Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bywyd Myfyrwyr a Chefnogaeth i Fyfyrwyr

Y ddinas a’i lleoliad

Mae dinas Bangor wedi’i lleoli yng ngogledd orllewin Cymru rhwng mynyddoedd Eryri a Môr Iwerddon. Yn fras, mae tua thraean o’r 25,000 o bobl sy’n byw yn y ddinas yn fyfyrwyr yn y Brifysgol, gan greu awyrgylch sy’n gweddu i ddinas prifysgol sy’n ffynnu - cosmopolitan ac amrywiol, cyfeillgar a chroesawus.

Amser rhydd

Ceir amrywiaeth o siopau, caffis, bwytai a bariau yn y ddinas at ddant pawb, ac o amgylch y ddinas, fe ddewch o hyd i fwy o ddewisiadau, unigryw yn aml, i lenwi’ch amser rhydd.

Mae gogledd Cymru yn gymysgedd o arfordiroedd gwych gyda mynyddoedd ysblennydd, gan ddarparu’r encil perffaith ar gyfer y rhai sy’n cael pleser yn yr awyr agored, ac mae hefyd yn gartref i ddau allan o’r tri Safle Treftadaeth y Byd UNESCO a geir yng Nghymru.

Trafnidiaeth

Mae Bangor wrth wraidd rhwydwaith cludiant yr ardal, gyda chysylltiadau cyflym â char neu drên i â chi i Lerpwl a Manceinion mewn dim ond 90 munud. Mae lleoliad Bangor ar y prif lwybr o Lundain i Gaergybi yn golygu bod y gwasanaeth fferi rheolaidd o Borthladd Caergybi i Ddulyn yn ddim ond 20 munud i ffwrdd, tra bydd trên uniongyrchol yn mynd â chi i ganol Llundain mewn ychydig dros 3 awr.

Yn gofalu amdanoch

Mae'r Ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr yn cynnig y canlynol i'ch helpu:

  • Gwasanaeth cynghori cyfrinachol yn gwbl rad ac am ddim.
  • Bydd gennych diwtor personol yn eich adran academaidd.
  • Bydd Arweinydd Cyfoed yn eich croesawu i Fangor yn ystod eich wythnos gyntaf ac yn ateb unrhyw gwestiynau.
  • Mae Gwasanaethau Myfyrwyr a Diogelwch ar gael yn ystod y dydd ac mae Warden ar gael bob nos ac ar benwythnosau ym mhob neuadd breswyl. Mae ein tîm diogelwch yn gweithredu 24 awr y dydd.
  • Cynrychiolaeth, cefnogaeth bersonol a chyngor ynglŷn â phroblemau amrywiol drwy Ganolfan Gynghori a Chynrychiolaeth Undeb y Myfyrwyr.
  • Tîm o staff sydd wedi gwirfoddoli i ddelio ag unrhyw argyfwng neu ddigwyddiad difrifol yn ymwneud â myfyrwyr y tu allan i oriau arferol y Brifysgol.
  • Gofal iechyd mewn meddygfa ddyddiol lle nad oes yn rhaid cael apwyntiad (ond mae'n rhaid i chi gofrestru gyda meddyg teulu lleol). Mae Nyrs gennym ni hefyd a all eich gweld heb apwyntiad ac sy'n ymweld â myfyrwyr yn eu llety os oes angen.
  • Cynghorwr/wraig ar gyfer myfyrwyr tramor.
  • Ystafell ble mae myfyrwyr hyn lleol, sy'n byw gartref ac yn teithio i'r brifysgol bob dydd, yn medru treulio eu hamser hamdden.

Myfyrwyr gydag anableddau

Bydd croeso i chi ym Mangor a gwnawn ein gorau i'ch helpu â'ch anghenion astudio. Ein bwriad yw rhoi cyfle cyfartal i bob myfyriwr drwy sicrhau na cheir gwahaniaethu annheg, a thrwy hybu agwedd gadarnhaol wrth ddarparu adnoddau, amgylchedd a chyfleoedd dysgu priodol cyn belled ag y bo'n ymarferol.

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ein tudalennau Gwasanaethau Myfyrwyr