Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Ysgoloriaethau

Angen cyngor?

 •  Bydd gwybodaeth am yr amserlen a'r broses o ymgeisio am Ysgoloriaethau Mynediad 2025 ar gael yn fuan.

Cofiwch...

 • Gallwch dderbyn Ysgoloriaeth Teilyngdod, neu unrhywun o'r Ysgoloriaethau Mynediad eraill, yn ychwanegol at unrhyw daliad(au) bwrsariaeth rydych yn gymwys amdano/amdanynt.
 • I fod yn gymwys i gael unrhyw un o fwrsariaethau Bangor, rhaid i chi lenwi ffurflen Gwneud Cais am Gyllid Myfyrwyr (PN1) - dyma'r ffordd o asesu hawl myfyrwyr i gael benthyciadau, grantiau cynhaliaeth ac ati. Bydd yr un drefn (a'r un ffurflen) yn cynnwys asesu eich hawl i gael un o fwrsariaethau Bangor.
 • Caiff bwrsariaethau ond eu talu i fyfyrwyr israddedig llawn amser sydd yn talu'r ffi llawn o £9,000, wedi cofrestru ac yn bresennol 14 diwrnod cyn diwrnod talu'r fwrsariaeth.
 • Nid yw myfyrwyr sydd yn derbyn unrhyw daliad bwrsariaeth arall (e.e. GIC, Cyngor Gofal Iechyd a Chymdeithasol) yn deilwng ar gyfer y cynllun bwrsariaethau.
 • Caiff taliadau bwrsariaethau eu gweinyddu a'u dosbarthu gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ar ran y Brifysgol - felly rhaid i chi lenwi ffurflen gais am gyllid myfyrwyr cyn gallu derbyn taliad bwrsariaeth gan Fangor.

Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Bangor yn falch o allu cynnig y bwrsariaethau canlynol i gefnogi myfyrwyr sy’n astudio’r Gymraeg fel rhan o radd sengl, gradd ar y cyd, neu radd gydanrhydedd.

Bwrsariaeth y Teulu Glynne (Gwobr Gogledd Cymru): Mae’r fwrsariaeth hon hyd at uchafswm o £1250 yn ystod y flwyddyn gyntaf o astudio, gydag uchafswm o wyth gwobr ar gael.

I fod yn gymwys rhaid i ymgeiswyr naill ai (1) fod wedi mynd i ysgol uwchradd/coleg, neu’n (2) byw fel rheol yn un o'r siroedd canlynol: Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam.


Bwrsariaeth y Teulu Glynne (Gwobr Cymru Gyfan): Mae’r fwrsariaeth hon hyd at uchafswm o £500 yn ystod y flwyddyn gyntaf o astudio, gydag uchafswm o bum gwobr ar gael.

I fod yn gymwys rhaid i ymgeiswyr naill ai (1) fod wedi mynd i ysgol uwchradd/coleg, neu’n (2) byw fel rheol yng Nghymru.

Cwestiynau cyffredin:

 • Sut i wneud cais: Ffurflen Gais ar-lein
 • Pryd mae'r dyddiad cau? 31 Ionawr 2024
 • Pryd fydd y cyhoeddiadau am y bwrsariaethau yn cael eu gwneud?  Cyhoeddir enwau ymgeiswyr llwyddiannus ddiwedd mis Mawrth/dechrau Mehefin
 • A yw hyn yn agored i fyfyrwyr rhyngwladol? Nac ydy
 • Rwyf wedi derbyn Ysgoloriaeth Prifysgol Bangor arall (e.e. Ysgoloriaeth Rhagoriaeth, ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol), a ydw i'n dal yn gymwys i wneud cais? Ydych
 • Byddaf yn astudio'n rhan amser, ydw i'n gymwys i wneud cais? Ydych

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â cahb@bangor.ac.uk

 

Amodau a Chymhwystra

Mae'r bwrsariaethau hyn ar gael i fyfyrwyr y Deyrnas Unedig sydd wedi gwneud cais i astudio gradd BA yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Bangor ac wedi mynd ymlaen i gofrestru ar y cwrs. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn derbyn un fwrsariaeth, yn daladwy yn eu blwyddyn gyntaf o astudio yn unig. Myfyrwyr cymwys:

 1. Rhaid eu bod yn dechrau ar eu gradd BA ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi 2024 mewn gradd anrhydedd sengl 'Cymraeg', 'Cymraeg (Cymraeg) gyda...', gradd cydanrhydedd 'Cymraeg (Cymraeg) a...', neu radd 'Pwnc arall gyda Chymraeg)' a gynigir gan yr Adran.
 2. Rhaid eu bod wedi cofrestru (yn llawn amser neu’n rhan amser) ar gwrs gradd cymwys (gweler * isod).
 3. Ar gyfer gwobr gogledd Cymru, byddant wedi mynd i ysgol uwchradd/coleg a/neu wedi byw yng ngogledd Cymru (sef, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam).
 4. Ar gyfer y wobr Cymru Gyfan, byddant wedi mynd i ysgol uwchradd/coleg a/neu wedi byw yng Nghymru.

