Ysgoloriaethau, Efrydiaethau a Bwrsariaethau

Gwobrau'r Brifysgol

MSc trwy Ymchwil wedi ei gyllidio yn llawn i gychwyn 1 Hydref ar sail llawn amser. Bydd y cyllid yn talu am ffioedd, tâl o £16,000, a ffi mainc am ymchwil/hyfforddiant ayyb o hyd at £5,000. Mae'n agored i fyfyrwyr cartref a rhyngwladol. Y dyddiad cau yw 31 Gorffennaf. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch Dr Emma Green fydd yn rheoli'r broses ymgeisio. 

(Cronfa Dreftadaeth Y Werin)

Bydd gwerth yr ysgoloriaeth yr un fath ag Efrydiaeth Ôl-raddedig y Brifysgol, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael. Rhaid i'r ymgeisydd ddilyn cynllun astudio am radd ôl-raddedig ymchwil yn y Celfyddydau neu'r Gwyddorau ym Mhrifysgol Bangor.

Darperir Ysgoloriaethau Price Davies (sydd hefyd yn cynnwys Ysgoloriaethau Mynediad Price Davies) o incwm o gymynrodd a wnaed i Brifysgol Cymru yn 1900 gan y diweddar Mr Price Davies o Leeds.

Cymhwyster

 • Rhaid i’r ymgeisydd ddilyn cynllun astudio am radd ôl-raddedig yn y Celfyddydau neu’r Gwyddorau ym Mhrifysgol Bangor.
 • Yr ymgeisydd sydd, ym marn Senedd Prifysgol Bangor, fwyaf teilwng ar sail perfformiad yn yr arholiadau gradd

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Bydd gwerth yr ysgoloriaeth yr un fath ag Efrydiaeth Ôl-raddedig y Brifysgol, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael
 • Yr ysgoloriaethau i’w dal am un flwyddyn academaidd o ddyddiad y dyfarniad ond gellir eu hadnewyddu am ail a thrydedd flwyddyn academaidd, yn gymesur ac yn amodol ar y cyllid sydd ar gael

Dylid cyflwyno ceisiadau i'r Ysgol Ddoethurol (pgr@bangor.ac.uk) erbyn 31 Awst 2023 fan bellaf.

Ffurflen Gais

 

 

(Cronfa Dreftadaeth Y Werin)

Mae'r ysgoloriaeth yn cynnig hyd at £1,500 i gefnogi graddedigion dawnus o Brifysgolion Cymru sydd â diddordeb mewn iaith, llenyddiaeth, hanes a hynafiaethau Cymru.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais

(Cronfa Dreftadaeth Y Werin)

Mae Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Llewelyn Williams yn galluogi ymchwil i Hanes Cymru, gan gynnwys deddfau Cymreig ac agweddau economaidd bywyd Cymreig. Mae'r ysgoloriaeth yn cynnig hyd at £7,000 i gefnogi graddedigion Hanes, Cyfraith ac Economeg dalentog sydd â diddordeb mewn ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgolion Cymru.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais

(Cronfa Dreftadaeth Y Werin)

Mae'r ysgoloriaeth yn cynnig hyd at £2,000 i gefnogi graddedigion dawnus o Brifysgolion Cymru sydd â diddordeb mewn Newyddiaduraeth neu Faterion Rhyngwladol.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais

 

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig ysgoloriaeth ymchwil PhD ym maes Seicoleg Newid Ymddygiad a Chynllunio Iaith. Cyllidir yr ysgoloriaeth hon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mwy o wybodaeth...

Mae Postgrad Solutions Cyf yn cynnig tri-ar-ddeg Bwrsariaeth ôl-radd, werth £500 yr un. Mwy o wybodaeth...

Gall myfyrwyr DU (gan eithrio myfyrwyr o Gymru* a myfyrwyr sydd wedi eu hariannu gan y GIG*) fod yn gymwys i dderbyn Bwrsariaeth Mynediad Ôl-radd os oeddent yn derbyn un o'r canlynol tra'n fyfyrwyr yn ystod y flwyddyn academiaeth 2022-23 neu'n ddi-waith cyn cychwyn cwrs ol-radd yn Brifysgol Bangor.

 • Grant Cynhaliaeth 
 • Benthyciad Cynhaliaeth 
 • Bwrsariaeth Foyer 
 • Bwrsariaeth phrofiad gofal
 • Gymhorthdal Incwm / Lwfans Ceisio Gwaith/ Credyd Cynhwysol

Rhaid i fyfyrwyr allu dangos tystiolaeth eu bod wedi derbyn y grantiau, bwrsariaethau neu fudd-daliadau hyn.

Dyfernir bwrsariaeth o £1000 i:

 • fyfyrwyr oedd yn derbyn cyllid myfyrwyr mwyaf posib pan oeddent yn israddedigion yn ystod 2022-23.
 • fyfyrwyr oedd yn ddi-waith yn union cyn cychwyn eu cwrs ôl-radd

Dyfernir bwrsari o £500 i:

 • fyfyrwyr oedd yn israddedigion yn 2022-23 ac yn derbyn cyllid myfyrywyr rhannol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i ofyn am ffurflen gais, cysylltwch â'r Uned Cymorth Ariannol.

*Mae gan fyfyriwr o Gymru hawl i grant o leiaf £1,000 gan Lywodraeth Cymru

Mae Prifysgol Bangor yn aelod o siarter Cydraddoldeb Rhwng y Rhywiau Athena SWAN ac felly wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth rhwng y rhywiau, ac i greu a hyrwyddo diwylliant cynhwysol i staff a myfyrwyr ar bob lefel. Diben ysgoloriaethau Bangor Gynhwysol cefnogi myfyrwyr sy'n graddio i barhau â'u hastudiaethau ym Mangor - yn enwedig mewn meysydd lle mae nifer o ein myfyrwyr yn dangos tangynrychiolaeth o rai grwpiau. Ysgoloriaethau yw'r rhain ar gyfer gradd meistr (hyfforddedig neu drwy ymchwil) mewn unrhyw ddisgyblaeth. Dyfernir un ysgoloriaeth i bob Coleg. 

Beth mae'n ei gynnwys?

 Taliad tuag at ffioedd dysgu cwrs Meistr ôl-radd hyfforddedig neu ymchwil am un flwyddyn (neu am ddwy flynedd os yr astudir y cwrs yn rhan amser). Bydd terfyn uchaf o £9,500.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â athenaswan@bangor.ac.uk

Mae cynllun Ysgoloriaeth Chwaraeon Bangor yn bwriadu cydnabod a chefnogi rhagoriaeth a chyrhaeddiad mewn chwaraeon. Nid yw'r Ysgoloriaethau, sy'n werth £3,000 y flwyddyn, wedi'u cyfyngu i unrhyw gamp neilltuol nac i fyfyrwyr ar unrhyw gyrsiau penodol.

Mwy o wybodaeth

Ariannu Strwythurol

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn darparu cyfleoedd ar gyfer astudiaeth PhD ac Ymchwil Meistr wedi'i gyllido mewn cydweithrediad â busnes neu bartner gwmni gweithredol. Fe'i hariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cymru ac mae'n cynnwys pob prifysgol yng Nghymru, a arweinir gan Brifysgol Bangor.

Ysgoloriaethau ar gael yma.

Allanol

Bwrsariaeth 'Leverhulme Trade Charities Trust'

Mwy o wybodaeth ar gael yma

FindaMasters.com Ysgoloriaeth

Mae FindaMasters.com yn cynnig ysgoloriaeth ar gael ym mhob pwnc mewn unrhyw brifysgol sydd wedi rhestru ar FindaMasters.com. Cofrestrwch yma.

FindaPhD.com Ysgoloriaeth

Mae FindaPhD.com yn cynnig ysgoloriaeth ar gael ym mhob pwnc mewn unrhyw brifysgol sydd wedi rhestru ar FindaPhD.com. Cofrestrwch yma.

Ymholiadau am Astudio Ol-radd ym Mangor

Cyrsiau Wedi'u Hariannu

Mae nifer o gyfleoedd ariannu ar gael. Cysylltwch â'r ysgol academaidd i wybod mwy am y cyllid sydd ar gael.

Cofiwch bod rhai ysgolion academaidd hefyd yn cynnig ysgloriaethau a bwrsariaethau i gefnogi eu pynciau. Ewch i'r dudalen ar ysgoloriaethau a bwrsariaethau neu dudalennau'r ysgolion academaidd i gael mwy o wybodaeth.

Ysgoloriaethau a Gwaddoliadau

Benthyciadau

Arweiniad Amgen Ar-lein at Gyllid Ôl-radd

Mae'r Arweiniad Amgen Ar-lein at Gyllid Ôl-radd yn ymwneud â ffynonellau amgen o gyllid - yn enwedig elusennau - a all ddyfarnu cyllid (ffioedd, cynhaliaeth, costau ymchwil) i unrhyw fyfyriwr, beth bynnag a fo ei (d)dinasyddiaeth. 

Mae'r Arweiniad Amgen Ar-lein â chronfa ddata enfawr o gyfleoedd i gael cyllid, arweiniad cynhwysfawr ac offer niferus i'ch helpu i baratoi cais sy'n mynd i ennill grant ichi. I gynorthwyo ein myfyrwyr, mae Prifysgol Bangor wedi prynu trwydded ar gyfer yr Arweiniad, fel ei fod am ddim i holl fyfyrwyr a staff Bangor ei ddefnyddio! Mewngofnodwch Yn Awr! 

Os ydych yn ddarpar-fyfyriwr ac wedi gwneud cais i ddod i Brifysgol Bangor, anfonwch e-bost er mwyn cael PIN mynediad.

PostgraduateStudentships.co.uk

 • Gwefan yw PostgraduateStudentships.co.uk sy'n dod â'r holl wahanol fathau o gyllid sydd ar gael i ddarpar ôlraddedigion at ei gilydd mewn un lle. Felly, gellwch weld beth sydd ar gael o ffynonellau cyffredinol, yn ogystal â chyfleoedd a chyllid o'r brifysgol ei hun.

Mae’n bleser gan Brifysgol Bangor gynnig efrydiaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru (WGSSS) (ESRC DTP) a ariennir yn llawn, gan ddechrau ym mis Hydref 2024 ym meysydd pwnc y llwybrau canlynol.

 1. Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth
 2. Seicoleg
 3. Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer
 4. Troseddeg a’r Gyfraith
 5. Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 6. Gwyddor Data, Iechyd a Lles
 7. Addysg
 8. Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol
 9. Economeg
 10. Rheolaeth a Busnes
 11. Cynllunio amgylcheddol

Hyd yr astudiaeth:

Mae hyd yr astudiaeth yn dibynnu ar brofiad ymchwil blaenorol ac anghenion hyfforddi a fydd yn cael eu hasesu trwy gwblhau Dadansoddiad Anghenion Datblygu Cychwynnol ar y cam ymgeisio a Dadansoddiad Anghenion Datblygu Llawn cyn dyfarnu os yn llwyddiannus.

Gall hyd yr astudiaeth amrywio o - 3.5 i 4.5 blwyddyn llawn amser  (neu’r hyn sy’n cyfateb yn rhan amser).

Gall hyn gynnwys:

- rhaglen 1+3.5 – cefnogaeth ar gyfer meistr hyfforddiant ymchwil a PhD, yn enwedig lle nodir hynny gan nodau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac Ehangu Cyfranogiad Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru

- yn achos Economeg, rhaglen 2+2.5 – cyllid i dalu am radd meistr estynedig, ac yna rhaglen PhD fyrrach

Lleoliad ymchwil mewn ymarfer: 

Mae'n ofynnol i bob myfyriwr a ariennir gan Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru gwblhau lleoliad ymchwil mewn ymarfer a ariennir dros gyfanswm o dri mis. Bydd pob myfyriwr yn cael y cyfle i gwblhau lleoliad mewn sefydliadau academaidd, polisi, busnes neu gymdeithas sifil.

