Ysgoloriaethau Teilyngdod a Mynediad

Fel rhan o gynllun Ysgoloriaethau Mynediad Bangor, mae nifer o Ysgoloriaethau Teilyngdod newydd wedi eu cyflwyno. Mae tua 40 Ysgoloriaeth Teilyngdod o hyd at £3,000 yr un ar gael i'r rheini sy'n rhagori yn arholiadau Ysgoloriaethau Mynediad blynyddol y Brifysgol.

I gael eich ystyried ar gyfer un o’r Ysgoloriaethau Teilyngdod neu Mynediad 2019, rhaid i chi

 • lenwi ffurflen gais yr Ysgoloriaethau Mynediad (15 Ionawr 2019 yw’r dyddiad cau ar gyfer Ysgoloriaethau Mynediad 2019);
 • sefyll arholiad yn eich dewis bwnc (bydd yr arholiad yn cael eu cynnal yn eich ysgol/coleg: Dydd Iau 24 Ionawr 2019).

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael yr Ysgoloriaeth Teilyngdod yn eu blwyddyn gyntaf.

Ar hyn o bryd, mae’r Brifysgol yn cynnig Ysgoloriaethau Mynediad yn y pynciau sy’n dilyn:

 • Almaeneg
 • Astudiaethau Busnes
 • Astudiaethau Crefyddol
 • Astudiaethau’r Cyfryngau
 • Astudiaethau Theatr
 • Athroniaeth
 • Bioleg
 • Cemeg
 • Cerddoriaeth
 • Cyfrifiadureg
 • Cymdeithaseg
 • y Gymraeg (fel Iaith Gyntaf neu Ail Iaith)
 • Daearyddiaeth
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Economeg
 • Eidaleg
 • Electroneg
 • Ffrangeg
 • Ffiseg
 • Gofal Iechyd a Chymdeithasol
 • Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer
 • Y Gyfraith
 • Hanes
 • Mathemateg
 • Seicoleg
 • Sbaeneg
 • Iaith Saesneg
 • Llenyddiaeth Saesneg
 • Tsieinëeg

Gwneud Cais

Cyn-bapurau arholiad

Am fwy o wybodaeth am yr Ysgoloriaethau Mynediad ebostiwch Marchnata: marchnata@bangor.ac.uk.

Dyma restr o'r Ysgoloriaethau Mynediad sydd ar gael

Ysgoloriaethau Cronfeydd Ymddiriedolaeth

YSGOLORIAETHAU DR. WILLIAM JONES WILLIAMS (£1500)

Cafodd y Dr. William Jones Williams (1841-1920) yrfa lwyddiannus fel Meddyg yng Ngogledd Swydd Gaerefrog. Brodor o Dremadog ydoedd, ac fe’i cofir fel un o gymwynaswyr mwyaf hael y Brifysgol. Y mae dwy ysgoloriaeth yn dwyn ei enw, y naill yn gwbl agored a’r llall yn gyfyngedig i ymgeiswyr sy’n frodorion o Gymru ac a addysgwyd mewn ysgol uwchradd yng Nghymru.

YSGOLORIAETH DR. E.T. DAVIES (£1500)

Sefydlwyd yn 1962 yn unol ag ewyllys y Dr. E.T. Davies, Lerpwl, ac y mae’n agored i ymgeiswyr sy’n frodorion o Gymru ac a addysgwyd mewn ysgol uwchradd yng Nghymru.

YSGOLORIAETH JOHN HUGHES (£1500)

Sefydlwyd yn 1906 yn unol ag ewyllys yn Henadur John Hughes Y.H., Lerpwl ac y mae'n agored i ymgeiswyr a anwyd yn siroedd Môn, Conwy a Gwynedd neu sy’n byw yn y siroedd hynny.

YSGOLORIAETH RICHARD HUGHES (£1500)

Sefydlwyd yn 1904 yn unol ag ewyllys Richard Hughes, o Lanfwrog, Ynys Môn, ac y mae’n agored i ymgeiswyr a anwyd yn siroedd Môn, Conwy a Gwynedd neu sy’n byw yn y siroedd hynny.

YSGOLORIAETH THOMAS HUGHES (£1500)

Sefydlwyd yn 1973 yn unol ag ewyllys Thomas Hughes o’r Fali, Ynys Môn, ac y mae’n agored i ymgeiswyr a anwyd yn siroedd Môn, Conwy a Gwynedd neu sy’n byw yn y siroedd hynny.

