Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Geirfa ar gyfer digwyddiadau

Geirfa a brawddegau defnyddiol i staff a gwirfoddolwyr eu denfyddio mewn digwyddiadau (e.e. Pontio, Diwrnod Agored, cyngherddau)

Helô Hello
Su’mai? How are you?
Sut dach chi...? How are you...?
...heddiw today
...heno tonight
Iawn, diolch Fine, thank you
Dw i’n dysgu Cymraeg I’m learning Welsh
Sori, dw i ddim yn siarad Cymraeg I’m sorry, I don’t speak Welsh. (Would you like to talk to a Welsh speaker?)
Lle mae’r / Ble mae’r...? Where is the/are the...?
tŷ bach toilet
toiled toilet
lle chwech toilet
tai bach toilets
toiledau toilets
lifft lift
theatr theatre
sinema cinema
stiwdio studio
darlithfa lecture theatre
sioe show
drama, y ddrama play, the play
caffi cafe
bwyty restaurant
tŷ bwyta restaurant
bar bar
swyddfa docynnau ticket Office
derbynfa, y dderbynfa reception
drws Un, Dau, Tri, Pedwar, Pump, Chwech -Door One, Two, Three, Four, Five, Six
bws bus
bysiau/bysus buses
Prif Adeilad Main Building
Llyfrgell Library
Neuadd Powis Powis Hall
Adran... …Department
Ysgol School
yma here
ffordd yna that way
i fyny’r grisiau upstairs
i lawr y grisiau downstairs
(ar y) llawr cyntaf (on the) first floor
(ar yr) ail lawr (on the) second floor
sedd seat
seddi seats
egwyl interval
diod drink
diodydd drinks
rhaglen programme
rhaglenni programmes
tocyn ticket
ticed ticket
tocynnau - tickets
Ga i weld eich tocyn? May I see you ticket?
Ga i weld eich ticed? May I see your ticket?
Ga i weld eich tocynnau? May I see your tickets?
... plîs please
...os gwelwch yn dda please
Diolch thank you
Diolch yn fawr thank you very much
Croeso welcome / you’re welcome
Faint o’r gloch What time….?
Pryd..? When...?
…mae’r sioe’n dechrau does the show start
…mae’r egwyl is the interval
…mae’n gorffen …does it end

Other useful words to know:


 

Ga i helpu? Can I help?
Dach chi isio...? Do you want...?
Te tea
Coffi coffee
Panad cuppa
Llefrith milk
Siwgwr sugar
Dŵr water
Sudd juice
Sudd afal apple juice
Sudd oren orange juice
Gwin wine
Coch red
White gwyn
Hufen iâ ice cream
Da-da/pethau da/losin sweets
Bisgeden biscuit
Cacen cake
Siocled chocolate
Brechdan sandwich
Brechdanau sandwiches