Pobl yn gafael llaw

Ymgysylltiad Dinesig: Gweithio gyda'r gymuned

Ers sefydlu'r Brifysgol yn 1884, rydym yn ymwybodol o'r cysylltiad arbennig rhwng y sefydliad a'r ardal yr ydym wedi'n lleoli ynddi.

Mae gan Brifysgol Bangor hanes hir o weithio gyda'r gymuned leol i godi dyheadau a gwella ansawdd bywyd. Os hoffech weithio gyda ni, boed fel unigolyn, grŵp, ysgol, neu sefydliad, cysylltwch â ni trwy cymuned@bangor.ac.uk neu llenwch y ffurflen ymholiadau hon.

Mae ein Strategaeth Ymgysylltiad Dinesig newydd yn amlinellu sut y byddwn yn gweithio gyda'n cymunedau. Mae ein gwaith yn y maes hwn yn dod o dan dair thema ymbarél.

  • Nodi a mynd i’r afael â ‘heriau mawr’ (e.e. iechyd, hinsawdd, yr iaith Gymraeg, tai, tlodi, poblogaeth sy'n heneiddio)
  • Galluogi arloesi a chyfleoedd economaidd
  • Gwella ansawdd bywyd a rhannu gwybodaeth trwy ymgysylltu cymdeithasol a chyhoeddus

Trwy bartneriaethau a chydweithio, ceisiwn gyfrannu at les economaidd, amgylcheddol, diwylliannol a chymdeithasol ein hardal. Edrychwch ar enghreifftiau o'r gwaith hwn isod.

[00:00]
Helo, Yr Athro Andrew Edwards ydw i, Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Ymgysylltiad Dinesig ym Mhrifysgol Bangor.

[00:07]
Mae’n bleser gen i gyflwyno ein strategaeth Ymgysylltiad Dinesig, a gafodd ei lansio mis yma.

[00:13]
Yn y bôn, mae’r strategaeth yn sôn am ddatblygu, cryfhau ac ehangu’r cysylltiadau rhwng y brifysgol a’r gymuned. 

[00:21]
Pwrpas y strategaeth yw sicrhau cyfeiriad a statws i’n gwaith yn y maes pwysig hwn. 

[00:28]
Mae gan y Brifysgol gyfoeth o sgiliau, arbenigedd a gwybodaeth rydyn ni’n dymuno eu rhannu gyda’n cymunedau ni. 

[00:36]
Rydym eisiau cydweithio er mwyn gwella ansawdd bywyd a llesiant pobl o bob oedran. 

[00:43]
Nid yw hyn yn rhywbeth newydd chwaith. Ers i ni sefydlu yn 1884...

[00:48]
Mae gweithio gyda chymunedau i godi uchelgais addysgol, diwylliannol ac economaidd yn rhan annatod o’n gwaith ni, fel Prifysgol.

[00:58]
Drwy’r strategaeth hon a’n cynllun strategol sefydliadol, Strategaeth 2030...

[01:03]
Rydyn ni’n cyflwyno ein hymrwymiad i gefnogi cyfoeth o amcanion i gryfhau ein cenhadaeth ddinesig yn rhanbarthol, 

[01:11]
yn genedlaethol ac hefyd yn rhyngwladol.

[01:14]
Dyma strategaeth sydd yn clymu myfyrwyr a staff y Brifysgol ynghyd â chymunedau ledled gogledd Cymru a thu hwnt. 

[01:23]
Mae gennym dîm Ymgysylltiad Dinesig penodedig erbyn hyn,

[01:26]
er mwyn helpu i ddatblygu a chynnal y cysylltiadau rhwng y Brifysgol a’n cymunedau ni. 

[01:32]
Felly os ydych eisoes mewn cyswllt gyda’r Brifysgol trwy ddosbarthiadau neu gyrsiau, 

[01:38]
yn defnyddio ein cyfleusterau o’r ansawdd uchaf yn Pontio, M-SParc, Canolfan Brailsford neu Gerddi Treborth...

[01:45]
Neu ella yn gweithio ar brosiect penodol gyda’n staff, rydym am adeiladau ar y cysylltiadau yma...

[01:50]
A sicrhau fod yna fwy o gyd-weithio rhyngom a’n bod yn meithrin cysylltiadau newydd er budd yr ardal. 

[01:57]
Gobeithio y gewch gyfle i fwrw golwg dros y strategaeth, a pheidiwch ag oedi i gysylltu gyda ni ar:

[02:04]
cymuned@bangor.ac.uk er mwyn trafod syniadau newydd a ffyrdd o gydweithio. 

