Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Holl Newyddion A–Y

Academydd o Fangor yn para’n un o Bencampwyr Rafftio Dŵr Gwyn Ewrop

Mae academydd o Brifysgol Bangor wedi cynrychioli Prydain ym Mhencampwriaethau Rafftio Dŵr Gwyn Ewrop 2016 yn Tacen, Slofenia yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2016

Aelod o ‘Dîm Bangor’ yn ennill Medal Aur gyntaf Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad

Mae medal Aur gyntaf Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad newydd gael ei hennill gan aelod o dîm Prifysgol Bangor yng Ngemau’r Gymanwlad.

Mae Gareth (Gaz) Evans yn aelod o staff y brifysgol yn gweithio yng Nghanolfan Brailsford. Mae newydd gipio’r fedal Aur wrth godi pwysau yn y categori 69 cilogram ar gyfer dynion, gan lwyddo i godi 299 kg.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ebrill 2018

Aelod o staff Canolfan Brailsford i redeg marathon Eryri chwe gwaith mewn chwe diwrnod

Mae aelod o staff Canolfan Brailsford, canolfan chwaraeon Prifysgol Bangor, wedi rhoi her iddo'i hun i godi arian at apêl #TeamIrfon er budd Ward Alaw, yr uned ganser yn Ysbyty Gwynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2015

Ailenwi Cae Clwb Pêl-droed Dinas Bangor yn Stadiwm Prifysgol Bangor yn dilyn cytundeb partneriaeth o bwys

Bydd cartref Clwb Pêl-droed Dinas Bangor yn cael ei ail enwi yn Stadiwm Prifysgol Bangor wedi cytundeb rhwng y Clwb a’r Brifysgol.

 

Prifysgol Bangor fydd y partner gyda hawliau enwi, fel rhan o gytundeb tair blynedd, yr ail newid enw ers i’r Clwb symud i Nantporth yn 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Awst 2015

Athletwraig o Fangor yn derbyn gwobr Codwr Pwysau Ifanc Prydeinig y Flwyddyn

Catrin Jones, 17 oed o Fangor, yw Codwr Pwysau Ifanc Prydeinig y Flwyddyn, teitl a roddir i godwr pwysau Olympaidd am berfformiadau a llwyddiannau eithriadol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2017

Athletwyr Prifysgol Bangor ar frig y gynghrair traws gwlad

Llongyfarchiadau i Dîm Athletau Prifysgol Bangor a enillodd deitl Is-adran 1 am y tro cyntaf yn Grand Prix Traws Gwlad Cynghrair Gogledd Cymru yng Nghroesoswallt yn ddiweddar. Daeth y fuddugoliaeth 12 mis ar ôl cael eu dyrchafu i'r Adran Gyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2015

Aur i godwyr pwysau Prifysgol Bangor

Bu myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cymryd eu lle ar y podiwm ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Prifysgolion a Cholegau Prydain a gynhaliwyd ym Mhrifysgol St Mary’s yn Twickenham yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2018

Bangor yn dathlu cae chwarae pob tywydd i fyfyrwyr a'r gymuned leol

Mae Prifysgol Bangor a Chlwb Pêl-droed Dinas Bangor yn dathlu lansio project cae chwarae pob tywydd a fydd yn dod â myfyrwyr a'r gymuned leol ynghyd flwyddyn nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2014

Bangor yn disgleirio ar lwyfan y byd codi pwysau

Mae aelod staff, myfyrwraig ac athletwraig sydd wedi derbyn bwrsariaeth leol o Brifysgol Bangor wedi bod yn brysur ar lwyfan codi pwysau’r byd yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2016

Blwyddyn ragorol i Samantha

Mae enillydd ysgoloriaeth chwaraeon Prifysgol Bangor wedi cael blwyddyn lwyddiannus yn cystadlu mewn amryw o bencampwriaethau jiwdo.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2015

Bronze for Ben in Hill Climb Championship

Ddydd Sadwrn, 24 Hydref, fe wnaeth Ben Butler, myfyriwr PhD blwyddyn olaf yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion, ennill medal efydd yn y British Universities Hill Climb Championship. 

