Ennyn diddordeb mewn Mathemateg

Cafodd athrawon dan hyfforddiant ymweliad arbennig yn gynharach y semester hwn.

Daeth Peter Ransom, athro mathemateg uchel ei barch, i'r Ysgol Addysg i fod yn ddarlithydd gwadd am y dydd wrth i'r garfan Mathemateg TAR baratoi ar gyfer eu hail gyfnod o brofiad ysgol.  Isambard Kingdom Brunel (sef Peter Ransom) yn ymweld â myfyrwyr TAR MathemategIsambard Kingdom Brunel (sef Peter Ransom) yn ymweld â myfyrwyr TAR Mathemateg

Mae Peter, sydd newydd orffen ei gyfnod fel llywydd y Gymdeithas Fathemategol, ar flaen y gad o ran defnyddio technoleg mewn mathemateg ac mae'n credu'n frwd mewn gwneud mathemateg yn ddiddorol, yn ymarferol ac yn berthnasol.  Roedd ym Mangor i roi hyfforddiant ar y cyfrifiadur llaw TI-nspire (yr uwch gyfrifiannell graffigol sydd wedi'i ddatblygu gan Texas Instrument) ac i ddangos yr agweddau trawsgwricwlaidd ymarferol ar fathemateg i ddarpar athrawon ym Mangor.

’Cafodd yr hyfforddeion olwg ar y posibiliadau a gynigir gan feddalwedd graffiau wrth ddysgu geometreg cyfesur, a buont yn modelu cromliniau cadwyni Porthaethwy gyda pharabolâu a hafaliaid cwaternaidd.  Cawsant y cyfle hefyd i ddefnyddio'r TI-nspire i ymchwilio i gysyniadau mathemategol fel cymesuredd ac ystadegau o fewn amgylchedd TGCh rhyngweithiol a deinamig. Yn fwy na dim, roedd yn dangos grym addysgu a dysgu mathemateg o fewn cyd-destun ystyrlon. Tynnir sylw at bwysigrwydd cyd-destun yn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd newydd ac roedd y sesiwn undydd hon gan Peter ac a ariannwyd gan Texas Instruments, yn dangos y math o weithgareddau sy'n gweithredu'r fframwaith ac yn ennyn diddordeb disgyblion.

Roedd y myfyrwyr yn canmol ymweliad Peter yn fawr iawn:

"Llwyddodd Peter i ddod â holl agweddau mathemateg at ei gilydd i roi enghraifft i ni o sut i ddysgu mewn ffordd sy'n gymwys, yn berthnasol ac yn gyd-gysylltiedig. Roedd yn ddiwrnod ysgogol iawn."

"Cawsom ein cyfoethogi gan ymweliad Peter, cyfeiriodd at rai testunau cyfarwydd a nifer o rai anghyfarwydd. Roedd ei syniadau am gyd-destun mathemateg mewn peirianneg, a sut y gellir defnyddio hynny yn yr ystafell ddosbarth, yn arbennig o ddiddorol. Cefais bleser arbennig yn defnyddio'r cyfrifianellau TI-nspire."

"Roeddwn yn teimlo ei bod yn sesiwn ddefnyddiol a diddorol iawn, yn arbennig yr agwedd hanesyddol gan edrych ar waith Isambard Kingdom Brunel. Roedd gweld enghreifftiau o fathemateg yn ei waith fel datrys hafaliaid i gyfrifo dimensiynau a defnyddio cwmpasau mesur cyfrannol yn ddiddorol iawn. Roedd cydbwysedd da hefyd rhwng gweithgareddau ymarferol, fel mesur uchder y gromlin ar fodel o bont grog, a defnyddio technoleg a gweld sut y gellid plotio'r gromlin hon gan ddefnyddio cyfrifianellau gwyddonol.  Yn gyffredinol, roedd yn sesiwn llawn gwybodaeth ac ysgogol iawn.”

"Roedd y sesiwn yn dda iawn, trwy ddefnyddio Brunel fel llinyn cyffredin llwyddodd i gysylltu nifer o wahanol destunau mathemategol (fel mesur, theori graff a chwadratig) a oedd yn gwneud y sesiwn mor ddiddorol."

"Mi wnes i wir fwynhau'r sesiwn gan ei bod yn rhyngweithiol ac yn ymarferol iawn a oedd yn ei gwneud yn ddiddorol iawn. Roedd gweld sut y gellid defnyddio cyfrifiaduron llaw graffigol ar rwydwaith i gael adborth yn y fan a'r lle yn rhoi dimensiwn ychwanegol i'r wers. Roedd y gweithgareddau amrywiol yn golygu ein bod wedi edrych ar nifer o destunau (perthnasol) yn y wers a sicrhau bod pob munud yn ddiddorol."

Yn gyffredinol, roedd yn ddiwrnod  llwyddiannus iawn ac yn llawer o hwyl ac mae'r Ysgol yn gobeithio gwahodd Peter yn ôl ar ei drydydd ymweliad y flwyddyn nesaf.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darllen mwy am waith Peter, darllenwch yr erthygl hon yn y Guardian: http://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2012/nov/15/mathematics-crosscurricular-appeal

Gellir cael gwybodaeth am y TI-nspire yma: http://education.ti.com/ên/us/products/calculators/graphing-calculators/ti-nspire-cx-handheld/tabs/overview  

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2015