Meini Prawf Mynediad:

I dderbyn cyllid efrydiaeth Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru, rhaid bod gennych gymwysterau neu brofiad sy'n cyfateb i radd anrhydedd ar lefel dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch, neu radd meistr o sefydliad ymchwil academaidd yn y Deyrnas Unedig. Mae croeso hefyd i fyfyrwyr â chefndir academaidd anhraddodiadol wneud cais.

Dylai ysgolion gynnwys gofynion iaith Saesneg sy'n benodol i'r sefydliad

Cymhwysedd:

Mae ysgoloriaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru ar gael i fyfyrwyr cartref a myfyrwyr rhyngwladol. Gall hyd at 30% o'n carfan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol. Ni chodir y gwahaniaeth mewn ffioedd rhwng y gyfradd Deyrnas Unedig a’r gyfradd ryngwladol ar fyfyrwyr rhyngwladol. Dylai ymgeiswyr fodloni gofynion mynediad UKRI.

Mae Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol i bawb. Rydym yn croesawu ceisiadau gan holl aelodau o’r gymuned fyd-eang, waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth rhywedd, ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer astudiaethau amser llawn a rhan-amser.

Asesu:

Atgoffir ymgeiswyr i gyflwyno'r holl ddogfennau perthnasol (trawsgrifiadau, datganiad ategol, ac ati) erbyn y dyddiad cau. Oherwydd nifer y ceisiadau a dderbynnir, ni fydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu hystyried.

Gwahoddir ymgeiswyr a roddir ar y rhestr fer am gyfweliad. Fel rhan o'r broses gyfweld, gofynnir i ymgeiswyr roi cyflwyniad byr ac ateb cyfres o gwestiynau gan y panel yn gyson ag ymarfer blaenorol ar y llwybr yn ystod Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru, ac a arweinir gan ymrwymiadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru.

Gellir cynnal cyfweliadau yn y cnawd, ond dylent hefyd fod ar gael trwy Zoom/Teams i bob myfyriwr sy'n dymuno cymryd rhan yn y ffordd honno.

Gall ymgeiswyr ddisgwyl clywed canlyniad eu cyfweliad fel rheol o fewn 3-4 wythnos.

Sut i wneud cais: 

Dylid derbyn ceisiadau ddim hwyrach na 12/1/24 gan gynnwys yr holl ddogfennau gofynnol.

Dylid cyflwyno pob cais gan ddefnyddio’r dolenni canlynol (defnyddiwch y cyfeiriad e-bost cywir ar gyfer y llwybr a gyflwynir i:

Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth – bilingwgsss@bangor.ac.uk

Seicoleg – psychwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer – spexwgsss@bangor.ac.uk

Troseddeg a'r Gyfraith – crimwgsss@bangor.ac.uk

Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg - socwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddor Data, Iechyd a Lles – dshwbwgsss@bangor.ac.uk

Addysg eduwgsss@bangor.ac.uk

Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol – socialworkwgsss@bangor.ac.uk

Economeg - econwgsss@bangor.ac.uk

Rheolaeth a Busnes businesswgsss@bangor.ac.uk

Cynllunio Amgylcheddol envirowgsss@bangor.ac.uk

Dylech gynnwys y dogfennau canlynol gyda'ch cais:

1) Llythyr eglurhaol (hyd at ddwy dudalen)

Rhaid i'r llythyr eglurhaol gynnwys y pwyntiau bwled canlynol fel is-benawdau:

 • Nodi eich rhesymau a’ch cymhelliant dros wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Bangor, a’r llwybr perthnasol (gweler y llwybrau uchod).
 • Rhowch fanylion am eich dealltwriaeth, a'ch disgwyliadau o wneud astudiaeth ddoethurol.
 • Rhowch fanylion am eich diddordebau academaidd yn gyffredinol, ac yn arbennig y rhai sy'n gysylltiedig â'r ymchwil arfaethedig.
 • Trwy dynnu ar eich cefndir (yn cynnwys eich profiadau bywyd, taith i/drwy'r brifysgol, profiadau gwaith neu wirfoddoli) rhowch grynodeb o pam eich bod yn barod i wneud PhD yn awr a sut y byddwch yn ffynnu o ganlyniad i gyllid PhD. Gallent gynnwys, er enghraifft, heriau personol rydych wedi’u goresgyn neu lwyddiannau rydych yn falch ohonynt yn eich profiadau gwaith, astudio neu fywyd a sut mae’r rhain yn cyd-fynd â’r sgiliau sydd eu hangen i ffynnu mewn rhaglen PhD. Gallai heriau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, nodweddion gwarchodedig, statws economaidd-gymdeithasol a bod yn ddarpar fyfyriwr cenhedlaeth gyntaf neu sydd â phrofiad o fod mewn gofal.
 • Gan adfyfyrio ar eich cefndir a/neu agwedd arfaethedig at astudio PhD a’r cyfleoedd y bydd yn eu cyflwyno, sut byddwch yn cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant yn y gymuned PhD

2) CV academaidd (hyd at ddwy dudalen)

3) Cynnig ymchwil

Dylai'r cynnig fod hyd at 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio'r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:

 • Teitl, amcanion a phwrpas yr ymchwil;
 • Trosolwg byr o’r llenyddiaeth academaidd sy'n berthnasol i'ch maes;
 • Cynllun/dulliau arfaethedig;

 

 

Busnes

 

 

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig Ysgoloriaeth Ymchwil Doethuriaeth cyffrous wedi’i chyd-ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (50%) ac Ysgol Busnes Bangor (50%) sy’n cynnwys ffioedd dysgu (Cartref) a chyflog ar isafswm Ymchwil ac Arloesi y DU.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd doethuriaeth brwdfrydig i ymuno â chanolfan ymchwil Sefydliad Cyllid EwropeaiddYsgol Busnes Bangor. Nod y prosiect hwn yw astudio rhanbarthau Is-Sofran yn Ewrop sydd â phwerau cyhoeddi bondiau, a thynnu sylw at bethau tebyg i achos Cymru. Mae'r ysgoloriaeth am 3 blynedd ac mae'n cynnwys ffioedd dysgu Cartref (DU) a chyflog ar isafswm Ymchwil ac Arloesi y DU sy'n dechrau ar hyn o bryd ar £ 18,622 (blwyddyn academaidd 2023/24).

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyd-ariannu (50%) gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn unol â chynllun strategol y Coleg Cymraeg, bydd y prosiect yn cael ei gynnal a’i gyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn siaradwr Cymraeg rhugl sy’n hyderus wrth siarad ac ysgrifennu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Am y prosiect

Bydd yr ymchwil hwn yn archwilio nodweddion benthyca Is-Sofran ar draws y DU ac Ewrop. Ar hyn o bryd, gallu benthyca cyfyngedig sydd gan Gymru, ond gallai datganoli pwerau arwain at fwy o gapasiti yn y dyfodol.

Mae gan lawer o ranbarthau Is-Sofran yn Ewrop flynyddoedd o brofiad o fenthyca yn y marchnadoedd bondiau rhyngwladol ac mae Sgoriau Credyd yn chwarae rhan allweddol yn y broses hon. Yn y DU, dim ond datblygiad diweddar ydy y gall i rhanbarthau Is-Sofran fenthyg yn y marchnadoedd bondiau. Nod yr ymchwil hwn yw ceisio dysgu gwersi pwysig i Gymru drwy ddadansoddi benthyca Is-Sofran mewn rhanbarthau o Ewrop sy’n brofiadol.

Bydd yr ymgeisydd yn gysylltiedig â chanolfan ymchwil y Sefydliad Cyllid Ewropeaidd sy'n darparu ymgynghoriaeth arbenigol ac adroddiadau prosiect i fanciau, cwmnïau gwasanaethau ariannol, cymdeithasau masnach, llywodraethau, sefydliadau rhyngwladol a sefydliadau’r sector cyhoeddus. Mae gan y Sefydliad brofiad eang o ddadansoddi'r amgylchedd economaidd a busnes allanol sy'n effeithio ar gynllunio strategol, cystadleurwydd rhyngwladol a pholisi cyhoeddus o fewn y sector bancio ac ariannol.

Bydd yr ymgeisydd yn gysylltiedig â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd â’r nod o ddatblygu ymchwilwyr o’r safon uchaf sy’n gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg gan gynllun Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cymhwysedd a gofynion mynediad

Y gofyniad mynediad lleiaf yw gradd israddedig 2:1 neu gyfwerth ac yn ddelfrydol gradd Meistr gydag o leiaf Deilyngdod neu gyfwerth. Fe rhoir ystyriaeth i ymgeiswyr o safon uchel sydd heb radd Meistr. Mae'r alwad hon yn agored i ymgeiswyr ffioedd y DU/Cartref yn unig, ac i ymgeiswyr sy'n gorfod bod yn rhugl yn y Gymraeg sy'n hyderus wrth siarad ac ysgrifennu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â chefndir cryf mewn meysydd sy'n ymwneud â Chyfrifeg, Busnes, Economeg, Cyllid, Rheolaeth, Mathemateg neu Ystadegau. Gall yr ymgeisydd fod yn raddedig diweddar neu'n unigolyn sydd â phrofiad gwaith sylweddol (cyhoeddus neu breifat) yn y sector ariannol. Mae’n ddymunol fod yr ymgeisydd yn hyddysg mewn technegau ystadegol a dadansoddi data. Fodd bynnag, cynigir rhaglen hyfforddiant ymchwil yn y flwyddyn gyntaf o astudio, a fydd yn cynnwys technegau meintiol.

Sut i wneud cais

Rhaid cyflwyno ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer mynediad i astudiaeth ddoethuriaeth yn Ysgol Busnes Bangor, Prifysgol Bangor, erbyn y dyddiad cau, sef 5yp dydd Mawrth 31 Hydref 2023, drwy'r ddolen ganlynol: https://www.bangor.ac.uk/cy/study/postgraduate-research/apply

Wrth gyflwyno, nodwch yn glir eich bod yn gwneud cais am PhD a ariennir gan CCC-YBB mewn Benthyca Is-Sofran.

Ni fydd ceisiadau anghyflawn neu geisiadau a ddaw i law ar ôl yr amser penodedig hwn yn cael eu derbyn.

Rhaid i'r cais gynnwys y dogfennau a ganlyn:

 1. Llythyr eglurhaol: Rhaid i'r llythyr eglurhaol enwi'r efrydiaeth y gwneir cais amdani (PhD a ariennir gan CCC-YBB mewn Benthyca Is-Sofran). Rhaid iddo nodi eich diddordebau yn y prosiect, eich profiad, pam y dylem ystyried eich cais, a sut yr ydych yn bwriadu mynd i'r afael â'r amcanion ymchwil, a sut mae eich proffil yn cyd-fynd â'r prosiect PhD hwn. Ni ddylai'r llythyr eglurhaol fod yn fwy na dwy dudalen.
 2. Geirda: Mae angen dau eirda academaidd i gefnogi pob cais. Rhaid i ymgeiswyr fynd at ganolwyr eu hunain a chynnwys y tystlythyrau gyda'u cais.
 3. Curriculum Vitae: Ni ddylai hwn fod yn hwy na dwy dudalen.