Daeth bron i 200 o feicwyr o brifysgolion ar draws Prydain i roi cynnig ar y ddringfa hynod galed i fyny'r Curbar Gap yn ardal y Peak.  Mae graddiant o 11% dros 1 filltir ar y ffordd hon, sy'n golygu ei bod yn brawf caled iawn ar yr holl ymgeiswyr.  Roedd y beicwyr yn cychwyn yn unigol gyda munud rhwng pob un gyda'u hamser gorau ar y ddringfa yn cael ei nodi.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2015

Camp lawn i Rhun

Mae myfyriwr o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac YmarferPrifysgol Bangor wedi cael blwyddyn gyntaf hynod lwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2016

"Canolfan Brailsford" am 8.30am ar ddydd Sadwrn 5ed Gorffennaf, 2014

"Canolfan Brailsford" am 8.30am ar ddydd Sadwrn 5ed Gorffennaf, 2014

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2014

Canolfan Brailsford ar ei newydd wedd

Ddydd Sadwrn yma (5 Gorffennaf) am 8.30 bydd y cyhoedd yn cael eu cyfle cyntaf i ymweld â’r Ganolfan Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor ar ei newydd wedd.

Bu’r Ganolfan Chwaraeon, sydd wedi ei hailenwi’n Ganolfan Brailsford, ynghau am y pythefnos ddiwethaf er mwyn cwblhau rhannau olaf project ailfodelu ac adnewyddu sydd wedi mynd ymlaen am flwyddyn ac wedi costio £2.5 miliwn.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2014

Catrin Jones yn ennill y fedal aur yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad

Roedd buddugoliaeth cludydd baner tîm Cymru, Catrin Jones, wrth iddi ennill y fedal aur yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad yn Samoa yn coroni dechrau gwych i'r twrnamaint i Dîm Codi Pwysau Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2015

Codi tua’r entrychion! Catrin yn llwyddo ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Ewrop

Mae athletwraig leol sy’n ddeiliad bwrsariaeth chwaraeon gan Brifysgol Bangor wedi dychwelyd o’r European Youth Weightlifting Championships yng Ngwlad Pwyl â medal arian yn y ‘snatch lift’ a medal efydd am ei holl ymdrechion yn y categori 48kg.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Medi 2016

Codwyr pwysau Bangor yn codi’r bar unwaith yn rhagor

Cafwyd tystiolaeth bellach o enw da Prifysgol Bangor fel cadarnle o ragoriaeth ym maes codi pwysau wrth i’w hathletwyr-fyfyrwyr dorri sawl record ym Mhencampwriaeth y Welsh Seniors yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2019

Coroni Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn Junior British Hill Climb Champion 2019

Chris Mann, myfyriwr sydd newydd ddechrau ei flwyddyn gyntaf yn astudio gwyddorau chwaraeon, sydd wedi ennill y teitl Junior British Hill Climb Champion 2019.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2019

Creu Canolfan Syrffio o Ragoriaeth yn Eryri

Mae Prifysgol Bangor a Surf Snowdonia wedi arwyddo Memorandwm o Ddealltwriaeth a fydd yn paratoi’r ffordd i gydweithio ar amrywiaeth o gyfleoedd a chynlluniau newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2015

Cwpan y Byd 2014: Mae ennill gornest gicio o'r smotyn yn gofyn am wytnwch meddwl: ond yn ffodus, mae'n rhywbeth y gellir ei ddysgu

Mae'r gornestau cicio o'r smotyn, sy'n penderfynu tynged gêm, wedi dechrau yng Nghwpan y Byd 2014.  Ar ôl dwy awr o chwarae sy'n dreth gorfforol ac emosiynol ar y chwaraewyr, rhaid iddynt sefyll mewn rhes a fesul un, herio'r gôl geidwad o'r smotyn. Mae canlyniad cic o'r smotyn yn creu arwyr a dihirod, ac mae unrhyw un sy'n gwylio - p'un a ydyn nhw'n cefnogi un o'r timau sy'n chwarae ai peidio - yn gallu cydymdeimlo á'r chwaraewyr hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2014

Cynigion Penblwydd Aelodaeth i’r Gampfa 1af Gorffennaf tan 1af Awst

Prisiau unigryw ar yr aelodaethau dilynol i’r gampfa yn unig:

