Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Tri yn ennill bwrsariaethau Ehangu Mynediad

Aaron, Lauren a Gerard, sydd wedi derbyn Bwrsariaethau Ehangu Mynediad y Brifysgol eleni.Aaron, Lauren a Gerard, sydd wedi derbyn Bwrsariaethau Ehangu Mynediad y Brifysgol eleni.Mae cwrs academaidd tri myfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor wedi cael dechrau da wrth iddynt ennill bwrsariaeth Ehangu Mynediad gwerth £5,000 yr un tuag at eu hastudiaethau.

Mae Gerard Hall, Aaron Andrew John a Lauren Jayne Baskeyfield wedi ennill bwrsariaeth Ehangu Mynediad. Mae'r bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr sydd wedi graddio ym Mhrifysgol Bangor ac sy'n hanu o ardaloedd sydd â nifer isel o bobl yn mynd ymlaen i addysg uwch.

Astudiodd Gerard Hall o Walton, yn Lerpwl, seicoleg yn ei radd gyntaf ac mae bellach yn astudio am radd meistr mewn niwroddelweddu. Ar ôl gorffen ei MSc, mae'n gobeithio gweithio ym maes ymchwil niwrowyddoniaeth neu, os daw cyfle, astudio am ddoethuriaeth. 

“Rwy’n dod o deulu dosbarth gweithiol, ac mae gan fy rhieni anableddau,” meddai. “Mae fy nghefndir teuluol yn fy atgoffa nad oes ots os ydych dan anfantais, gallwch gyrraedd eich nod trwy waith caled ac ymroddiad.”

Dewisodd astudio ym Mhrifysgol Bangor gan ei fod yn awyddus i symud o’r ddinas fawr a chael rhyddid i greu ei ffordd o fyw ei hun. Roedd enw da'r Ysgol Seicoleg hefyd wedi ei berswadio i ddewis seicoleg yn hytrach na mathemateg.

Yn ogystal â gweithio’n rhan-amser, bu Gerard yn gwirfoddoli fel ymchwilydd cynorthwyol yn labordy SOBA (Social Brain in Action) yr Ysgol Seicoleg a dyna a daniodd ei ddiddordeb mewn ymchwil. Bu hefyd yn gynghorydd myfyrwyr rhyngwladol.

Magwyd Aaron Andrew John yn Bircotes, ar gyrion Doncaster, a bu'n ddisgybl mewn ysgolion yn Retford a Doncaster.   Ar ôl graddio gyda gradd LLB yn y gyfraith, mae bellach yn astudio am radd LLM mewn cyfraith a strategaeth caffael cyhoeddus yn y brifysgol ac mae’n gobeithio astudio am ddoethuriaeth wedi hynny.

Yn ôl Aaron, roedd ei addysg yn “gythryblus a dweud y lleiaf. Treuliais fwy o amser y tu allan i'r dosbarth nac yn y dosbarth. Nid oeddwn yn addysg yn fwy na gorchwyl diflas neu glwb i gymdeithasu â'm ffrindiau ynddi. Nid oeddwn yn sylweddoli eu bod nhw'n symud ymlaen tra roeddwn innau'n tangyflawni, yn ôl fy athrawon.  Yn y diwedd, penderfynais gymryd yr awenau a newid ysgol a gwnaeth hynny les mawr i'm hagwedd at waith a'm disgyblaeth.   

“Roedd Prifysgol Bangor yn ddewis hawdd i mi, ar ôl imi weld y lleoliad, a gweld pa mor groesawgar oedd y staff, ac y byddwn yn astudio mewn grwpiau bychain. Nid wyf wedi difaru fy mhenderfyniad o gwbl” meddai.

“Nid yw astudio’r gyfraith yn hawdd, ond mae’r buddiannau yn fawr o ran profi pa mor benderfynol ydych.  Mae'r balchder rydych yn ei deimlo wrth raddio yn wych. Gweithiais yn ystod fy astudiaethau ac felly roedd cael cydbwysedd rhwng astudiaethau a bywyd cymdeithasol yn holl bwysig i'm gwaith academaidd a’m lles”

“Rwy'n falch iawn o gael cefnogaeth gan y brifysgol i astudio am radd Meistr, gan ei fod yn lleddfu'r pwysau ariannol sydd fel arfer ynghlwm wrth astudio am gymhwyster ôl-radd.”

Mae Lauren Jayne Baskeyfield, o’r Rhyl, Sir Ddinbych yn dechrau astudio am radd MSc mewn seicoleg glinigol ac iechyd, ar ôl ennill gradd seicoleg ym Mhrifysgol Bangor.

Ar ôl ennill ei MSc, mae Lauren yn gobeithio gweithio mewn lleoliad clinigol, gyda’r nod o astudio am ddoethuriaeth a chymhwyso fel seicolegydd clinigol yn y pen draw.

Meddai: 

“Ni allaf ddechrau dweud pa mor ddiolchgar ydw i am y fwrsariaeth wych yma -  mae’n fy ngalluogi i barhau a’m hastudiaethau a dod yn nes at wireddu fy mreuddwyd heb bryder nac ansicrwydd ariannol. Bydd yn cael effaith fawr ar fy mhrofiad ôl-radd -  rwyf wrth fy modd!”

Meddai:  “Pan roeddwn yn naw oed, gwelais fy mam yn graddio ym Mhrifysgol Bangor fel myfyrwraig hŷn.  Rwy'n cofio'n iawn meddwl pa mor ddel oedd y lle, a phenderfynais y funud honno fy mod eisiau graddio ym Mangor hefyd!”

Wynebodd Lauren broblemau iechyd yn ystod ei hamser yn yr ysgol uwchradd, ond wedi hynny, cofrestrodd ar gwrs Mynediad at Addysg Uwch yng Ngholeg Llandrillo, Rhyl, a roddodd hi yn ôl ar y llwybr academaidd tuag at Brifysgol Bangor.

Meddai:  “Yn ogystal â'm hastudiaethau, mae’r fwrsariaeth hon yn fy ngalluogi i barhau i arwain Project Hergest Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor -  cynllun cyfeillio gwirfoddol yn uned iechyd meddwl Ysbyty Gwynedd, lle rydym yn cynnal gweithgareddau wythnosol ar gyfer y cleifion.  Mae’r project yn cyfoethogi fy mhrofiad yn y brifysgol, ac yn cynyddu fy nghymhelliant i weithio ym maes seicoleg glinigol gymhwysol.”

Meddai Delyth Murphy, Pennaeth y Ganolfan Ehangu Mynediad:

“Mae’n bleser gan y Ganolfan Ehangu Mynediad noddi’r bwrsariaethau hyn ar gyfer myfyrwyr ôl-radd eto eleni.  Mae’r enillwyr wedi goresgyn anawsterau amrywiol ac mae’n dda eu gweld yn cael cyfle i barhau â’u hastudiaethau mewn meysydd eithriadol o bwysig. Rwy’n ffyddiog y bydd y cymorth hwn yn hwb sylweddol i’w datblygiad proffesiynol ac y bydd yn arwain at yrfaoedd llewyrchus maes o law.”

 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2015