Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhaglenni Gradd Israddedig

Mae graddau Ysgol Busnes Bangor wedi cael eu datblygu gan arbenigwyr sydd â phrofiad enfawr yn eu meysydd. Mae llawer o'n staff wedi gwneud gwaith ymgynghorol i lywodraethau a sefydliadau ariannol, tra bo eraill wedi ymuno â ni o ddiwydiant.

Mae ein rhaglenni'n cynnwys y pynciau canlynol:

  • Cyfrifeg
  • Bancio
  • Astudiaethau Busnes
  • Economeg
  • Cyllid
  • Marchnata
  • Rheolaeth

Gellwch ddarganfod llawer mwy am ein rhaglenni drwy ymweld â'r tudalennau gwybodaeth am ein graddau.

Rhaglenni hyblyg

Mae holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn dilyn yr un modiwlau craidd, gan roi blas iddynt o bob maes pwnc. Trwy ddilyn y maes llafur cyffredin hwn, mae gan fyfyrwyr yr hyblygrwydd i newid eu cynllun gradd unrhyw bryd hyd at ddechrau Blwyddyn 2.

Rydym hefyd yn cynnig rhaglenni gradd cyd-anrhydedd, lle gellir cyfuno'r pynciau uchod gyda phwnc o ysgol academaidd arall.  Oherwydd fframwaith modiwlaidd ein rhaglenni gradd, mae gan fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau anrhydedd sengl hefyd yr opsiwn o ddewis modiwlau o adrannau eraill yn y brifysgol (yn dibynnu ar gynllun y radd, ac amserlen y rhaglen).

Astudio neu Weithio Dramor

Mae astudio neu weithio dramor fel rhan o'ch gradd yn gyfle bythgofiadwy. Trwy dreulio amser mewn gwlad arall, byddwch yn profi diwylliannau newydd, yn gwneud ffrindiau newydd, yn ennill persbectif byd-eang ar eich pwnc ac yn dysgu iaith newydd. Gorau oll, byddwch yn gwella'ch cyflogadwyedd trwy ddatblygu sgiliau newydd a dod yn fwy hyderus ac annibynnol. Darganfyddwch fwy am Astudio Dramor.

Amgylchedd dysgu ardderchog

Rydym yn rhoi pwyslais ar gysylltiadau cyfeillgar ac anffurfiol rhwng y staff a’r myfyrwyr, fel y ceir amgylchedd dysgu cynhaliol, deniadol a grymus. Un o fanteision astudio gyda ni yw y gellwch wneud cyswllt personol yn rhwydd gydag aelodau staff, sydd bob amser yn barod ac yn fodlon eich cynorthwyo ag unrhyw drafferthion y dewch ar eu traws yn ystod eich astudiaethau. Rydym yn annog staff i sefydlu perthynas waith ragorol gyda’u myfyrwyr, yn ystod eu gradd gyda ni, ac ar ôl iddynt ei chwblhau’n llwyddiannus. Yn wir, mae nifer o’n graddedigion yn dychwelyd i Fangor yn ddiweddarach yn eu gyrfa i barhau gyda’u hastudiaethau ar un o’n rhaglenni ôl-raddedig neu ymchwil, a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Lleoliad gwych

Os ydych yn adnabod Bangor a Gogledd Cymru, byddwch hefyd yn gwybod ein bod wedi’n lleoli yn un o ardaloedd prydferthaf y Deyrnas Unedig, lle caiff ein myfyrwyr fywyd o ansawdd a chyfoeth o brofiadau heb eu hail, oddi mewn ac oddi allan i’r dosbarth.

I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â:

Derbyniadau Israddedig
Ysgol Busnes Bangor
Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd, LL57 2DG
DU

Ffôn: +44 (0) 1248 382085
Ebost: business@bangor.ac.uk