[02:11]
Dwi fawr iawn yn edrych ymlaen at gydweithio gyda chi, dros y blynyddoedd nesaf, Diolch yn fawr iawn.

Gweithio gyda rhanddeiliaid i nodi a mynd i’r afael â ‘heriau mawr’

(e.e. iechyd, hinsawdd, y Gymraeg, tai, tlodi, poblogaeth sy'n heneiddio)

Cwad Mewnol ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor

Nodi a mynd i’r afael â ‘heriau mawr’ Bwrdd Cymunedol Prifysgol Bangor:

Yn 2022, sefydlwyd y Bwrdd Cymunedol. Mae'r Bwrdd yn disodli'r hen Grŵp Cyswllt Prifysgol Bangor (BULG), ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o ystod eang o sefydliadau, sefydliadau a phartneriaid gwasanaethau cyhoeddus ym Mangor ac ar draws gogledd orllewin Cymru. Mae’r Bwrdd yn ffordd bwysig o gysylltu’r Brifysgol â’n cymunedau, i drafod meysydd ar gyfer cydweithio ac i gydweithio ar faterion o ddiddordeb cyffredin.

Arm holding waste water sample

Nodi a mynd i’r afael â ‘heriau mawr’ RHAGLEN MONITRO DŴR YN YSBYTAI A MONITRO Y TU HWNT I COVID-19

Datblygodd gwyddonwyr o Brifysgol Bangor y broses o brofi dŵr gwastraff ar gyfer COVID-19 i ddechrau, a defnyddiwyd y gwaith hwn, a wnaed mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy, i ganfod yn gynnar y don Omicron ar draws Cymru. Mae’r tim bellach yn cydweithio ag ysbytai ac wedi ychwanegu glefydau trosglwyddadwy i’w alluoedd.

Mae’r rhaglen yn darparu data hanfodol ar nifer yr achosion o’r coronafeirws yn y gymuned a bydd ychwanegu’r safleoedd allweddol hyn a chlefydau trosglwyddadwy ychwanegol at y gwaith monitro sydd eisoes ar waith ar draws byrddau iechyd ac awdurdodau lleol Cymru er mwyn dyfnhau’r mewnwelediad a’r wybodaeth leol sydd ei angen wrth wneud penderfyniadau iechyd cyhoeddus. Mae astudiaeth fwy diweddar wedi ymchwilio i weld a allai defnyddio profion dŵr gwastraff fel ffordd o fonitro iechyd cyffredinol teithwyr ar awyrennau sy'n dod i'r wlad yn y dyfodol.

Gweithiwr Cymdeithasol yn gwenu ar ddyn oedrannus, yn eistedd ar soffa

NODI A MYND I'R AFAEL Â 'HERIAU MAWR' M.A. Gwaith Cymdeithasol

Sefydlwyd y rhaglen M.A. Gwaith Cymdeithasol yn 2012 er mwyn sicrhau cyflenwad o weithwyr cymdeithasol dwyieithog, sydd yn bennaf ddiwallu anghenion y gweithlu gwaith cymdeithasol lleol. Mae hyn mewn partneriaeth gyda Chynghorau Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy sydd yn darparu lleoliadau gwaith ar gyfer myfyrwyr sydd o gwmpas 50% o’u hyfforddiant proffesiynol.  

Drwy addysgu’r boblogaeth leol i wasanaethu’r boblogaeth leol mae’r rhaglen yn gweithio gydag unigolion i sefydlu eu canlyniadau llesiant ac yn cydweithio gydag asiantaethau a gweithwyr proffesiynol eraill megis yr heddlu, gweithwyr iechyd, y sector addysg a ‘r sector tai, er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn gwella ansawdd bywyd, diogelu rhag niwed a chamdriniaeth, a gwella rhagolygon i allu byw bywyd mor llawn â phosib.

Dyn mewn oed yn eistedd wrth y bwrdd yn bwyta sglodion a sgodyn efo plentyn ifanc
Credit:Darlun TV

Nodi a mynd i’r afael â ‘heriau mawr’ Cefnogi pobl sy'n byw gyda dementia

Mae’r Brifysgol yn cefnogi pobl sy’n byw gyda dementia, eu partneriaid, teuluoedd a gofalwyr mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys Grŵp Caban, Rhwydwaith Dementia Gogledd Cymru, a gweithio tuag at ddod yn Brifysgol sy’n Deall Dementia. Datblygir ymchwil ochr yn ochr â phobl y mae dementia yn effeithio arnynt.

