Hwb Cydweithredu

Hwb Cydweithredu

Decorative logo

Mae cynlluniau Cyfnewid Gwybodaeth (KE) yn creu rhaglen strategol busnes/Prifysgol a fydd yn fanteisiol i’r ddwy ochr o dan arweiniad rhywun graddedig sydd â chymwysterau addas. Nod y partneriaethau hyn yw sefydlu arbenigedd newydd, ysgogi twf busnes a sbarduno arloesedd. Gyda chymorth grant hyd at 75% o gostau'r project, mae prosiect KE yn rhoi mynediad cost-effeithiol i fusnesau i'r adnoddau unigryw sydd o fewn sylfaen wybodaeth y Brifysgol: ei harbenigedd ymchwil, ei thechnoleg flaengar, a'i hoffer.  Gall rhaglenni cyfnewid gwybodaeth bara rhwng 6 a 36 mis.

Y rhaglenni cyfnewid gwybodaeth craidd yw Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (Y Deyrnas Unedig) a Phartneriaeth SMART (Cymru).

Mwy o wybodaeth am Gyfnewid Gwybodaeth

Decorative Logo

Mae cynghorau ymchwil yn cynnig cefnogaeth i brojectau ymchwil cydweithredol gyda phartneriaid diwydiannol. Mae llawer o wahanol fathau o gyllid ar gael i brojectau cydweithredol ac mae nodweddion penodol y cyfleoedd ariannu’n dibynnu ar faint y prosiect, ei gwmpas a nodau'r cyllidwr. Mae Innovate UK yn gyngor cyllido allweddol sy’n rhoi pwyslais ar arloesedd a arweinir gan fusnes. Mae projectau ymchwil cydweithredol yn ymrwymiad mawr ac mae angen perthynas waith dda rhwng yr holl bartneriaid.

Mwy o wybodaeth am Brojectau Ymchwil Cydweithredol

 

Decrotive Logo

Ffordd o gael hyfforddiant yn y gwaith at yrfaoedd proffesiynol yw interniaeth. Gall interniaeth amrywio o ran hyd o ychydig wythnosau i sawl mis a gall fod â thâl neu heb dâl, gan ddibynnu ar y cyflogwr. Mae interniaethau’n cynnwys cyfnewid gwasanaethau neu brofiad rhwng yr unigolyn a sefydliad. Maent yn ffordd wych i sefydliadau ymgysylltu â myfyrwyr dawnus ac adnabod darpar weithwyr y dyfodol.

Mwy o wybodaeth am Interniaethau

Decorative Logo

Mae graddau PhD neu MPhil o dan nawdd diwydiant yn ffordd wych o feithrin perthynas estynedig, barhaus, hirdymor gydag adran academaidd. Mae project MPhil 1-2 flynedd neu PhD 3-4 blynedd yn fodd i ddatblygu dealltwriaeth fanwl o faes ymchwil ac ymgorffori'r wybodaeth honno mewn cwmni. Mae MPhil neu PhD o dan nawdd diwydiant yn creu deilliannau o ran ymchwil a datblygu a wnaiff wella gweithgareddau, cynhyrchion, prosesau a/neu wasanaethau craidd y cwmni.

Mwy o wybodaeth am Edrydiaeth PhD / MPhil

Decorative logo

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig mynediad uniongyrchol i academyddion a grwpiau ymchwil trwy brosiectau ymgynghorol pwrpasol. Mae ymgynghoriaeth yn galluogi busnesau i gael mynediad at arbenigedd y Brifysgol i ddod o hyd i atebion i broblemau penodol mewn ffordd effeithlon ac effeithlon. Mae Prifysgol Bangor yn cyflogi academyddion sydd gyda’r gorau yn y byd sy'n ymroddedig i lunio a chynnal gwybodaeth pwnc benodol o'r radd flaenaf. Mae’r gwasanaethau ymgynghori’n cynnwys, ymhlith eraill; cynghori, dadansoddi, profi, barn arbenigol, tyst arbenigol, a hyfforddiant.

 

Decorative Logo

Caiff rhaglenni a chyrsiau byr prifysgol Bangor eu darparu gan arbenigwyr academaidd a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant o amrywiaeth o ddisgyblaethau a fformatau. Fe’u hanelir at unigolion sy'n ceisio gwella eu sgiliau a'u rhagolygon gyrfa eu hunain a chyflogwyr sydd am ddatblygu’r gweithlu.

Mwy o wybodaeth am Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae’r cynllun Taleb Sgiliau ac Arloesedd yn cynnig cyfle i fusnesau sy’n gweithredu yn siroedd Gwynedd, Ynys Môn a Sir y Fflint gydweithio â ni ym Mhrifysgol Bangor drwy’r Cronfa Ffyniant Gyffredin. Mae'r cynllun SPF yn rhan o agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU, i gefnogi busnesau, pobl a sgiliau lleol. 

Mwy o wybodaeth am y cynllun Taleb Sgiliau ac Arloesedd

Hwb Cydweithredu, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.

Cysylltwch â Ni

Hwb Cydweithredu, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?