bositif. Yn ogystal â chynnal yr amgylchedd lleol, mae hefyd yn meithrin cysylltiadau ymysg myfyrwyr a chyda’r gymuned leol. Drwy weithgareddau fel hyn mae Undeb y Myfyrwyr yn medru meithrin gweithgareddau cynaliadwy a chynhwysol.”

Bu Tom Price, myfyriwr y Gwyddorau Naturiol yn ei drydedd flwyddyn yn gweithredu fel arweinydd project ar gyfer project Gwarchodfa Natur Gwirfoddoli Bangor yr Undeb. Bu’n ymwneud ag amrywiol waith amgylcheddol fel cynnal llwybrau troed, hel sbwriel a rheoli cynefinoedd. Dywed Tom:

“Wnes i wir fwynhau gweithio ar broject amgylcheddol yn y Brifysgol a chael y cyfle i gyfrannu at ethos cynaliadwyedd y Brifysgol. Mae’n wych bod Undeb y Myfyrwyr mor gydwybodol a gweithgar.”

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2020