Chwilio'r Gofrestr Polisi

Polisïau Prifysgol Bangor

Dod o hyd i Bolisi, Gweithdrefn neu Nodyn Cyfarwyddyd  Prifysgol Bangor

Amcan y safle hwn yw rhoi lle i gadw polisïau’r brifysgol.  Diffinnir polisi prifysgol fel polisi y gellir ei gymhwyso'n gyffredinol drwy'r brifysgol, sy'n helpu i sicrhau cydymffurfiad cydlynol â deddfau a rheoliadau perthnasol; yn hyrwyddo gweithredu effeithlon; yn hybu cenhadaeth y brifysgol; ac yn lleihau risg i'r sefydliad.  Mae'r safle hwn yn cynnwys Polisïau, Gweithdrefnau, a dogfennau cysylltiedig eraill a gymeradwywyd gan y Cyngor neu gan awdurdodau dirprwyedig, megis Canllawiau, Rheoliadau, Codau Ymarfer, Fframweithiau, Safonau a Chynlluniau. 

Mae llawer o bolisïau pwysig colegau, ysgolion, adrannau neu wasanaethau canolog yn ateb dibenion tebyg ond maent yn benodol i'r uned ac felly nid ydynt wedi eu cynnwys ar y wefan hon. 

Dylai colegau, ysgolion, adrannau neu wasanaethau canolog y brifysgol ddarparu cyswllt â'r wefan hon yn hytrach na chreu eu tudalennau eu hunain ar gyfer polisïau’r brifysgol.  Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod pawb yn y brifysgol yn cyfeirio at fersiynau diweddaraf y polisïau.

Mae'r storfa ganolog ar-lein hon ar gyfer polisïau, gweithdrefnau a metadata cysylltiedig y sefydliad:

  • yn hwyluso mynediad at ddogfennau allweddol i staff a myfyrwyr;
  • yn sicrhau rheolaeth dros fersiynau; ac yn hwyluso'r gwaith o fonitro ac adolygu dogfennau allweddol;
  • yn ddull o sicrhau ansawdd - cymeradwyaeth y sefydliad a chydymffurfiad â deddfwriaeth;
  • yn cynorthwyo gyda gofynion archwilio mewnol ac allanol e.e. yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA), Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW);
  • ac yn gymorth allweddol i gydymffurfio â gofynion Rhyddid Gwybodaeth;

Fframwaith Datblygu Polisi

Pwrpas y fframwaith hwn yw gosod disgwyliadau clir ar gyfer ysgrifennu polisïau ym Mhrifysgol Bangor, a chreu dull gweithredu cyffredin o ran datblygu, gweithredu a rheoli holl bolisïau Prifysgol Bangor. Anogwn berchnogion ac awduron polisïau i ddefnyddio'r Fframwaith, a'r templed sydd yma, ar gyfer polisïau hen a newydd. Cewch gefnogaeth gan Jenny Amphaeris yn y Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio.

Fframwaith Datblygu Polisi

Eitemau heb eu cynnwys

Os ydych yn gwybod am Bolisi, Gweithdrefn neu Nodyn Cyfarwyddyd prifysgol nad yw wedi'i gynnwys  yn y Gofrestr ar hyn o bryd, cysylltwch â Jenny Amphaeris yn y Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio: j.amphaeris@bangor.ac.uk