Merch yn eistedd wrth ei desg gyda masg Covid

Nodi a mynd i’r afael â ‘heriau mawr’ Covid-19: Archwilio dylanwad negeseuon yn y cyfryngau ar ddewisiadau gwisgo masgiau

Arweiniodd y Brifysgol ar ymchwil newydd yn 2021 i archwilio dylanwad negeseuon yn y cyfryngau ar ddewisiadau gwisgo masgiau pobl yn ystod pandemig Covid-19.

Siop ‘Priental Stores’ teulu Gubay
Siop ‘Priental Stores’ teulu Gubay.

Nodi a mynd i’r afael â ‘heriau mawr’ Dathlu Hanes Iddewig Llandudno

Yn 2020, cwblhawyd map yn dangos hanes Iddewig Llandudno. Mae'r map yn dathlu presenoldeb Iddewon yn Llandudno o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd heddiw. Mae'n cyd-fynd â'r map cynharach o hanes Iddewig Bangor.

Llyfr agored ar fwrdd mewn llyfrgell

Nodi a mynd i’r afael â ‘heriau mawr’ Project Addysgu Iaith a Llythrennedd o Bell (RILL):

Caiff y project ei gynllunio a'i gynnal gan ymchwilwyr yn Ysgol Seicoleg, a Chanolfan Dyslecsia Miles yn y Brifysgol. Mae'n cynnwys rhaglen iaith a llythrennedd fer i blant Cyfnod Allweddol, 2 ac fe'i lansiwyd mewn ymateb i bandemig Covid-19 a'r cyfnod clo cenedlaethol a ddaeth yn ei sgil fis Ebrill 2020. Y genhadaeth yw sicrhau y gall plant barhau i dderbyn yr hyfforddiant llythrennedd gorau posibl pan darfir ar addysg, a hwyluso cynnydd mewn llythrennedd nawr bod plant yn ôl yn yr ysgol.

Poster yn dangos logo "Dewch yn ôl" gan MSParc

Nodi a mynd i’r afael â ‘heriau mawr’ Dewch yn ôl

Ymgyrch a ddechreuwyd er mwyn annog pobl sydd wedi symud allan o Gymru i ddychwelyd i fyw a gweithio yma. Hyd yn hyn mae pump o bobl wedi dychwelyd, un bellach wedi ei leoli yn M-SParc, ac yn dod o lefydd mor bell â Lerpwl, Llundain, a Texas! Mae'r ymgyrch yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth â Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Llwyddo'n Lleol, ac eraill.

Grŵp o fyfyrwyr yn astudio a siarad yn y llyfrgell

Nodi a mynd i’r afael â ‘heriau mawr’ Myfyrwyr yn Cefnogi gwasanaethau Iechyd Meddwl ar draws gogledd Cymru

Mewn cydweithrediad unigryw â’r GIG, mae myfyrwyr MSc Cwnsela Prifysgol Bangor yn darparu tua 1500 awr o gwnsela i dros 200 o gleientiaid y flwyddyn yng Ngwasanaeth Iechyd Meddwl Sylfaenol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae'r math hwn o gydweithio ar leoliad yn unigryw i Brifysgol Bangor ac roedd yn ganlyniad i fwy o alw gan y cyhoedd am wasanaeth y GIG, a diffyg myfyrwyr 'parod i ymdrin â chleientiaid' yn gadael y brifysgol. .

Myfyriwr yn gweithio yn Llyfrgell Prifysgol Bangor

Nodi a mynd i’r afael â ‘heriau mawr’ Clinig y Gyfraith Gogledd a Chanolbarth Cymru

Mae Clinig y Gyfraith Gogledd a Chanolbarth Cymru yn bartneriaeth o saith cangen Cyngor ar Bopeth Lleol ac Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas y Brifysgol sy’n darparu gwasanaeth i gefnogi Ymgyfreithwyr wyneb yn wyneb ar bob cam o’u taith. Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cael eu hyfforddi mewn meysydd allweddol megis cyfraith teulu, gofal cymunedol a chyfraith cyflogaeth ac yn cael cynnig y cyfle i ddatblygu a defnyddio eu gwybodaeth gyfreithiol mewn sefyllfa bywyd go iawn.

Ap Geiriaduron Canolfan Bedwyr

Nodi a mynd i’r afael â ‘heriau mawr’ Uned Technolegau Iaith

Mae’r Uned Technolegau Iaith ym Mhrifysgol Bangor yn cynnal ymchwil i sut y gall pobl gyfathrebu â’i gilydd yn Gymraeg drwy gymorth cyfrifiaduron newydd a dyfeisiau clyfar a datblygu technoleg sy’n adnabod yr hyn y mae pobl yn ei ddweud yn Gymraeg, yna’i deipio neu ateb cwestiynau yn Gymraeg.

