yn y 40 uchaf

yn y DU am Ansawdd Ymchwil

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2014)

£128M

o gyllid ymchwil cystadleuol allanol dros 5 mlynedd

(2013/14 i 2017/18)

80%

boddhad cyffredinol ar gyfer ymchwil ôl-raddedig trwy gydol y cyfnod REF

Arolwg Profiad Ymchwilwyr Ôl-raddedig (Academi Addysg Uwch)

Themâu Ymchwil

Mae ein hymchwil yn seiliedig ar glystyrau o feysydd pwnc eang wedi eu rhannu rhwng tri choleg y Brifysgol.

Themâu Ymchwil

Mae ein hymchwil yn seiliedig ar glystyrau o feysydd pwnc eang wedi eu rhannu rhwng tri choleg y Brifysgol.

Beth yw'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil?

Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yw'r system ar gyfer asesu ansawdd ymchwil ym mhrifysgolion y DU.

Cydnabu Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 fod mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai “gyda’r orau yn y byd” neu “yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol”

Mae'r asesiad nesaf yn digwydd yn 2021 a gallwch weld ein Astudiaethau Achos REF isod.

 

Astudiaethau Achos REF 2021

REF 2021 - Deallusrwydd Artiffisial Emosiynol

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 Deallusrwydd Artiffisial Emosiynol: Llywodraethu, Moeseg a Chymdeithas

Mae ein hymchwil ar 'Ddeallusrwydd Artiffisial Emosiynol' (eAI) wedi datgelu angen dybryd a byd-eang i ystyried agweddau moesegol datblygiad technolegau sy'n mesur ac yn rhyngweithio â chyflyrau affeithiol ac emosiynol. 

Cadwraeth

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 Lleihau Costau Cadwraeth Mewn Gwledydd Incwm Isel a Chanolig

Mae ymchwil dan arweiniad Bangor wedi dangos effeithiau cymdeithasol negyddol cadwraeth ar rai o'r bobl dlotaf yn y byd. 

Arlunio yn hamddenol

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 EFFAITH GADARNHAOL YMYRIADAU CELFYDDYDAU GWELEDOL MEWN GOFAL DEMENTIA

Mae dementia yn flaenoriaeth fyd-eang o ran iechyd y cyhoedd. Rydym yn arwain ymchwil ryngddisgyblaethol i ofal dementia sy’n canolbwyntio ar ymyriadau celfyddydau gweledol. 

Cewch weld ein holl Astudiaethau Achos Effaith REF 2021 ar ein tudalennau Themâu Ymchwil:

Myfyrwyr y tu allan i Pontio gyda Phrif Adeilad Celfyddydau'r Brifysgol yn y cefndir

Ynglŷn â'n Hymchwil

Mae ymchwil yn ganolog i Brifysgol Bangor; mae’n rhan annatod o’n haddysgu ac yn ennyn brwdfrydedd mawr yn ein staff academaidd. Cafodd y llwyddiant hwn ei adlewyrchu yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Cydnabu bod dros dri chwarter o ymchwil Bangor naill ai gyda’r orau yn y byd neu yn rhagori’n rhyngwladol. Daw ein hymchwilwyr o dros 30 o wledydd ar draws y byd, ac maent yn gweithio â chydweithwyr o dros 120 o wledydd.

Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor

Ymchwil, Arloesi ac Effaith

Darganfyddwch mwy am sut mae'r Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith yn  darparu ystod eang o wasanaethau cefnogi i staff, ôl-raddedigion a busnesau.

Hwb cydweithredu

Gweithio gyda Ni

Y Ganolfan Gyfweithio yw porth y Brifysgol i fusnesau a chyrff allanol eraill sydd eisiau manteisio ar yr arbenigedd, y cyfleusterau a’r sgiliau sydd ar gael yn y Brifysgol.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?