Cysylltwch â Dr Gwion Williams i drafod eich diddordeb yn y PhD hwn sydd wedi’i ariannu’n llawn.

Manylion pellach

Mae’r Coleg Cymraeg yn creu cyfleoedd hyfforddi ac astudio yn y Gymraeg drwy weithio gyda cholegau addysg bellach, prifysgolion, darparwyr prentisiaethau a chyflogwyr.

Nod y Coleg yw adeiladu system addysg a hyfforddiant Cymraeg a dwyieithog sy’n agored i bawb ac i ddatblygu gweithluoedd dwyieithog.

Mae’r cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil yn noddi myfyrwyr i astudio tuag at ddoethuriaeth. Nod y cynllun yw hyrwyddo a datblygu ysgolheictod, ymchwil a chyhoeddi drwy gyfrwng y Gymraeg a meithrin ymchwilwyr o’r radd flaenaf. 

Am fanylion pellach am waith y Coleg, ewch i’w gwefan: https://colegcymraeg.ac.uk/myfyrwyr/astudio-ol-raddedig/ysgoloriaethau-ymchwil/

 • Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil hon yn dechrau ym mis Ionawr 2024 ac mae'n agored i ymgeiswyr ffioedd y DU/Cartref yn unig.
 • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am ysgoloriaeth yw 5yp dydd Mawrth 31 Hydref 2023.

Mae’n bleser gan Brifysgol Bangor gynnig efrydiaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru (WGSSS) (ESRC DTP) a ariennir yn llawn, gan ddechrau ym mis Hydref 2024 ym meysydd pwnc y llwybrau canlynol.

 1. Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth
 2. Seicoleg
 3. Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer
 4. Troseddeg a’r Gyfraith
 5. Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 6. Gwyddor Data, Iechyd a Lles
 7. Addysg
 8. Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol
 9. Economeg
 10. Rheolaeth a Busnes
 11. Cynllunio amgylcheddol

Hyd yr astudiaeth:

Mae hyd yr astudiaeth yn dibynnu ar brofiad ymchwil blaenorol ac anghenion hyfforddi a fydd yn cael eu hasesu trwy gwblhau Dadansoddiad Anghenion Datblygu Cychwynnol ar y cam ymgeisio a Dadansoddiad Anghenion Datblygu Llawn cyn dyfarnu os yn llwyddiannus.

Gall hyd yr astudiaeth amrywio o - 3.5 i 4.5 blwyddyn llawn amser  (neu’r hyn sy’n cyfateb yn rhan amser).

Gall hyn gynnwys:

- rhaglen 1+3.5 – cefnogaeth ar gyfer meistr hyfforddiant ymchwil a PhD, yn enwedig lle nodir hynny gan nodau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac Ehangu Cyfranogiad Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru

- yn achos Economeg, rhaglen 2+2.5 – cyllid i dalu am radd meistr estynedig, ac yna rhaglen PhD fyrrach

Lleoliad ymchwil mewn ymarfer: 

Mae'n ofynnol i bob myfyriwr a ariennir gan Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru gwblhau lleoliad ymchwil mewn ymarfer a ariennir dros gyfanswm o dri mis. Bydd pob myfyriwr yn cael y cyfle i gwblhau lleoliad mewn sefydliadau academaidd, polisi, busnes neu gymdeithas sifil.

Meini Prawf Mynediad:

I dderbyn cyllid efrydiaeth Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru, rhaid bod gennych gymwysterau neu brofiad sy'n cyfateb i radd anrhydedd ar lefel dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch, neu radd meistr o sefydliad ymchwil academaidd yn y Deyrnas Unedig. Mae croeso hefyd i fyfyrwyr â chefndir academaidd anhraddodiadol wneud cais.

Dylai ysgolion gynnwys gofynion iaith Saesneg sy'n benodol i'r sefydliad

Cymhwysedd:

Mae ysgoloriaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru ar gael i fyfyrwyr cartref a myfyrwyr rhyngwladol. Gall hyd at 30% o'n carfan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol. Ni chodir y gwahaniaeth mewn ffioedd rhwng y gyfradd Deyrnas Unedig a’r gyfradd ryngwladol ar fyfyrwyr rhyngwladol. Dylai ymgeiswyr fodloni gofynion mynediad UKRI.

Mae Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol i bawb. Rydym yn croesawu ceisiadau gan holl aelodau o’r gymuned fyd-eang, waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth rhywedd, ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer astudiaethau amser llawn a rhan-amser.

Asesu:

Atgoffir ymgeiswyr i gyflwyno'r holl ddogfennau perthnasol (trawsgrifiadau, datganiad ategol, ac ati) erbyn y dyddiad cau. Oherwydd nifer y ceisiadau a dderbynnir, ni fydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu hystyried.

Gwahoddir ymgeiswyr a roddir ar y rhestr fer am gyfweliad. Fel rhan o'r broses gyfweld, gofynnir i ymgeiswyr roi cyflwyniad byr ac ateb cyfres o gwestiynau gan y panel yn gyson ag ymarfer blaenorol ar y llwybr yn ystod Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru, ac a arweinir gan ymrwymiadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru.

Gellir cynnal cyfweliadau yn y cnawd, ond dylent hefyd fod ar gael trwy Zoom/Teams i bob myfyriwr sy'n dymuno cymryd rhan yn y ffordd honno.

Gall ymgeiswyr ddisgwyl clywed canlyniad eu cyfweliad fel rheol o fewn 3-4 wythnos.

Sut i wneud cais: 

Dylid derbyn ceisiadau ddim hwyrach na 12/1/24 gan gynnwys yr holl ddogfennau gofynnol.

Dylid cyflwyno pob cais gan ddefnyddio’r dolenni canlynol (defnyddiwch y cyfeiriad e-bost cywir ar gyfer y llwybr a gyflwynir i:

Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth – bilingwgsss@bangor.ac.uk

Seicoleg – psychwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer – spexwgsss@bangor.ac.uk

Troseddeg a'r Gyfraith – crimwgsss@bangor.ac.uk

Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg - socwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddor Data, Iechyd a Lles – dshwbwgsss@bangor.ac.uk

Addysg eduwgsss@bangor.ac.uk

Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol – socialworkwgsss@bangor.ac.uk

Economeg - econwgsss@bangor.ac.uk

Rheolaeth a Busnes businesswgsss@bangor.ac.uk

Cynllunio Amgylcheddol envirowgsss@bangor.ac.uk

Dylech gynnwys y dogfennau canlynol gyda'ch cais:

1) Llythyr eglurhaol (hyd at ddwy dudalen)

Rhaid i'r llythyr eglurhaol gynnwys y pwyntiau bwled canlynol fel is-benawdau:

 • Nodi eich rhesymau a’ch cymhelliant dros wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Bangor, a’r llwybr perthnasol (gweler y llwybrau uchod).
 • Rhowch fanylion am eich dealltwriaeth, a'ch disgwyliadau o wneud astudiaeth ddoethurol.
 • Rhowch fanylion am eich diddordebau academaidd yn gyffredinol, ac yn arbennig y rhai sy'n gysylltiedig â'r ymchwil arfaethedig.
 • Trwy dynnu ar eich cefndir (yn cynnwys eich profiadau bywyd, taith i/drwy'r brifysgol, profiadau gwaith neu wirfoddoli) rhowch grynodeb o pam eich bod yn barod i wneud PhD yn awr a sut y byddwch yn ffynnu o ganlyniad i gyllid PhD. Gallent gynnwys, er enghraifft, heriau personol rydych wedi’u goresgyn neu lwyddiannau rydych yn falch ohonynt yn eich profiadau gwaith, astudio neu fywyd a sut mae’r rhain yn cyd-fynd â’r sgiliau sydd eu hangen i ffynnu mewn rhaglen PhD. Gallai heriau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, nodweddion gwarchodedig, statws economaidd-gymdeithasol a bod yn ddarpar fyfyriwr cenhedlaeth gyntaf neu sydd â phrofiad o fod mewn gofal.
 • Gan adfyfyrio ar eich cefndir a/neu agwedd arfaethedig at astudio PhD a’r cyfleoedd y bydd yn eu cyflwyno, sut byddwch yn cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant yn y gymuned PhD

2) CV academaidd (hyd at ddwy dudalen)

3) Cynnig ymchwil

Dylai'r cynnig fod hyd at 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio'r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:

 • Teitl, amcanion a phwrpas yr ymchwil;
 • Trosolwg byr o’r llenyddiaeth academaidd sy'n berthnasol i'ch maes;
 • Cynllun/dulliau arfaethedig;

 

Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

 

 

 

 

 

Gwyddorau Addysgol

 

 

Mae'r Cynllun Cymhelliant Addysg Gychwynnol Athrawon ar gyfer Pynciau â Blaenoriaeth yn gynllun cyfreithiol a wnaed gan Weinidogion Cymru. Mae'r cynllun yn gwneud darpariaeth ar gyfer myfyrwyr cymwys sy'n ymgymryd â rhaglen AGA ôl-raddedig mewn pynciau penodedig (pynciau â blaenoriaeth) fel eu bod yn cael manteisio ar y cymhelliant hwn. O dan y cynllun hwn, mae grant cymhelliant o £15,000 ar gael i bob myfyriwr sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd. I fod yn gymwys i gael grant AGA ar gyfer pynciau â blaenoriaeth, rhaid i unigolyn fod â gradd 2.2 neu’n uwch, ac mai un o’r pynciau canlynol yw’r unig bwnc y mae’n ei astudio neu mai un o’r rhain y mae’n ei astudio’n bennaf:

 • Bioleg
 • Cemeg
 • Cymraeg
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Ffiseg
 • Ieithoedd Tramor Modern
 • Mathemateg
 • Technoleg Gwybodaeth

Am fwy o wybodaeth: https://llyw.cymru/cymhelliant-addysg-gychwynnol-athrawon-ar-gyfer-pynciau-blaenoriaeth-canllawiau-i-fyfyrwyr-2022-i

 

Mae Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory yn gymhelliant a delir i bobl gymwys sy'n cwblhau rhaglen AGA ôl-raddedig achrededig yng Nghymru sy'n eu galluogi i ddysgu trwy gyfrwng Cymraeg neu ddysgu Cymraeg fel pwnc.

Cyfanswm o £5000 ar gyfer athrawon dan hyfforddiant cymwys mewn dau randaliad:

i. £2,500 i bobl gymwys ar ôl cwblhau rhaglen AGA ôl-raddedig gymwys yng Nghymru sy'n arwain at SAC;

ii. £2,500 i bobl gymwys ar ôl cwblhau'r cyfnod sefydlu yn llwyddiannus mewn ysgol uwchradd Gymraeg neu ddwyieithog neu ddysgu Cymraeg mewn unrhyw leoliad uwchradd yng Nghymru.

Am fanylion llawn: https://llyw.cymru/cynllun-cymhelliant-iaith-athrawon-yfory-arweiniad-i-fyfyrwyr-html

 

 

Datblygu cwricwlwm wedi’i addasu o Therapi Ymddygiad Dilechdidol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anableddau deallusol a datblygiadol

Mae’n bleser gan Ysgol Addysg Prifysgol Bangor gynnig efrydiaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru (WGSSS) (Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol) a ariennir yn llawn, gan ddechrau ym mis Hydref 2024.

