Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dychweliad buddugoliaethus i gystadleuaeth Telders i Fangor

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae Ysgol y Gyfraith, Bangor yn dathlu llwyddiant mewn cystadleuaeth ffug-lys fyd-enwog.

Y llynedd, daeth tîm o Fangor y cyntaf erioed i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Ffug-Lys Cyfraith Ryngwladol Telders, gan orffen yn safle 17 yn gyffredinol. Bu i dîm eleni lwyddo i fynd un cam ymhellach gan orffen yn safle 16.

Mae llwyddiant y myfyrwyr hyd yn oed yn fwy nodedig gan ystyried nad oedd ganddynt unrhyw wybodaeth flaenorol am gyfraith ryngwladol, a bod y rhan fwyaf o'u cystadleuwyr wrthi'n dilyn cyrsiau gradd Meistr yn yr union bwnc hwnnw.

Roedd y tîm yn cynnwys y myfyrwyr Aaron Clegg, Rebecca Fenton, Kgositsile Ngwenya a Mohammed Khorasanee, a chawsant eu hyfforddi gan y darlithydd, Dr Yvonne McDermott Rees, a myfyriwr o'r drydedd flwyddyn, Adam Gulliver, a gynrychiolodd Bangor yng nghystadleuaeth y llynedd.  Tim Telders Ysgol y Gyfraith, 2014: (chwith i dde) hyfforddwr y myfyrwyr Adam Gulliver, Aaron Clegg, Mohammad Khorasanee, Kgositsile Ngwenya a Rebecca FentonTim Telders Ysgol y Gyfraith, 2014: (chwith i dde) hyfforddwr y myfyrwyr Adam Gulliver, Aaron Clegg, Mohammed Khorasanee, Kgositsile Ngwenya a Rebecca Fenton

“Fel hyfforddwr y tîm, Rydw i'n falch o Mo, Kgosi, Rebecca ac Aaron, a anrhydeddodd Gymru yn y gystadleuaeth eleni ac a dderbyniodd sylwadau
canmoliaethus iawn gan y beirniaid”, meddai Dr McDermott Rees. "Hoffwn fanteisio ar y cyfle yma hefyd i ddiolch i Adam Gulliver, a gynigiodd gyngor gwych i'r tîm, fel hyfforddwr y myfyrwyr, ac a roddodd brawf ar eu gallu yn ein sesiynau hyfforddi niferus dros y chwe mis diwethaf.

“Mae pob un o aelodau'r tîm wedi dweud profiad mor wych yr oedd iddynt, ac maent wedi dysgu sgiliau a fydd stand yn baratoad da iddynt, wrth iddynt orffen eu graddau mynd i waith cyflogedig”, ychwanegodd.

Cynhelir cystadleuaeth Ffug-Lys Cyfraith Ryngwladol Telders yn y Palas Heddwch yn Yr Hâg, Yr Iseldiroedd, a digwyddiad addysgol ydyw lle mae myfyrwyr ledled Ewrop yn cystadlu yn erbyn ei gilydd.  Rhaid i bob tîm gynrychioli ochr y ceisydd a'r atebydd mewn achos cyfreithiol ffugiol mewn amodau sy'n efelychu achosion cyfreithiol llys go iawn. Roedd yr achos eleni'n ymwneud â herwgipio awyren fasnachol.

“Mae cystadleuaeth Telders yn gyfle gwych i fyfyrwyr y gyfraith gymryd rheolaeth o achos yn ystod y flwyddyn academaidd”, meddai myfyriwr y gyfraith LLB o'r ail flwyddyn, Aaron Clegg, o Oldham. “Fe wnaeth yr holl waith a wnaed ar gyfer y project arwain at ymlyniad clir i'r achos, ac mae'n un o'r ychydig gyfleoedd yn y brifysgol lle gellwch adeiladu ar broject a'i ddatblygu o'r dechrau i'r diwedd. Roeddwn i'n falch iawn o gynrychioli Prifysgol Bangor a Chymru a buaswn yn annog yn gryf i gynifer o fyfyrwyr ag sy'n bosibl wneud cais i gystadlu'r flwyddyn nesaf.”

Ychwanegodd Kgositsile Ngwenya, myfyriwr y Gyfraith gyda Ffrangeg ar ei hail flwyddyn o Swydd Laois yn Iwerddon:  “Fel myfyriwr y gyfraith, un o fy mhryderon oedd gwella fy ngallu i siarad yn gyhoeddus. Fe wnaeth siarad yn yr Hâg fy helpu i wella a chynyddu fy hyder. Roedd y gystadleuaeth Telders yn gyfle mor wych i mi, a byddwn yn ei hargymell i unrhyw un sy'n dymuno gwella'u sgiliau eiriolaeth.”

Mae'r tîm a'u hyfforddwyr yn dymuno diolch i'r rhai a gefnogodd y tîm ar eu taith i'r Hâg, yn arbennig Dr Hayley Roberts, Sarah Nason, Stephen Clear a Chaynee Hodgetts, a weithredodd fel beirniaid gwadd yn ystod eu cyflwyniadau, a Phennaeth yr Ysgol, Yr Athro Dermot Cahill, am glustnodi'r arian i dalu am eu ffi i gymryd rhan.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2014