Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Amgylchedd Ymchwil

Rydym ni'n cynnig amgylchedd ymchwil ysgogol, ac mae myfyrwyr ymchwil yn chwarae rhan ganolog a gwerthfawr iawn yn niwylliant ymchwil yr Ysgol. Caiff myfyrwyr eu hannog i gymryd rhan lawn yn ein holl weithgareddau academaidd, yn cynnwys cyflwyniadau anffurfiol cyson. Anogir yr holl fyfyrwyr PhD i gyflwyno papurau ymchwil mewn seminarau ymchwil yn eu hail a’u trydedd flwyddyn, ac yn dilyn hynny, i gyflwyno fersiwn diwygiedig mewn gweithdai cenedlaethol neu ryngwladol, gan gynnwys y colloquia ymchwil Cymru-gyfan a gynhelir yn y ganolfan gynadledda breswyl yng Ngregynog.

Cyfleusterau

Mae Ysgol Busnes Bangor yn tanysgrifio i nifer helaeth o gyfnodolion, cyhoeddiadau a chronfeydd data cyllidol (e.e. Bloomberg, Thomson One Banker, Amadeus, Bankscope a Datastream) i gynorthwyo myfyrwyr doethurol a staff academaidd. Mae prif lyfrgell y brifysgol, a nifer o labordai cyfrifiadurol, yn agored 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, yn ystod amser tymor.

Rhaglen Hyfforddiant Doethurol

Rydym yn cynnal rhaglen hyfforddiant doethurol i fyfyrwyr ymchwil ym mlwyddyn brawf eu hastudiaeth. Mae'r Rhaglen yn cynnwys dau semester of weithdai wythnosol a gynlluniwyd i gwrdd ag anghenion hyfforddi myfyrwyr ymchwil.

Ein bwriad yw darparu amgylchedd cyffrous a chefnogol yn ddeallusol ar gyfer hyfforddiant ôl-radd. Mae'r pwyslais ar grwpiau bach, cysylltiadau gwaith agos rhwng myfyrwyr a goruchwylwyr ymchwil, a datblygu cyfranogiad proffesiynol llawn yn y maes pwnc. 
 Mae'r holl fyfyrwyr ymchwil yn cael eu hannog i chwarae rhan weithredol ym mywyd deallusol a chymdeithasol yr Ysgol. Mae myfyrwyr ymchwil yn gwneud cyfraniad sylweddol i enw da'r Ysgol yn genedlaethol a rhyngwladol.

Rydym wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn hyfforddiant ôl-radd. Cynigir y Rhaglen Hyfforddiant Doethurol yn amodol ar broses o ddatblygiad a gwelliant parhaus, yn ôl yr adnoddau sydd ar gael. Yn unol â'r polisi hwn, rydym felly yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r Rhaglen o bryd i'w gilydd, os bernir eu bod yn fuddiol o ran cwrdd â'n hamcanion.

 

Cyfres seminarau myfyrwyr ymchwil

Yn ychwanegol at weithdai wythnosol y Rhaglen Hyfforddiant Doethurol, mae Ysgol Busnes Bangor yn cynnal cyfres seminarau myfyrwyr ymchwil lle mae myfyrwyr ymchwil yn cael y cyfle i gyflwyno eu gwaith i gyfoedion a goruchwylwyr. Mae hwn yn gyfle pwysig i baratoi myfyrwyr ymchwil at gyflwyno eu gwaith mewn cynadleddau academaidd.  Yn ogystal â'r gyfres seminarau, rydym yn cynnal rhaglen o siaradwyr gwadd ac argymhellir yn gryf bod myfyrwyr ymchwil yn mynd i'r digwyddiadau hyn er mwyn arsylwi a dysgu o weld academyddion profiadol.

 

Cronfeydd Data

Cliciwch ar y cysylltiadau isod i gael gwybodaeth am y cronfeydd data a gynigir gennym: