Y Teras ger Prif Adeilad y Brifysgol

Ynglŷn â'n Hymchwil

Rydym yn ymfalchio yn y ffaith bod Prifysgol Bangor yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol am ragoriaeth ei hymchwil. Cafodd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor sgôr uchel yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 diwethaf, a oedd yn cydnabod bod dros dri chwarter o ymchwil Prifysgol Bangor naill ai “gyda'r gorau yn y byd” neu'n “rhagorol yn rhyngwladol”.

Themâu Ymchwil

Mae ein hymchwil yn seiliedig ar glystyrau o feysydd pwnc eang wedi eu rhannu rhwng tri Choleg y Brifysgol.

Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

 • Iaith, Diwylliant, Cymuned: Technoleg a pholisi amlieithog
 • Diwylliant Cymraeg a Cheltaidd
 • Y cyfryngau, diwylliant ac ymarfer creadigol
 • Cymuned a chyfiawnder
 • Llywodraethu, economi a gwleidyddiaeth

Darganfod mwy

Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg 

 • Yr Amgylchedd, Ynni a Chynaliadwyedd: Ynni carbon isel
 • Biotechnoleg amgylcheddol
 • Ecoleg foleciwlaidd; Defnydd a chadwraeth gynaliadwy o adnoddau naturiol y môr, dŵr croyw a'r ddaear
 • Ecoleg y môr a'r ddaear
 • Cyfathrebu a thechnoleg ddigidol

Darganfod mwy

Coleg y Gwyddorau Dynol

 • Iechyd a Lles Iechyd, lles a gwytnwch pobl trwy gydol oes
 • Perfformiad, chwaraeon ac ymddygiad
 • Rhyngwyneb technoleg ddynol; Seicoleg
 • Niwrowyddoniaeth glinigol, gymdeithasol a wybyddol

Darganfod mwy

Astudio sleidiau gyda microsgop.

Gwneud Gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn trawsnewid bywydau miliynau o bobl o gwmpas y byd ac yn gwneud hynny mewn nifer o ffyrdd gwahanol. Mae'r effaith hon yn amrywio o'r bwyd y byddwn yn ei fwyta a'r amgylchedd rydym yn byw ynddo, at iechyd a lles a gwella'r economi a chyfraith gwlad.