Aelodaeth i’r Gampfa yn Unig i Staff dim ond £179

Aelodaeth i’r Gampfa yn Unig i’r Cyhoedd dim ond £225

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mehefin 2015

Cynnal cystadleuaeth Sboncen Merched y PSA yn y Brifysgol am y tro cyntaf

Canolfan Brailsford, Canolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor, fydd y llwyfan ar gyfer cystadleuaeth sboncen merched y PSA (Professional Squash Association) yr wythnos hon – y gystadleuaeth gyntaf o’i bath i gael ei chynnal yn y Brifysgol a’r gyntaf hefyd i’w chynnal yng Nghymru. Gan ddechrau ar ddydd Mercher 20 Mehefin, bydd y brwydro dwys dros bum niwrnod yn arwain at gêm derfynol y gystadleuaeth, a gwobr o $5000, i’w chynnal ddydd Sul.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2018

Cystadleuaeth Meistri Codi Pwysau Ewrop yn dod i Fangor

Cynhelir cystadleuaeth Codi Pwysau Meistri Ewrop yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor, Canolfan Brailsford rhwng 13 - 20 Mehefin, 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2015

Dadorchuddio Sêr Cwpan y Byd Nesaf Lloegr

Tra bo llwyddiant diweddar cricedwyr Lloegr yng Nghwpan y Byd yn dal yn fyw yn y cof, mae ymdrechion i baratoi'r genhedlaeth nesaf o gricedwyr eisoes ar y gweill ym Mhrifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2019

Darryl yn llwyddo i amddiffyn ei Deitl Pencampwriaethau’r Byd

Mae myfyriwr sydd wedi ennill teitlau Pencampwriaethau Cic-Focsio ers 2009 yn cymryd amser o’i astudiaethau ym Mhrifysgol Bangor i amddiffyn ei Deitl Pencampwr Cic-Focsio’r Byd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i athletwyr elitaidd Bangor

Pob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr â gallu mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc. Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a chyflawniad mewn chwaraeon. Maent yn cael eu hanelu at helpu myfyrwyr talentog i gyfuno eu hastudiaethau academaidd a pherfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn potensial.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2016

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, mae Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr talentog ym maes chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio am radd mewn unrhyw bwnc.

Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a llwyddiant mewn chwaraeon. Eu pwrpas yw helpu myfyrwyr dawnus o safon uchel i gyfuno eu hastudiaethau academaidd â’u perfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn botensial.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2020

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, mae Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr talentog ym maes chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a llwyddiant mewn chwaraeon. Eu pwrpas yw helpu myfyrwyr dawnus o safon uchel i gyfuno eu hastudiaethau academaidd a’u perfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn botensial.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2018

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Pob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc. Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a llwyddiant mewn chwaraeon.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2018

Dysgwch reoli eich pwysau mewn ffordd iach

Ydi labeli bwyd a faint o fwyd sydd ar eich plât yn eich drysu ? Hoffech ddysgu mwy am ryseitiau iach a theimlo’n iachach gyda chynllun tymor hir i reoli eich pwysau? Bydd Canolfan Brailsford, canolfan chwaraeon Prifysgol Bangor, yn cynnal rhaglen wyth wythnos 'Bwyd Doeth am Byth' sy'n defnyddio dulliau seiliedig ar dystiolaeth i reoli pwysau.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2017

Efrydiaeth PhD ym maes Ffisioleg Gardiofasgwlaidd Glinigol

Mae Dr Aamer Sandoo, Dr Jonathan Moore a Dr Yasmeen Ahmad yn gwahodd ymgeiswyr i wneud cais am efrydiaeth PhD wedi ei chyllido'n llawn (£13,000 y flwyddyn, ynghyd â ffioedd dysgu ar gyfradd y DU/UE) fydd yn ymchwilio i effaith ymyriadau newydd a all leihau'r risg o glefyd cardiofasgwlaidd mewn cleifion ag arthritis rhiwmatoid.  Bydd y project yn adeiladu ar brojectau cydweithredol presennol gyda Chanolfan Rhiwmatoleg Peter Maddision a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2015

Efydd i Catrin ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Prifysgolion y Byd

Llongyfarchiadau mawr i Catrin Jones, myfyrwraig Seicoleg a derbynnydd yr ysgoloriaeth chwaraeon,  ar ennill medal efydd ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Prifysgolion y Byd yng Ngwlad Pwyl yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2018

