Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Holl Newyddion A–Y

£1.8m ar gyfer yr adnodd ar-lein i roi sylw i Gymraeg cyfoes ar raddfa fawr

Fel awdurdod blaenllaw ar dechnolegau iaith Gymraeg, bydd Prifysgol Bangor y cymryd rhan mewn prosiect aml-sefydliad i ddatblygu'r corpws torfol cyntaf erioed i gofnodi a hysbysu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol yr iaith Gymraeg .

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2015

Academyddion y Coleg yn derbyn grantiau Cyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC

Mae'n bleser mawr gan y Cyfarwyddwr Ymchwil gyhoeddi llwyddiant nifer o gydweithwyr ar draws y Coleg Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas sydd wedi ennill grantiau Cyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2016

"Advances In The Study Of Bilingualism"

Newydd – "Advances In The Study Of Bilingualism" Mae'r llyfr hwn yn darparu dull cyfoes i astudio dwyieithrwydd. Mwy o wybodaeth...

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2014

Arbenigwyr a disgyblion ysgolion lleol i gyd-drafod Argyfwng Hinsawdd

Mae Prifysgol Bangor yn croesawu disgyblion o ysgolion lleol i Uwchgynhadledd yr Ifanc ar Newid Hinsawdd i'w chynnal yn y Brifysgol heddiw.

Wedi i’r Brifysgol ymuno â'r nifer o sefydliadau ledled y byd drwy ddatgan argyfwng hinsawdd yn ddiweddar, mae'r Brifysgol yn awyddus i weithio ar ddatrusiad ac mae’n angenrheidiol gwneud hynny ar y cyd â phlant a phobl ifanc Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2019

Arbenigwyr Prifysgol yn croesawu camau i atal chwant bwyd ymysg plant

Mae arbenigwyr addysg o Brifysgol Bangor wedi croesawu mentrau fel Rhaglen Newyn Gwyliau (Holiday Hunger) Cyngor Sir y Fflint, sy'n ceisio rhoi sylw i dlodi sy'n gysylltiedig â chwant bwyd tu allan i adegau tymor ysgolion.

Mae ymchwil ddiweddar gan Brifysgol Bangor i effeithiau tlodi ar gyrhaeddiad academaidd plant mewn ysgolion gwledig yng Nghymru wedi dangos bod chwant bwyd yn effeithio ar lefelau canolbwyntio plant mewn ysgolion cynradd yn arbennig, a bod hyn yn lleihau i ryw raddau mewn ysgolion uwchradd. 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2018

Arbrawf arloesol mewn gofal sy’n pontio cenedlaethau

Gyda chynnydd ym mhoblogaeth pobl hŷn, y pwysau sydd ar arian cyhoeddus a chostau gofal plant, does ryfedd bod ymchwil cynyddol i mewn i ffyrdd newydd o ddarparu gofal.

Mae bron i 625,000 o bobl hŷn dros 65 mlwydd oed yng Nghymru. Darganfuwyd adroddiad diweddar gan The Family and Childcare Trust bod dros 6.4 miliwn o bobl 65 oed a throsodd ym Mhrydain yn byw mewn ardaloedd sydd ddim gyda digon o ofal pobl hŷn i ateb y galw.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Rhagfyr 2016

Arloesi amlddisgyblaethol mewn twristiaeth antur ym Mhrifysgol Bangor yn dod â llesiant i ogledd Cymru.

Mae Menter trwy Ddylunio yn dychwelyd yn 2018 gyda'r seithfed gystadleuaeth flynyddol, ac mae'r tîm buddugol newydd ennill siec am £2,500. Mae'r her yn dod â myfyrwyr o feysydd Seicoleg, Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg, Busnes, Dylunio Cynnyrch ac Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau at ei gilydd i weithio mewn timau amlddisgyblaethol. Eu nod yw creu cynnyrch neu wasanaeth ar gyfer busnesau lleol dros gyfnod o 8 wythnos.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2018

Athro o Fangor yn ennill Medal Hugh Owen

Dyfarnwyd Medal Hugh Owen Cymdeithas Ddysgedig Cymru i’r Athro Enlli Thomas, Athro a Chyfarwyddwr Ymchwil ac Effaith, yr Ysgol Addysg, Prifysgol Bangor, am gyfraniadau i ymchwil addysgol, i gydnabod ei harbenigedd ar y Gymraeg, dwyieithrwydd ac astudiaethau mewn addysgu, dysgu a defnyddio’r Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2019

Bangor yn uwch na Manceinion, Lerpwl a phrifysgolion eraill o ran profiad myfyrwyr

Rhoddwyd Prifysgol Bangor yn 18fed allan o 111 o brifysgolion y Deyrnas Unedig o ran profiad myfyrwyr mewn arolwg gan grŵp 'Times Higher Education'.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2014

Bangor yn ymuno â threial Microsoft byd-eang

Mae dull addysgu’r brifysgol, sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr ac yn eu hannog i ddangos menter, wedi arwain at ddyfarnu safon Aur i’r brifysgol am addysgu. Caiff y dull hwnnw ei adlewyrchu mewn project newydd.

Mae’r Ysgol Addysg yn cydweithio gyda Microsoft i alluogi athrawon dan hyfforddiant i ddod yn ddinasyddion digidol yr unfed ganrif ar hugain. Bangor yw’r unig brifysgol yng Nghymru, ac un o ddim ond tair prifysgol yn y Deyrnas Unedig, i beilota defnyddio deunyddiau Microsoft Education yn un o’n cyrsiau.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Gorffennaf 2017

Blwyddyn lwyddiannus i Nia

Mae merch sy’n mwynhau gweithio a phlant oed Cynradd wrth ei bodd gyda’i swydd newydd.

