Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwahoddiad i gyfarfod ymgynghori ar Gyfraith Ewyllysiau

Am beth fydd hwn yn sôn?

Yn ddiweddar cyhoeddodd Comisiwn y Gyfraith bapur ymgynghori, Making a Will. Mae cyfraith ewyllysiau'n effeithio arnom i gyd ac mae'r Comisiwn yn awyddus i glywed barn ar draws cymdeithas - gan aelodau'r cyhoedd, meddygon, gweithwyr gofal a grwpiau dinesig, yn ogystal â chan aelodau o gymuned y gyfraith.


Mae'r gyfraith yng Nghymru a Lloegr sy'n ymdrin ag ewyllysiau yn gynnyrch y bedwaredd ganrif ar bymtheg i raddau helaeth: y brif statud yw Deddf Ewyllysiau 1837, ac mae'r gyfraith sy'n pennu pryd y mae gan rywun gymhwyster ewyllysiol wedi'i nodi yn achos Banks v Goodfellow o 1870. Mae angen i'r gyfraith ar ewyllysiau gael ei moderneiddio i gymryd i ystyriaeth y newidiadau sydd wedi digwydd mewn cymdeithas, technoleg a dealltwriaeth feddygol ers y cyfnod Fictoraidd.


Y materion canolog a ystyrir yn y papur ymgynghori yw:


- cymhwyster ewyllysiol (y gallu i wneud ewyllys)


- y rheolau ynghylch bod yn dyst i ewyllysiau a'u llofnodi


- amddiffyn ewyllyswyr hawdd eu niweidio


- ewyllysiau electronig


Rydym yn ymdrin hefyd â phynciau megis ewyllysiau statudol, dehongli a chywiro, difuddiant, diddymiad, ewyllysiau cilyddol, donatio mortis causa, a ph'un a ddylid caniatáu i blant wneud ewyllysiau.

 


Eich gwahoddiad


Fe'ch gwahoddir i gyfarfod ymgynghori cyhoeddus gan Gomisiwn y Gyfraith, a gynhelir gan Brifysgol Bangor. Cynhelir y digwyddiad ddydd Llun, 9 Hydref 2017 yn Ystafell Cledwyn 3, Prif Adeilad y Brifysgol, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG. Gofynnir i chi gyrraedd am 5pm ar gyfer 5:30pm. Bydd y cyfarfod yn para awr a hanner a bydd cyfieithiad Cymraeg ar gael. Ni chodir tâl am ddod iddo.


Rhoddir cyflwyniad gan Yr Athro Nicholas Hopkins, y Comisiynydd Cyfraith Teulu, Eiddo ac Ymddiriedolaeth, a Spencer Clarke, y cyfreithiwr sy'n arwain y project ewyllysiau. Yn dilyn hyn bydd cyfle i'r rhai fydd yn bresennol gyfrannu eu profiadau eu hunain a'u barn ar yr argymhellion dros dro a wnaed a chwestiynau a ofynnwyd yn y papur ymgynghorol.


Mae Comisiwn y Gyfraith hefyd yn gobeithio annog sylwadau ysgrifenedig ar y cwestiynau a ofynnwyd yn y papur ymgynghorol. Mae hwnnw, ynghyd â ffurflen ymateb, ar gael ar safle Comisiwn y Gyfraith yn www.lawcom.gov.uk/wills.


Os hoffech ddod, a fyddech cystal ag ymateb drwy e-bost erbyn 2 Hydref fan bellaf at Damien Bruneau yn: damien.bruneau@lawcommission.gsi.gov.uk.


CROESO I BAWB

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2017