1af

yn y Deyrnas Unedig

Tabl Cynghrair Amgen Prifysgolion Unifresher, 2023

3ydd

Neuaddau a Llety Myfyrwyr

Gwobrau Whatuni, 2023

10fed

yn y Deyrnas Unedig

People and Planet, 2022

20fed

yn y byd

Cynghrair Effaith Addysg Uwch y Times, 2023: treuliant a chynhyrchu cyfrifol

64ain

yn y byd

Cynghrair Effaith Addysg Uwch y Times, 2023

500 Uchaf

yn y byd

Times Higher Education World University Rankings, 2023 a QS World University Rankings, 2023

Pam dewis Prifysgol Bangor trwy Clirio?

Grŵp o fyfyrwyr yn gweithio mewn labordy

Dod o hyd i'r cwrs i chi drwy Clirio Lleoedd Clirio ar gyfer mis Medi yma

Gallwch chwilio ein cyrsiau israddedig am wybodaeth fanwl ar gyrsiau unigol. Os oes lle ar ein cyrsiau, bydd y rheini wedi cael eu marcio fel cyrsiau Clirio.

Myfyrwraig Holly Shone mewn ystafell wely yn llety'r Santes Fair

Sicrwydd o lety i ymgeiswyr Clirio

Os ydych ym ymgeisio drwy Clirio am gwrs sydd wedi ei lleoli ar ein campws ym Mangor, rydym yn sicrhau y cewch chi ystafell yn ein neuaddau preswyl cyn belled a'ch bod chi'n dewis Prifysgol Bangor ar UCAS erbyn Dydd Iau, 31 Awst ac yn archebu eich ystafell erbyn Dydd Llun, 4 Medi.

criw o fyfyrwyr yn trafod tu allan i Pontio

Cyfleon i ymgeiswyr Clirio ymweld

Os ydych yn Ddeiliaid Cynnig Clirio, cewch wahoddiad i Ddiwrnod Ymweld Clirio. Wrth ymweld â'r campws, cewch flas go iawn o fywyd myfyriwr yma a chael cyfle i ymgyfarwyddo ag adeiladau’r Brifysgol a dinas Bangor. 

5 awgrym da Clirio

Os yn bosibl, peidiwch â bod ar wyliau nac yn y gwaith, cadwch y diwrnod yn rhydd i gysylltu â phrifysgolion. Mae angen i chi fod ar gael i siarad â thiwtoriaid derbyniadau a gwneud penderfyniadau eich hun – ni all eich rhieni, athrawon a ffrindiau wneud hynny ar eich rhan. Os oes rhaid i chi weithio'r diwrnod hwnnw neu os ydych i ffwrdd yn teithio neu ar wyliau, mae'n werth rhoi awdurdod i riant/gwarcheidwad weld manylion eich cais UCAS fel y gallant siarad ar eich rhan. 
 

Efallai nad ydych wedi cael y graddau neu’r sgôr pwyntiau sydd eu hangen arnoch, ond efallai y bydd y brifysgol sydd gennych fel dewis cadarn neu fel dewis wrth gefn yn penderfynu eich derbyn ar y cwrs. Cysylltwch â nhw gyntaf a pheidiwch â chymryd yn ganiataol fod rhaid i chi ddefnyddio’r drefn Glirio. Os ydynt yn penderfynu peidio â’ch derbyn, neu os nad oes gennych gynigion gan unrhyw sefydliad, rydych yn gymwys i wneud cais am le drwy’r system Glirio. Mae ymgeiswyr sy'n gwneud ceisiadau ar ôl 30 Mehefin yn cael eu cynnwys yn awtomatig yn y system glirio ac maent hwythau hefyd yn gymwys.

Byddwch yn gwybod eich bod yn y drefn Clirio os ydi eich cais UCAS yn dweud ‘you are in Clearing’ neu ‘Clearing has started’. Os ydych yn y drefn Clirio, rhaid i chi gysylltu â phrifysgolion yn uniongyrchol i holi am y lleoedd sydd ar gael ar eu cyrsiau ac i weld a ydych yn bodloni eu gofynion.

Yn ystod y cyfnod Clirio, gall y llinellau ffôn fod yn brysur, ac efallai y bydd yn rhaid i chi aros i gael eich trosglwyddo i'r adran berthnasol, efallai y gofynnir i chi ffonio'n ôl yn nes ymlaen, neu efallai y bydd y brifysgol yn eich ffonio chi'n ôl. Peidiwch â phoeni, mae Clirio yn para am lawer mwy nag un diwrnod felly mae gennych amser i benderfynu a dod o hyd i gwrs.

Sicrhewch fod eich rhif cais UCAS, eich rhif Clirio, y codau cwrs, eich canlyniadau Lefel A a’r canlyniadau TGAU perthnasol wrth law gan y bydd y staff ar y Llinell Gymorth yn gofyn amdanynt. Bydd angen eich manylion cyswllt a'ch cyfeiriad e-bost arnom hefyd er mwyn anfon eich cynnig Clirio atoch yn ysgrifenedig. 
 

Yn union fel y gwnaethoch gyda'ch dewisiadau gwreiddiol, ystyriwch, er enghraifft, gynnwys a strwythur y cwrs, cyfleusterau academaidd, bywyd cymdeithasol, pellter o gartref, cyfleusterau chwaraeon a chostau byw. Efallai y byddwch yn falch o gael cynnig cwrs arall, ond mae angen o hyd i chi ddewis y cwrs iawn yn y brifysgol iawn i chi.

Nid oes yn rhaid i chi fynd am yr un pwnc ag y gwnaethoch gais amdano yn wreiddiol, ond os byddwch yn mynd am rywbeth gwahanol, efallai y bydd y brifysgol yn dal i ddisgwyl i chi fod wedi gwneud pynciau Lefel A penodol. Os yw'r cwrs o’ch dewis yn llawn, edrychwch ar ddewisiadau eraill cysylltiedig, er enghraifft, ar gyfer Meddygaeth, ystyriwch Wyddorau Meddygol neu Wyddorau Biofeddygol.

Nid oes rhaid i chi dderbyn y cynnig Clirio cyntaf a gewch. Bydd y rhan fwyaf o brifysgolion yn hapus i chi gymryd amser i wneud yn siŵr bod y cwrs a'r brifysgol yn addas i chi. 
 

Ewch i ymweld â’r Brifysgol rydych yn bwriadu ei mynychu
Bydd y rhan fwyaf o brifysgolion, fel Prifysgol Bangor, yn trefnu Dyddiau Agored a digwyddiadau ar gyfer ymgeiswyr Clirio y dylech fynd er mwyn i chi allu edrych o gwmpas y brifysgol a'r ardal, casglu mwy o wybodaeth am y cwrs, siarad â staff a myfyrwyr a phenderfynu a fyddech chi'n hapus yn astudio yn y sefydliad hwnnw.
 

Dwylo gydag ewinedd wedi eu paentio yn wyn yn gafael mewn ffôn symudol
Credit:Paul Hanaoka on Unsplash

Cysylltwch â'r Llinell Gymorth Clirio

Gallwch gysylltu â'r Llinell Gymorth Clirio ar 0800 085 1818.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?