Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Wedi eu cysylltu drwy lwyddiant – mam a merch yn graddio

Bethan a Martha DobsonBethan a Martha DobsonBydd cyswllt un teulu o Garndolbenmaen â llwyfan Neuadd PJ yn parhau eleni, wrth i fam a merch raddio yn ystod yr wythnos a thrwy wneud hynny, ddilyn yn ôl troed y ferch a’r chwaer hynaf a raddiodd o’r Brifysgol yn 2016.

Eleni, bydd Bethan Lloyd Dobson yn graddio gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg a bydd ei merch, Martha, yn derbyn ei gradd hithau wedi tair blynedd yn dilyn cwrs Astudiaethau Plentyndod yn yr Ysgol Addysg. Graddiodd y ferch hynaf, Margiad, hefyd â gradd yn y Gymraeg, ddwy flynedd yn ôl.

Ni fydd camu ar y llwyfan i dderbyn ei gradd yn brofiad cwbl estron i Bethan, fodd bynnag, gan ei bod eisoes wedi cymryd rhan mewn sawl seremoni dros y blynyddoedd drwy annerch y gynulleidfa â darlleniad o gerdd arbennig y diweddar Athro Gwyn Thomas, ‘Y Coleg ar y Bryn / The College on a Hill’. Yn ogystal â hyn, mae hefyd wedi hen arfer ag adrodd ar lwyfannau, gan iddi gipio Gwobr Goffa Llwyd o’r Bryn am lefaru yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri yn 2005.

 hithau wastad wedi arddel diddordebau yn llên Cymru, roedd penderfynu astudio yn Ysgol y Gymraeg ym Mangor yn beth cwbl naturiol i Bethan. Meddai:

"Safon uchel Ysgol y Gymraeg a’m denodd i yno yn yr achos cyntaf a hoffwn ddiolch i holl staff yr Ysgol am eu cefnogaeth. Teimlaf yn freintiedig iawn fy mod wedi cael treulio cyfnod mewn Ysgol mor safonol – ac sydd hefyd yn hynod gartrefol a chroesawgar."

Manteisiodd Bethan yn llawn ar ei chyfnod yn y Brifysgol, gan dreulio cyfnod ar raglen internïaeth yn Archifdy’r Brifysgol ac yn rhoi ei chefndir eisteddfodol ar waith drwy hyfforddi parti meibion o blith myfyrwyr a staff Ysgol y Gymraeg ar gyfer yr Ŵyl Gerdd Dant.

Yn ôl Martha, roedd penderfyniad ei mam i adael ei swydd fel uwch-gymhorthydd yn Ysgol Groeslon wedi peri rhywfaint o ansicrwydd iddi hi a’i chwaer hŷn i ddechrau, ond wrth i’r dair ohonynt addasu i fywyd prifysgol, buan y diflannodd yr ansicrwydd hynny ac yn ei le, daeth ambell fantais ymarferol:

"Roedd hi’n braf gallu defnyddio ‘tacsi mam’ am ddim wrth ddod nôl a blaen i’r Brifysgol! Ond er gwamalu, mae’r profiad o fod yn astudio ar y cyd â mam wedi bod yn un dymunol dros ben. Rwyf wedi elwa llawer o fy nghyfnod ym Mangor, yn falch o fod wedi llwyddo ac yn sicr wedi gwneud ffrindiau oes."

Serch hyn, bydd cyswllt y teulu yn parhau â’r Brifysgol yn dilyn yr wythnos raddio eleni, gan y bydd Bethan yn dychwelyd i Fangor ym mis Medi i ddilyn cwrs MA mewn Ysgrifennu Creadigol yn Ysgol y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2018