Mike Beverley

Mike Beverley

Proffil Personol

Mike yw Cyfarwyddwr Asesu ac Adborth i Fyfyrwyr yn yr Ysgol Seicoleg yma ym Mangor. Mae’n Uwch Ddarlithydd ac yn rhan o’r tîm dysgu sy’n rhoi gofal bugeiliol i israddedigion blwyddyn gyntaf.

Graddiodd Mike Beverley o Brifysgol John Moores Lerpwl yn 1995 ar ôl astudio yno fel myfyriwr hŷn, ac yn ddiweddarach cwblhaodd ei astudiaethau ôl-radd yma ym Mangor. Bu’n rhan o’r tîm Dulliau Ymchwil ym Mangor er 1996, gan ddysgu myfyrwyr am ystadegau a sut i ddefnyddio’r pecyn meddalwedd SPSS. Mae Mike hefyd yn frwd dros ddysgu’r Gymraeg ac wedi penderfynu dysgu’r iaith i safon fel y gall sgwrsio’n rhwydd â siaradwyr Cymraeg brodorol.

Mae’n mwynhau ei waith gyda brwdfrydedd mawr.

“Ym mha broffesiwn arall allwn i helpu myfyrwyr i ddysgu pethau diddorol (fel ystadegau a Dysgu Manwl); gweithio gyda phlant mewn ysgolion sy’n methu’n academaidd i’w helpu i gau’r bwlch rhyngddynt hwy a’u cyfoedion; a chael cyfle i ddysgu pethau newydd bob dydd (a hynny ar gyflog llawn). Dyna beth yw pleser mewn bywyd – La Dolce Vita.”

Diddordebau Dysgu

Mae Mike yn dysgu modiwlau i bob un o’r tair blynedd o israddedigion ac i fyfyrwyr Meistr. Mae’n Drefnydd Modiwl i’r modiwl ‘Dulliau Ymchwil’ ym Mlwyddyn Un; mae holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn cymryd hwn yn semester dau. Yn ogystal mae’n Drefnydd Modiwl a darlithydd ar fodiwl arbenigol i flwyddyn tri – Dulliau Ymddygiadol Addysg Seiliedig ar Dystiolaeth. Mae’r modiwl hwn yn edrych ar ddulliau addysgu a brofwyd drwy ymchwil ac mae llawer o fyfyrwyr sy’n cymryd y modiwl wedi mynd ymlaen i wneud hyfforddiant pellach i gymhwyso’n athrawon.

Enillodd y cymhwyster Addysgu mewn Addysg Uwch (tHE) yn 2003 ac mae’n aelod o Academi Cymrodyr Dysgu’r Brifysgol; yn 2009 derbyniodd Gymrodoriaeth Addysgu i gydnabod ei gyfraniad eithriadol i addysgu a gofal bugeiliol.

Diddordebau Ymchwil

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae ei ddiddordebau ymchwil wedi canolbwyntio ar ddefnyddio dadansoddi ymddygiad ym maes addysg ac, yn fwy penodol, defnyddio Dysgu Manwl a Dysgu Uniongyrchol. Mae Mike yn goruchwylio myfyrwyr israddedig a Meistr gyda’u projectau ymchwil ac yn aml cynhelir y projectau hyn mewn ysgolion lleol gyda phlant sy’n methu’n academaidd (e.e. mathemateg, ysgrifennu, sillafu a darllen). Mae wedi cynnal gweithdai hyfforddi mewn Dysgu Manwl ym Mhrydain, Sbaen, Yr Eidal a Norwy ac wedi cyflwyno ei ymchwil mewn cynadleddau rhyngwladol EABG, EABA ac ABAI.

Mae Mike yn aelod o fwrdd golygyddol yr European Journal of Behavior Analysis ac mae hefyd yn olygydd ymgynghorol i’r Journal of Precision Teaching.

Mike ar Twitter: @DrMikeBeverley

Blog wordpress Mike: drmikebeverley.wordpress.com

Cyhoeddiadau Mike