Myfyrwyr yn cymdeithasu ar fain yn Gwad Mewnol, Prif Adeilad

Ehangu Mynediad

Gweithio gydag a chefnogi'r gymuned, codi dyheadau ac ysbrydoli celfyddydau creadigol.

Beth ydym ni’n ei wneud?

  • Hyrwyddo a diogelu mynediad teg i addysg uwch, yn cynnwys adnabod unigolion o gefndiroedd difreintiedig sydd â photensial mawr.
  • Denu myfyrwyr a darpar fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir a dal gafael arnynt, gall hyn gynnwys myfyrwyr o gefndiroedd llai breintiedig, myfyrwyr gyda nodweddion gwarchodedig, gofalwyr a myfyrwyr sy'n gadael gofal.
  • Codi dyheadau addysgol a datblygu sgiliau sy'n paratoi myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir at astudio mewn addysg uwch.
  • Cefnogi myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir i symud ymlaen i gyflogaeth neu astudiaeth bellach.
  • Gweithio gyda Phartneriaeth Ymgeisio’n Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru mewn ardaloedd lle mae nifer y cyfranogwyr yn isel
  • Gweithio gydag Awdurdodau Addysg Lleol i hyrwyddo gwerth/budd astudiaethau cyfrwng Cymraeg a/neu ddwyieithog
  • Gweithio gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i hyrwyddo astudio mewn Prifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg
  • Gweithio mewn partneriaeth â'r sector Addysg Bellach i ddarparu cyfleoedd addysgol yn lleol i'r rhai hynny y mae rhwystrau daearyddol yn eu rhwystro rhag cael mynediad at Addysg Uwch.
  • Gweithio tuag at symud rhwystrau er mwyn galluogi pobl â phroblemau iechyd meddwl i wireddu eu potensial.

 

Ehangu Mynediad, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.

Cysylltwch â Ni

Ehangu Mynediad, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.