FfitCymru a Phrifysgol Bangor yn gwella iechyd a ffitrwydd y genedl

Bydd arbenigeddau Prifysgol Bangor i’w gweld ar S4C dros yr wythnosau nesaf wrth i raglen newydd ac arloesol, FfitCymru, gael ei darlledu. Bydd y rhaglen yn dilyn 5 aelod o’r cyhoedd wrth iddynt gyflwyno newidiadau sylweddol i’w bywydau er mwyn colli pwysau a datblygu eu ffitrwydd. Yn wahanol i’r rhelyw o raglenni tebyg a welwyd yn y gorffennol, bydd modd i wyliwyr y rhaglen ddewis yr aelod y maent hwy yn uniaethu gyda nhw fwyaf ac yna dilyn yr un rhaglenni ffitrwydd a defnyddio’r un ryseitiau ar gyfer bwytau’n iach er mwynt iddynt hwythau hefyd brofi’r un buddiannau.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2018

FFIT Cymru yn ôl am ail gyfres – a Mared yn arwain y ffordd!

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2019

Gall y Ferch yma o Fangor

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2015

Gavin yn cael ei ddewis i chwarae i dîm pêl-droed Prifysgolion Cymru

Wrth i baratoadau Bale, Ramsey, Hennessey a gweddill carfan bêl-droed Cymru fynd rhagddynt ar gyfer pencampwriaeth UEFA Ewro 2016 yn Ffrainc eleni, bydd un o fyfyrwyr Prifysgol Bangor, Gavin Lloyd-Jones, hefyd yn awyddus i ganfod cefn y rhwyd fel aelod o dîm pêl-droed Prifysgolion Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2016

Gêm Bêl-droed Elusennol i godi arian at Movember

Bydd staff o Brifysgol Bangor yn cystadlu mewn gêm bêl-droed elusennol i helpu  i godi arian tuag at Movember, elusen sy'n codi ymwybyddiaeth  ynghylch canser y brostad, canser y ceilliau ac iechyd meddwl, a chodi arian hanfodol at hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2013

Gosod arwyddion newydd yn stadiwm Prifysgol Bangor

Heddiw (16 Hydref), dadorchuddiwyd arwyddion newydd Stadiwm Prifysgol Bangor, sef cartref Clwb Pêl-droed Dinas Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2015

Grŵp o Brifysgol Bangor i ymchwilio i salwch pen mynydd mewn taith i Fynyddoedd yr Himalaia

Yr wythnos hon, bydd academyddion o Brifysgol Bangor yn arwain taith i Fynyddoedd yr Himalaia fel rhan o broject ymchwil fydd yn edrych ar salwch cysylltiedig â bod ar ben mynyddoedd uchel. Bydd yr ymchwilwyr Dr Samuel Oliver a Dr Jamie Macdonald,  Gabriella Rossetti sy'n fyfyriwr PhD, a James Pollard sy'n fyfyriwr israddedig Gwyddorau Chwaraeon  - i gyd o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac YmarferPrifysgol Bangor - yn rhan o dîm o 55 o bobl a fydd yn cynnwys meddygon, gwyddonwyr ac achubwyr mynydd. Bydd y tîm yn dechrau'r daith ar 20 Mawrth ac yn dychwelyd ar 25 Ebrill.  

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2015

Gwobr Goffa Llew Rees 2019

Mae'r Brifysgol wedi dyfarnu ei gwobr flynyddol am lwyddiant ym maes y campau, Gwobr Goffa Llew Rees, i Theo Schoebel, am flwyddyn eithriadol o lwyddiannau Karate ar lwyfannau domestig a rhyngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mai 2019

Gwobr Goffa Llew Rees yn cael ei rhoi i chwaraewr rygbi hynod addawol

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei Gwobr Goffa Llew Rees flynyddol i un o chwaraewyr rygbi addawol Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2016

Hannah yn Ennill Medal Aur yn Awstria

Enillwyd medal aur yn 12fed Grand Prix Codi Pwysau Ewropeaidd Rhyngwladol Vienna, Awstria gan fyfyriwr Ysgoloriaeth Chwaraeon Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2015

Help gan Blizzard

Gallai siacedi arbennig sydd wedi’u gwneud yng Nghymru helpu i gadw athletwyr Cymru’n gynnes pan fydd y gystadleuaeth yn poethi yn Glasgow.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Gorffennaf 2014

Her 30 copa mewn 30 awr

Mae Alan Owen, Canolfan Brailsford, wedi gosod her codi arian arall iddo ei hun, sef cerdded y 15 copa uchaf yn Eryri ddwywaith mewn 30 awr.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2017

Llongyfarchiadau calonnog i Rhiannon Williams, un o fyfyrwyr Ysgoloriaeth Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor

