Paratoi eich ymchwil project ymchwil

Pwrpas eich cynnig yw dangos bod gennych thema berthnasol, project dichonadwy a’r gallu i’w gyflawni. Mae’r wybodaeth yn hanfodol wrth i ni werthuso’ch astudiaeth arfaethedig a phenderfynu a oes gennym yr arbenigedd staff priodol i’ch goruchwylio.

Mae fformat a hyd y cynnig yn debygol o amrywio yn ôl y math o broject. Fel rheol, mae cynnig oddeutu 1500 o eiriau (3-4 tudalen) a bydd yn ymdrin â’r pwyntiau canlynol.

Teitl

Dylai hwn fod yn gryno ac yn ddisgrifiadol.

Cefndir

Dylech egluro’r cyd-destun ar gyfer eich ymchwil, y materion mae’n ymwneud â nhw a’r rhesymau pam fod yr ymchwil yn bwysig ac yn wreiddiol. Efallai y bydd arnoch angen disgrifio sut mae’n adeiladu ar eich gwaith academaidd neu brofiad proffesiynol blaenorol. Rhaid i chi gynnwys cyfeiriadau at yr ymchwil bresennol a llenyddiaeth ysgolheigaidd yn eich maes ymchwil.

Datganiad o’r broblem neu gwestiynau ymchwil

Nodwch yn glir y broblem y bwriadwch ymchwilio iddi. Dylid mynegi hyn fel cwestiwn y gellir ei ateb, neu set o gwestiynau. Dylai’r broblem fod yn sylweddol ond yn bosibl o fewn amserlen gradd ymchwil a dylai fod yn wreiddiol.

Cynllun y project

Disgrifiwch sut caiff y project ei strwythuro ac ymhle y bydd yn digwydd. Dylid cyfiawnhau penderfyniadau allweddol i’r cynllun (er enghraifft rhwng dulliau arbrofol, empirig, cymharol, hydredol neu astudiaethau achos) yn ôl y ffordd yr ydych wedi diffinio’r broblem ymchwil. Os bydd eich project yn profi damcaniaeth dylech eu nodi yma.

Methodoleg

Disgrifiwch eich dull o gasglu a dadansoddi data. Efallai y bydd cynnig yn bwriadu defnyddio data sy’n bod eisoes, casglu data gwreiddiol trwy arbrofi neu'r ddau.  Eglurwch y dulliau gweithredu a'r technegau rydych yn bwriadu eu defnyddio: natur y data; dulliau samplu a chasglu data; ffynonellau gwybodaeth sydd eisoes yn bodoli. Yma byddwch yn dangos eich gwybodaeth am ddulliau ymchwil eraill, ac yn cyflwyno’r achos bod eich dull gweithredu'r un mwyaf addas ar gyfer eich cwestiwn ymchwil. Ystyriwch gwestiynau mynediad at ffynonellau data, at gyfleusterau arbenigol a phynciau arbrofol, etc. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi'n ddigonol y sgiliau fyddwch eu hangen i wneud yr ymchwil, a oes gennych y sgiliau hyn eisoes, neu os ddim, sut byddwch chi'n eu cael.

Adnoddau a chaniatâd moesegol

Lle bo'n berthnasol, bydd angen i chi sicrhau bod eich ymchwil yn cydymffurfio â'r safonau rhyngwladol cytunedig ar gyfer arfer da mewn ymchwil: er enghraifft lle bo data'n wleidyddol neu'n sensitif yn bersonol; lle bo samplu yn amodol ar gyfyngiadau amgylcheddol neu gyfyngiadau eraill; neu lle bo risg o beryglu diogelwch, lles a materion moesegol neu gyfreithiol eraill sy'n gysylltiedig ag ymchwil drwy brofiadau neu arbrofol. Drwy ddefnyddio canllawiau moesegol cyhoeddedig, byddwch yn dangos eich bod yn ymwybodol o’r dogfennau penodol, y gwiriadau a’r caniatâd y bydd arnoch eu hangen.

Rheoli’r project

Dylech greu amserlen ar gyfer eich project, o’r dyddiad ei gychwyn ymlaen, gan ddangos pryd y disgwyliwch gynnal cyfnodau o waith maes (os yw’n berthnasol) a’r amser sydd ei angen ar gyfer dadansoddi data, arbrofi ac ysgrifennu’ch canlyniadau mewn adroddiad.

Cyfeiriadau

Dylech gynnwys rhestr o’r cyfeiriadau a ddyfynnir yn eich cais, gan ddefnyddio dull Harvard. Bydd hyn yn ddefnyddiol i ddarpar oruchwylwyr werthuso’ch gwybodaeth am y testun ymchwil.

NODYN PWYSIG:

Pan fyddwch chi wedi paratoi drafft o’ch cynnig, dangoswch y drafft i’ch athro/athrawes neu ymchwilydd, a gofynnwch am gyngor sut i’w wella. Gellwch hefyd ofyn i staff y brifysgol sydd â diddordebau yn yr un maes ymchwil â’ch un chi am eu sylwadau.