Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Menter yn cael eu gwobrwyo gan Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi rhoi Ysgoloriaethau Entrepreneuriaeth newydd, gwerth cyfanswm o £5,000, i'w myfyrwyr i nodi diwedd y flwyddyn academaidd.

Meddai Lowri Owen, Rheolwr Cefnogi Menter gyda Byddwch Fentrus (B-Enterprising), sy'n rhoi cefnogaeth i gannoedd o fyfyrwyr bob blwyddyn i ddatblygu eu sgiliau menter ac entrepreneuriaeth:

“Rydym yn falch iawn o fedru enwebu'r graddedigion llwyddiannus am y gwobrau yma ac edrychwn ymlaen at barhau i roi cefnogaeth iddynt drwy'r Rhaglen Cefnogi Menter, a gyllidir gan HEFCW, a'r Rhaglen Cefnogi Sefydlu Busnes i Raddedigion, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru, i'w helpu i ddatblygu eu busnesau."  

Catrin Hicks o Flaenau Ffestiniog a enillodd ysgoloriaeth gwerth £1,000.Catrin Hicks o Flaenau Ffestiniog a enillodd ysgoloriaeth gwerth £1,000.Rhoddwyd dwy 'Ysgoloriaeth Rhagoriaeth mewn Menter' Santander-Abbey gwerth £1,000 yr un.

Rhoddwyd y gyntaf i Catrin Hicks, a raddiodd yn ddiweddar gyda gradd mewn Dylunio a Thechnoleg gyda Statws Athro Cymwysedig.   Mae Catrin, sy'n 21 oed ac o Flaenau Ffestiniog, ar fin dechrau fel athrawes yn Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug, yn dysgu tecstilau a choginio.

Fel rhan o'i gradd gyntaf, datblygodd declyn i osod blew amrant ffug.  Anfonodd ei chynllun i Wobrau Entrepreneuriaeth Santander yn gynharach yn y flwyddyn ac ennill y wobr i israddedigion.

Mae'n gobeithio nawr y bydd yr Ysgoloriaeth hon yn ei galluogi i ddatblygu ei chynnyrch, ac y bydd yn cael cyngor a chymorth pellach gan Byddwch Fentrus yn y Brifysgol i wneud hynny.

Ar ei diwrnod graddio, croesawodd Catrin y newyddion am yr Ysgoloriaeth gan ddweud:  "Mi alla i ddechrau fy swydd ddysgu ran-amser heb boeni, rŵan bod gen i'r arian yma i ddatblygu'r project."

Cefn ch-dd: Ben Haines, Dr James Intriligator, Uwch Ddarlithydd Ysgol Seicoleg; Jamie Muir, Chris Walker,  Rhaglen Cefnogi Entrepreneuriaeth; Eirian James, Byddwch Fentrus. Eistedd: James Gudgeon, Theresa Schween, Emma-Louise Jones a Maria O Reilly.Cefn ch-dd: Ben Haines, Dr James Intriligator, Uwch Ddarlithydd Ysgol Seicoleg; Jamie Muir, Chris Walker, Rhaglen Cefnogi Menter; Eirian James, Byddwch Fentrus. Eistedd: James Gudgeon, Theresa Schween, Emma-Louise Jones a Maria O Reilly.Hefyd yn derbyn Ysgoloriaeth roedd tîm o fyfyrwyr entrepreneuraidd y mae eu project 'University of Ales' yn mynd o nerth i nerth.  Cynrychiolodd y tîm Gymru yn ffeinal Prydain o'r Young Enterprise Start Up Programme, gan ennill gwobr am y Cynnig Buddsoddiad Gorau/Adroddiad Cwmni.  Fe wnaethant hefyd ennill y wobr i ôl-raddedigion yng nghystadleuaeth entrepreneuriaeth Santander ym Mhrifysgol Bangor.  Fe wnaeth y tîm, yn cynnwys Jamie Muir, James Gudgeon, Emma-Louise Jones, Theresa Schween, Maria O'Reilly a Ben Haines, ddod at ei gilydd i gymryd rhan yn y project Menter Ifanc gan gyfuno eu gwybodaeth Fusnes a Seicoleg Defnyddwyr i gynhyrchu cynllun busnes i weithio gyda bragdai lleol i ail-farchnata eu cwrw dan frand newydd wedi'i anelu at farchnad iau o fyfyrwyr.    