Cysgliad

Mae eu rhaglen Cysgliad, sy'n cynnwys Cysill (gwirydd sillafu a gramadeg Cymraeg), a Cysgeir (casgliad o eiriaduron electronig Cymraeg) ar gael yn rhad ac am ddim trwy haelioni Llywodraeth Cymru.

Termau Cymraeg

Mae’r Uned hefyd yn gyfrifol am safoni termau Cymraeg ar gyfer addysg yng Nghymru, gan gynnwys Y Termiadur Addysg a Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Myfyrwyr yn cymdeithasu mewn gofod cymdeithasu

Nodi a mynd i’r afael â ‘heriau mawr’ Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor

Mae Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor yn trefnu llu o weithgareddau i drigolion lleol, yn cynnwys te partis (sydd wedi bod yn rhedeg ers 1952), teithiau undydd i bobl hŷn, tripiau i gael te prynhawn a hyd yn oed ymweliadau â gwarchodfa boblogaidd i fulod yn Eryri.

Mae myfyrwyr yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn cartrefi gofal lleol ac yn helpu i drefnu llu o weithgareddau yn ogystal â bod yn glust i wrando ar drigolion sydd eisiau dim byd ond sgwrs. Yn yr un modd, mae Caffi’r Hafan yng nghanol dinas Bangor yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wirfoddoli mewn canolfan gymunedol sy’n hybu lles a byw’n annibynnol ac yn cynnig lle i aelodau o’r gymuned leol gael paned a chymdeithasu.

Gweithio gyda rhanddeiliaid i alluogi arloesi a chyfleoedd economaidd

Criw o blant ar ddiwedd perfformiad ar y llwyfan yn Pontio
Credit:Iolo Penri

Arloesi a chyfleoedd economaidd BLAS

Mae BRAMA yn broject newydd sy’n cael ei redeg gan Pontio, ac yn cael ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol. Mae'r project yn darparu cyfleoedd artistig i bobl ifanc ym Mangor.

person mewn labordy
Dr Simon Middleburgh o Brifysgol Bangor

Arloesi a chyfleoedd economaidd Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Gwybodaeth (KESS 2)

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn ymgyrch fawr Cymru gyfan a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) trwy Lywodraeth Cymru. Mae KESS 2 yn cysylltu cwmnïau a sefydliadau sydd ag arbenigedd academaidd yn y sector Addysg Uwch yng Nghymru i hwyluso projectau ymchwil cydweithredol, sy’n gweithio tuag at gymhwyster PhD neu Feistr Ymchwil.

Criw o gyfrannwyr i'r rhaglen ION yn sefyll o flaen baner marchnata y project

Rhaglenni Twf Busnes Rhaglen Arweinyddiaeth ION

Cefnogir project arweinyddiaeth ION gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ac fe'i harweinir gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor. Mae’r project yn fenter strategol bwysig a luniwyd i ddatblygu a gwella sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol i fusnesau ledled Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.

Proffesiynol sy'n gweithio wrth ddesg gyda gliniadur, cyfrifiannell a phapurau

Rhaglenni Twf Busnes Rhaglen Twf Busnes 20Twenty

Mae gan Raglen Arweinyddiaeth a Thwf Busnes Cymru ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, ar y cyd â Phrifysgol Bangor, enw da am gyflwyno sgiliau arwain a rheoli rhagorol a thwf busnes cynaliadwy yng Nghymru.

Cwpwl yn sefyll tu ôl i'r cownter mewn caffi

Rhaglenni Twf Busnes Helpu i Dyfu - cyrsiau rheolaeth

Cwrs datblygu gweithredol unigryw ym maes arwain a rheoli wedi'i gynllunio i'ch helpu chi i dyfu eich busnes

Adeilad M-SParc yn y cyfnos

Rhaglenni Twf Busnes Hwb Menter

Er mwyn cefnogi busnesau y tu allan i’r sectorau carbon isel, ynni a’r amgylchedd, digidol a gwyddorau bywyd, mae M-SParc a Menter Môn wedi partneru ar yr Hwb Menter. Wedi’i ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, mae’r Hwb yn caniatáu i M-SParc gefnogi busnesau newydd mewn unrhyw sector drwy ddarparu gofod swyddfa wedi’i ariannu’n llawn, digwyddiadau, a chefnogaeth i fusnesau.

