Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwasanaeth Cyswllt ag Ysgolion

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i ysgolion a cholegau. Amcan hyn yw cynyddu ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ac annog pobl ifanc i ystyried cyfleoedd sydd ar gael iddynt. Mae’r gweithgareddau hyn yn amrywio o gyngor cyn ymgeisio a sgyrsiau cyfarwyddo i sesiynau rhyngweithiol sy’n anelu at hybu diddordeb a dyheadau disgyblion iau.

Dyma rai o’r gweithgareddau y gallai eich ysgol fod â diddordeb ynddynt:

Ar gyfer Blynyddoedd 12 a 13

Cyngor ac arweiniad cyn-ymgeisio/Sgyrsiau cyswllt ag Ysgolion

Cynigir cyflwyniadau ar baratoi ar gyfer Addysg Uwch gan Swyddogion Cyswllt Ysgolion y Brifysgol. Mae’r pynciau yr ymdrinnir â hwy yn cynnwys Sut i ddewis, Ble i ddewis; Llenwi’r Ffurflen UCAS; Paratoi eich Datganiad Personol; Paratoi ar gyfer cyfweliadau.

I drefnu cyflwyniad a/neu ymweliad llenwch eich ffurflen ar-lein os gwelwch yn dda.

Gweithgareddau dan arweiniad myfyrwyr

Gall myfyrwyr presennol o Fangor ymweld â’ch ysgol i arwain sesiwn holi ac ateb ar fywyd myfyrwyr a sut brofiad yw astudio mewn Prifysgol.

Ymweliadau â’r Brifysgol

Llunnir rhaglen arbennig ar gyfer pob ysgol sydd eisiau dod â grwp o ddisgyblion (neu grwp blwyddyn gyfan) ar ymweliad â Bangor. Mae’r gweithgareddau sydd ar gael yn cynnwys sgyrsiau gan aelodau staff; teithiau tywysedig o amgylch y campws (yn cynnwys llety myfyrwyr a chyfleusterau chwaraeon); ymweliad â/cyflwyniad gan Undeb y Myfyrwyr; gweithdai/cyflwyniadau ar adeiladu tîm, gyrfaoedd i raddedigion, sgiliau astudio a symud ymlaen i Addysg Uwch. Gall ymweliadau fod naill ai’n rhai diwrnod neu’n rhai preswyl.

Ar gyfer Disgyblion Iau

Mae Prifysgol Bangor yn cymryd rhan flaenllaw i geisio cael mwy a mwy i ddod i Addysg Uwch ac mae ein Rhaglen Dawn a Chyfle yn un o’r rhaglenni ehangu mynediad mwyaf yn y wlad, gan gynnwys dros 1500 o ddisgyblion o ysgolion ar hyd a lled Gogledd Cymru. Fel un o sefydliadau partner Prifysgol Gymuned Gogledd Cymru, mae Bangor yn ymwneud â’r rhaglen Ymgeisio’n Uwch, Ymgeisio’n Ehangach sy’n gweithredu yn y rhanbarth.

Mae’r math o weithgareddau y gellir eu trefnu ar gyfer ysgolion sydd eisiau meithrin dyheadau disgyblion iau a chyflwyno’r syniad o fynd ymlaen i Addysg Uwch yn cynnwys:

Gweithdai Anelu at Addysg Goleg

Arweinir y gweithdai hyn gan fyfyrwyr a’u bwriad yw canolbwyntio ar fanteision Addysg Uwch. Trwy weithio mewn grwpiau bychain a chymryd rhan mewn gwahanol ymarferion grwp, cyflwynir materion fel y rhain i ddisgyblion: y gwahaniaethau rhwng ysgol a phrifysgol; y gwahanol lwybrau mynediad i AU; y datblygiad personol sy’n gysylltiedig â mynd i brifysgol; a themâu’n ymwneud â bywyd myfyrwyr.

Sgiliau Astudio

Mae’r sesiynau sgiliau astudio, a gyflwynir gan fyfyrwyr TAR fel rheol, yn ymdrin â materion fel rheoli amser, sgiliau adolygu ac adeiladu tîm, ac maent yn addas ar gyfer Blynyddoedd 9 – 11.

Ymweliadau â’r Brifysgol

Fel rheol, bydd ysgol sydd eisiau dod â grwp o ddisgyblion iau ar ymweliad â’r Brifysgol yn cael cynnig rhaglen eang yn cynnwys, er enghraifft, ymweliad ag adran academaidd, taith dywysedig o amgylch y campws (yn cynnwys llety myfyrwyr a chyfleusterau chwaraeon), a chyflwyniad cyffredinol i fywyd prifysgol a myfyrwyr.