Dyddiad dechrau: Hydref 2024

Lleoliad: Bangor (Mae'n ofynnol i bob myfyriwr a ariennir gan Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru gwblhau lleoliad ymchwil mewn ymarfer a ariennir dros gyfanswm o dri mis)

Yn agored i: Myfyrwyr y DU, Myfyrwyr yr UE, Myfyrwyr Rhyngwladol

Swm cyllid: Efrydiaeth wedi’i hariannu’n llawn, gall hyd yr astudiaeth amrywio o - 3.5 i 4.5 blwyddyn llawn amser

Oriau: Llawn amser; Rhan amser

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: Dydd Gwener, 19 Ebrill 2024 (12pm GMT)

Rhagor o wybodaeth

 

Gwyddorau Iechyd

 

 

Mae’n bleser gan Brifysgol Bangor gynnig efrydiaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru (WGSSS) (ESRC DTP) a ariennir yn llawn, gan ddechrau ym mis Hydref 2024 ym meysydd pwnc y llwybrau canlynol.

 1. Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth
 2. Seicoleg
 3. Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer
 4. Troseddeg a’r Gyfraith
 5. Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 6. Gwyddor Data, Iechyd a Lles
 7. Addysg
 8. Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol
 9. Economeg
 10. Rheolaeth a Busnes
 11. Cynllunio amgylcheddol

Hyd yr astudiaeth:

Mae hyd yr astudiaeth yn dibynnu ar brofiad ymchwil blaenorol ac anghenion hyfforddi a fydd yn cael eu hasesu trwy gwblhau Dadansoddiad Anghenion Datblygu Cychwynnol ar y cam ymgeisio a Dadansoddiad Anghenion Datblygu Llawn cyn dyfarnu os yn llwyddiannus.

Gall hyd yr astudiaeth amrywio o - 3.5 i 4.5 blwyddyn llawn amser  (neu’r hyn sy’n cyfateb yn rhan amser).

Gall hyn gynnwys:

- rhaglen 1+3.5 – cefnogaeth ar gyfer meistr hyfforddiant ymchwil a PhD, yn enwedig lle nodir hynny gan nodau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac Ehangu Cyfranogiad Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru

- yn achos Economeg, rhaglen 2+2.5 – cyllid i dalu am radd meistr estynedig, ac yna rhaglen PhD fyrrach

Lleoliad ymchwil mewn ymarfer: 

Mae'n ofynnol i bob myfyriwr a ariennir gan Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru gwblhau lleoliad ymchwil mewn ymarfer a ariennir dros gyfanswm o dri mis. Bydd pob myfyriwr yn cael y cyfle i gwblhau lleoliad mewn sefydliadau academaidd, polisi, busnes neu gymdeithas sifil.

Meini Prawf Mynediad:

I dderbyn cyllid efrydiaeth Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru, rhaid bod gennych gymwysterau neu brofiad sy'n cyfateb i radd anrhydedd ar lefel dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch, neu radd meistr o sefydliad ymchwil academaidd yn y Deyrnas Unedig. Mae croeso hefyd i fyfyrwyr â chefndir academaidd anhraddodiadol wneud cais.

Dylai ysgolion gynnwys gofynion iaith Saesneg sy'n benodol i'r sefydliad

Cymhwysedd:

Mae ysgoloriaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru ar gael i fyfyrwyr cartref a myfyrwyr rhyngwladol. Gall hyd at 30% o'n carfan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol. Ni chodir y gwahaniaeth mewn ffioedd rhwng y gyfradd Deyrnas Unedig a’r gyfradd ryngwladol ar fyfyrwyr rhyngwladol. Dylai ymgeiswyr fodloni gofynion mynediad UKRI.

Mae Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol i bawb. Rydym yn croesawu ceisiadau gan holl aelodau o’r gymuned fyd-eang, waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth rhywedd, ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer astudiaethau amser llawn a rhan-amser.

Asesu:

Atgoffir ymgeiswyr i gyflwyno'r holl ddogfennau perthnasol (trawsgrifiadau, datganiad ategol, ac ati) erbyn y dyddiad cau. Oherwydd nifer y ceisiadau a dderbynnir, ni fydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu hystyried.

Gwahoddir ymgeiswyr a roddir ar y rhestr fer am gyfweliad. Fel rhan o'r broses gyfweld, gofynnir i ymgeiswyr roi cyflwyniad byr ac ateb cyfres o gwestiynau gan y panel yn gyson ag ymarfer blaenorol ar y llwybr yn ystod Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru, ac a arweinir gan ymrwymiadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru.

Gellir cynnal cyfweliadau yn y cnawd, ond dylent hefyd fod ar gael trwy Zoom/Teams i bob myfyriwr sy'n dymuno cymryd rhan yn y ffordd honno.

Gall ymgeiswyr ddisgwyl clywed canlyniad eu cyfweliad fel rheol o fewn 3-4 wythnos.

Sut i wneud cais: 

Dylid derbyn ceisiadau ddim hwyrach na 12/1/24 gan gynnwys yr holl ddogfennau gofynnol.

Dylid cyflwyno pob cais gan ddefnyddio’r dolenni canlynol (defnyddiwch y cyfeiriad e-bost cywir ar gyfer y llwybr a gyflwynir i:

Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth – bilingwgsss@bangor.ac.uk

Seicoleg – psychwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer – spexwgsss@bangor.ac.uk

Troseddeg a'r Gyfraith – crimwgsss@bangor.ac.uk

Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg - socwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddor Data, Iechyd a Lles – dshwbwgsss@bangor.ac.uk

Addysg eduwgsss@bangor.ac.uk

Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol – socialworkwgsss@bangor.ac.uk

Economeg - econwgsss@bangor.ac.uk

Rheolaeth a Busnes businesswgsss@bangor.ac.uk

Cynllunio Amgylcheddol envirowgsss@bangor.ac.uk

Dylech gynnwys y dogfennau canlynol gyda'ch cais:

1) Llythyr eglurhaol (hyd at ddwy dudalen)

Rhaid i'r llythyr eglurhaol gynnwys y pwyntiau bwled canlynol fel is-benawdau:

 • Nodi eich rhesymau a’ch cymhelliant dros wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Bangor, a’r llwybr perthnasol (gweler y llwybrau uchod).
 • Rhowch fanylion am eich dealltwriaeth, a'ch disgwyliadau o wneud astudiaeth ddoethurol.
 • Rhowch fanylion am eich diddordebau academaidd yn gyffredinol, ac yn arbennig y rhai sy'n gysylltiedig â'r ymchwil arfaethedig.
 • Trwy dynnu ar eich cefndir (yn cynnwys eich profiadau bywyd, taith i/drwy'r brifysgol, profiadau gwaith neu wirfoddoli) rhowch grynodeb o pam eich bod yn barod i wneud PhD yn awr a sut y byddwch yn ffynnu o ganlyniad i gyllid PhD. Gallent gynnwys, er enghraifft, heriau personol rydych wedi’u goresgyn neu lwyddiannau rydych yn falch ohonynt yn eich profiadau gwaith, astudio neu fywyd a sut mae’r rhain yn cyd-fynd â’r sgiliau sydd eu hangen i ffynnu mewn rhaglen PhD. Gallai heriau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, nodweddion gwarchodedig, statws economaidd-gymdeithasol a bod yn ddarpar fyfyriwr cenhedlaeth gyntaf neu sydd â phrofiad o fod mewn gofal.
 • Gan adfyfyrio ar eich cefndir a/neu agwedd arfaethedig at astudio PhD a’r cyfleoedd y bydd yn eu cyflwyno, sut byddwch yn cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant yn y gymuned PhD

2) CV academaidd (hyd at ddwy dudalen)

3) Cynnig ymchwil

Dylai'r cynnig fod hyd at 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio'r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:

 • Teitl, amcanion a phwrpas yr ymchwil;
 • Trosolwg byr o’r llenyddiaeth academaidd sy'n berthnasol i'ch maes;
 • Cynllun/dulliau arfaethedig;

 

Hanes, Treftadaeth ac Archaeoleg

 

 

 

Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth

 

 

Ysgoloriaeth Gradd MSc hyfforddedig mewn Technolegau Iaith trwy gyfrwng y Gymraeg

Dyddiad dechrau

Medi 2024

Hyd

1 blynedd llawn amser; neu 2  blynedd Rhan Amser

Lleoliad

Bangor

Cyllid ar gyfer/Agored i

Myfyrwyr y DU, Myfyrwyr yr UE, Myfyrwyr Rhyngwladol fel bo’n berthnasol sydd yn rhugl yn Gymraeg

Swm cyllid

£8,250 (llawn amser) neu £8,262 (rhan amser)

Oriau

1 Blynedd Llawn amser, 2 blynedd Rhan amser

Dyddiad cau derbyn ceisiadau

31 Awst 2024

Unrhyw eithriadau?

'Mae gallu defnyddio'r Gymraeg yn ddymunol'; ‘Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn rhugl yn hanfodol’

Cytundeb Rhodd

Mae’n bleser gan Brifysgol Bangor gynnig efrydiaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru (WGSSS) (ESRC DTP) a ariennir yn llawn, gan ddechrau ym mis Hydref 2024 ym meysydd pwnc y llwybrau canlynol.

 1. Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth
 2. Seicoleg
 3. Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer
 4. Troseddeg a’r Gyfraith
 5. Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 6. Gwyddor Data, Iechyd a Lles
 7. Addysg
 8. Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol
 9. Economeg
 10. Rheolaeth a Busnes
 11. Cynllunio amgylcheddol

Hyd yr astudiaeth:

Mae hyd yr astudiaeth yn dibynnu ar brofiad ymchwil blaenorol ac anghenion hyfforddi a fydd yn cael eu hasesu trwy gwblhau Dadansoddiad Anghenion Datblygu Cychwynnol ar y cam ymgeisio a Dadansoddiad Anghenion Datblygu Llawn cyn dyfarnu os yn llwyddiannus.

Gall hyd yr astudiaeth amrywio o - 3.5 i 4.5 blwyddyn llawn amser  (neu’r hyn sy’n cyfateb yn rhan amser).

Gall hyn gynnwys:

- rhaglen 1+3.5 – cefnogaeth ar gyfer meistr hyfforddiant ymchwil a PhD, yn enwedig lle nodir hynny gan nodau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac Ehangu Cyfranogiad Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru

- yn achos Economeg, rhaglen 2+2.5 – cyllid i dalu am radd meistr estynedig, ac yna rhaglen PhD fyrrach

Lleoliad ymchwil mewn ymarfer: 

Mae'n ofynnol i bob myfyriwr a ariennir gan Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru gwblhau lleoliad ymchwil mewn ymarfer a ariennir dros gyfanswm o dri mis. Bydd pob myfyriwr yn cael y cyfle i gwblhau lleoliad mewn sefydliadau academaidd, polisi, busnes neu gymdeithas sifil.

Meini Prawf Mynediad:

I dderbyn cyllid efrydiaeth Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru, rhaid bod gennych gymwysterau neu brofiad sy'n cyfateb i radd anrhydedd ar lefel dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch, neu radd meistr o sefydliad ymchwil academaidd yn y Deyrnas Unedig. Mae croeso hefyd i fyfyrwyr â chefndir academaidd anhraddodiadol wneud cais.

Dylai ysgolion gynnwys gofynion iaith Saesneg sy'n benodol i'r sefydliad

Cymhwysedd:

Mae ysgoloriaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru ar gael i fyfyrwyr cartref a myfyrwyr rhyngwladol. Gall hyd at 30% o'n carfan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol. Ni chodir y gwahaniaeth mewn ffioedd rhwng y gyfradd Deyrnas Unedig a’r gyfradd ryngwladol ar fyfyrwyr rhyngwladol. Dylai ymgeiswyr fodloni gofynion mynediad UKRI.