*Rhestr o gyrsiau cymwys
Q565 Cymraeg (i ddechreuwyr) BA
Q562 Cymraeg BA
Q563 Cymraeg Proffesiynol BA
Q5WK Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol BA
Q5P5 Cymraeg gyda Newyddiaduraeth BA
QWM5 Cymraeg, Theatr a'r Cyfryngau BA
QW53 Cymraeg a Cherddoriaeth BA
LQ35 Cymraeg a Chymdeithaseg BA
3Q5Q Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg BA
QV51 Cymraeg a Hanes BA
QQ15 Cymraeg ac Ieithyddiaeth BA
Q5VV Cymraeg ac Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd BA
QMV2 Cymraeg a Hanes Cymru BA
R805 Ieithoedd Modern a Chymraeg BA
X321 Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid a Chymraeg BA
M1Q5 Y Gyfraith gyda Chymraeg LLB
 

Mae’r Ysgol Iaith, Diwylliant a’r Celfyddydau yn falch o allu cynnig bwrsariaeth o hyd at £2000 i gefnogi myfyrwyr sy’n astudio Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bangor fel rhan o gwrs gradd israddedig sy’n dechrau ym Medi 2024. Bydd derbynwyr llwyddiannus yn cael bwrsariaeth o hyd at uchafswm o £2000 yn ystod y flwyddyn astudio gyntaf. Mae uchafswm o bedair bwrsariaeth ar gael.

I fod yn gymwys rhaid i ymgeiswyr fodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

 • wedi mynychu ysgol uwchradd/coleg yng Nghymru a/neu
 • yn breswylydd fel rheol yng Nghymru.

Cwestiynau cyffredin:

 • Sut i wneud cais: Ffurflen Gais ar-lein
 • Pryd mae'r dyddiad cau? 31 Ionawr 2024
 • Pryd fydd y cyhoeddiadau am y bwrsariaethau yn cael eu gwneud?  Cyhoeddir enwau ymgeiswyr llwyddiannus ddiwedd mis Mawrth/dechrau Mehefin (yr union ddyddiad i'w gadarnhau)
 • A yw hyn yn agored i fyfyrwyr rhyngwladol? Nac ydy
 • Rwyf wedi derbyn Ysgoloriaeth Prifysgol Bangor arall (e.e. Ysgoloriaeth Rhagoriaeth, ysgoloriaeth CCC), a ydw i'n dal yn gymwys i wneud cais? Ydych
 • Byddaf yn astudio'n rhan amser, ydw i'n gymwys i wneud cais? Ydych

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â cahb@bangor.ac.uk

 

Amodau a Chymhwystra

Mae'r bwrsariaethau hyn ar gael i fyfyrwyr y Deyrnas Unedig sydd wedi gwneud cais am radd BA cymwys ym maes Llenyddiaeth Saesneg a/neu Ysgrifennu Creadigol a gynigir gan yr Ysgol Iaith, Diwylliant a’r Celfyddydau ym Mhrifysgol Bangor, ac sy’n mynd ymlaen i gofrestru arni. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn derbyn un fwrsariaeth, yn daladwy yn eu blwyddyn gyntaf o astudio yn unig. Myfyrwyr cymwys:

 • Rhaid i’r myfyrwyr fod yn cychwyn ar eu gradd BA ym Mhrifysgol Bangor ym Medi 2024 ym maes Llenyddiaeth Saesneg/Ysgrifennu Creadigol a gynigir yn yr Ysgol Iaith, Diwylliant a’r Celfyddydau;
 • Rhaid i chi fod wedi cofrestru'n llawn amser neu'n rhan amser ar gwrs perthnasol*;
 • Byddwch wedi mynd i ysgol uwchradd/coleg a/neu wedi byw yng Nghymru.

 

*Pa gyrsiau sy'n gymwys? Gwelwch y rhestr isod
8H25 Llenyddiaeth Saesneg
2P17 Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
W980 Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol
Qw34 Llenyddiaeth Saesneg a Drama
W8R8 Ysgrifennu Creadigol ac Ieithoedd Modern
3P3Q Astudiaethau Ffilm a Llenyddiaeth Saesneg
WP83 Astudiaethau'r Cyfryngau a Llenyddiaeth Saesneg
QQC3 Iaith Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg
32N6 Llenyddiaeth Saesneg a Cherddoriaeth
WW38 Cerddoriaeth ac Ysgrifennu Creadigol
R801 Ieithoedd Modern ac Ysgrifennu Creadigol
3QV1 Hanes a Llenyddiaeth Saesneg
C3WL Iaith Saesneg gydag Ysgrifennu Creadigol

  

Ysgoloriaeth Rosie Skelton: mynediad 2024

Mae’r Adran Cerddoriaeth, Drama a Pherfformio yn falch o gynnig Ysgoloriaeth Rosie Skelton, er cof am y diweddar Rosie Skelton a fu’n ffigwr blaenllaw ym mywyd cerddorol Gogledd Cymru, yn dysgu’r ffidil ym Mhrifysgol Bangor ac yn arwain Cerddorfa Symffoni’r Brifysgol am flynyddoedd lawer. 