Manylion Cyswllt

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw rai o’r gweithgareddau sydd wedi eu hanelu at naill ai Blwyddyn 12 a 13, neu at ddisgyblion iau, cysylltwch â:

Yr Uned Recriwtio Myfyrwyr
Prifysgol Bangor
LL57 2DG

Ffôn: 01248 388144/382005
Ffacs: 01248 383268
Ebost: marchnata@bangor.ac.uk

Ymweliadau Preswyl

Mae Bangor yn ganolfan ddelfrydol ar gyfer ymweliad preswyl ac mae dwsinau o ysgolion yn dychwelyd yma’n flynyddol ar gyfer gweithgareddau’n amrywio o waith maes ac wythnosau gweithgaredd i raglenni Cynefino i’r Chweched Dosbarth a Cyflwyniad i AU.

Mae’r llety sydd ar gael naill ai’n llety safonol mewn neuaddau preswyl traddodiadol neu’n ystafelloedd en-suite yn y neuaddau mwy newydd. O ran arlwyo cynigir prydau bwyd mewn caffeteria a chinio pecyn fel bo’r angen.

Mae pecyn gwybodaeth sy’n rhoi mwy o fanylion am y cyfleusterau a’r gwasanaethau preswyl sydd ar gael i ysgolion i’w gael o'r Swyddfa Gynadleddau. I gael copi o’r pecyn neu i drafod ymweliad preswyl posibl, cysylltwch â'r Swyddfa Gynadleddau os gwelwch yn dda:

Ffôn.: 01248 388088
Ffacs: 01248 388822
Ebost - conferences@bangor.ac.uk
Gwefan - www.bangor.ac.uk/conferences

Mentora gan Fyfyrwyr

Mentora gan Fyfyrwyr project yw hwn yn deillio o broject Ymgeisio'n Uwch Ymgeisio'n Ehangach. Mae'n canolbwyntio ar fentora ynglyn ag uchelgais gyda disgyblion, gan weithio mewn grwpiau bychain gyda mentor enwebedig er mwyn ehangu eu gorwelion o ran cyfleoedd ôl-16, yn enwedig AU.

Bydd yr holl fyfyrwyr a leolir mewn ysgolion yn derbyn hyfforddiant a bydd yn rhaid iddynt wneud cais am eu gwiriadau gyda'r Swyddfa Cofnodion Troseddol (heddlu).

Am fwy o fanylion ynglyn â Hyfforddiant / Mentora gan Fyfyrwyr, cysylltwch â:

Kim Davies
Ffôn: 01248 382072
E-bost: kim.davies@bangor.ac.uk

Hyfforddi Athrawon

Mae’r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol ym Mhrifysgol Bangor yn darparu hyfforddiant cychwynnol i athrawon (BEd, BSc yn arwain at Statws Athro Cymwysiedig (QTS), a chyrsiau TAR) i rai sydd eisiau gyrfa mewn addysg, yn ogystal â chyrsiau datblygiad proffesiynol cyson i athrawon. Dyma’r manylion:

Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon (ITET)

Profiad Ysgol i athrawon dan hyfforddiant ar y cyrsiau canlynol:

  • TAR Uwchradd
  • BSc Uwchradd Dylunio a Thechnoleg yn arwain at QTS
  • TAR Cynradd
  • BEd Cynradd

Rhaglen Athrawon Graddedig

Caiff athrawon dan hyfforddiant eu rhoi mewn ysgolion ar hyd a lled Gogledd Cymru a hyfforddir athrawon cymwysiedig i weithredu fel mentoriaid iddynt; mae mentoriaid yn cytuno bod cymryd rhan mewn hyfforddiant cychwynnol athrawon o gymorth i’w datblygiad proffesiynol eu hunain.

Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol Cyson i athrawon

  • MEd/MA (rhan-amser)
  • Tystysgrif Astudiaethau Proffesiynol Pellach (CFPS)
  • Mentora o dan Brojectau Datblygiad Proffesiynol Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru
  • Ymgynghori a hyfforddiant i brifathrawon presennol a rhai sy’n anelu at fod yn brifathrawon

I gael gwybodaeth am unrhyw rai o’r uchod, cysylltwch â:


Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Prifysgol Bangor

Bangor

Safle’r Normal

Bangor

LL57 2PX


Ffôn: 01248 383082/351151
Ffacs: 01248 383092
Gwefan: www.bangor.ac.uk/addysg