Mae Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol i bawb. Rydym yn croesawu ceisiadau gan holl aelodau o’r gymuned fyd-eang, waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth rhywedd, ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer astudiaethau amser llawn a rhan-amser.

Asesu:

Atgoffir ymgeiswyr i gyflwyno'r holl ddogfennau perthnasol (trawsgrifiadau, datganiad ategol, ac ati) erbyn y dyddiad cau. Oherwydd nifer y ceisiadau a dderbynnir, ni fydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu hystyried.

Gwahoddir ymgeiswyr a roddir ar y rhestr fer am gyfweliad. Fel rhan o'r broses gyfweld, gofynnir i ymgeiswyr roi cyflwyniad byr ac ateb cyfres o gwestiynau gan y panel yn gyson ag ymarfer blaenorol ar y llwybr yn ystod Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru, ac a arweinir gan ymrwymiadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru.

Gellir cynnal cyfweliadau yn y cnawd, ond dylent hefyd fod ar gael trwy Zoom/Teams i bob myfyriwr sy'n dymuno cymryd rhan yn y ffordd honno.

Gall ymgeiswyr ddisgwyl clywed canlyniad eu cyfweliad fel rheol o fewn 3-4 wythnos.

Sut i wneud cais: 

Dylid derbyn ceisiadau ddim hwyrach na 12/1/24 gan gynnwys yr holl ddogfennau gofynnol.

Dylid cyflwyno pob cais gan ddefnyddio’r dolenni canlynol (defnyddiwch y cyfeiriad e-bost cywir ar gyfer y llwybr a gyflwynir i:

Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth – bilingwgsss@bangor.ac.uk

Seicoleg – psychwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer – spexwgsss@bangor.ac.uk

Troseddeg a'r Gyfraith – crimwgsss@bangor.ac.uk

Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg - socwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddor Data, Iechyd a Lles – dshwbwgsss@bangor.ac.uk

Addysg eduwgsss@bangor.ac.uk

Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol – socialworkwgsss@bangor.ac.uk

Economeg - econwgsss@bangor.ac.uk

Rheolaeth a Busnes businesswgsss@bangor.ac.uk

Cynllunio Amgylcheddol envirowgsss@bangor.ac.uk

Dylech gynnwys y dogfennau canlynol gyda'ch cais:

1) Llythyr eglurhaol (hyd at ddwy dudalen)

Rhaid i'r llythyr eglurhaol gynnwys y pwyntiau bwled canlynol fel is-benawdau:

 • Nodi eich rhesymau a’ch cymhelliant dros wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Bangor, a’r llwybr perthnasol (gweler y llwybrau uchod).
 • Rhowch fanylion am eich dealltwriaeth, a'ch disgwyliadau o wneud astudiaeth ddoethurol.
 • Rhowch fanylion am eich diddordebau academaidd yn gyffredinol, ac yn arbennig y rhai sy'n gysylltiedig â'r ymchwil arfaethedig.
 • Trwy dynnu ar eich cefndir (yn cynnwys eich profiadau bywyd, taith i/drwy'r brifysgol, profiadau gwaith neu wirfoddoli) rhowch grynodeb o pam eich bod yn barod i wneud PhD yn awr a sut y byddwch yn ffynnu o ganlyniad i gyllid PhD. Gallent gynnwys, er enghraifft, heriau personol rydych wedi’u goresgyn neu lwyddiannau rydych yn falch ohonynt yn eich profiadau gwaith, astudio neu fywyd a sut mae’r rhain yn cyd-fynd â’r sgiliau sydd eu hangen i ffynnu mewn rhaglen PhD. Gallai heriau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, nodweddion gwarchodedig, statws economaidd-gymdeithasol a bod yn ddarpar fyfyriwr cenhedlaeth gyntaf neu sydd â phrofiad o fod mewn gofal.
 • Gan adfyfyrio ar eich cefndir a/neu agwedd arfaethedig at astudio PhD a’r cyfleoedd y bydd yn eu cyflwyno, sut byddwch yn cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant yn y gymuned PhD

2) CV academaidd (hyd at ddwy dudalen)

3) Cynnig ymchwil

Dylai'r cynnig fod hyd at 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio'r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:

 • Teitl, amcanion a phwrpas yr ymchwil;
 • Trosolwg byr o’r llenyddiaeth academaidd sy'n berthnasol i'ch maes;
 • Cynllun/dulliau arfaethedig;

 

Y Gyfraith

 

 

Mae’n bleser gan Brifysgol Bangor gynnig efrydiaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru (WGSSS) (ESRC DTP) a ariennir yn llawn, gan ddechrau ym mis Hydref 2024 ym meysydd pwnc y llwybrau canlynol.

 1. Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth
 2. Seicoleg
 3. Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer
 4. Troseddeg a’r Gyfraith
 5. Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 6. Gwyddor Data, Iechyd a Lles
 7. Addysg
 8. Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol
 9. Economeg
 10. Rheolaeth a Busnes
 11. Cynllunio amgylcheddol

Hyd yr astudiaeth:

Mae hyd yr astudiaeth yn dibynnu ar brofiad ymchwil blaenorol ac anghenion hyfforddi a fydd yn cael eu hasesu trwy gwblhau Dadansoddiad Anghenion Datblygu Cychwynnol ar y cam ymgeisio a Dadansoddiad Anghenion Datblygu Llawn cyn dyfarnu os yn llwyddiannus.

Gall hyd yr astudiaeth amrywio o - 3.5 i 4.5 blwyddyn llawn amser  (neu’r hyn sy’n cyfateb yn rhan amser).

Gall hyn gynnwys:

- rhaglen 1+3.5 – cefnogaeth ar gyfer meistr hyfforddiant ymchwil a PhD, yn enwedig lle nodir hynny gan nodau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac Ehangu Cyfranogiad Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru

- yn achos Economeg, rhaglen 2+2.5 – cyllid i dalu am radd meistr estynedig, ac yna rhaglen PhD fyrrach

Lleoliad ymchwil mewn ymarfer: 

Mae'n ofynnol i bob myfyriwr a ariennir gan Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru gwblhau lleoliad ymchwil mewn ymarfer a ariennir dros gyfanswm o dri mis. Bydd pob myfyriwr yn cael y cyfle i gwblhau lleoliad mewn sefydliadau academaidd, polisi, busnes neu gymdeithas sifil.

Meini Prawf Mynediad:

I dderbyn cyllid efrydiaeth Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru, rhaid bod gennych gymwysterau neu brofiad sy'n cyfateb i radd anrhydedd ar lefel dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch, neu radd meistr o sefydliad ymchwil academaidd yn y Deyrnas Unedig. Mae croeso hefyd i fyfyrwyr â chefndir academaidd anhraddodiadol wneud cais.

Dylai ysgolion gynnwys gofynion iaith Saesneg sy'n benodol i'r sefydliad

Cymhwysedd:

Mae ysgoloriaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru ar gael i fyfyrwyr cartref a myfyrwyr rhyngwladol. Gall hyd at 30% o'n carfan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol. Ni chodir y gwahaniaeth mewn ffioedd rhwng y gyfradd Deyrnas Unedig a’r gyfradd ryngwladol ar fyfyrwyr rhyngwladol. Dylai ymgeiswyr fodloni gofynion mynediad UKRI.

Mae Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol i bawb. Rydym yn croesawu ceisiadau gan holl aelodau o’r gymuned fyd-eang, waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth rhywedd, ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer astudiaethau amser llawn a rhan-amser.

Asesu:

Atgoffir ymgeiswyr i gyflwyno'r holl ddogfennau perthnasol (trawsgrifiadau, datganiad ategol, ac ati) erbyn y dyddiad cau. Oherwydd nifer y ceisiadau a dderbynnir, ni fydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu hystyried.

Gwahoddir ymgeiswyr a roddir ar y rhestr fer am gyfweliad. Fel rhan o'r broses gyfweld, gofynnir i ymgeiswyr roi cyflwyniad byr ac ateb cyfres o gwestiynau gan y panel yn gyson ag ymarfer blaenorol ar y llwybr yn ystod Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru, ac a arweinir gan ymrwymiadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru.

Gellir cynnal cyfweliadau yn y cnawd, ond dylent hefyd fod ar gael trwy Zoom/Teams i bob myfyriwr sy'n dymuno cymryd rhan yn y ffordd honno.

Gall ymgeiswyr ddisgwyl clywed canlyniad eu cyfweliad fel rheol o fewn 3-4 wythnos.

Sut i wneud cais: 

Dylid derbyn ceisiadau ddim hwyrach na 12/1/24 gan gynnwys yr holl ddogfennau gofynnol.

Dylid cyflwyno pob cais gan ddefnyddio’r dolenni canlynol (defnyddiwch y cyfeiriad e-bost cywir ar gyfer y llwybr a gyflwynir i:

Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth – bilingwgsss@bangor.ac.uk

Seicoleg – psychwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer – spexwgsss@bangor.ac.uk

Troseddeg a'r Gyfraith – crimwgsss@bangor.ac.uk

Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg - socwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddor Data, Iechyd a Lles – dshwbwgsss@bangor.ac.uk

Addysg eduwgsss@bangor.ac.uk

Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol – socialworkwgsss@bangor.ac.uk

Economeg - econwgsss@bangor.ac.uk

Rheolaeth a Busnes businesswgsss@bangor.ac.uk

Cynllunio Amgylcheddol envirowgsss@bangor.ac.uk

Dylech gynnwys y dogfennau canlynol gyda'ch cais:

1) Llythyr eglurhaol (hyd at ddwy dudalen)

Rhaid i'r llythyr eglurhaol gynnwys y pwyntiau bwled canlynol fel is-benawdau:

 • Nodi eich rhesymau a’ch cymhelliant dros wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Bangor, a’r llwybr perthnasol (gweler y llwybrau uchod).
 • Rhowch fanylion am eich dealltwriaeth, a'ch disgwyliadau o wneud astudiaeth ddoethurol.
 • Rhowch fanylion am eich diddordebau academaidd yn gyffredinol, ac yn arbennig y rhai sy'n gysylltiedig â'r ymchwil arfaethedig.
 • Trwy dynnu ar eich cefndir (yn cynnwys eich profiadau bywyd, taith i/drwy'r brifysgol, profiadau gwaith neu wirfoddoli) rhowch grynodeb o pam eich bod yn barod i wneud PhD yn awr a sut y byddwch yn ffynnu o ganlyniad i gyllid PhD. Gallent gynnwys, er enghraifft, heriau personol rydych wedi’u goresgyn neu lwyddiannau rydych yn falch ohonynt yn eich profiadau gwaith, astudio neu fywyd a sut mae’r rhain yn cyd-fynd â’r sgiliau sydd eu hangen i ffynnu mewn rhaglen PhD. Gallai heriau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, nodweddion gwarchodedig, statws economaidd-gymdeithasol a bod yn ddarpar fyfyriwr cenhedlaeth gyntaf neu sydd â phrofiad o fod mewn gofal.
 • Gan adfyfyrio ar eich cefndir a/neu agwedd arfaethedig at astudio PhD a’r cyfleoedd y bydd yn eu cyflwyno, sut byddwch yn cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant yn y gymuned PhD

2) CV academaidd (hyd at ddwy dudalen)

3) Cynnig ymchwil

Dylai'r cynnig fod hyd at 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio'r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:

 • Teitl, amcanion a phwrpas yr ymchwil;
 • Trosolwg byr o’r llenyddiaeth academaidd sy'n berthnasol i'ch maes;
 • Cynllun/dulliau arfaethedig;

 

Cyfryngau

 

 

Gall myfyrwyr ôl-raddedig MPhil a PhD yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau fod â hawl i wneud cais am fwrsariaeth deithio tra byddant yn gofrestredig, er mwyn mynd i gynhadledd academaidd neu ymweld ag archif/ llyfrgell academaidd berthnasol.