Eleni fe raddiodd Nia Prichard Williams, 28, o Flaenau Ffestiniog sydd yn wreiddiol o Borthmadog, gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Astudiaethau Plentyndod ym Mangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2013

Chris Coleman i’w anrhydeddu gan Brifysgol Bangor

Uchafbwyntiau Wythnos Seremonïau Graddio Prifysgol Bangor 17-21 Gorffennaf

Bydd Chris Coleman, Rheolwr Tîm Pêl-droed Cenedlaethol Cymru yn ymuno â myfyrwyr sy’n graddio o Ysgol Fusnes Prifysgol Bangor wrth iddo dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan y Brifysgol, gan nodi llwyddiant y tîm cenedlaethol wrth gyrraedd rowndiau cyn-derfynol cystadleuaeth Ewro 2016 yn dilyn ymgyrch hanesyddol fythgofiadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2017

Coming of age in 2020 – the summer without exams or school proms

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Isabelle Winder o'r Ysgol Gwyddorau Naturiol a Vivien Shaw a Gwyndaf Roberts o'r Ysgol Gwyddorau Meddygol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2020

Croesawu ein myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2019

Cwrs Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Bangor yn ystod cyfyngiadau symud cyfredol COVID-19

Mae cyfyngiadau symud cyfredol COVID-19 wedi rhoi terfyn ar ddysgu wyneb yn wyneb mewn Prifysgolion. Mae cyrsiau dylunio wedi canslo digwyddiadau fel Sioeau Gradd Dylunio, ac mae Prifysgol Bangor hefyd wedi canslo Cynhadledd Ddylunio flynyddol hynod Bangor i fyfyrwyr y graddau BSc Dylunio Cynnyrch a'r MSc Dylunio ac Arloesi, sy'n dod ag arbenigwyr o'r diwydiant a myfyrwyr ynghyd. Golygai hynny fod y myfyrwyr yn colli allan ar elfen allweddol o brofiad y myfyrwyr a'r dysgu.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2020

Cyfle i ddylunwyr ifanc arddangos eu gwaith

Mewn menter newydd, mae Prifysgol Bangor wedi rhoi cyfle i ysgolion lleol ddangos gwaith gan eu dylunwyr gorau mewn Arddangosfa Dylunio a Thechnoleg arbennig.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2017

Cyflwyno 'Cefnogaeth Weithredol' ar gyfer disgyblion ag Anableddau Deallusol ac Awtistiaeth i athrawon lleol

Ymunodd 125 o staff o Antur Waunfawr, Ysgol Hafod Lon ac Ysgol Pendalar â staff academaidd o Ysgol Addysg a Gwyddorau Dynol Prifysgol Bangor yn ddiweddar ar gyfer digwyddiad hyfforddi yn cyflwyno 'Cefnogaeth Weithredol'. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Medi 2019

Cyflwyno Pennaeth newydd yr Ysgol

Cyhoeddir yr Athro Enlli Môn Thomas fel Pennaeth newydd Ysgol Addysg Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2015

Cynhadledd Sefydliad Ffiseg 2012

Cynhelir y gynhadledd flynyddol y Sefydliad Ffiseg ar y 19 o Fehefin 2012. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2012

Dagrau a chwerthin wrth i'r hen a'r ifanc rannu profiadau

Dros y misoedd diwethaf, mewn canolfannau gofal ar draws Cymru, mae arbrawf cymdeithasol arloesol wedi digwydd - a bydd y canlyniadau'n siŵr o syfrdanu.  

Mewn cyfres newydd o dair rhaglen emosiynol ar S4C, sy'n dechrau nos Sul, 10 Rhagfyr, mae Hen Blant Bach yn ymchwilio i beth all ddigwydd pan mae chwech o blant bach yn rhannu eu gofal dydd gyda chriw o bensiynwyr - a'r effeithiau trawsnewidiol sy'n bosib.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2017

Da iawn Dinah!

Mae cynllun Arweinwyr Cyfoed arloesol Prifysgol Bangor yn galluogi myfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn i gefnogi myfyrwyr newydd. Mae wedi bod yn rhedeg ers dros 20 mlynedd ac mae'n un o'r ffyrdd y mae'r Brifysgol yn sicrhau amgylchedd cefnogol i'w myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2019

Darlithydd o Brifysgol Bangor yn cael ei ddewis fel Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert

Mae Owen Davies o Ysgol Addysg Prifysgol Bangor wedi ei gydnabod yn arweinydd byd-eang mewn defnyddio technoleg i drawsnewid addysg trwy gael ei enwi'n Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert, gan ymuno â dros 6,700 o addysgwyr yn y rhaglen MIE ledled y byd. 

Bob blwyddyn mae Microsoft yn dewis addysgwyr arloesol i rannu syniadau, rhoi cynnig ar dulliau gweithredu newydd, a dysgu oddi wrth ei gilydd fel cymuned fyd-eang sydd wedi ymroi i wella canlyniadau myfyrwyr trwy dechnoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2017

Datblygu ap i ddysgwyr Cymraeg

Bydd dysgwyr Cymraeg sy’n heidio i’r dosbarth yn yr hydref, fel dysgwyr newydd neu rai sy’n parhau i ddysgu’r iaith, yn falch o glywed y bydd ‘ap’ newydd ar gael cyn bo hir, sydd wedi ei ddatblygu’n arbennig ar eu cyfer.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2014

Dathliad Cyflogadwyedd!

Llongyfarchiadau mawr i Claire Hodgkinson, Astudiaethau Plentyndod a Ieuenctid, Blwyddyn 3, ar ei henwebiad ar gyfer gwobr Cyflogadwyedd. Da Iawn Claire!

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2019

Dau yn cynrychioli Bangor yng ngystadleuaeth Entrepreneuriaeth Santander

Mae gan Prifysgol Bangor gynrychiolaeth dda yn rownd gynderfynol Gwobrau Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander 2018, sydd yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Strathclyde ar 26 Mehefin.

Wedi eu dethol drwy gystadleuaeth ymhlith graddedigion a myfyrwyr sydd eto i raddio o’r Brifysgol, mae Tim Hunt a Joe Perkins ymhlith 20 entrepreneur sydd eisoes wedi ennill cymal arall yn y gystadleuaeth. Bydd y ddau yn ceisio ‘gwerthu’ eu syniad busnes er mwyn ceisio lle yn y ffeinal rhanbarthol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2018

Dethol myfyrwyr mentergarwch i gynrychioli’r Brifysgol yng Nghystadleuaeth Prifysgolion Santander

Bu myfyrwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i gynrychioli’r Brifysgol yng Nghystadleuaeth Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander.

Wedi iddynt gyflwyno’u syniadau busnes neu eu cwmnïau newydd i banel beirniaid ac ymateb i holi manwl ganddynt,  bydd y myfyrwyr llwyddiannus yn awr yn cael eu hystyried ar gyfer rhestr fer i ennill y gwobrau drwy Brydain. Cynigir gwobrau o hyd at £15,000, mentora a chefnogaeth i gwmni cychwynnol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2016

Dr Nia Williams yn trafod ‘Chwilfrydedd’

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2019

Dr Nia Williams yn trafod syndrome ‘gadael y nyth’

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2019

Dwy fyfyrwraig leol yn cipio Gwobrau Arweinwyr Cyfoed y Brifysgol

Mae dwy fyfyrwraig leol wedi derbyn Gwobrau Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor eleni.

