Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llunio cais i Fangor yn Benderfyniad dosbarth-cyntaf i Rebecca

Rebecca HolianRebecca HolianWrth ddarllen drwy ei negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol, gwelodd Rebecca Holian gyfle a newidiodd gwrs ei bywyd a'i galluogi i wireddu breuddwyd.

Ymatebodd Rebecca Holian, sy’n 41 oed ac o Abergele, yn enedigol o Iwerddon ac yn fam i dri o blant, i neges am Glirio ym Mhrifysgol Bangor, a dwy flynedd yn ddiweddarach mae'n graddio'r wythnos hon gyda gradd 2 flynedd LLB (Anrh).

Sicrhaodd Rebecca le yn y brifysgol i astudio'r gyfraith yn 18 oed, ond ar ôl iddi ganfod ei bod yn feichiog, roedd yn rhaid i'w chynlluniau newid. Wrth i fywyd fynd yn ei flaen, fe greodd yrfa hapus iawn ym maes cyllid, ond roedd teimlad o rywbeth heb ei orffen yn parhau yng nghefn ei meddwl.

Eglura Rebecca: “Ar ôl i mi gael fy nerbyn i'r Brifysgol, es i i'r diwrnod agored Clirio gyda fy merch pedair oed. Cyn mynd, rwy'n cofio teimlo'n eithaf ansicr am yr holl beth. Roedd fy mhryderon yn bennaf ynglŷn â bod yn fyfyriwr hŷn am iddi fod yn amser maith ers i mi wneud unrhyw waith academaidd. Roedd yn rhaid i mi hefyd benderfynu a oedd yn gwneud synnwyr yn ariannol, ac yn bwysicaf oll a fyddwn i'n gallu cydbwyso fy ngwaith astudio gyda gofalu am fy nheulu a gweithio'n rhan-amser. Tawelwyd fy meddwl ar unwaith pan gyfarfûm â Chaynee Hodgetts, sy'n ddarlithydd, ac a ddaeth hefyd yn ddiweddarach yn diwtor personol i mi. Roedd yr awyrgylch mor hamddenol wnaethon ni hyd yn oed eistedd yn yr ardd a gwneud cadwyni llygad y dydd gyda'm merch.

“Fel myfyriwr hŷn roeddwn am geisio integreiddio fy hun i fywyd y brifysgol (cymaint ag y byddai amser yn ei ganiatáu) felly fues i'n gynrychiolydd cwrs yn fy mlwyddyn gyntaf ac ymuno â chymdeithas Cyfraith y Stryd, project cymunedol sydd â'r nod o wella dealltwriaeth pobl leol o'r gyfraith. Roeddwn i'n ddigon ffodus i fod yn rhan o'r 'Grŵp Gorau' yn y flwyddyn honno a hefyd i ennill gwobr y 'Siaradwr Cyhoeddus Gorau'.

“Gweithiais yn rhan-amser drwy gydol fy nghyfnod yn y brifysgol; ar un adeg roedd gen i ddwy swydd ran-amser hyd yn oed. Weithiau roedd hi'n bur anodd cydbwyso'r gwaith gyda'm gwaith astudio a dal i fod yno ar gyfer fy nhri o blant, ond mae fy nheulu wedi bod yn wych ac wedi bod o gymorth mawr imi.

“Mae fy nghyfnod ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn anhygoel. Mae'r holl ddarlithwyr yn wybodus iawn ac yn agos atoch ac nid oes unrhyw raniad rhwng myfyrwyr ar sail eu hoedran. Mae pawb yn agored ac yn gyfeillgar iawn. Mae maint y dosbarthiadau yn gymharol fach hefyd, felly mae pethau'n teimlo'n llawer mwy personol.

“Roeddwn hefyd yn ddigon ffodus i gael fy newis i weithio gyda chwmni cyfreithwyr Watkins & Gunn i baratoi datganiadau tystion ar gyfer yr Ymchwiliad Gwaed Heintiedig. Roedd yn brofiad rhyfeddol ac fe wnes i gwrdd ag amryw o deuluoedd annwyl iawn yr effeithiwyd arnynt gan y problemau hynny. Teimlais ei fod yn fraint eu bod yn gallu trafod rhai o  gyfnodau mwyaf ysgytwol eu bywydau gyda mi.

“Er iddo fod yn waith caled, mae'r modiwlau i gyd wedi bod mor ddiddorol, nid yw erioed wedi teimlo fel baich i mi. Fy nghyngor i unrhyw un sy'n ystyried astudio am radd yn y Gyfraith yma ym Mangor yw mynd amdani, fyddwch chi ddim yn difaru. Mae wedi bod yn brofiad rhyfeddol a byddaf yn gweld colled ar ei ôl.

“Rydw i wrth fy modd fy mod i wedi cael gradd dosbarth cyntaf ac wedi llwyddo i gyflawni rhywbeth yr oeddwn wedi rhoi fy mryd arno gynifer o flynyddoedd yn ôl. Rwy'n edrych ymlaen at y dyfodol, yn enwedig at ddechrau yn fy swydd newydd fel Rheolwr Hawliadau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.”

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2019