Llongyfarchiadau calonnog i Rhiannon Williams, un o fyfyrwyr Ysgoloriaeth Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2017

Llwyddiannau i Brifysgol Bangor ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Cymru

Gwnaeth Prifysgol Bangor ei marc ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar lle gwelwyd enillwyr bwrsariaethau chwaraeon lleol, myfyriwr ac aelod o staff yn cymryd eu lle ar y podiwm.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2015

Medal arian i fyfyrwraig o Gymru

Daeth Myfyrwraig o Brifysgol Bangor adref gyda medal arian dros Gymru o Bencampwriaethau Codi Pwysau'r Gymanwlad yn Awstralia yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2017

Medal Arian i Joe ym Mhencampwriaethau Traws Gwlad Athletau BUCS

Enillodd derbynnydd Ysgoloriaeth Chwaraeon Prifysgol Bangor fedal arian ym Mhencampwriaethau Traws Gwlad Athletau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) ym Mharc Holyrood, Caeredin yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2020

Medal Efydd i Tesni!

Mae Tesni Evans, deiliad un o fwrsariaethau Athletwyr Lleol Prifysgol Bangor, wedi ychwanegu medal Efydd at gyfanswm cyfredol Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn Awstralia, drwy drechu Nicol David o Malaysia mewn gornest wefreiddiol ar yr Arfordir Aur.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2018

Myfyriwr ac aelod staff o Brifysgol Bangor yn cael eu dewis ar gyfer Pencampwriaethau Codi Pwysau Ewrop 2016

Mae myfyrwraig ac aelod staff o Brifysgol Bangor wedi cael eu dewis i gynrychioli Prydain ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Ewrop, a gynhelir yn Førde, Norwy rhwng 10-16 Ebrill.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2016

Myfyriwr o Brifysgol Bangor i gaiacio trip unwaith-mewn-oes

Mae myfyriwr dylunio cynnyrch sydd yn ei ail flwyddyn, yn athletwr antur a Christion o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i gymryd rhan yn y British Universities Kayak Expedition (BUKE).

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2019

Myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi'i ddewis ar gyfer Tîm Rygbi'r Gynghrair Prifysgolion Cymru

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i chwarae i Dîm Rygbi'r Gynghrair Myfyrwyr Cymru ar gyfer Cystadleuaeth y Pedair Gwlad, a fydd yn cael ei chwarae ym Mhrifysgol Caeredin rhwng 22-30 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2019

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn cael ei ddewis i sgwad Rygbi Cynghrair Cymru

Mae Rygbi Cynghrair Cymru wedi cadarnhau eu sgwad myfyrwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer pencampwriaeth y pedair gwlad sy’n cychwyn ar 12 Mehefin yng Nghaeredin, lle bydd Cymru'n chwarae yn erbyn Iwerddon, Lloegr a'r Alban.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2016

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn dychwelyd o raglen hyfforddi pêl-droed yn Ne Affrica

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi dychwelyd o raglen hyfforddi pêl-droed yn Ne Affrica yn sylweddoli ei fod 'yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl'.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mai 2018

Myfyriwr PhD yn ennill teitlau Tenis Cymru

Mae myfyriwr PhD o Brifysgol Bangor wedi ennill dau deitl mawr ym Mhencampwriaethau Tenis Cymru 2017 yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Medi 2017

Myfyriwr Prifysgol Bangor wedi ei ddewis ar gyfer Carfan Rygbi Dan 20 Cymru

Mae myfyriwr sy’n astudio Gwyddor Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor wedi cael i ddewis ar gyfer carfan rygbi Dan 20 Cymru yng Nghystadleuaeth y 6 gwlad 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2016

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn cael ei ddewis ar gyfer Tîm Undeb Rygbi Prifysgolion Cymru

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i chwarae i dîm Undeb Rygbi Myfyrwyr Cymru ar gyfer y tymor hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2015

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn un o’r rhai ieuengaf erioed i ennill gwregys du ail radd Jiu Jitsu Japaneaidd

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yw'r bedwaredd ferch yn y byd, ac un o’r rhai ieuengaf erioed i gael gwregys du ail radd mewn Jiu Jitsu Japaneaidd

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2016

Myfyrwraig Prifysgol Bangor i gynrychioli Prydain Fawr mewn Pencampwriaethau Cyfeiriannu

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi cael ei dewis i gynrychioli Prydain Fawr ym Mhencampwriaethau Cyfeiriannu Prifysgolion y Byd yn y Ffindir ym mis Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2018