Myfyrwyr yn edrych ar liniadur

Rhaglenni Twf Busnes Gwasanaeth Cyflogadwyedd

Mae’r Gwasanaeth Cyflogadwyedd yn cefnogi myfyrwyr a graddedigion trwy ystod o wasanaethau gan gynnwys cefnogaeth un i un, gweithdai, cyngor hunangyflogaeth, menter ac arloesi, meithrin uchelgais, cyflwyniadau gan gyflogwyr, interniaethau a lleoliadau gwaith, yn ogystal ag amrywiaeth o adnoddau ar-lein. Mae'r gwasanaeth hefyd yn gweithio gyda chyflogwyr o bob maint, yn enwedig cwmnïau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i ddod o hyd i gyfleoedd ar gyfer ymgysylltu a datblygu. Gall pob sefydliad gofrestru gyda'n gwasanaeth ar-lein i weithio gydag unrhyw un o’n timau neu brojectau a hysbysebu swyddi, lleoliadau, interniaethau a chyfleoedd gwirfoddoli addas. Mae graddedigion Prifysgol Bangor yn gymwys i gael mynediad i’n gwasanaethau am dair blynedd ar ôl graddio, a gallant hefyd fod yn gymwys i gael profiad gwaith a hyfforddiant wedi’i ariannu drwy’r Rhaglen Cefnogaeth i Raddedigion

Llon Ymchwil Y Prince Madog ym Mhorthaethwy

Rhaglenni Twf Busnes Gwasanaeth Cefnogi Effaith ac Ymchwil Integredig (IRIS):

Rôl Gwasanaeth IRIS yw cefnogi rhagoriaeth ymchwil a gweithgareddau effaith yn y Brifysgol ac mae'r tîm yn ganolog i gyflawni Strategaeth 2030 newydd y brifysgol: Strategaeth Ymchwil ac Effaith. Mae IRIS yn gweithio gydag ymchwilwyr i feithrin perthnasoedd cynaliadwy gyda phartneriaid busnes lleol, rhanbarthol a chenedlaethol a rhanddeiliaid allweddol eraill a nodwyd fel darpar gydweithwyr a/neu fuddiolwyr ein hymchwil. Yn ogystal â chefnogi ymchwilwyr i sicrhau cyllid ymchwil, mae IRIS hefyd yn chwarae rhan allweddol mewn ymarferion adrodd ac asesu, megis y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) a HE-BCI 

Gwella ansawdd bywyd a rhannu gwybodaeth drwy ymgysylltu cymdeithasol a chyhoeddus

Cyfarfod y tîm a chysylltu

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith, cysylltwch â ni:

Yr Athro Andrew Edwards

Llun o'r Athro Andrew Edwards

Yr Athro Andrew Edwards yw’r Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltiad Dinesig a’r Gymraeg. Y mae hefyd yn Bennaeth Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes. Fe’i penodwyd yn Ddirprwy Is-Ganghellor a Phennaeth y Coleg ym mis Mai 2020, ar ôl bod yn Ddeon y Coleg ers 2012.

Dr Lowri Angharad Hughes

Dr Lowri Angharad Hughes

Dr Lowri Angharad Hughes yw Pennaeth Polisi a Datblygu Canolfan Bedwyr, a hi yw’r Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol (Ymgysylltiad Dinesig).

Iwan Williams

Iwan Williams, Uwch Swyddog Cenhadaeth Ddinesig

Iwan Williams yw’r Uwch Swyddog Ymgysylltiad Dinesig. Dechreuodd Iwan yn ei swydd ym mis Ionawr 2022. Mae swyddi blaenorol Iwan yn cynnwys gweithio i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Cynghorau Gwynedd/Ynys Môn a Chyngor Dinas Bangor.

 iwan.marc.williams@bangor.ac.uk

Kathryn Caine

Headshot of Kathryn Caine, Civic Mission Officer

Kathryn Caine yw’r Swyddog Ymgysylltiad Dinesig. Dechreuodd Kathryn yn ei swydd ym mis Tachwedd 2021 yn dilyn swyddi amrywiol yn y Brifysgol gan gynnwys Gwasanaethau Campws, Pontio ac yn fwyaf diweddar, IRIS. Cyn ymuno â'r Brifysgol, treuliodd Kathryn 10 mlynedd yn gweithio yn y sector Gwasanaethau Ariannol. Kathryn hefyd yw’r Hyrwyddwr Lles ar gyfer Swyddfa’r Is-ganghellor, IRIS, Tim Llywodraethu a Chydymffurfiaeth a Cynllunio a Phrosiectau Strategol.

 kathryn.caine@bangor.ac.uk

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?