Mae’r ysgoloriaeth gerddoriaeth israddedig yn agored i feiolinwyr yn unig, ac mae dyfarniad o £1000. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn perfformio mewn datganiad yn ystod y flwyddyn academaidd. Un dyfarniad sydd
Rhaid i’r ymgeiswyr cymwys:

 • fod wedi gwneud cais a mynd ymlaen i gofrestru ar un o’r graddau anrhydedd sengl mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor (yn benodol BA Cerddoriaeth neu BMus Cerddoriaeth)
 • fod yn feiolinydd hyd at safon o leiaf Gradd 7 ABRSM, neu gyfwerth 
 • ddechrau ar gwrs ym Mangor fis Medi 2024 (nid yw ceisiadau mynediad gohiriedig yn gymwys)

Sut mae gwneud cais am yr ysgoloriaeth? Does dim angen gwneud cais. Caiff ymgeiswyr cymwys BA Cerddoriaeth a BMus Cerddoriaeth eu hystyried yn awtomatig pan gânt eu gwahodd i gyfweliad. Gofynnwn i chi gyflwyno recordiad ohonoch yn chwarae darn (neu symudiad(au) ohono) 10 munud o hyd ar y mwyaf. Does dim cyfyngiadau o ran y genre na’r cyfnod ac ati.

Yn agored i’r canlynol: Ymgeiswyr y Deyrnas Unedig (Cartref). (Ymgeiswyr rhyngwladol ac UE cysylltwch â ni i wirio cymhwystra.)
 


Ysgoloriaethau Perfformio Cerddoriaeth Mynediad 2024

Bob blwyddyn mae'r Ysgol Cerddoriaeth, Drama a Pherfformio’n dyfarnu nifer o Ysgoloriaethau Perfformio gwerth £400 yr un. Rhoddir y rheini i fyfyrwyr israddedig Cerddoriaeth yn anogaeth i berfformwyr sy'n dangos addewid arbennig.

I fod yn gymwys, mae’n rhaid eich bod chi:

 • wedi gwneud cais a mynd ymlaen i gofrestru ar un o’r graddau anrhydedd sengl mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor (yn benodol BA Cerddoriaeth neu BMus Cerddoriaeth)
 • wedi dechrau ar eich cwrs ym Mangor fis Medi 2024 (nid yw ceisiadau mynediad gohiriedig yn gymwys)

Mae’r Ysgoloriaeth perfformio:

 • yn werth cyfanswm o £400 ac yn daladwy yn ystod semester cyntaf Blwyddyn 01 y cwrs gradd ym Mhrifysgol Bangor yn unig;
 • a ddyfernir ar yr amod o gofrestru ar gyfer y modiwl blwyddyn gyntaf mewn Perfformio Unigol (WXP1016 neu WXC1016).

Sut mae gwneud cais am yr ysgoloriaeth? Does dim angen gwneud cais. Caiff ymgeiswyr cymwys BA Cerddoriaeth a BMus Cerddoriaeth eu hystyried yn awtomatig pan gânt eu gwahodd i gyfweliad. Gofynnwn i chi gyflwyno recordiad ohonoch yn chwarae darn (neu symudiad(au) ohono) 10 munud o hyd ar y mwyaf. Does dim cyfyngiadau o ran y genre na’r cyfnod ac ati. Bydd nifer o ymgeiswyr ar y rhestr fer. Cânt eu gwahodd i berfformio yn ystod yr Wythnos Groeso, pan gaiff yr ysgoloriaethau eu dyfarnu.  

Yn agored i’r canlynol: Ymgeiswyr y Deyrnas Unedig (Cartref). (Ymgeiswyr rhyngwladol ac UE cysylltwch â ni i wirio cymhwystra.)


Rhagor o wybodaeth: Cysylltwch â cerddoriaeth@bangor.ac.uk
 

Cronfa Caledi

Ydych chi'n fyfyriwr cartref sydd wedi'i gofrestru yn y DU neu'r UE ac yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i'r sefyllfa Coronafirws bresennol?

Mae rhagor o fanylion ar gael ar ein tudalennau Cyngor Ariannol.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?