Asesir pob cais ar ei deilyngdod ei hun, ac ni fydd cyfanswm y fwrsariaeth/ bwrsariaethau a ddyfernir i unrhyw fyfyriwr ôl-raddedig unigol yn uwch na £150 o fewn unrhyw flwyddyn academaidd. Dylech gyfeirio unrhyw ymholiadau at weinyddwr y Coleg dros faterion ôl-radd.

 

 

 

 

 

Gwyddorau Meddygol

 

 

Mae’n bleser gan Brifysgol Bangor gynnig efrydiaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru (WGSSS) (ESRC DTP) a ariennir yn llawn, gan ddechrau ym mis Hydref 2024 ym meysydd pwnc y llwybrau canlynol.

 1. Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth
 2. Seicoleg
 3. Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer
 4. Troseddeg a’r Gyfraith
 5. Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 6. Gwyddor Data, Iechyd a Lles
 7. Addysg
 8. Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol
 9. Economeg
 10. Rheolaeth a Busnes
 11. Cynllunio amgylcheddol

Hyd yr astudiaeth:

Mae hyd yr astudiaeth yn dibynnu ar brofiad ymchwil blaenorol ac anghenion hyfforddi a fydd yn cael eu hasesu trwy gwblhau Dadansoddiad Anghenion Datblygu Cychwynnol ar y cam ymgeisio a Dadansoddiad Anghenion Datblygu Llawn cyn dyfarnu os yn llwyddiannus.

Gall hyd yr astudiaeth amrywio o - 3.5 i 4.5 blwyddyn llawn amser  (neu’r hyn sy’n cyfateb yn rhan amser).

Gall hyn gynnwys:

- rhaglen 1+3.5 – cefnogaeth ar gyfer meistr hyfforddiant ymchwil a PhD, yn enwedig lle nodir hynny gan nodau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac Ehangu Cyfranogiad Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru

- yn achos Economeg, rhaglen 2+2.5 – cyllid i dalu am radd meistr estynedig, ac yna rhaglen PhD fyrrach

Lleoliad ymchwil mewn ymarfer: 

Mae'n ofynnol i bob myfyriwr a ariennir gan Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru gwblhau lleoliad ymchwil mewn ymarfer a ariennir dros gyfanswm o dri mis. Bydd pob myfyriwr yn cael y cyfle i gwblhau lleoliad mewn sefydliadau academaidd, polisi, busnes neu gymdeithas sifil.

Meini Prawf Mynediad:

I dderbyn cyllid efrydiaeth Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru, rhaid bod gennych gymwysterau neu brofiad sy'n cyfateb i radd anrhydedd ar lefel dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch, neu radd meistr o sefydliad ymchwil academaidd yn y Deyrnas Unedig. Mae croeso hefyd i fyfyrwyr â chefndir academaidd anhraddodiadol wneud cais.

Dylai ysgolion gynnwys gofynion iaith Saesneg sy'n benodol i'r sefydliad

Cymhwysedd:

Mae ysgoloriaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru ar gael i fyfyrwyr cartref a myfyrwyr rhyngwladol. Gall hyd at 30% o'n carfan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol. Ni chodir y gwahaniaeth mewn ffioedd rhwng y gyfradd Deyrnas Unedig a’r gyfradd ryngwladol ar fyfyrwyr rhyngwladol. Dylai ymgeiswyr fodloni gofynion mynediad UKRI.

Mae Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol i bawb. Rydym yn croesawu ceisiadau gan holl aelodau o’r gymuned fyd-eang, waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth rhywedd, ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer astudiaethau amser llawn a rhan-amser.

Asesu:

Atgoffir ymgeiswyr i gyflwyno'r holl ddogfennau perthnasol (trawsgrifiadau, datganiad ategol, ac ati) erbyn y dyddiad cau. Oherwydd nifer y ceisiadau a dderbynnir, ni fydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu hystyried.

Gwahoddir ymgeiswyr a roddir ar y rhestr fer am gyfweliad. Fel rhan o'r broses gyfweld, gofynnir i ymgeiswyr roi cyflwyniad byr ac ateb cyfres o gwestiynau gan y panel yn gyson ag ymarfer blaenorol ar y llwybr yn ystod Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru, ac a arweinir gan ymrwymiadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru.

Gellir cynnal cyfweliadau yn y cnawd, ond dylent hefyd fod ar gael trwy Zoom/Teams i bob myfyriwr sy'n dymuno cymryd rhan yn y ffordd honno.

Gall ymgeiswyr ddisgwyl clywed canlyniad eu cyfweliad fel rheol o fewn 3-4 wythnos.

Sut i wneud cais: 

Dylid derbyn ceisiadau ddim hwyrach na 12/1/24 gan gynnwys yr holl ddogfennau gofynnol.

Dylid cyflwyno pob cais gan ddefnyddio’r dolenni canlynol (defnyddiwch y cyfeiriad e-bost cywir ar gyfer y llwybr a gyflwynir i:

Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth – bilingwgsss@bangor.ac.uk

Seicoleg – psychwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer – spexwgsss@bangor.ac.uk

Troseddeg a'r Gyfraith – crimwgsss@bangor.ac.uk

Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg - socwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddor Data, Iechyd a Lles – dshwbwgsss@bangor.ac.uk

Addysg eduwgsss@bangor.ac.uk

Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol – socialworkwgsss@bangor.ac.uk

Economeg - econwgsss@bangor.ac.uk

Rheolaeth a Busnes businesswgsss@bangor.ac.uk

Cynllunio Amgylcheddol envirowgsss@bangor.ac.uk

Dylech gynnwys y dogfennau canlynol gyda'ch cais:

1) Llythyr eglurhaol (hyd at ddwy dudalen)

Rhaid i'r llythyr eglurhaol gynnwys y pwyntiau bwled canlynol fel is-benawdau:

 • Nodi eich rhesymau a’ch cymhelliant dros wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Bangor, a’r llwybr perthnasol (gweler y llwybrau uchod).
 • Rhowch fanylion am eich dealltwriaeth, a'ch disgwyliadau o wneud astudiaeth ddoethurol.
 • Rhowch fanylion am eich diddordebau academaidd yn gyffredinol, ac yn arbennig y rhai sy'n gysylltiedig â'r ymchwil arfaethedig.
 • Trwy dynnu ar eich cefndir (yn cynnwys eich profiadau bywyd, taith i/drwy'r brifysgol, profiadau gwaith neu wirfoddoli) rhowch grynodeb o pam eich bod yn barod i wneud PhD yn awr a sut y byddwch yn ffynnu o ganlyniad i gyllid PhD. Gallent gynnwys, er enghraifft, heriau personol rydych wedi’u goresgyn neu lwyddiannau rydych yn falch ohonynt yn eich profiadau gwaith, astudio neu fywyd a sut mae’r rhain yn cyd-fynd â’r sgiliau sydd eu hangen i ffynnu mewn rhaglen PhD. Gallai heriau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, nodweddion gwarchodedig, statws economaidd-gymdeithasol a bod yn ddarpar fyfyriwr cenhedlaeth gyntaf neu sydd â phrofiad o fod mewn gofal.
 • Gan adfyfyrio ar eich cefndir a/neu agwedd arfaethedig at astudio PhD a’r cyfleoedd y bydd yn eu cyflwyno, sut byddwch yn cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant yn y gymuned PhD

2) CV academaidd (hyd at ddwy dudalen)

3) Cynnig ymchwil

Dylai'r cynnig fod hyd at 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio'r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:

 • Teitl, amcanion a phwrpas yr ymchwil;
 • Trosolwg byr o’r llenyddiaeth academaidd sy'n berthnasol i'ch maes;
 • Cynllun/dulliau arfaethedig;

 

Cerddoriaeth

 

 

 

Gwyddorau Naturiol

 

 

Mae’n bleser gan Brifysgol Bangor gynnig efrydiaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru (WGSSS) (ESRC DTP) a ariennir yn llawn, gan ddechrau ym mis Hydref 2024 ym meysydd pwnc y llwybrau canlynol.

 1. Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth
 2. Seicoleg
 3. Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer
 4. Troseddeg a’r Gyfraith
 5. Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 6. Gwyddor Data, Iechyd a Lles
 7. Addysg
 8. Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol
 9. Economeg
 10. Rheolaeth a Busnes
 11. Cynllunio amgylcheddol

Hyd yr astudiaeth:

Mae hyd yr astudiaeth yn dibynnu ar brofiad ymchwil blaenorol ac anghenion hyfforddi a fydd yn cael eu hasesu trwy gwblhau Dadansoddiad Anghenion Datblygu Cychwynnol ar y cam ymgeisio a Dadansoddiad Anghenion Datblygu Llawn cyn dyfarnu os yn llwyddiannus.

Gall hyd yr astudiaeth amrywio o - 3.5 i 4.5 blwyddyn llawn amser  (neu’r hyn sy’n cyfateb yn rhan amser).

Gall hyn gynnwys:

- rhaglen 1+3.5 – cefnogaeth ar gyfer meistr hyfforddiant ymchwil a PhD, yn enwedig lle nodir hynny gan nodau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac Ehangu Cyfranogiad Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru

- yn achos Economeg, rhaglen 2+2.5 – cyllid i dalu am radd meistr estynedig, ac yna rhaglen PhD fyrrach

Lleoliad ymchwil mewn ymarfer: 

Mae'n ofynnol i bob myfyriwr a ariennir gan Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru gwblhau lleoliad ymchwil mewn ymarfer a ariennir dros gyfanswm o dri mis. Bydd pob myfyriwr yn cael y cyfle i gwblhau lleoliad mewn sefydliadau academaidd, polisi, busnes neu gymdeithas sifil.

Meini Prawf Mynediad:

I dderbyn cyllid efrydiaeth Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru, rhaid bod gennych gymwysterau neu brofiad sy'n cyfateb i radd anrhydedd ar lefel dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch, neu radd meistr o sefydliad ymchwil academaidd yn y Deyrnas Unedig. Mae croeso hefyd i fyfyrwyr â chefndir academaidd anhraddodiadol wneud cais.

Dylai ysgolion gynnwys gofynion iaith Saesneg sy'n benodol i'r sefydliad

Cymhwysedd:

Mae ysgoloriaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru ar gael i fyfyrwyr cartref a myfyrwyr rhyngwladol. Gall hyd at 30% o'n carfan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol. Ni chodir y gwahaniaeth mewn ffioedd rhwng y gyfradd Deyrnas Unedig a’r gyfradd ryngwladol ar fyfyrwyr rhyngwladol. Dylai ymgeiswyr fodloni gofynion mynediad UKRI.

Mae Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol i bawb. Rydym yn croesawu ceisiadau gan holl aelodau o’r gymuned fyd-eang, waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth rhywedd, ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer astudiaethau amser llawn a rhan-amser.

Asesu:

Atgoffir ymgeiswyr i gyflwyno'r holl ddogfennau perthnasol (trawsgrifiadau, datganiad ategol, ac ati) erbyn y dyddiad cau. Oherwydd nifer y ceisiadau a dderbynnir, ni fydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu hystyried.

Gwahoddir ymgeiswyr a roddir ar y rhestr fer am gyfweliad. Fel rhan o'r broses gyfweld, gofynnir i ymgeiswyr roi cyflwyniad byr ac ateb cyfres o gwestiynau gan y panel yn gyson ag ymarfer blaenorol ar y llwybr yn ystod Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru, ac a arweinir gan ymrwymiadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru.

