Coronavirus (Covid-19) Information

Words and phrases for Events

Useful words and phrases for staff and volunteers to use during events (e.g. Pontio, Open Days, concerts)

Hello Helô
How are you? Su’mai?
How are you...? Sut dach chi...?
today ...heddiw
tonight ...heno
Fine, thank you Iawn, diolch
I’m learning Welsh Dw i’n dysgu Cymraeg
I’m sorry, I don’t speak Welsh. (Would you like to talk to a Welsh speaker?) Sori, dw i ddim yn siarad Cymraeg
Where is the/are the...? Lle mae’r / Ble mae’r...?
toilet tŷ bach
toilet toiled
toilet lle chwech
toilets tai bach
toilets toiledau
lift lifft
theatre theatr
cinema sinema
studio stiwdio
lecture theatre darlithfa
show sioe
play, the play drama, y ddrama
cafe caffi
restaurant bwyty
restaurant tŷ bwyta
bar bar
ticket Office swyddfa docynnau
reception derbynfa, y dderbynfa
Door One, Two, Three, Four, Five, Six drws Un, Dau, Tri, Pedwar, Pump, Chwech
bus bws
buses bysiau/bysus
Main Building Prif Adeilad
Library Llyfrgell
Powis Hall Neuadd Powis
…Department Adran...
School Ysgol
here yma
that way ffordd yna
upstairs i fyny’r grisiau
downstairs i lawr y grisiau
(on the) first floor (ar y) llawr cyntaf
(on the) second floor (ar yr) ail lawr
seat sedd
seats seddi
interval egwyl
drink diod
drinks diodydd
programme rhaglen
programmes rhaglenni
ticket tocyn
ticket ticed
tickets tocynnau -
May I see you ticket? Ga i weld eich tocyn?
May I see your ticket? Ga i weld eich ticed?
May I see your tickets? Ga i weld eich tocynnau?
please ... plîs
please ...os gwelwch yn dda
thank you Diolch
thank you very much Diolch yn fawr
welcome / you’re welcome Croeso
What time….? Faint o’r gloch
When...? Pryd..?
does the show start …mae’r sioe’n dechrau
is the interval …mae’r egwyl
…does it end …mae’n gorffen

Other useful words to know:

Can I help?Ga i helpu?
Do you want...? Dach chi isio...?
tea Te
coffee Coffi
cuppa Panad
milk Llefrith
sugar Siwgwr
water Dŵr
juice Sudd
apple juice Sudd afal
orange juice Sudd oren
wine Gwin
red Coch
White gwyn
ice cream Hufen iâ
sweets Da-da/pethau da/losin
biscuit Bisgeden
cake Cacen
chocolate Siocled
sandwich Brechdan
sandwiches Brechdanau