Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Borth

Image of Y Borth
Enw
Borth
Lleoliad
Pentref Ffriddoedd
Cyfeiriad
Ffordd Ffriddoedd
Math
Hunan arlwyo
Maint
Tua 208 ystafell

Ffeithiau

Lleoliad:

Pentref Ffriddoedd, Bangor Uchaf

Nifer yr ystafelloedd yn y neuadd:

Oddeutu 208 o ystafelloedd

Math:

 • Hunan arlwyo
 • En-suite
 • Ar gael ar gyfer israddedigion a myfyrwyr nyrsio/bydwreigiaeth

Cyfeiriad:

Borth
Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2JT

Rhaid rhoi enw llawn a rhif ystafell y sawl sy’n derbyn yn glir ar bob gohebiaeth

Myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth

Mae un bloc o'r neuadd hon wedi ei neilltuo ar gyfer myfyrwyr nyrsio/bydrwagedd.

Awyrgylch ddistaw

Byddwn yn neilltuo rhai coridorauyn y neuadd hon ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau awyrgylch distawach. Gall y coridorau hyn fod yn addas ar gyfer myfyrwyr hŷn.

Gwnawn ein gorau i egluro i’r holl breswylwyr yn y coridorau hyn ein bod yn disgwyl amgylchedd distawach ond dylid cofio nad oes modd cael distawrwydd hollol wrth rannu gydag eraill. Bydd byw mewn neuadd o hyd yn fwy swnllyd na byw yn eich cartref chi eich hun. Yn ogystal nid yw’n bosibl bob tro i ni reoli’r sŵn sydd yn dod o goridorau eraill a thu allan i’r neuaddau.

Cytundeb a Rhent 2020-2021

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb : tua 40 wythnos

20 Medi 20 – 26 Mehefin 2021

Rhent 

Rhent i israddedigion ar gyfer 2020/21- £4,818.33 (tua £121 yr wythnos)

Cyfnod gosod ar gyfer myfyrwyr nyrsio mewn llety hunanarlwy

Hyd Cytundeb: 48 wythnos 

20 Medi 2020 – 21 Awst 2021

Rent ar gyfer 2020/21- £5,785.45 (tua £121 yr wythnos)

Cyfnod gosod ar gyfer myfyrwyr bydwreigiaeth mewn llety hunanarlwy

Hyd cytundeb: 51 wythnos

20 Medi 2020 – 11 Medi 2021

Rhent ar gyfer 2020/21 - £6,148.12 (tua £121 yr wythnos)

Cytundeb a Rhent 2019-2020

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb : tua 40 wythnos

15 Medi 19 – 20 Mehefin 20

Rhent 

Rhent i israddedigion ar gyfer 2019/20- £4,740.21 (tua £119 yr wythnos)

Cyfnod gosod ar gyfer myfyrwyr nyrsio mewn llety hunanarlwy

Hyd Cytundeb: 48 wythnos 

15 Medi 2019 – 15 Awst 2020

Rent ar gyfer 2019/20- £5,691.65 (tua £119 yr wythnos)

Cyfnod gosod ar gyfer myfyrwyr bydwreigiaeth mewn llety hunanarlwy

Hyd cytundeb: 51 wythnos

15 Medi 2019 – 05 Medi 2020

Rhent ar gyfer 2019/20 - £6,048.44 (tua £119 yr wythnos)

Nodweddion cyffredinol

 • Ar gael ar gyfer israddedigion a myfyrwyr nyrsio/bydwreigiaeth
 • Hunan arlwyo
 • Cyfnod gosod oddeutu 40 wythnos ar gyfer israddedigion
 • Rhai coridorau i ferched yn unig
 • Yswiriant cynnwys sylfaenol wedi ei gynnwys yn y pris
 • Biliau i gyd wedi eu cynnwys yn y pris
 • Aelodaeth o'r gampfa a Campws Byw o fewn y pris

Cyfleusterau

 • En suite gyda cawod a toiled
 • Cysylltiad â'r rhyngrwyd (gwifr a diwifr)
 • Gwely
 • Desg/cadair
 • Silff lyfrau
 • Cwpwrdd dillad
 • Bin
 • Golchdy ar y safle
 • Uwch Wardeiniaid a Mentoriaid yn byw ar Gampws

Gwasanaethau

 • Glanhawr ardaloedd cymunedol
 • Myfyrwyr yn gyfrifol am lanhau eu hystafelloedd a'r en-suite

Cyfleusterau'r gegin

Nifer i'r gegin: 8

 • Popty
 • Microdon
 • Oergell/rhewgell
 • Tostiwr
 • Tegell

Cyfleusterau'r ystafell ymolchi

 • Nifer i'r ystafell ymolchi – 1
 • Cawod
 • Toiled

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2019.

Similar Halls

Other similar halls on Ffriddoedd include: