Datganiad hygyrchedd Prifysgol Bangor

Rydym yn awyddus i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio ein gwefannau ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau hygyrchedd digidol i bawb.

Dylech fod yn gallu gwneud y canlynol ar ein gwefan bresennol: 

 • Gwe-lywio gyda'r bysellfwrdd
 • Gwe-lywio trwy benawdau 
 • Neidio i'r cynnwys
 • Chwyddo ac ail-ffrydio'r cynnwys i dros 200%
 • Newid cyferbyniad y lliw trwy ddefnyddio ategion porwr
 • Defnyddio ategion ac offer mewnol 'testun i leferydd' mewn porwyr fel Edge
 • Gall staff a myfyrwyr ddefnyddio teclyn SensusAccess i drosi dogfennau i fformatau hygyrch. 

Mae AbilityNet yn cynnig cyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd. Mae AbilityNet yn elusen yn y Deyrnas Unedig sy'n gweithio dros newid bywydau pobl anabl trwy eu helpu i ddefnyddio technoleg ddigidol yn y gwaith, gartref neu mewn addysg.

Gwybodaeth dechnegol am ein gwefan 

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i sicrhau bod ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Rydym yn gweithio at gyrraedd a chynnal safonau AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.1.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA fersiwn 2.1 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We, ond mae enghreifftiau o ddiffyg cydymffurfio a restrir isod.

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Ar hyn o bryd mae nifer o'n tudalennau gwe yn defnyddio carwseli delweddau na ellir eu hoedi. Rydym yn gweithio tuag at gael gwared ar y rhwystr hwn erbyn 1 Mawrth 2020
 • Trwy ddefnyddio ategion porwr gall defnyddwyr addasu uchder llinell testun ar rai o'n tudalennau, ond nid ar bob un ohonynt
 • Gall strwythur gwe-lywio rhai modiwlau Blackboard fod yn gymhleth ac amrywiol a gall hyn achosi anhawster wrth we-lywio
 • Nid yw dogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i raglenni meddalwedd darllen sgrin
 • Nid yw'r testun disgrifiadol mewn rhai cysylltiadau hyperdestun yn rhoi gwybodaeth lawn
 • Nid oes gan bob delwedd yn ein cynnwys ddisgrifiad testun amgen
 • Nid oes capsiynau wedi'u cynnwys ar lawer o'n fideos hyrwyddo ac addysgu
 • Nid yw ffrydiau fideo byw yn cynnwys capsiynau
 • Mae’n anodd gwe-lywio ar rai o'n ffurflenni ar-lein gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig

Os ydym wedi methu â nodi rhwystr, cysylltwch â ni. 

Cysylltu â ni a'r camau dilynol

Cysylltwch â ni os byddwch yn cael unrhyw broblem. Mae croeso i chi hefyd ddweud wrthym beth rydych yn ei hoffi a'r hyn sy'n ddefnyddiol i chi.
Os oes angen gwybodaeth arnoch mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille:

 • cysylltwch trwy e-bost: helpdesk@bangor.ac.uk
 • neu dros y ffôn: 01248 38 8111
 • Ymwelwch yn bersonol (09:00–17:00) – Desg Gymorth TG, Adeilad Deiniol, Ffordd Deiniol, Bangor, LL57 2UX

Mae gan Gonsortiwm y We Fyd-Eang (W3C) awgrymiadau defnyddiol ar gysylltu â sefydliadau ynglŷn â gwefannau anhygyrch.

Y Drefn Gwyno

Os ydych wedi adrodd am broblem gyda'n gwefan neu wedi gofyn am fformat amgen, ond nad ydych yn hapus â'n hymateb, gallwch ddefnyddio trefn gwyno'r brifysgol i gofrestru eich anhawster; mae hyn yn ein helpu i wella ein systemau. Os hoffech wneud cwyn, dylech ysgrifennu at Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio'r brifysgol yn y lle cyntaf (info-compliance@bangor.ac.uk) ac egluro sail eich cwyn.
Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi'r rheoliadau hygyrchedd. Os na fyddwch yn hapus â'n hymateb i'ch cwyn, cysylltwch â Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Cydraddoldeb (EASS).

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Mae Prifysgol Bangor wedi comisiynu prif wefan newydd a gaiff ei lansio ym mis Mawrth 2020. Bydd yn cydymffurfio â safon AA fersiwn 2.1 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We.
Mae'r brifysgol wedi ymrwymo i sicrhau bod offer ar gael i gynorthwyo gyda hygyrchedd digidol. Rydym yn darparu hyfforddiant i staff ar ddefnyddio offer Microsoft Office 365 a all wirio dogfennau am safonau hygyrchedd. Mae gan feddalwedd Office 365 hefyd nodweddion mewnol i gynorthwyo gyda hygyrchedd gan gynnwys rhaglenni darllen sgrin. Mae'r dudalen we Microsoft Accessibility yn cynnig cysylltiadau at wybodaeth bellach am offer hygyrchedd Office 365.
Rydym yn tanysgrifio i declyn SensusAccess er mwyn i staff a myfyrwyr allu trosi dogfennau nad ydynt yn hygyrch ar hyn o bryd i fformatau hygyrch.
Mae trwydded Microsoft y brifysgol hefyd yn caniatáu i'n defnyddwyr gael mynediad at MS-Stream. Bydd y gwasanaeth ar-lein hwn yn darparu capsiynau wedi eu hawtomeiddio i fideos a lwythir iddo.
Mae'r brifysgol yn datblygu Strategaeth Technoleg Ddigidol ar hyn o bryd a “bwriad yr holl nodau yw darparu gwasanaeth sy'n hygyrch i'r gynulleidfa ehangaf posibl, beth bynnag fo'r dechnoleg neu eu gallu."

Sut gwnaethom roi prawf ar y wefan hon

Rydym wedi cynnal ein profion ein hunain; gwnaethom hefyd gomisiynu ciplun hygyrchedd annibynnol.

Dyddiad diweddaru diwethaf

Diweddarwyd y datganiad hwn ddiwethaf ar 19 Medi  2019. Rydym yn diweddaru'r datganiad hwn yn flynyddol a byddwn yn ei adolygu nesaf ym mis Mawrth 2020 i gyd-fynd â lansiad ein gwefan newydd.