Gellir cynnal cyfweliadau yn y cnawd, ond dylent hefyd fod ar gael trwy Zoom/Teams i bob myfyriwr sy'n dymuno cymryd rhan yn y ffordd honno.

Gall ymgeiswyr ddisgwyl clywed canlyniad eu cyfweliad fel rheol o fewn 3-4 wythnos.

Sut i wneud cais: 

Dylid derbyn ceisiadau ddim hwyrach na 12/1/24 gan gynnwys yr holl ddogfennau gofynnol.

Dylid cyflwyno pob cais gan ddefnyddio’r dolenni canlynol (defnyddiwch y cyfeiriad e-bost cywir ar gyfer y llwybr a gyflwynir i:

Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth – bilingwgsss@bangor.ac.uk

Seicoleg – psychwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer – spexwgsss@bangor.ac.uk

Troseddeg a'r Gyfraith – crimwgsss@bangor.ac.uk

Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg - socwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddor Data, Iechyd a Lles – dshwbwgsss@bangor.ac.uk

Addysg eduwgsss@bangor.ac.uk

Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol – socialworkwgsss@bangor.ac.uk

Economeg - econwgsss@bangor.ac.uk

Rheolaeth a Busnes businesswgsss@bangor.ac.uk

Cynllunio Amgylcheddol envirowgsss@bangor.ac.uk

Dylech gynnwys y dogfennau canlynol gyda'ch cais:

1) Llythyr eglurhaol (hyd at ddwy dudalen)

Rhaid i'r llythyr eglurhaol gynnwys y pwyntiau bwled canlynol fel is-benawdau:

 • Nodi eich rhesymau a’ch cymhelliant dros wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Bangor, a’r llwybr perthnasol (gweler y llwybrau uchod).
 • Rhowch fanylion am eich dealltwriaeth, a'ch disgwyliadau o wneud astudiaeth ddoethurol.
 • Rhowch fanylion am eich diddordebau academaidd yn gyffredinol, ac yn arbennig y rhai sy'n gysylltiedig â'r ymchwil arfaethedig.
 • Trwy dynnu ar eich cefndir (yn cynnwys eich profiadau bywyd, taith i/drwy'r brifysgol, profiadau gwaith neu wirfoddoli) rhowch grynodeb o pam eich bod yn barod i wneud PhD yn awr a sut y byddwch yn ffynnu o ganlyniad i gyllid PhD. Gallent gynnwys, er enghraifft, heriau personol rydych wedi’u goresgyn neu lwyddiannau rydych yn falch ohonynt yn eich profiadau gwaith, astudio neu fywyd a sut mae’r rhain yn cyd-fynd â’r sgiliau sydd eu hangen i ffynnu mewn rhaglen PhD. Gallai heriau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, nodweddion gwarchodedig, statws economaidd-gymdeithasol a bod yn ddarpar fyfyriwr cenhedlaeth gyntaf neu sydd â phrofiad o fod mewn gofal.
 • Gan adfyfyrio ar eich cefndir a/neu agwedd arfaethedig at astudio PhD a’r cyfleoedd y bydd yn eu cyflwyno, sut byddwch yn cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant yn y gymuned PhD

2) CV academaidd (hyd at ddwy dudalen)

3) Cynnig ymchwil

Dylai'r cynnig fod hyd at 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio'r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:

 • Teitl, amcanion a phwrpas yr ymchwil;
 • Trosolwg byr o’r llenyddiaeth academaidd sy'n berthnasol i'ch maes;
 • Cynllun/dulliau arfaethedig;

 

 

Gwyddorau Eigion

 

 

2 ar gael yn 2022/23

2 ar gael yn 2023/24

Mae Rhaglenni Efrydiaethau Ôl-raddedig a Addysgir gan yr Athro Craig Kensler, yn talu ffioedd Dysgu (Llawn Amser, Cyfradd Gartref) i fyfyrwyr ar y rhaglenni MSc a addysgir am flwyddyn mewn Bioleg Forol, Diogelu'r Amgylchedd Morol, Geowyddorau Môr Cymhwysol, Ynni Adnewyddadwy Morol, Eigioneg Ffisegol.

Mae ymgeiswyr sydd wedi cael cynnig lle neu sy'n cyflwyno cais yn gymwys i wneud cais am yr Efrydiaethau. Cyflwynwch CV a llythyr eglurhaol 1 dudalen yn nodi'r rhaglen ymchwil y gwnaed cais amdani a statws y cais, i Ysgrifennydd yr Ysgol Gwyddorau Eigion, Laura Brandish Jones l.brandish@bangor.ac.uk erbyn 31.07.23.
Fe'ch cynghorir i gysylltu â Chyfarwyddwr Cwrs priodol y cwrs MSc y gwnaed cais amdano, neu'r Goruchwylydd ar gyfer MSc drwy Ymchwil gan nodi eich bod yn bwriadu gwneud cais am yr ysgoloriaeth ymchwil a'r flwyddyn astudio.

 

2 ar gael yn 2022/23

2 ar gael yn 2023/24

Mae Ysgoloriaethau Ymchwil yr Athro Craig Kensler ar gyfer Meistr Ôl-raddedig Ymchwil yn cynnwys ffioedd Dysgu (Llawn Amser, Cyfradd Gartref) ar gyfer myfyrwyr sy'n ymgymryd â MSc drwy Ymchwil yn 2022/23 neu 2023/24.

Mae ymgeiswyr sydd wedi cael cynnig lle neu sy'n cyflwyno cais yn gymwys i wneud cais am yr Efrydiaethau. Cyflwynwch CV a llythyr eglurhaol 1 dudalen yn nodi'r rhaglen ymchwil y gwnaed cais amdani a statws y cais, i Ysgrifennydd yr Ysgol Gwyddorau Eigion, Laura Brandish Jones l.brandish@bangor.ac.uk erbyn 31.07.23.

Fe'ch cynghorir i gysylltu â Chyfarwyddwr Cwrs priodol y cwrs MSc y gwnaed cais amdano, neu'r Goruchwylydd ar gyfer MSc drwy Ymchwil gan nodi eich bod yn bwriadu gwneud cais am yr ysgoloriaeth ymchwil a'r flwyddyn astudio.

 

Seicoleg

 

 

Mae’n bleser gan Brifysgol Bangor gynnig efrydiaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru (WGSSS) (ESRC DTP) a ariennir yn llawn, gan ddechrau ym mis Hydref 2024 ym meysydd pwnc y llwybrau canlynol.

 1. Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth
 2. Seicoleg
 3. Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer
 4. Troseddeg a’r Gyfraith
 5. Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 6. Gwyddor Data, Iechyd a Lles
 7. Addysg
 8. Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol
 9. Economeg
 10. Rheolaeth a Busnes
 11. Cynllunio amgylcheddol

Hyd yr astudiaeth:

Mae hyd yr astudiaeth yn dibynnu ar brofiad ymchwil blaenorol ac anghenion hyfforddi a fydd yn cael eu hasesu trwy gwblhau Dadansoddiad Anghenion Datblygu Cychwynnol ar y cam ymgeisio a Dadansoddiad Anghenion Datblygu Llawn cyn dyfarnu os yn llwyddiannus.

Gall hyd yr astudiaeth amrywio o - 3.5 i 4.5 blwyddyn llawn amser  (neu’r hyn sy’n cyfateb yn rhan amser).

Gall hyn gynnwys:

- rhaglen 1+3.5 – cefnogaeth ar gyfer meistr hyfforddiant ymchwil a PhD, yn enwedig lle nodir hynny gan nodau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac Ehangu Cyfranogiad Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru

- yn achos Economeg, rhaglen 2+2.5 – cyllid i dalu am radd meistr estynedig, ac yna rhaglen PhD fyrrach

Lleoliad ymchwil mewn ymarfer: 

Mae'n ofynnol i bob myfyriwr a ariennir gan Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru gwblhau lleoliad ymchwil mewn ymarfer a ariennir dros gyfanswm o dri mis. Bydd pob myfyriwr yn cael y cyfle i gwblhau lleoliad mewn sefydliadau academaidd, polisi, busnes neu gymdeithas sifil.

Meini Prawf Mynediad:

I dderbyn cyllid efrydiaeth Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru, rhaid bod gennych gymwysterau neu brofiad sy'n cyfateb i radd anrhydedd ar lefel dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch, neu radd meistr o sefydliad ymchwil academaidd yn y Deyrnas Unedig. Mae croeso hefyd i fyfyrwyr â chefndir academaidd anhraddodiadol wneud cais.

Dylai ysgolion gynnwys gofynion iaith Saesneg sy'n benodol i'r sefydliad

Cymhwysedd:

Mae ysgoloriaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru ar gael i fyfyrwyr cartref a myfyrwyr rhyngwladol. Gall hyd at 30% o'n carfan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol. Ni chodir y gwahaniaeth mewn ffioedd rhwng y gyfradd Deyrnas Unedig a’r gyfradd ryngwladol ar fyfyrwyr rhyngwladol. Dylai ymgeiswyr fodloni gofynion mynediad UKRI.

Mae Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol i bawb. Rydym yn croesawu ceisiadau gan holl aelodau o’r gymuned fyd-eang, waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth rhywedd, ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer astudiaethau amser llawn a rhan-amser.

Asesu:

Atgoffir ymgeiswyr i gyflwyno'r holl ddogfennau perthnasol (trawsgrifiadau, datganiad ategol, ac ati) erbyn y dyddiad cau. Oherwydd nifer y ceisiadau a dderbynnir, ni fydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu hystyried.

Gwahoddir ymgeiswyr a roddir ar y rhestr fer am gyfweliad. Fel rhan o'r broses gyfweld, gofynnir i ymgeiswyr roi cyflwyniad byr ac ateb cyfres o gwestiynau gan y panel yn gyson ag ymarfer blaenorol ar y llwybr yn ystod Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru, ac a arweinir gan ymrwymiadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru.

Gellir cynnal cyfweliadau yn y cnawd, ond dylent hefyd fod ar gael trwy Zoom/Teams i bob myfyriwr sy'n dymuno cymryd rhan yn y ffordd honno.

Gall ymgeiswyr ddisgwyl clywed canlyniad eu cyfweliad fel rheol o fewn 3-4 wythnos.

Sut i wneud cais: 

Dylid derbyn ceisiadau ddim hwyrach na 12/1/24 gan gynnwys yr holl ddogfennau gofynnol.