Dan gynllun arloesol Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor, mae myfyrwyr ail a thrydedd blwyddyn yn cefnogi myfyrwyr newydd wrth iddynt ymdopi â bywyd prifysgol. Mae’r cynllun wedi ei gynnal yn y Brifysgol ers dros 20 mlynedd, ac mae’n un o’r ffyrdd y mae’r Brifysgol yn sicrhau amgylchedd gefnogol i’w myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2019

Dyfarnu Aur i Fangor

Mae safon Aur wedi ei dyfarnu i Brifysgol Bangor yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a hi yw’r unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y safon hon.

Mae’r fframwaith yn asesu prifysgolion yn erbyn amrediad o feini prawf ac mae’n rhan o  gynlluniau Llywodraeth y DU i godi safonau mewn addysg uwch. Mae hefyd yn rhoi mwy o wybodaeth i fyfyrwyr sydd yn penderfynu pa brifysgol i fynd iddi, fel y gallant wneud penderfyniadau gwybodus.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2017

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2016

Dyfodol disglair mewn maes dylunio

Mae merch o Abergele edrych ymlaen at ddechrau ei gyrfa newydd wedi iddi dderbyn gradd dosbarth cyntaf mewn BSc Dylunio Cynnyrch. Yn ogystal â hyn, derbyniodd Ceri Mair Roberts Wobr Lloyd Jones am Fentergarwch ac Arloesedd yn ei blwyddyn olaf.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015

Dylunio ar gyfer pobl sy'n byw efo dementia

Ers deng mlynedd, mae Menter trwy Ddylunio wedi gweithio gyda gwahanol gwmnïau ar draws Gogledd Cymru, gan ganolbwyntio'n bennaf ar y sector twristiaeth antur. Eleni, mae timau myfyrwyr wedi cael brîff buddiol a heriol dros y broses 10 wythnos, gan greu profiadau cofiadwy i ymwelwyr â dementia i Ogledd Cymru.

Cynhaliwyd yr ornest derfynol eleni yn Pontio ddechrau mis Ebrill a chafwyd amrywiaeth eang o syniadau cynnyrch gan dimau israddedig o SeicolegCyfrifiadureg a Pheirianneg ElectronigBusnesDylunio CynnyrchCerddoriaeth a'r Cyfryngau, a Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. Y nod i dîm 2019 oedd creu cynnyrch neu wasanaeth a fyddai'n gwneud Gogledd Cymru yn fwy cofiadwy i dwristiaid sydd â dementia arnynt.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2019

Dylunwyr blaenllaw yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Dylunio Cynnyrch Bangor

Bydd Cynhadledd Dylunio Cynnyrch arloesol ar 7 Mehefin 2018, yn tynnu ynghyd ym Mhrifysgol Bangor rai o'r arweinwyr a'r meddylwyr gorau ym maes Dylunio a Chynhyrchu.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2018

Dylunwyr blaenllaw yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Dylunio Cynnyrch Bangor

Bydd Cynhadledd Dylunio Cynnyrch arloesol ar 7 Mehefin, yn tynnu ynghyd ym Mhrifysgol Bangor rai o'r arweinwyr a'r meddylwyr gorau ym maes Dylunio a Chynhyrchu.

Un o'r rhai a fydd yn siarad yn y Gynhadledd, sydd yn cael ei threfnu gan yr Ysgol Addysg, yw’r peiriannydd dylunio cynnyrch, Jude Pullen, sydd wedi ennill gwobrau am ei waith ac yn adnabyddus am fod yn rhan o gyfres y BBC 'The Big Life Fix'.  Siaradwr arall fydd Fred Manson o gwmni rhyngwladol Thomas Hetherwicks. Yn rhannu eu profiadau yn y gynhadledd, y drydedd i’w chynnal yn y Brifysgol, fydd Ed Beardsley a Hugh Smith, sydd wedi graddio mewn dylunio o Brifysgol Bangor ac sy'n gweithio bellach yn y diwydiant.  Daw'r gynhadledd i ben gydag agoriad swyddogol y Sioe Raddio, a fydd yn dangos gwaith myfyrwyr dylunio presennol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2017

Eisiau bod yn athro? Grantiau hyfforddi hyd at £15,000 ar gael!

Grantiau hyfforddi ar gael.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2012

Ennyn diddordeb mewn Mathemateg

Cafodd athrawon dan hyfforddiant ymweliad arbennig yn gynharach y semester hwn.

Daeth Peter Ransom, athro mathemateg uchel ei barch, i'r Ysgol Addysg i fod yn ddarlithydd gwadd am y dydd wrth i'r garfan Mathemateg TAR baratoi ar gyfer eu hail gyfnod o brofiad ysgol.  

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2015

Entrepreneuriaid Santander Bangor

Bydd Carley Williams, myfyrwraig sy’n astudio Dylunio Cynnyrch, gyda statws Athro cymwysedig yn cynrychioli Prifysgol Bangor yn rownd y DU gwobrau Entrepreneuriaeth Santander, wedi iddi ennill cystadleuaeth yn y Brifysgol. Yn ymuno a hi hefyd fydd Hernan Diazgranados, myfyriwr ôl-radd, yng nghystadleuaeth y DU yn ddiweddarach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2015

Entrepreneuriaid Santander ym Mangor

Enillwyd cystadleuaeth Gwobrau Entrepreneuriaeth Santander ym Mhrifysgol Bangor gan fyfyriwr isradd o Flaenau Ffestiniog, Catrin Hicks, a thîm o fyfyrwyr ôl-radd. Byddant yn awr yn mynd ymlaen  i gynrychioli’r brifysgol yng nghystadleuaeth y DU yn ddiweddarach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2013

Estyn cymhellion ariannol i ddenu athrawon newydd

Mae staff yn Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol Prifysgol Bangor wedi croesawu cyhoeddiad y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, heddiw y bydd y cymhellion ariannol presennol ar gyfer hyfforddi athrawon yn cael eu hymestyn i flwyddyn academaidd 2019-20.