Myfyrwraig Seicoleg Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Athletwraig Ifanc y Flwyddyn BBC Cymru 2017

Mae myfyrwraig Seicoleg sydd ar ei blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill gwobr Athletwraig Ifanc y Flwyddyn Carwyn James yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2017

Myfyrwyr Bangor yn cynrychioli Prifysgolion Cymru mewn cystadleuaeth chwaraeon cenedlaethol

Dewiswyd deg myfyrwraig o Brifysgol Bangor i gynrychioli timau prifysgolion Cymru yng nghystadleuaeth y Gwledydd Cartref yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2017

Myfyrwyr Bangor yn fuddugol mewn Pencampwriaethau Codi Pwysau yn Lloegr

Enillodd dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor fedalau aur ac arian yn y Pencampwriaethau Lloegr 2015 ar gyfer Codi Pwysau, a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Castleford, Gorllewin Swydd Efrog.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cael eu dewis ar gyfer sgwad Pêl-droed Prifysgolion Cymru

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael eu dewis i chwarae i dîm pêl-droed Prifysgolion Cymru mewn gemau cyfeillgar rhyngwladol yn erbyn Prifysgolion yr Alban a Phrifysgolion Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cynorthwyo tîm pêl-droed newydd yn Amlwch

Wrth i ni edrych ymlaen at Bencampwriaeth Euro 2016, mae dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor wedi bod yn cynorthwyo tîm pêl-droed newydd sbon yn Amlwch mewn cyfres newydd ar S4C.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2016

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cyrraedd copa Kilimanjaro

Ar ôl chwe diwrnod o waed, chwys a dagrau bu grŵp o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu cyrraedd copa Mynydd Kilimanjaro i godi pres ar gyfer elusen.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu buddugoliaeth Varsity 2015 dros Aberystwyth

Yn ddiweddar, daeth mwy na mil o fyfyrwyr Prifysgolion Bangor ac Aberystwyth at ei gilydd yn stadiwm Clwb Pêl-droed Dinas Bangor i wylio'r gêm olaf yng nghyfres Varsity 2015. Daeth y cystadlu i ben gyda Llywydd Undeb Athletau Prifysgol Bangor, Nicola Pye, yn casglu’r tlws am y tro cyntaf ers dwy flynedd. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2015

My Protein

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn gwerthu cynnyrch ‘My Protein' mae rhain ar gael am bris gwych o £15 am bag protein 1k. Yn cynnwys blas fanila, mefysen a siocled. Mae Caffi Brailsford hefyd yn gweini diodydd protein ffres ac eitemau byrbryd protein. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ionawr 2015

Newyddion y Ganolfan

Mae'r Ganolfan ar gau Dydd Llun 31ain o Awst- Gŵyl y Banc . Ail- agor fel arfer Dydd Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Awst 2015

Partneriaeth newydd i ddatblygu talent rygbi gogledd Cymru

Gallai chwaraewyr rygbi ifanc talentog wireddu eu breuddwyd o chwarae dros Gymru diolch i bartneriaeth newydd rhwng Prifysgol Bangor a Rygbi Gogledd Cymru (RGC). Drwy ysgoloriaethau chwaraeon Prifysgol Bangor ar gyfer athletwyr elît, mae saith myfyriwr sy'n chwarae i RGC, yr ochr rygbi ranbarthol ar gyfer gogledd Cymru, wedi gallu symud ymlaen i addysg uwch gan barhau i chwarae rygbi ar lefel uchel.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2016

Pencampwraethau'r Byd llwyddiannus i Catrin

Mae Catrin Jones, myfyrwraig Prifysgol Bangor sydd hefyd yn enedigol o’r ddinas, wedi cyrraedd y pedwerydd safle ym Mhencamwriaethau Iau Codi Pwysau’r Byd, a gynhaliwyd yn Wsbecistan yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2018

Pencampwr Codi Pwysau Ewropeaidd yn ennill Gwobr Goffa Llew Rees

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei gwobr chwaraeon uchaf flynyddol, Gwobr Goffa Llew Rees, i Bencampwraig Codi Pwysau Ewropeaidd 2017. Dyfarnwyd y wobr i Chrystal Williams, 21, o Bolton gan ei bod wedi gwneud y cyfraniad mwyaf i godi proffil chwaraeon Prifysgol Bangor drwy ei llwyddiant personol ar lefel ryngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mehefin 2017