YSGOLORIAETH WILLIAM PRITCHARD (£1500)

Cynigir er cof am y diweddar William Pritchard, ac y mae’n agored i ymgeiswyr a anwyd yn siroedd Môn, Conwy a Gwynedd neu sy’n byw yn y siroedd hynny.

YSGOLORIAETH Y FONESIG GLADSTONE (£1500)

Cynigir er cof am y Fonesig Gladstone o Benarlaˆg, aelod o Gyngor y Coleg a fu farw yn 1941. Y mae’r ysgoloriaeth yn agored i ymgeiswyr a anwyd yn siroedd Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam Maelor neu sy’n byw yn y siroedd hynny.

8. YSGOLORIAETH PIERCY (£1500)

Sefydlwyd yn 1908 yn unol ag ewyllys Benjamin Piercy o Wrecsam ac y mae’n agored i ymgeiswyr a anwyd yn siroedd Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam Maelor neu sy’n byw yn y siroedd hynny.

9. YSGOLORIAETH ANNA BOYD (£300)

Sefydlwyd yn 1938 yn unol ag ewyllys Miss Anna Frances Elizabeth Boyd o Cheltenham ac y mae’n agored i ymgeiswyr sy’n gyn-ddisgyblion yn Ysgol Eifionydd, Porthmadog. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr o Gricieth.

Ysgoloriaethau gan Gynghorau Lleol

Ysgoloriaeth
Swm
Gofynion
Bae Colwyn
£1,500
Ymgeiswyr o Fae Colwyn, Llanelwy ac Hen-Golwyn

Ysgoloriaethau Cyrff Eraill / Ysgolion Academaidd y Brifysgol

Ysgoloriaeth

Swm

Gofynion

Ysgoloriaeth Ysgol y Gyfraith £3000 Ymgeiswyr sy'n dymuno astudio unrhyw gwrs gradd israddedig yn Ysgol y Gyfraith.
Ysgoloriaeth Cronfa'r Normal £500 Ymgeiswyr sy'n dymuno astudio cwrs israddeig yn yr Ysgol Addysg.
Ysgoloriaethau'r Ysgol Peirianneg Electronig £1500 Mae’r Ysgol Peirianneg Electronig yn cynnig tair ysgoloriaeth i rai sy’n dymuno dilyn unrhyw gwrs gradd israddedig yn yr Ysgol. Mae’r Ysgoloriaethau’n werth £1500 ac fe'i delir yn llawn yn y flwyddyn gyntaf.
Ysgoloriaethau'r Ysgol Cyfrifiadureg £1500 Mae’r Ysgol Cyfrifiadureg yn cynnig pump o ysgoloriaethau i rai sy’n dymuno dilyn unrhyw gwrs gradd israddedig yn yr Ysgol.Mae’r Ysgoloriaethau’n werth £1500 ac fe'i delir yn llawn yn y flwyddyn gyntaf.
Ysgoloriaeth Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr £1000 Mae'r Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr yn cynnig un ysgoloriaeth sy'n agored i holl ymgeiswyr y DU. Mae'r ysgoloriaeth werth £1000 a bydd yn cael ei dalu yn ystod blwyddyn gyntaf y cwrs.
Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol £3000 dros dair blynedd Mae’r Coleg yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £1000 y flwyddyn (£3000 dros dair blynedd) ar gyfer cyrsiau gradd lle bydd myfyrwyr yn dilyn 240 credyd neu fwy trwy gyfrwng y Gymraeg.
I ymgeisio ar gyfer un o’r Ysgoloriaethau hyn ym Mangor, mae gofyn i chi sefyll ein arholiad Ysgoloriaethau Mynediad.
Ysgoloriaethau TOP Bangor £1500 Mae o ddeutu 5 Ysgoloriaeth TOP Bangor gwerth £1500 ar gael. Mae’r ysgoloriaethau hyn yn agored i’r holl fyfyrwyr sy’n dod o’r ysgolion sy’n rhan o’r Rhaglen Dawn a Chyfle Bangor. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn yr Ysgoloriaeth yn ystod y flwyddyn gyntaf.

Am fwy o wybodaeth am yr Ysgoloriaethau Mynediad ebostiwch Marchnata: marchnata@bangor.ac.uk.