Nod y cymhellion, hyd at £20,000 y myfyriwr, yw denu'r graddedigion gorau i fod yn athrawon pynciau sy’n flaenoriaeth megis mathemateg, cemeg, ffiseg, cyfrifiadureg ac ieithoedd tramor modern. 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ionawr 2019

F1 mewn ysgolion - Rownd Derfynol Ranbarthol 2013

Cynhaliodd Ysgol Addysg Prifysgol Bangor Rownd Derfynol Ranbarthol F1 Gogledd Cymru'n ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2013

F1 mewn ysgolion - Rownd Derfynol Ranbarthol 2015

Yn ddiweddar, bu i’r adran Dylunio Cynnyrch a Thechnoleg yn yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Bangor gynnal rownd Derfynol Ranbarthol F1 Gogledd Cymru. Yn y gystadleuaeth Fformiwla 1 boblogaidd hon daeth naw ysgol uwchradd leol at ei gilydd i gystadlu am leoedd yn Rownd Derfynol Genedlaethol y Deyrnas Unedig a gynhelir ym mis Mawrth. Os byddant yn llwyddiannus, byddant wedyn yn cymryd rhan yn  Rownd Derfynol y Byd F1 mewn Ysgolion 2015 a gynhelir yn Singapore.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2015

Ffocws ar les

Yr wythnos hon roedd ein Darlithydd Dr Anne-Marie Smith yng nghynhadledd y Fenter Ymchwil Addysg Ddiwylliannol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2019

Free school meal funds help pay for school trips too – but self-imposed stigma stops parents claiming

 

Dyma erthygl yn Saesneg gan  o’r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2018

Gradd Addysg ym Mangor wedi arwain at lwyddiant pellach i entrepreneur ym maes addysg

Mae enillydd Gwobr Entrepreneuraidd genedlaethol yn dweud bod ei llwyddiant o ganlyniad i gwrs Meistr yn yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Bangor.

Dyfarnwyd Gwobr Alumni Entrepreneuraidd y Cyngor Prydeinig  yn Azerbaijan i Ms Ayan Aliyeva, o Baku, Azerbaijan.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2018

Graddedigion Dylunio yn arddangos eu gwaith

Arddangoswyd gwaith rhai o ddylunwyr Bangor mewn sioe diwedd blwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mehefin 2013

Grantiau Hyfforddiant Athrawon o hyd at £15,000 ar gael i fyfyrwyr Tystystrif Addysg i Raddedigon (TAR) Uwchradd

Gall graddedigion sy’n cofrestru ar y rhaglen Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Addysg Uwchradd) bod yn gymwys am grant hyfforddiant o hyd at £15,000.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2013

Grŵp TAR ODA yn cynnal gwerth 2 ddiwrnod o weithgareddau

Pob blwyddyn mae ein grŵp TAR ODA yn cynnal gwerth 2 ddiwrnod o weithgareddau ar gyfer y ddau ddosbarth hŷn o Pendalar – Dosbarth Foryd a Dosbarth Menai.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2019

Gwefan newydd yn agor y drws i lenyddiaeth Gymraeg i bobl ifanc yn ystod y cyfyngiadau symud

Mae myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor wedi lansio gwefan newydd i agor y drws i lenyddiaeth Gymraeg i bobl ifanc yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2020

Gweinidog i Ddarlithio ym Mangor

Bydd Leighton Andrews AC, y Gweinidog newydd dros Wasanaethau Cyhoeddus yn Llywodraeth Cymru, ym Mhrifysgol Bangor ddydd Iau 2 Hydref.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2014

Gwirfoddolwyr yn derbyn anrhydedd gan Yr Urdd

Heno, (nos Iau, 7 Mehefin) ym Mhafiliwn Eisteddfod yr Urdd yng Nglynllifon, bydd Bryn Tomos, darlithydd yn Ysgol Addysg Prifysgol Bangor, ynghyd â’i wraig, Marian Tomos, yn derbyn Tlws John a Ceridwen Hughes 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2012

Gwirfoddolwyr yn derbyn anrhydedd gan Yr Urdd

Heno, (nos Iau, 7 Mehefin) ym Mhafiliwn Eisteddfod yr Urdd yng Nglynllifon, bydd Bryn Tomos, darlithydd yn Ysgol Addysg Prifysgol Bangor, ynghyd â’i wraig, Marian Tomos, yn derbyn Tlws John a Ceridwen Hughes 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2012

Gwneud Gwahaniaeth i Fywydau Plant

Yn ystod Pasg 2012, bydd tîm o gyn-fyfyrwyr a myfyrwyr presennol Astudiaethau Plentyndod yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Bangor yn bwrw 10 niwrnod yn Oradea, Rwmania, mewn partneriaeth ag elusen Rwmanaidd, People2People.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2012

Gwobrwyo myfyrwyr am gefnogi eu cyfoedion

Mae dwy fyfyrwraig hŷn wedi eu gwobrwyo am gefnogi eu cyd-fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor.

Mae Jodie Jackman a Dinah Jennings ill dwy wedi bod yn weithgar ac yn effeithiol fel rhan o Gynllun Arweinwyr Cyfoed y Brifysgol, sydd yn galluogi myfyrwyr i gynorthwyo a chefnogi myfyrwyr sy’n newydd i’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2020

Hanes Anhygoel Cyn-Fyfyriwr Prifysgol Bangor yn Cerdded Hyd a Lled Cymru i Godi Arian at Elusen

Ar Gorffennaf 26ain 2016, fe adawodd Tom Davies, cyn-fyfyrwir Prifysgol Bangor, ei gartref yn Llanandras. Naw wythnos yn ddiweddarach fe gyrhaeddodd yn ôl adref ar ôl cerdded 1,100 milltir ar hyd perimedr Cymru, gan godi £6,700 i Gymdeithas Alzheimer’s.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2017

Hen Blant Bach ar restr fer gwobrau rhyngwladol Ffilm a Theledu

Mae rhaglen y bu cyfraniad y Brifysgol yn rhan annatod ohoni wedi derbyn clod rhyngwladol wrth gyrraedd rownd derfynol Gŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd 2018.

