Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Canolfannau y Brifysgol

Sefydlwyd yr Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor ym 1990, yn dilyn integreiddio gwasanaethau addysg y GIG ar gyfer proffesiynau gofal iechyd, fuasai, cyn hynny, yn rhan o Awdurdodau Iechyd yr hen Wynedd a Chlwyd am dros ddeng mlynedd ar hugain. Er ei bod erbyn hyn wedi ei hintegreiddio’n llwyr i’r sector addysg uwch yn hytrach nag i’r gwasanaeth iechyd, mae’r Ysgol wedi cadw cysylltiad agos gydag ysbytai Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Cymru, a staff yr ysbytai ydy’r rhan fwyaf o’r corff myfyrwyr ôl-gofrestru. Mae’r ysbytai hyn yn darparu lleoliadau ymarfer ar gyfer y myfyrwyr nyrsio israddedig a diploma.

Mae’r Ysgol Gwyddorau Iechyd yn rhan o’r gyfadran Iechyd, Prifysgol Bangor. Mae gan yr Ysgol ddwy brif ganolfan astudio, y naill yn Wrecsam a’r llall ym Mangor.

Bangor

Saif Bangor mewn ardal o harddwch naturiol gyda mynyddoedd, llynnoedd a choedwigoedd Parc Cenedlaethol Eryri, yn ogystal ag arfordir trawiadol Gwynedd. Mae ffordd gyflym arfordirol yr A55 yn sicrhau mynediad rhwydd i bob ardal o fewn Gogledd Cymru, ynghyd â thraffyrdd yr M56 a’r M6. Mae Campws Bangor wedi ei lleoli yn y Brifysgol, gyda llety’n cael ei ddarparu yn ôl yr angen, yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol.

Wrecsam

Canolfan Wrecsam

Mae Wrecsam yn nodweddiadol o’r trefi sydd ar y ffin, ac mae o fewn cyrraedd rhwydd i arfordir Gogledd Cymru, golygfeydd godidog Eryri a dinasoedd Caer, Lerpwl a Manceinion. Mae Campws Wrecsam wedi ei lleoli yn agos i Ysbyty Maelor ar Barc Technoleg Wrecsam, a darperir llety i fyfyrwyr fel bo angen o fewn tir Ysbyty Maelor neu’r ardal o amgylch.