Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheolwr Project Ennill Wrth Dendro yn cael Cyfweliad ar Wales at Work BBC Radio Wales

Ar 8 Tachwedd 2012, cafodd Rheolwr Project Ennill wrth Dendro, Gary Clifford, wahoddiad gan raglen Wales at Work ar BBC Radio Wales i drafod y ffigurau diweddaraf ynglŷn â gwariant cyhoeddus yng Nghymru.Gary Clifford, Rheolwr Project Ennill wrth Dendro, y tu allan i Swyddfeydd BBC Cymru Gary Clifford, Rheolwr Project Ennill wrth Dendro, y tu allan i Swyddfeydd BBC Cymru

Cafodd Gary Clifford gyfweliad gan Ohebydd Busnes y BBC, Nick Servini, ar ddechrau’r rhaglen. Daeth y stori i’r amlwg yn dilyn y newydd mai ychydig dros 40% o werth contractau Llywodraeth Cymru am nwyddau a gwasanaethau aeth i gwmnïau o Gymru yn ystod y flwyddyn ariannol 2010-2011. 41% yw’r union ffigur – cyfran werth £193 miliwn o swm posibl o £471 miliwn. Ar gyfartaledd, 52% o holl gontractau’r sector cyhoeddus a ddyfernir yng Nghymru sy’n mynd at gwmnïau o Gymru. Gofynnwyd i Gary roi sylwadau ynglŷn â ph’un a oedd y ffigurau hyn yn ddigon da ar adeg y mae llawer o gwmnïau’n dibynnu ar gontractau gan y sector cyhoeddus. Gofynnwyd hefyd iddo pam nad oedd cwmnïau o Gymru’n ennill mwy o’r contractau hyn.

Yn ei anerchiad agoriadol, cyfeiriodd Gary at y modd y mae busnesau yng Nghymru yn colli gwerth rhyw £1 biliwn o gontractau oherwydd diffyg dulliau caffael agored a thryloyw yng nghyswllt contractau o dan y trothwy. Meddai, “Yn ôl amcangyfrif adroddiad McClelland, o’r £4.3 biliwn o wariant cyhoeddus yng Nghymru, hysbysebwyd 3.2 biliwn yn unol â’r gyfraith trwy Sell2Wales a Chylchgrawn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, hysbysebwyd £274m ar ben hynny y tu allan i’r Cylchgrawn Swyddogol (h.y. caffael o werth isel) ar wefan Sell2Wales. Fodd bynnag, mae rhyw £1 biliwn yn dal ar goll. Lle mae wedi mynd? Rydym yn amau nad yw’r holl awdurdodau cyhoeddus yn hysbysebu uwchlaw’r trothwy a’u bod, yn hytrach, yn defnyddio trothwy Ewropeaidd tipyn uwch fel meincnod.”

Wrth gyfeirio at yr hyn y gellid ei wneud i wella sefyllfa bresennol Cymru o ran caffael, dywedodd Gary, “Mae angen hysbysebu cyfleoedd a’u dangos yn glir, fel y caiff y sector cyhoeddus well gwerth am eu harian, ac y caiff cyflenwyr gyfle naill ai i lwyddo neu i wella.”  Cyfeiriodd at y modd y gallai Cymru wella ei sefyllfa bresennol wrth ddefnyddio’r gwahanol wasanaethau cymorth, megis y Gwasanaeth Adolygu Tendrau a gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Datblygu Cyflenwyr.

Ar ben hynny, rhoddodd Gary sylwadau ar yr allwedd i Gymru lwyddo, sef bod sefydliadau cyhoeddus yn cynllunio cyfleoedd ar gyfer contractau, a’u hysbysebu ddigon ymlaen llaw, bod Llywodraeth Cymru yn gorfodi’r holl awdurdodau lleol i hysbysebu’n agored bob contract gwerth £25,000 neu fwy ac, yn olaf, i Lywodraeth Cymru annog a chynorthwyo entrepreneuriaid i gychwyn busnesau er mwyn llenwi’r bylchau yng Nghymru o ran cyflenwyr. 

Mae’r gwahoddiad diweddaraf hwn gan y BBC i arbenigwr o’r Sefydliad Astudiaethau Cystadleuaeth a Chaffael (ICPS) ymddangos ar y rhaglen yn dilyn ymddangosiad yr Athro Cahill, yn gyntaf ar BBC Radio Wales, ac yn ail ar Dragon’s Eye ar BBC1 yn gynharach eleni.  Mae ceisiadau o’r fath gan y darlledwyr cenedlaethol yn dystiolaeth o amlygrwydd cynyddol yr ICPS fel canolfan o arbenigedd Cenedlaethol, Ewropeaidd a Rhyngwladol mewn ymchwil i gaffael ar sail tystiolaeth. 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2012