Mae Hen Blant Bach, sy’n gynhyrchiad gan gwmni Darlun, wedi’i henwebu yng nghategori Portreadau Cymunedol. Roedd y gyfres yn fformat ffeithiol newydd gan S4C a oedd yn olrhain arbrawf cymdeithasol unigryw. Yn y rhaglen, ddaeth pobl mewn oed ynghyd â phlant meithrin i rannu eu gofal dydd, gan ddangos yr effeithiau trawsnewidiol sy'n bosib o’u dod at ei gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2018

Hen Blant Bach yn ennill Gwobr Arian mewn Gŵyl Ffilm a Theledu Ryngwladol

Mae rhaglen y bu cyfraniad y Brifysgol yn rhan annatod ohoni wedi derbyn clod rhyngwladol wrth ennill Gwobr Arian yng Ngŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd, a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Enilllodd Hen Blant Bach, sy’n gynhyrchiad gan gwmni Darlun, y Wobr Arian yng nghategori rhaglen ddogfen Portreadau Cymunedol. Roedd y gyfres yn fformat ffeithiol newydd gan S4C a oedd yn olrhain arbrawf cymdeithasol unigryw. Yn y rhaglen, ddaeth pobl mewn oed ynghyd â phlant meithrin i rannu eu gofal dydd, gan ddangos yr effeithiau trawsnewidiol sy'n bosib o’u dod at ei gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2018

Her Dr Zigs i Menter drwy Ddylunio

Cafwyd penllanw Menter drwy Ddylunio 2014 yr wythnos ddiwethaf gyda thimau o fyfyrwyr yn cyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid a chynulleidfa o wahoddedigion.  Gosodwyd yr her - sef dylunio deunydd pecynnu newydd i'w teganau anghyffredin  - gan Dr Zigs Extraordinary Bubbles, cwmni cynhyrchu teganau o Ogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2014

How a farm boy from Wales gave the world pi

Dyma erthygl yn Saesneg gan Gareth Ffowc Roberts Athro Emeritws mewn Addysg ym Mhrifysgol Bangor sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2016

How the ‘Santa lie’ helps teach children to be good little consumers

Dyma erthygl yn Saesneg gan Anne-Marie Smith a Nia Young o’r Ysgol Addysg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2016

Hyfforddi i Addysgu - Seminar Wybodaeth

Ar y 3ydd o Ragfyr, dewch i ddysgu mwy am yrfa fel athro ysgol uwchradd yn ein seminar gwybodaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Tachwedd 2014

Hyfforddi i Addysgu - Seminar Wybodaeth

Dewch i ddysgu mwy am yrfa fel athro ysgol uwchradd yn ein seminar gwybodaeth. Bydd y tîm Hyfforddi Athrawon Uwchradd wrth law i ateb eich cwestiynau.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2015

Hyrwyddwr hawliau plant yn graddio

Yn dilyn cael ei hysbrydoli i ddilyn cwrs addysg uwch gan arolygydd ysgolion y llywodraeth, mae mam i ddau sy’n ymarferydd gofal plant wedi llwyddo i gyfuno bywyd teuluol ac astudio'n llawn amser gan raddio o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2017

Lansio partneriaeth arloesol Addysg Athrawon yng Ngogledd Cymru

Mae Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caer yn hynod falch o'r cyhoeddiad heddiw bod Llywodraeth Cymru wedi achredu eu cyrsiau newydd arfaethedig ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon, a gaiff eu cyflwyno o 2019 ymlaen.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2018

Lleisiau Bach

Ddydd Iau, cynhaliodd y Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes ddiwrnod hyfforddi Little Voices / Lleisiau Bach ar gyfer ymarferwyr, a drefnwyd gan Arwyn Roberts (Bangor) a Helen Dale (Abertawe).

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2019

Llongyfarch Myfyrwyr ar Eisteddfod lwyddiannus

Llongyfarchwyd y myfyrwyr hynny o’r Brifysgol a fu’n weithgar ac yn hynod lwyddiannus wrth gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2017

Llwyddiant y Siop Bwydydd Hyll

Mae'r 'Siop Bwydydd Hyll' sydd wedi cael ei rheoli a'i rhedeg gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor am y pedair wythnos ddiwethaf wedi bod yn llwyddiant mawr. 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2015

MA Astudiaethau Addysg

Mae’r cwrs newydd yn dechrau yn fuan ond mae rhai mannau ar gael o hyd.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2018

Mae angen eich Cymraeg arnom!

Mae’r gwaith i gasglu’r geiriau a’r ymadroddion y mae siaradwyr Cymraeg yn eu defnyddio o ddydd i ddydd ar fin cychwyn wrth i ap arbennig gael ei lansio.

Bydd modd i siaradwyr Cymraeg o bob cefndir recordio eu sgyrsiau i fod yn rhan o brosiect Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes...

Dyddiad cyhoeddi: 15 Chwefror 2017

Mae myfyrwyr bodlon i’w cael ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn parhau i gynyddu ei phoblogrwydd ymysg myfyrwyr. Mae’r Brifysgol wedi llwyddo i aros yn safle 14 ym Mhrydain, ac mae’r Brifysgol yn ail yng Nghymru mewn arolwg newydd ar brofiad myfyrwyr (Times Higher Education Student Experience Survey 2015).

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2016

Mae Pawb yn Cyfrif yn cael ei gyhoeddi yn Saesneg

Mae mathemateg yn rhan naturiol o’n treftadaeth ddiwylliannol yw dadl yr awdur Gareth Ffowc Roberts, Athro Emeritws Addysg ym Mhrifysgol Bangor yn ei lyfr newydd Count Us In, sy’n addasiad i’r Saesneg o’i lyfr blaenorol Mae Pawb yn Cyfrif.  

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2016

Mam arobryn yn graddio

Ar ôl tair blynedd o waith caled, bydd myfyrwraig arobryn o Brifysgol Bangor yn graddio’r wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Marciau llawn i athrawon Cymru, meddai'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams

Mae'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi bod yn teithio ar draws Cymru dros yr wythnosau diwethaf, gan glywed gan athrawon dan hyfforddiant beth oedd yn eu denu i yrfa o flaen y dosbarth. Yn ddiweddar, bu’n ymweld â Phrifysgol Bangor, gan gyfarfod staff a myfyrwyr yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol a chynnal sesiwn holi ac ateb ar ymgyrch recriwtio ddiweddaraf Llywodraeth Cymru, Addysgu Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2019

Meistr mewn Addysg yn Singapor

Mewn cydweithrediad newydd, mae Sefydliad Datblygu Rheolaeth yn Singapor (MDIS) ac Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol Prifysgol Bangor wedi creu rhaglen newydd, Meistr mewn Addysg.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2020

Merch leol yn dathlu ei gradd Addysg

Yn ymfalchïo o weld beth mae gwaith caled yn gallu cyflawni, bydd darpar athrawes o Ynys Môn yn derbyn gradd 2:1 o Brifysgol Bangor yr wythnos hon. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2013

Myfyriwr o Brifysgol Bangor ar restr fer am wobr genedlaethol

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer am wobr genedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2016

Myfyriwr o Brifysgol Bangor i gaiacio trip unwaith-mewn-oes

Mae myfyriwr dylunio cynnyrch sydd yn ei ail flwyddyn, yn athletwr antur a Christion o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i gymryd rhan yn y British Universities Kayak Expedition (BUKE).