Maent yn gobeithio defnyddio'r wobr i edrych ar ffyrdd o fwrw ymlaen â'r syniad a'i wireddu'n fasnachol.

Mae tair gwobr i 'Fyfyrwyr Menter Disglair' yn cael eu rhannu rhwng pedwar myfyriwr.

Kalaivani Krishnanmurthi  yn  graddio ac yn derbyn gwobr  gan  Chris Walker o Raglen Cefnogi Menter ac  Eirian James o Byddwch Fentrus.Kalaivani Krishnanmurthi yn graddio ac yn derbyn gwobr gan Chris Walker o Raglen Cefnogi Menter ac Eirian James o Byddwch Fentrus.Y cyntaf yw Kalaivani Krishnanmurthi, un o raddedigion Ysgol Busnes Bangor, sydd wedi datblygu a lansio dau ap i ffonau symudol ac sy'n gobeithio agor busnes ar Stryd Fawr Bangor yn y dyfodol agos. 

Yn rhannu Ysgoloriaeth mae'r graddedigion Cyfrifiadureg, Lee Williams o Benllech a Shane Parker, o Lanystumdwy, sydd wedi datblygu busnes o'r enw Red Dragon. Maent wedi datblygu meddalwedd a chymwysiadau symudol pwrpasol a darparu gwasanaethau gwe.     

Maent yn bwriadu lansio eu ap cyntaf yr hydref hwn, gyda thri arall yn cael eu datblygu i'w lansio'n gynnar yn 2014.  Mae Lee a Shane yn cael cefnogaeth drwy'r Rhaglen Cefnogi Sefydlu Busnes i Raddedigion, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru, gan gael eu mentora gan Tim Ashcroft o Innovas.   Fel rhan o hyn maent yn gobeithio cael bwrsariaeth i gefnogi datblygu'r cwmni.

Meddai Shane, sy'n 31 ac a fu'n astudio'n flaenorol yng Ngholeg Harlech:  "Dwi'n hynod falch o gynrychioli Red Dragon Softworks Ltd fel cwmni sydd wedi ennill gwobr.  Dwi'n dra diolchgar i'r tîm Byddwch Fentrus ac i Tim Ashcroft am eu cefnogaeth."

Cefn ch-dd: Tim Ashcroft, Innovas; Shane Parker; Lee Williams, Ceri Jones, Byddwch Fentrus; blaen: Eirian Jones, Byddwch Fentrus.Cefn ch-dd: Tim Ashcroft, Innovas; Shane Parker; Lee Williams, Ceri Jones, Byddwch Fentrus; blaen: Eirian Jones, Byddwch Fentrus.Meddai Lee, sy'n 20 oed ac yn gyn ddisgybl o Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch: "Roedd ennill y wobr yn dipyn o synod ond dwi'n falch a hapus iawn, sy'n dangos bod ein menter fusnes wedi bod yn werth y gwaith caled a'r ymdrech."

"Mae'r ddau entrepreneur yma'n ymdrin â'u gwaith yn hynod broffesiynol a dwi'n sicr y byddant yn llwyddo," meddai Tim Ashcroft, eu mentor.

Yn ogystal â bod yn aelod o'r tîm University of Ales, enillodd Emma-Louise Jones, a raddiodd mewn Astudiaethau Busnes a Ffrangeg, y nifer uchaf o xp (pwyntiau) am weithgareddau menter yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor (BEA). Mae hithau hefyd yn derbyn Ysgoloriaeth.  Bwriad Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yw helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau trwy weithgareddau allgyrsiol a chyd-gyrsiol.  

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2013