Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Yn ôl i'r ysgol i Kerry sydd a'i bryd ar fod yn athrawes

Kerry WestgateKerry WestgateYn ôl i'r ysgol fydd hanes un o raddedigion Prifysgol Bangor wrth iddi anelu am Lundain i weithio mewn ysgol haf ryngwladol.

Dim ond dyddiau ar ôl graddio gydag anrhydedd 2:1 mewn Y Gyfraith a Ffrangeg, bydd Kerry Westgate yn dechrau fel Arweinydd Gweithgaredd gydag Embassy Summer, sef cynllun ysgol haf ym Mhrydain i fyfyrwyr rhyngwladol sydd eisiau dysgu Saesneg neu ei wella.

Yno, bydd yn arwain pobl ifanc 14 i 18 oed mewn amrywiaeth o weithgareddau. Bydd yn brofiad arbennig o werthfawr wrth iddi baratoi at interniaeth ddysgu lawn-amser yn Weston College, Weston-super-Mare o fis Awst.

"Rydw i eisiau bod yn athrawes a hyrwyddo addysg plant, yn arbennig rhai o'r oed lle gall addysg eu helpu i wneud penderfyniad allweddol ynghylch eu dyfodol, boed yn fynd ymlaen i brifysgol, gwneud prentisiaeth neu fynd yn syth i fyd gwaith," meddai Kerry, sy'n dod o Nailsea.

Nid dim ond ei phrofiad o weithio gyda phlant fydd o fudd iddi yn y dosbarth. Mae pedair blynedd o astudio wedi rhoi amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr iddi, rhai y mae'n eu hystyried yn allweddol i'w hamcanion o ran gyrfa. "Mae astudio ym Mangor wedi rhoi hyder i mi ddelio ag unrhyw beth sy'n dod ar draws fy llwybr. Mae'r radd ei hun wedi fy ngalluogi i ddatblygu ffyrdd effeithiol o flaenoriaethu amser ac ymchwil a dethol gwybodaeth allweddol o amrywiaeth o ffynonellau. Oherwydd y profiad dwi wedi'i gael mewn darlithoedd ymarferol a gweithdai, dwi'n teimlo na chaf unrhyw drafferth i gyfrannu fy syniadau at broject neu wers a helpu eraill i deimlo'n gyfforddus yn gwneud yr un peth."

Mae Kerry, cyn ddisgybl o Backwell School, yn gwybod mwy na'r rhan fwyaf beth yw profiad academaidd da, gan iddi dreulio blwyddyn o'i chwrs gradd yn astudio cyfraith Ffrengig yn yr Université Toulouse 1 Capitole yn Ffrainc. "Roedd bywyd prifysgol yn Ffrainc yn newid diddorol i'r hyn a geir yma ym Mhrydain," meddai.  "Er enghraifft, roedd darlithoedd yn cael eu harddweud air am air ac roeddent yn anodd iawn eu dilyn i ddechrau oherwydd y cyflymder a chymhlethdod y Ffrangeg, ond daeth hyn yn haws gydag amser. Roedd yr arholiadau wedyn yn ddigon brawychus, gan mai arholiadau llafar yn para llai na 10 munud oeddent - gallai pethau fod yn anodd iawn os nad oeddech yn arbennig o hyderus efo'r pwnc dan sylw. 

"Yn sicr roedd i fywyd yn Ffrainc ei fanteision a'i anfanteision. Dydi'r ffordd y gweinyddir rhai pethau yna ddim mor gyflym neu syml ag y mae yma, er enghraifft, ond bu fy mlwyddyn dramor yn brofiad gwych.  Mae Toulouse yn ddinas hynod drawiadol a digon o lefydd i ymweld â nhw, yn cynnwys bryniau gyda golygfeydd godidog, marchnadoedd, amgueddfeydd a llawer o lefydd eraill o ddiddordeb. Roedd digon o gyfle hefyd i deithio i ranbarthau cyfagos yn Ffrainc a hyd yn oed i Barcelona, sydd ond taith 6 awr i ffwrdd."

Er ei bod yn teimlo'n gyffrous ynghylch dechrau pennod newydd yn ei bywyd, dywed Kerry ei bod wedi bod yn anodd hel ei phethau at ei gilydd i adael Bangor. "Rydw i wedi cael profiad di-ail ym Mhrifysgol Bangor. 

"Roedd y cyfleoedd a oedd ar gael i mi yn ddiddiwedd. Rhaid i mi ddiolch yn arbennig i Mr Gwilym Owen,  a ddangosodd fy nghryfderau academaidd i mi, ac i Ms Sian Beidas o'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern, darlithydd a thiwtor ardderchog a oedd bob amser yn barod ei chymorth a'i chefnogaeth.

"Mae gen i atgofion a fydd yn aros efo fi am byth a byddaf bob amser yn ystyried Bangor yn lle y gallaf ei alw yn gartref." 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015