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2019

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn cael ei ddewis i sgwad Rygbi Cynghrair Cymru

Mae Rygbi Cynghrair Cymru wedi cadarnhau eu sgwad myfyrwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer pencampwriaeth y pedair gwlad sy’n cychwyn ar 12 Mehefin yng Nghaeredin, lle bydd Cymru'n chwarae yn erbyn Iwerddon, Lloegr a'r Alban.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2016

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn ennill gwobr genedlaethol

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobr genedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2016

Myfyrwyr Addysg Gynradd yn mynd i’r afael â diwylliant Tsieineaidd

Cafodd myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar y rhaglen BA Addysg Gynradd cyflwyniad unigryw i ddiwylliant Tsieineaidd, diolch i Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2014

Myfyrwyr Addysg Gynradd yn paratoi i wirfoddoli yn Ghana

Mae dwy fyfyrwraig o Brifysgol Bangor yn apelio am roddion cyn eu taith i wirfoddoli yn Ghana.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2016

Myfyrwyr bodlon yn gosod Prifysgol Bangor ymysg prifysgolion gorau'r DU

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi dangos eu cefnogaeth i'r brifysgol unwaith eto yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, ac wedi gosod y brifysgol yn wythfed ymysg prifysgolion anarbenigol y DU ac yn ail ymysg prifysgolion Cymru.

Daw'r newyddion yn fuan ar ôl i'r brifysgol ennill safon aur yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu newydd llywodraeth y DU, yr unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y safon hon.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Awst 2017

Myfyrwyr Menter yn cael eu gwobrwyo gan Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi rhoi Ysgoloriaethau Entrepreneuriaeth newydd, gwerth cyfanswm o £5,000, i'w myfyrwyr i nodi diwedd y flwyddyn academaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2013

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn paratoi at her LifeStart

Mae Prifysgol Bangor yn un o 12 prifysgol yn y DU i gymryd rhan yn LifeStart - platfform her newydd a ddatblygwyd gan Virgin Money a Virgin StartUp. Nod LifeStart yw helpu myfyrwyr i sicrhau llwyddiant gyrfaol trwy eu helpu i ddysgu sgiliau menter ac ariannol, trwy gymryd rhan mewn heriau a chael cyfle i ennill gwobrau ar y ffordd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2017

Myfyrwyr yn creu gemwaith coeth

Mae dewis o emwaith coeth, sydd wedi ei ddylunio gan fyfyrwyr dylunio ym Mhrifysgol Bangor, bellach ar gael yn gyfyngedig i MOSTYN yn Llandudno.

Mae’r oriel celfyddyd gyfoes wedi gweithio gyda staff a myfyrwyr y cwrs gradd Dylunio Cynnyrch i greu eitemau o emwaith sydd yn gweddu i siop MOSTYN. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2018

O lawr y siop i uchelfannau ymchwil â phlant

Bu mynd i’r brifysgol wastad yn freuddwyd gan Claire Hodgkinson ond, ar ôl cwblhau ei arholiadau Lefel A dros ugain mlynedd yn ôl, ni allai weld llwybr gyrfa yn ffurfio o’i blaen, felly, yn hytrach na dewis maes pwnc ar fympwy i’w ddilyn am dair blynedd, penderfynodd ymuno â rhaglen rheoli yn y sector mân-werthu.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2019

Owen Davies, Darlithydd yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol yn hedfan ein baner ym Mharis ar gyfer achlysur E2 Microsoft!

Cafodd Owen ei ddewis i gymryd rhan yn y 5ed E2 ym Mharis rhwng Ebrill 2 - 4, 2019. 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2019

Penodi Athro i Gyngor Partneriaeth y Gymraeg

Mae’ r Athro Enlli Thomas, Pennaeth Ysgol Addysg Prifysgol Bangor wedi ei phenodi yn aelod newydd o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru.

Sefydlwyd y Cyngor gan Adran 149 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, a’i brif bwrpas yw rhoi cyngor ac arweiniad i Weinidogion Cymru mewn perthynas â materion yn ymwneud â’r Gymraeg. Daeth cyfnod y Cyngor Partneriaeth cyntaf i ben ar 31 Mawrth

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2017

PhD mewn Dwyieithrwydd a gyllidir gan yr ESRC

Gwahoddir ceisiadau am efrydiaeth PhD dair blynedd wedi ei chyllido'n llawn yn dechrau ym mis Hydref 2016.

Bydd y myfyriwr llwyddiannus wedi’i (l)leoli yn Ysgol Addysg, Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg neu Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor. Cyllidir yr efrydiaeth drwy gyfuniad o DTC Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) Cymru a chyllid mewnol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2016

Prif Gymrodoriaeth i’r Academi Addysg Uwch

Mae Dr Charles Buckley wedi cael ei gydnabod fel Prif Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2014

Prifysgol Bangor i wobrwyo effaith eithriadol sy’n deillio o weithgareddau ymchwil a menter

Mae deuddeg project o Brifysgol Bangor wedi eu gosod ar y rhestr fer i ennill gwobr yn nhrydedd Noson flynyddol Gwobrau Effaith ac Arloesedd Prifysgol Bangor, a noddir gan  Santander Universities.

Mae’r gwobrau pwysig hyn yn cydnabod ac yn dathlu effaith ymchwil, arloesedd a mentergarwch y Brifysgol ar y gymuned a’r economi gyfan. Eleni, mae’r Brifysgol yn cyflwyno categori gwobr newydd, sef, Cyfraniad Eithriadol i Gymru, i gydnabod gweithgareddau sydd wedi cael effaith sylweddol yn genedlaethol yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2015

Prifysgol Bangor yn arwain prifysgolion Cymru o ran boddhad myfyrwyr

Prifysgol Bangor yw'r gorau yng Nghymru, yn ôl y dull diweddaraf o fesur boddhad myfyrwyr, ac mae yn y 10 uchaf o brifysgolion anarbenigol y DU, sef y sefydliadau traddodiadol sy'n cynnig ystod eang o bynciau.

