Myfyrwyr yn cymdeithasu ar fain yn Gwad Mewnol, Prif Adeilad

Canolfan Ehangu Mynediad

Gweithio gydag a chefnogi'r gymuned, codi dyheadau ac ysbrydoli celfyddydau creadigol.

Croeso i’r Ganolfan Ehangu Mynediad

Beth ydym ni’n ei wneud?

Cyfrannu at gyflawni Cenhadaeth Ddinesig Prifysgol Bangor

Beth yw Cenhadaeth Ddinesig?

Yn ôl Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ...

"Mae ymgysylltu dinesig yn gofyn am bartneriaeth a gweithredu gyda'n cymunedau a'n mannau amrywiol, ac oddi mewn iddynt…. Nid rhywbeth newydd yw cyfrifoldeb y brifysgol i gymdeithas, ond mae heriau’r byd sydd ohoni’n golygu ei bod yn hanfodol i brifysgolion fod yn hygyrch ac yn berthnasol i’w cymunedau lleol …. Bydd y brifysgol, fel y ddolen gyswllt rhwng y byd a chymunedau lleol, yn gynyddol bwysig wrth inni wynebu heriau Brexit…. Er bod prifysgolion yn edrych tuag allan i’r byd, mae’n rhaid iddynt, yn anad dim, fod yn stiwardiaid da eu milltir sgwâr a’r bobl sy’n byw yno."

(Datblygu cenhadaeth ddinesig Addysg Uwch yng Nghymru, Hydref 2017)

Sut mae’r Ganolfan Ehangu Mynediad yn cyfrannu at yr agenda?

Codi Dyheadau

Cafodd y Ganolfan Ehangu Mynediad ei chreu i fod yn ddolen gyswllt hanfodol rhwng y Brifysgol a’r gymuned o’i chwmpas. Ei bwriad yw hyrwyddo gwaith y Brifysgol a chodi dyheadau unigolion o bob oed, sydd â dim profiad, neu nemor ddim profiad o addysg uwch, a’u cael i ddeall beth mae’r Brifysgol yn ei wneud a sut y gallai hynny fod yn fanteisiol iddyn nhw.

Sut ydym ni yn codi dyheadau?

Cyfleoedd a Phrofiadau

Mae’r Ganolfan yn gweithio mewn partneriaeth â staff academaidd y Brifysgol a rhwydwaith o grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio yn Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy ar brosiectau a gweithgareddau blasu i roi cyfle a phrofiadau i bobl na fydden nhw wedi eu cael fel arall.

O Iaith Arwyddo Prydain i iaith a diwylliant Tsieina, o ffotograffiaeth i godio a Lego, o gerddoriaeth a drama i wyddoniaeth, i enwi dim ond rhai pethau, mae partneriaid y Ganolfan Ehangu Mynediad yn cynnig ystod o weithgareddau i alluogi pobl o bob oed i ganfod eu cryfderau a’u datblygu ymhellach.

Estyn Allan at Ysgolion

Mae’r Ganolfan Ehangu Mynediad yn credu’n gryf fod angen cyrraedd plant mewn oed cynnar er mwyn codi dyheadau ac agor drws cyfleoedd parhau i addysg uwch ac addysg bellach. Mae llawer o brojectau a phartneriaethau’r Ganolfan felly’n gweithio gyda phlant blynyddoedd 5–9 (ynghyd â’u rhieni) er mwyn dal gafael yn y brwdfrydedd sydd gan blant o’r oed yma tuag at ddysgu pethau newydd. Mwy ...

O gyrraedd blwyddyn 9, mae tîm ymroddedig Swyddogion Cyswllt y Brifysgolion yn weithgar mewn ysgolion lleol yn cyflwyno sgyrsiau a chyngor i ddisgyblion cyn gwneud cais am le mewn prifysgol, gan gyflwyno iddynt fyfyrwyr sy’n rhannu’r un profiadau, cynnal cynlluniau megis y Rhaglen Dawn a Chyfle, croesawu teithiau gan ysgolion i’r Brifysgol a chynnal Diwrnodau Agored yn y Brifysgol.

Dysgwch fwy am y gwaith ehangu mynediad y mae’r Tîm Cyswllt ag Ysgolion yn ei wneud.

Pryd fydd ein gwaith ar ben?

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Mae ein gwaith yn parhau. Mae Gwasanaethau Myfyrwyr y Brifysgol yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â bywyd myfyrwyr. Diben ein tîm yw sicrhau fod pob myfyriwr yn cael y gefnogaeth y mae arnynt ei hangen i gael y mwyaf o’u taith addysgol ni waeth os ydynt angen sgiliau astudio ychwanegol, help i reoli cyllid neu i ddod o hyd i swydd ar ôl graddio.

Delyth Murphy, Canolfan Ehangu Mynediad, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.

Cysylltwch â Ni

Delyth Murphy, Canolfan Ehangu Mynediad, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.