Pencampwr Codi Pwysau’r Gymanwlad yn ennill Gwobr Goffa Llew Rees

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei gwobr chwaraeon uchaf flynyddol, Gwobr Goffa Llew Rees, i Godwr Pwysau a gynrychiolodd Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2018

Pencampwriaethau Codi Pwysau Hŷn Cymru yn dod i Fangor

Cynhelir Pencampwriaethau Codi Pwysau Hŷn Cymru yng Nghanolfan Brailsford, Canolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor ar 12 Mawrth, 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2016

Pencampwriaethau Rhwyfo Dan Do BUCS 2015-16

Bu dros 1,000 o gystadleuwyr o 35 sefydliad yn cymryd rhan ym Mhencampwriaethau Rhwyfo Dan Do Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2016

Presenoldeb cryf gan Brifysgol Bangor yng Ngemau'r Gymanwlad 2018

Bydd staff, myfyrwyr ac alumni Prifysgol Bangor yn cynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad 2018 ar yr Arfordir Aur, Awstralia.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2017

Prifysgol Bangor ac Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru’n dod ynghyd i greu rhagor o gyfleoedd i chwarae

Diolch i gefnogaeth Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain a Chwaraeon Cymru, mae Prifysgol Bangor ac Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru yn lansio menter newydd gyffrous.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2016

Prifysgol Bangor a Sboncen Cymru'n lansio partneriaeth arloesol newydd

Mae Prifysgol Bangor a Sboncen a Phêl Raced Cymru (Wales Squash & Racketball  - WSRB) yn dathlu lansio partneriaeth arloesol newydd i helpu'r chwaraewyr sboncen ifanc gorau i gael llwyddiant ar y cwrt ac oddi arno. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2016

Prifysgol Bangor i droi’n goch i gefnogi Tîm Cymru

Ar Fawrth 23, bydd Prif Adeilad Prifysgol Bangor yn troi’n goch i ddangos cefnogaeth i athletwyr Cymru sy’n cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yn Awstralia fis nesaf

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2018

Prifysgol Bangor yn agor cae 3G newydd ar safle Treborth

Gerbron staff Prifysgol Bangor, clybiau’r Undeb Athletau, cynrychiolwyr timau lleol a chyrff cenedlaethol, agorwyd cae chwarae newydd sy’n mabwysiadu’r dechnoleg 3G fodern yn ddiweddar (Hydref 16).

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2019

Prifysgol Bangor yn Llongyfarch athletwyr Gemau’r Gymanwlad

Manteisiodd Prifysgol Bangor yn ddiweddar ar y cyfle i longyfarch yr aelodau hynny o garfan llwyddiannus Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad sydd â chysylltiad â Phrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2018

Safle gwych ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Ieuenctid y Byd i Catrin

Bu codwr pwysiau ifanc yn cymryd rhan yn ei chystadleuaeth ryngwladol cyntaf yn Lima, Peru yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2015

Sut ddylai’r athletwyr gorau baratoi i ymdopi â gwres?

Er mwyn cystadlu ar eu gorau mewn hinsawdd gwlad boeth, mae’n ofynnol i athletwyr o’r safon ddod i’r arfer â’r hinsawdd yno.

Er mwyn gwneud hyn, mae athletwyr fel rheol yn ymarfer mewn gwres am 10-14 diwrnod er mwyn i’w cyrff gynefino â’r gwres un ai drwy symud i wlad boeth i ymarfer neu, i’r ychydig ffodus, ymarfer yn ddyddiol mewn siambr amgylcheddol sy’n efelychu hinsawdd gwlad boeth. 

Mae hyn yn galluogi eu cyrff i berfformio i’r eithaf, ond nid yw’r dewisiadau hyn  ar gael i bawb.

Mewn ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar, dangosodd yr Athro Walsh a’i dîm yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor, bod cael bath poeth wedi ymarfer mewn amgylchiadau mwyn am chwe diwrnod ar ôl ei gilydd yn sbarduno newidiadau yn y corff sy’n dynwared  sut y mae’r corff yn cynefino â thywydd poeth.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2016

Swyddog Cefnogi Project Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Gwahoddir ceisiadau am y swydd ran-amser (£11.03 yr awr) dros dro (3 mis) uchod yn yr Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer.  