Daw'r canlyniadau o'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, sef arolwg o oddeutu hanner miliwn o fyfyrwyr sy'n graddio o bob prifysgol yn y DU ac sy'n rhoi'r adborth mwyaf cynhwysfawr am brofiad myfyrwyr ym mhob sefydliad.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2014

Prifysgol Bangor yn cyfrannu at achredu Rhaglen Arweinyddiaeth Genedlaethol

Mae diwrnod cenedlaethol y Rhaglen Datblygu Penaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro a gynhelir yr wythnos hon (dydd Mercher 7 Tachwedd), ac sy’n cynnwys y siaradwr gwadd ysbrydoledig Syr John Jones, yn benllanw tymor o dorri tir newydd ar gyfer y consortia addysg (CSC, EAS, ERW a GwE ). Dyma'r rhaglen datblygu arweinyddiaeth genedlaethol gyntaf o ganlyniad i gydweithio rhwng y pedwar consortiwm i gael dilysiad gan bartneriaid achredu Prifysgol Bangor a'r Athrofa (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant), a'r rhaglen gyntaf i’w chymeradwyo gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a sefydlwyd yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2018

Prifysgol Bangor yn lawnsio Cynllun Interniaeth Is-raddedig

Mae Prifysgol Bangor wedi lawnsio Cynllun Interniaeth Is-raddedig er mwyn cynnig cyfleoedd a gwella cyflogadwyedd myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2012

Prifysgol Bangor yn parhau ar y brig o ran boddhad myfyrwyr

Unwaith eto, Prifysgol Bangor yw’r uchaf o brifysgolion Cymru yn y mesur diweddaraf o foddhad myfyrwyr, ac mae hi ymhlith y 10 uchaf o brifysgolion anarbenigol gorau’r DU, sef y sefydliadau traddodiadol sy’n cynnig amrywiaeth eang o bynciau. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2015

REF 2014: Ymchwil yr Ysgol yn Ail yn y DU o ran Effaith

Mae ymchwil a gyflwynwyd gan yr Ysgol Addysg Prifysgol Bangor wedi cyfrannu’n gadarnhaol at lwyddiant y Brifysgol yn Fframwaith Asesu Ymchwil 2014, o ran yr Uned Asesu ar Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth.  

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2014

Rhaglen annibynnol o ymchwil i werthuso’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Mae tri darlithydd o'r Ysgol Addysg yn rhan o dîm sydd wedi ennill tendr o £275,000 oddi wrth Lywodraeth Cymru i werthuso datblygiad cychwynnol Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg a lansiwyd fis Ebrill 2010.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2012

Sioe Ddylunio Ysgol Addysg (05/06/13-07/06/13)

Bydd yr Ysgol Addysg yn cynnal arddangosfa gradd BSc ym Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2013

Staff academaidd yn cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae saith aelod staff academaidd o Brifysgol Bangor wedi cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2016

Sut mae sicrhau'r canlyniadau gorau mewn addysg ddwyieithog

Bellach mae'r profion Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a gynhaliwyd ar draws Cymru eleni i blant ysgol rhwng 6-14 oed bron â dod i ben a bydd arbenigwyr yn trafod y ffordd orau o addysgu plant mewn sefyllfa ddwyieithog mewn cynhadledd ryngwladol o bwys ar Ddwyieithrwydd mewn Addysg. Byddant yn cyflwyno argymhellion ynghylch sut i sicrhau bod plant yn cyrraedd y safonau uchaf ym mhob un o'u hieithoedd.  

Bydd Prifysgol Bangor yn cynnal y Gynhadledd Ryngwladol ar Ddwyieithrwydd mewn Addysg rhwng 10 a 12 Mehefin 2016. Noddir y digwyddiad hwn gan yColeg Cymraeg Cenedlaethol a bydd ymchwilwyr ac ymarferwyr o amryw o wledydd yn dod ynghyd i drafod datblygiadau ac ymarfer gorau ym maes dwyieithrwydd mewn addysg. 

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2016

Sut mae sicrhau'r canlyniadau gorau mewn addysg ddwyieithog

With this years’ National Literacy and Numeracy tests for primary school children aged 6-14 across Wales just about complete, experts will be discussing the best way to educate children in a bilingual setting at a major international conference on Bilingualism in Education and will be making recommendations on how to ensure that the highest standards are achieved by children in all of their languages.

Bangor University is hosting the International Conference on Bilingualism in Education June 10th – 12th 2016.  This event, sponsored by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, draws together researchers and practitioners from a range of countries to discuss developments and best practice in bilingualism in education. 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mehefin 2016

The Toddlers who took on Dementia

Rhaglen ddogfen gan BBC Cymru yw “The Toddlers who Took on Dementia”. Mae'n dilyn tri diwrnod o weithgareddau a drefnwyd i geisio archwilio'r hyn sy'n digwydd pan fydd plant meithrin a phobl sy'n byw gyda Dementia'n dod ynghyd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2018

Traddodiad Teuluol o astudio ym Mangor yn parhau

Bydd myfyrwraig o Feirionnydd yn parhau â thraddodiad teuluol drwy fynd ymlaen i addysgu ar ôl graddio ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon. Bydd Awel Pyrs Evans, 21, o Lanfachreth, Dolgellau yn derbyn gradd BA Addysg Gynradd (SAC) ar ôl astudio yn Ysgol Addysg y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015

Trawsnewid addysg yng Nghymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi'r angen i recriwtio a dal gafael ar arweinwyr ysbrydoledig er mwyn cyflawni ei chenhadaeth addysgol. O ganlyniad, mae llwybr clir i ddatblygu arweinyddiaeth o arweinwyr canol i benaethiaid gweithredol wedi'i lunio. 

Enillodd Prifysgol Bangor a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Yr Athrofa) y tendr i achredu rhaglenni Arweinyddiaeth y Consortia Cenedlaethol, gydag athrawon yn cael cyfle i ennill achrediad yn amrywio o PGCert i gymhwyster doethuriaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2018

Tynnu sylw at brojectau partneriaeth ymchwil ym Mhrifysgol Bangor

Rhoddir sylw i brojectau cyffrous a wneir mewn partneriaeth rhwng academyddion Prifysgol Bangor a chymunedau, elusennau, cyrff llywodraethol a busnesau, yn lleol ac yn rhyngwladol, ym Mhrifysgol Bangor ddydd Gwener (8 Rhagfyr).

Canolbwyntir ar 17 allan o 52 project yn y digwyddiad, gyda phob un ohonynt wedi eu hariannu drwy Gyfrif Cyflymu Effaith y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2017

Wedi eu cysylltu drwy lwyddiant – mam a merch yn graddio

Bydd cyswllt un teulu o Garndolbenmaen â llwyfan Neuadd PJ yn parhau eleni, wrth i fam a merch raddio yn ystod yr wythnos a thrwy wneud hynny, ddilyn yn ôl troed y ferch a’r chwaer hynaf a raddiodd o’r Brifysgol yn 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2018

Y cwrs Radiograffeg gorau yn y DU ar frig tabl cynghrair y Prifysgolion

Yn ôl y Times & Sunday Times University Guide 2016, Prifysgol Bangor yw’r lle gorau i astudioradiograffeg. Ar ben hynny, myfyrwyr radiograffeg Bangor oedd â’r rhagolygon gyrfaol gorau o blith holl raddedigion radiograffeg y DU, a gosodwyd y cwrs ar y trydydd safle o ran safonau mynediad.

