Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Y Gymdeithas Ddysgedig Cymru yn penodi Cymrodyr newydd

Mae pedwar aelod o staff Prifysgol Bangor wedi’u hethol  yn Gymrodyr o’r  Gymdeithas Ddysgedig Cymru  yn dilyn canlyniad Etholiad 2013 am Gymrodyr newydd.

 Yr unigolion sydd newydd eu hethol yw:

Yr Athro Dyfrig Hughes FLSW, Athro Ffarmacoeconomeg, Y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau; Yr Athro John Hughes FBCS FLSW, Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor; cyn Ddeon y Gyfadran Gwybodeg, Prifysgol Ulster, a Llywydd Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth

Yr Athro Jerry Hunter FLSW, Athro’r Gymraeg a Chyfarwyddwr Ymchwil (Diwylliant), Pontio,  Athro Thomas Watkin FLSW, Athro Anrhydeddus y Gyfraith, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caerdydd; cyn Brif Gwnsler Deddfwriaethol Cymru.

Dywedodd Syr John Cadogan, Llywydd y Gymdeithas:

“Rydym unwaith eto wedi ethol cohort cryf o Gymrodyr newydd, i ychwanegu at y rhestr ragorol o Gymrodyr Cychwynnol a Chymrodyr. Dros y blynyddoedd nesaf, bydd ein Cymrodoriaeth yn parhau i dyfu drwy etholiad a fernir drwy adolygiad cymheiriaid. Bydd cael eu hethol yn parhau i fod yn darged i’n hysgolheigion ifanc.”

Etholir i Gymrodoriaeth y Gymdeithas Ddysgedig drwy drefn o enwebiadau gan Gymrodyr cyfredol.  Mae ar agor i ddynion a menywod o bob oed ac o bob grŵp ethnig:

·  sydd â hanes clir o ragoriaeth a chyflawniad mewn unrhyw un o'r disgyblaethau academaidd, neu, a hwythau'n aelodau o'r proffesiynau, y celfyddydau, diwydiant, masnach neu wasanaethau cyhoeddus, sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i fyd dysg; ac

·  sydd yn preswylio yng Nghymru, neu sydd yn unigolion sydd wedi'u geni yng Nghymru ond sy'n preswylio mewn man arall, neu sydd fel arall â chyswllt penodol â Chymru.

Etholiad 2013 yw’r drydydd mewn proses dreigl tuag at adeiladu Cymrodoriaeth gref, gynrychioliadol. Bydd y Gymdeithas yn parhau i ganolbwyntio ar ragoriaeth a chyflawniad ac felly’n sicrhau bod ei Chymrodoriaeth yn cynrychioli’r gorau o’r hyn y gall Cymru ei gyflawni yn y prif ddisgyblaethau academaidd.

Ymysg Cymrodyr eraill o Brifysgol Bangor y mae:

Yr Athro David Crystal OBE FLSW FBA - Cymrawd Athrofaol Er Anrhydedd, Prifysgol Bangor; Is-Lywydd, y Sefydliad Ieithyddiaeth; yn flaenorol, Athro, Prifysgol Reading

Yr Athro Roy Evans CBE FREngFICE FIStructE FLSW - yn flaenorol: Athro Peirianneg Sifil a Strwythurol, Prifysgol Caerdydd; Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor

Yr Athro Charles Stirling FRSC FLSW FRS - yn flaenorol: Athro Cemeg Organig, Prifysgol Bangor; Athro Cemeg Organig, Prifysgol Sheffield

Yr Athro Steven Tipper AcSS FLSW FBA - Athro Gwyddoniaeth Wybyddol, Prifysgol Bangor; yn flaenorol, Cyfarwyddwr, Canolfan Niwrowyddoniaeth Glinigol a Gwybyddol Wolfson, Prifysgol Bangor

Y Parch Owen E. Evans DD FLSW - cyn Uwch Ddarlithydd Astudiaethau Beiblaidd; Cyfarwyddwr; Y Beibl Cymraeg Newydd;

Yr Athro Gareth Wyn Jones DSc FIBiol FRSC FLSW -  Athro Emeritws;  cyn Athro yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol a Gwyddorau Amaeth a Choedwigaeth;

Mr Alwyn Owens FLSW - cyn Uwch ddarlithydd mewn Electroneg,

Yr Athro Huw Pryce FRHistS FLSW -  Athro Hanes Cymru, Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg;

Yr Athro Alan Shore FInstP FLSW -  Athro Peirianneg Electronig, Ysgol Peirianneg Electroneg ;

Yr Athro Gwyn Thomas FLSW -  Athro Emeritws yn y Gymraeg, cyn bennaeth Ysgol y Gymraeg;

Yr Athro Nancy (Margaret) Edwards FSA FLSW - Athro Archeoleg yr Oesoedd  Canol, Ysgol hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg;

Yr Athro John (Martin) Harper DMus FRCO(CHM) FRSCM FLSW, RSCM -  Athro Ymchwil mew cerddoroaeth a Litwrgi, Cyfarwyddwr  Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig ;

Yr Athro (David) Barrie Johnson DSc FLSW - Ysgol Gwyddorau Biolegol;

Yr Athro Ian Rees Jones FLSW-  Athro Cymdeithaseg a phennaeth yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol;

Yr Athror Timothy Porter FLSW - Athro Emeritws Professor Mathemateg;

Yr Athro Robert D Rafal FLSW - Athro Niwrowyddoniaeth Clinigol a Niwroseicoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2013