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio â Dr Eleri Siân Jones ar broject a gyllidir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sef astudiaeth ddilysu draws ddiwylliannol o holiadur Pryder Ynghylch Perfformio. 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2015

Syr Dave Brailsford yn agor Canolfan Chwaraeon a enwyd i’w anrhydeddu

Bu Syr Dave Brailsford yn ymweld â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar (5 Tachwedd) i agor yn swyddogol Canolfan Brailsford, Canolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor sydd newydd ei hadnewyddu ac a ailenwyd i anrhydeddu rheolwr y tîm seiclo llwyddiannus.

Ail-agorwyd y Ganolfan Chwarae cyn y flwyddyn academaidd hon yn dilyn buddsoddiad o £2.5 miliwn dros y flwyddyn ddiwethaf yn ail-fodelu’r ganolfan,  ac mae wedi cael croeso cynnes gan y myfyrwyr a’r cyhoedd hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2014

Tesni Evans yn cyflawni camp ryfeddol drwy ennill y National Championships

Cyflawnodd Tesni Evans, deiliad un o fwrsariaethau Athletwyr Lleol Prifysgol Bangor, gamp ryfeddol ddydd Sul (18 Chwefror) pan enillodd y ferch o’r Rhyl gystadleuaeth sboncen y National Championships ym Manceinion. Tesni yw’r ferch gyntaf o Gymru i lwyddo yn y fath fodd, ffaith sy’n cadarnhau ei safle fel y Gymraes fwyaf llwyddiannus yn y gamp.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2018

'Tîm Bangor' yn disgleirio ar y llwyfan codi pwysau yn Samoa

Mae staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi bod yn perfformio'n syfrdanol ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau'r Gymanwlad yn Samoa.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2019

Tîm Cymru o dan 21 yn Hyfforddi ym Maes Glas

Ar ôl y llwyddiant o groesawu tîm Dan 21 y Ffindir yma cyn eu gêm yn erbyn Cymru ym mis Awst, bydd tîm Dan 21 Cymru yn defnyddio Prifysgol Bangor fel safle ymarfer cyn dwy gêm mis yma.Bydd y sgwad yn chwarae yn erbyn Lithuania a San Marino yn stadiwm BookPeople Bangor ac yn defnyddio caeau Treborth Prif Ysgol Bangor i baratoi cyn y gemau.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2013

Tîm Pêl-Rwyd Iau Maes Glas yn mynd i’r Pencampwriaethau Cenedlaethol

Yn dilyn agoriad dôm pêl-rwyd Prifysgol Bangor ym Medi 2013, bu Swyddog Datblygu Pêl-Rwyd Gogledd Orllewin Cymru, Lucy Murray-Williams, yn gweithio’n galed i sefydlu clwb pêl-rwyd iau ar gyfer disgyblion blynyddoedd 7/8 a 9.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2014

Tocyn Anrheg

Rydym nawr yn falch o gynnig y cyfle i drin rhywun arbennig gyda thocyn anrheg Brailsford. Gall brynu tocyn ar gyfer aelodaeth campfa mewn £10, £20, £30 a £35.

Gellir brynu’r Tocynau Anrheg o’r Dderbynfa.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ionawr 2015

Wyth o fyfyrwyr Bangor yn rhan o garfanau Prifysgolion Cymru

Mae wyth o fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi cael eu dewis ar gyfer carfanau Prifysgolion Cymru a fydd yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth y Cenhedloedd Cartref a gynhelir rhwng 16 - 18 Ebrill yng Nghaerdydd a Glasgow.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2019

Y bedwaredd fuddugoliaeth yn olynol i Fangor yn y Bencampwriaeth Ryng-golegol

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol mae Prifysgol Bangor wedi ennill y Bencampwriaeth Ryng-golegol - twrnamaint chwaraeon blynyddol yn erbyn Prifysgol Aberystwyth - gyda sgôr terfynol o 33-10 i Fangor.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2018

Yr Arglwydd Coe yn agor y Dôm Chwaraeon newydd

Daeth yr Arglwydd Coe, yr un a wireddodd y freuddwyd o ddod â'r Gemau Olympaidd i Lundain yn 2012, i Brifysgol Bangor yn ddiweddar  i agor cyfleuster chwaraeon newydd yn swyddogol. Yn ystod ei ymweliad â'r Brifysgol, agorodd Seb Coe gyfleuster tenis a phêl rwyd newydd yn swyddogol yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2013