Mae Prifysgol Bangor hefyd ymysg 10 uchaf o blith Prifysgolion y DU mewn pum pwnc arall. Yn ogystal â radiograffeg, daw Astudiaethau Celtaidd (Cymraeg) yn ail, Polisi Cymdeithasol yn ail, Amaeth a Choedwigaeth yn seithfed, Ysgrifennu Creadigol yn wythfed ac Addysg yn ddegfed.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2015

Y Gweinidog Cymreig dros Addysg a Sgiliau yn ymweld â Phrifysgol Bangor

Heddiw ymwelodd Huw Lewis AC, Gweinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, â Phrifysgol Bangor. Ymwelodd Mr Lewis â Chanolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru, sydd â'i chartref yn yr Ysgol Addysg, a'r Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar yn yr Ysgol Seicoleg.  

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2015

Ymchwilio i faterion allweddol ar gyfer dyfodol y Gymraeg

Cychwynnodd prosiect ymchwil newydd a fydd yn ceisio canfod paham y mae plant sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg yn gallu bod yn amharod defnyddio’r iaith y tu allan i’r ysgol. Yr ymchwilydd fydd y Dr Siôn Aled Owen o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2014

Ymchwil mewn Addysg: Cynhadledd i Athrawon

Eleni, bydd yr Ysgol Addysg yn cynnal cynhadledd undydd fydd yn trafod ymchwil sydd wedi ei chynnal gan staff, myfyrwyr ac athrawon ar faterion cyfoes yn y byd addysg.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2015

Ymchwil Prifysgol Bangor yn llywio polisi cenedlaethol ac yn rhoi sylfaen dystiolaeth i Gynllun Gweithredu Addysg Wledig cyntaf Cymru

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams (heddiw) wedi lansio Cynllun Gweithredu Addysg Wledig newydd Llywodraeth Cymru sy’n cyflwyno nifer o fentrau a mesurau ar gyfer gwella addysg a phrofiadau yn ysgolion gwledig Cymru.

Mae’r cynllun gweithredu’n rhan greiddiol o’r diwygiadau gweddnewidiol sydd wedi eu hamlinellu yn Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl, sy’n nodi beth yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella’r gyfundrefn ysgolion erbyn 2021. Mae’r ddogfen yn rhoi manylion am weithgareddau a fydd yn troi polisïau’n ymarfer yn ein hysgolion. Mae’r cynllun gweithredu’n defnyddio tystiolaeth ac argymhellion o adroddiad ymchwil dan arweiniad Gwilym Siôn ap Gruffudd o Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol Prifysgol Bangor. Comisiynwyd yr adroddiad: Rethinking Educational Attainment and Poverty- in Rural Wales (REAP) gan Gonsortia Addysg Rhanbarthol ERW a GwE trwy broses dendro gystadleuol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2018

Ymchwil yn helpu i sicrhau £90 miliwn i ysgolion

Mae ymchwil o Brifysgol Bangor, sy'n dangos effeithiolrwydd cyllid ychwanegol i ysgolion, wedi galluogi Llywodraeth Cymru i gynyddu lefelau cyllido i ysgolion er mwyn mynd i'r afael â thlodi yng Nghymru.

Fe wnaeth yr ymchwil gydweithredol, a gomisiynwyd gan GWE ac ERW (dau ddarparwr gwasanaethau gwella ysgolion), roi tystiolaeth i Lywodraeth Cymru a oedd yn sail i'w phenderfyniad i gynyddu cyllid i ysgolion o £90 miliwn pellach yn 2018-19 dan y Grant Datblygu Disgyblion.    Fe wnaeth addysgwyrseicolegwyrgwyddonwyr cymdeithasol ac arbenigwyr yn y gyfraith - sydd wedi casglu ynghyd brofiad enfawr o weithio gydag ysgolion, disgyblion a phlant - ddod at ei gilydd i wneud arolwg cynhwysfawr o'r modd y gall tlodi fod yn effeithio ar gyrhaeddiad addysgol yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2018

Ymchwil yn Ysbrydoli

Deilliodd sawl cerdd yng nghyfrol newydd Siôn Aled, Meirioli, o’i brofiadau wrth gyflawni gwaith ymchwil gydag Ysgol Addysg Prifysgol Bangor i ffactorau’n effeithio ar ddefnydd disgyblion ysgol o’r Gymraeg yn gymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2018

Ymwelwyr o lwyth y Mohociaid

Daeth dau o lwyth y Mohociaid yn Ontario, Canada i  ymweld â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar i ddysgu am ymchwil y Brifysgol ym maes ieithoedd lleiafrifol ac i rannu eu profiadau eu hunain yn y maes. Bu’r ymchwilwyr a’r addysgwyr yn ymweld â sawl unigolyn allweddol yn y brifysgol a’r ardal yn ystod yr ymweliad.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2015

Ysgoloriaeth MPhil i fyfyrwraig ddisglair sydd newydd raddio mewn Astudiaethau Plentyndod

Mae Eleanor Morsman newydd ennill ysgoloriaeth i astudio ar gyfer MPhil ar ‘Y Model Pedagogiaeth Gorau ar gyfer Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon yn y sector Addysg Gynradd'. Graddiodd Eleanor o Ysgol Addysg Prifysgol Bangor ym mis Gorffennaf gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn astudiaethau plentyndod a bu'n gyd-enillydd Gwobr Cronfa'r Normal a ddyfernir i'r myfyriwr gyda'r marciau uchaf mewn addysg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2014

Ysgrifennu Traethodau Academaidd a Thraethodau Hir – gweithdai ar gyfer myfyrwyr MA Astudiaethau Addysg

Bydd yr Ysgol Addysg yn cynnal rhaglen o weithdai wedi eu teilwrio ar gyfer myfyrwyr ar y rhaglen MA Astudiaethau Addysg trwy fis Mawrth, a gynlluniwyd i gynnig cymorth ac arweiniad ar sut i ysgrifennu traethodau academaidd a thraethodau hir.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2013