Dylid cyflwyno pob cais gan ddefnyddio’r dolenni canlynol (defnyddiwch y cyfeiriad e-bost cywir ar gyfer y llwybr a gyflwynir i:

Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth – bilingwgsss@bangor.ac.uk

Seicoleg – psychwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer – spexwgsss@bangor.ac.uk

Troseddeg a'r Gyfraith – crimwgsss@bangor.ac.uk

Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg - socwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddor Data, Iechyd a Lles – dshwbwgsss@bangor.ac.uk

Addysg eduwgsss@bangor.ac.uk

Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol – socialworkwgsss@bangor.ac.uk

Economeg - econwgsss@bangor.ac.uk

Rheolaeth a Busnes businesswgsss@bangor.ac.uk

Cynllunio Amgylcheddol envirowgsss@bangor.ac.uk

Dylech gynnwys y dogfennau canlynol gyda'ch cais:

1) Llythyr eglurhaol (hyd at ddwy dudalen)

Rhaid i'r llythyr eglurhaol gynnwys y pwyntiau bwled canlynol fel is-benawdau:

 • Nodi eich rhesymau a’ch cymhelliant dros wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Bangor, a’r llwybr perthnasol (gweler y llwybrau uchod).
 • Rhowch fanylion am eich dealltwriaeth, a'ch disgwyliadau o wneud astudiaeth ddoethurol.
 • Rhowch fanylion am eich diddordebau academaidd yn gyffredinol, ac yn arbennig y rhai sy'n gysylltiedig â'r ymchwil arfaethedig.
 • Trwy dynnu ar eich cefndir (yn cynnwys eich profiadau bywyd, taith i/drwy'r brifysgol, profiadau gwaith neu wirfoddoli) rhowch grynodeb o pam eich bod yn barod i wneud PhD yn awr a sut y byddwch yn ffynnu o ganlyniad i gyllid PhD. Gallent gynnwys, er enghraifft, heriau personol rydych wedi’u goresgyn neu lwyddiannau rydych yn falch ohonynt yn eich profiadau gwaith, astudio neu fywyd a sut mae’r rhain yn cyd-fynd â’r sgiliau sydd eu hangen i ffynnu mewn rhaglen PhD. Gallai heriau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, nodweddion gwarchodedig, statws economaidd-gymdeithasol a bod yn ddarpar fyfyriwr cenhedlaeth gyntaf neu sydd â phrofiad o fod mewn gofal.
 • Gan adfyfyrio ar eich cefndir a/neu agwedd arfaethedig at astudio PhD a’r cyfleoedd y bydd yn eu cyflwyno, sut byddwch yn cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant yn y gymuned PhD

2) CV academaidd (hyd at ddwy dudalen)

3) Cynnig ymchwil

Dylai'r cynnig fod hyd at 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio'r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:

 • Teitl, amcanion a phwrpas yr ymchwil;
 • Trosolwg byr o’r llenyddiaeth academaidd sy'n berthnasol i'ch maes;
 • Cynllun/dulliau arfaethedig;

Efrydiaeth PhD 3 blynedd gyda chyllid llawn
Ysgol Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Bangor
Dyddiad cau: 31 Mai 2024

Gêm Taflu Bai’n Unllygeidiog: Deall pam rydym yn rhoi’r bai ar eraill am ein camgymeriadau ninnau mewn sefyllfaoedd cydweithredol

Dr. Paul Rauwolf
Dyma wahodd ceisiadau am efrydiaeth PhD 3 blynedd gyda chyllid llawn yn Ysgol Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon Prifysgol Bangor. Mae'r efrydiaeth yn talu cost lawn ffioedd dysgu’r myfyriwr PhD, ynghyd â thâl cynhaliaeth (tua £19,237 y flwyddyn am 3 blynedd) yn ogystal â lwfans ymchwil hael. Gall yr efrydiaeth ddechrau unrhyw bryd rhwng mis Hydref 2024 a mis Ionawr 2025, ond 1 Hydref fyddai’r dyddiad dechrau delfrydol.

Y Project:
Ein gallu i gydweithredu â'n gilydd yw un o lwyddiannau esblygiadol a chymdeithasol mwyaf dynolryw. Mae’n caniatáu i grwpiau gyflawni mwy nag y gallent yn unigol. Fodd bynnag, yn aml gall rhyngweithiadau cydweithredol fod yn fregus, a gallant ymddatod yn rhwydd oherwydd camsyniadau. Dengys ymchwil fod unigolion yn cael anhawster neilltuol i gydweithredu ag eraill mewn amgylcheddau ansicr, lle mae'n anodd asesu pwy sydd ar fai am fethu â chydweithredu. Mewn achosion o'r fath, mae unigolion yn dueddol o ailgyfeirio’r bai oddi wrthynt eu hunain. Mae hynny’n broblematig oherwydd ei fod yn andwyo’r posibilrwydd o ryngweithio cydweithredol llwyddiannus. Os bydd unigolion yn beio eraill ar gam am eu hymddygiad anghydweithredol eu hunain, yna bydd pawb dan sylw’n llai tebygol o gydweithredu, ond os yw unigolion yn eu beio eu hunain yn gywir am gamsyniadau, yna gellir newid ymddygiad, a gwella'r canlyniadau i bawb.
Mae'r project yn ceisio deall pryd a pham yr ydym yn beio eraill yn fwy na ni ein hunain hyd yn oed pan fydd yn effeithio’n negyddol arnom ni. Byddwn hefyd yn ceisio dod o hyd i ffyrdd o leihau'r duedd honno, er mwyn helpu’r unigolion wella eu canlyniadau mewn amgylcheddau cymdeithasol ansicr.

I wneud hynny, byddwn yn defnyddio gemau ymddygiadol, economaidd, cydweithredol i werthuso sut mae unigolion yn priodoli bai pan fo ansicrwydd. Caiff ein dyluniadau arbrofol eu llywio gan fodelau damcaniaethol gemau o ymddygiad cydweithredol (felly, mae rhywfaint o wybodaeth am ddamcaniaeth gêm yn ddymunol). Bydd y project yn cynnwys llunio arbrofion ar-lein ac yn y cnawd gyda Qualtrics (felly, bydd rhywfaint o wybodaeth o Javascript a HTML yn ddefnyddiol). Os oes gan yr ymgeisydd ddiddordeb, mae lle hefyd i lunio modelau ar sail asiantau i ddeall yn well sut mae beio eraill yn unllygeidiog yn effeithio ar gydweithredu mewn rhwydweithiau cymdeithasol.

Goruchwyliaeth:
Os byddwch yn llwyddiannus, cewch eich goruchwylio gan Dr. Paul Rauwolf, Darlithydd yn Adran Seicoleg Prifysgol Bangor. Derbyniodd Dr. Rauwolf radd PhD mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Caerfaddon. Bu wedyn yn gweithio fel ymchwilydd ôl-ddoethurol yn Sefydliad Mathemateg Prifysgol Rhydychen. Cwblhaodd ei waith ôl-ddoethurol mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor.

Yn fras, mae Dr. Rauwolf yn ceisio deall yn well a gwella sut mae unigolion yn gwneud penderfyniadau mewn amgylcheddau cymdeithasol ansicr. Mae ganddo ddiddordeb neilltuol mewn seicoleg amgylcheddol a gwella ymddygiadau cynaliadwy/cydweithredol mewn amgylcheddau cymdeithasol, cymhleth. O ystyried cefndir amrywiol Dr. Rauwolf mewn cyfrifiadureg, mathemateg, a seicoleg, mae ei labordy yn defnyddio cyfuniad o seicoleg arbrofol, economeg ymddygiadol, dysgu peirianyddol, a modelu cyfrifiannol i ddeall yn well y rhagfarnau sydd wrth wneud penderfyniadau cymdeithasol.

Y Gofynion:
Y gofynion hanfodol:
•    Gradd israddedig dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn seicoleg, economeg, cyfrifiadureg neu bwnc cyffelyb.
•    Moeseg waith gref a brwdfrydedd gwirioneddol dros wneud penderfyniadau cymdeithasol.
•    Gallu gweithio'n annibynnol ac ar y cyd ag eraill.
•    Gallu cyfathrebu'n effeithiol, a thystiolaeth o sgiliau ysgrifennu gwyddonol da.
•    Parodrwydd i ddysgu technegau ystadegol yn R.

Nodweddion dymunol:
•    Cymhwyster lefel Meistr mewn seicoleg, niwrowyddoniaeth neu bwnc cyffelyb.
•    Profiad o ddylunio a chynnal arbrofion dynol, naill ai yn y labordy neu ar-lein.
•    Gwybodaeth am theori gêm, theori penderfyniadau neu economeg ymddygiadol.
•    Profiad o ddadansoddi data arbrofol, yn enwedig profiad o ddefnyddio meddalwedd R neu declyn ystadegol tebyg.  
•    Sgiliau rhaglennu. Oherwydd y caiff llawer o'r projectau eu hysgrifennu ar gyfer cyfranogwyr ar-lein, byddai gwybodaeth am Qualtrics, HTML neu JavaScript yn fuddiol.  
•    Gwybodaeth neu brofiad o gronfeydd cyfranogwyr ar-lein fel Prolific.
•    Peth gwybodaeth am fodelu cyfrifiannol a dadansoddeg ragfynegol, megis modelau trawsddilysu neu fodelau seiliedig ar asiant esblygiadol.

Yr Amgylchedd Ymchwil:
Ar hyn o bryd mae labordy Dr. Rauwolf yn cynnwys 2 fyfyriwr PhD arall a nifer o fyfyrwyr project MSc a BSc. Mae'r labordy bob amser yn cynnal nifer o brojectau ar yr un pryd ac yn cyfarfod yn rheolaidd i gydweithio a thrafod y gwahanol brojectau. Mae gan y labordy arbenigedd mewn economeg ymddygiadol, rhaglennu, a thechnegau ystadegol uwch. Byddwch yn ymuno â grŵp cydweithredol sy'n helpu pawb ennill y sgiliau sydd eu hangen i lwyddo.

Mae’r Ysgol Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon yn dod â dwy o adrannau gorau Prifysgol Bangor ynghyd: Seicoleg, a Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer. Mae ein hymchwil, sydd gyda’r gorau yn y byd, yn rhychwantu niwrowyddoniaeth wybyddol, ymyriadau clinigol, llesiant seicolegol, perfformiad elît, gweithgarwch corfforol, iechyd a ffisioleg ddynol gymhwysol, ac mae effaith sylweddol yn y byd go iawn. Rydym yn falch hefyd o'r rhagoriaeth sydd gennym mewn addysgu a dysgu ac mae cydnabyddiaeth i hynny’n genedlaethol ac yn fyd-eang. Mae'r Ysgol yn cynnig amgylchedd ymchwil rhagorol i ymchwilwyr ôl-radd, ac mae cymuned fawr o fyfyrwyr PhD a staff sy’n brysur gydag ymchwil, cyfarfodydd labordy rheolaidd, seminarau, a siaradwyr gwadd, a digwyddiadau sy’n anelu at ddatblygiad proffesiynol ehangach. Mae cyfleusterau helaeth ar gyfer astudiaethau ymddygiadol, ffisiolegol a niwrowyddonol.

Caiff ein hymchwil ei ddiffinio gan bedwar sefydliad ymchwil, a bydd croeso i’r myfyriwr PhD ymuno â nhw: Sefydliad Ffisioleg Ddynol Gymhwysol (IAHP; dolen), Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elît (IPEP; dolen), Sefydliad Niwrowyddoniaeth Wybyddol (CNI), dolen), Sefydliad Ymchwil Llesiant (IWR; dolen).

Saif Prifysgol Bangor yn nhirwedd ysblennydd gogledd Cymru.  Mae Bangor yn ddinas brifysgol gyfeillgar a fforddiadwy, a saif ar lannau Môr Iwerddon a Pharc Cenedlaethol Eryr’n gefnlen iddii. Mae mynyddoedd, llynnoedd, afonydd a thraethau hardd wrth law a chysylltiadau cludiant da â rhai o ddinasoedd mwyaf y Deyrnas Unedig, gan gynnwys Manceinion a Llundain.

Y gofynion preswylio: Anelir yr efrydiaeth yn bennaf at fyfyrwyr y Deyrnas Unedig. Fodd bynnag, dylai’r rhai sydd â diddordeb, ond sy'n dod o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig, gysylltu â Dr Sapir i drafod amodau ariannu myfyrwyr rhyngwladol.
Gwybodaeth gyffredinol: Mae'r efrydiaeth am dair blynedd, yn amodol ar werthusiad cadarnhaol gan Bwyllgor Adolygu ar ddiwedd blwyddyn gyntaf yr astudiaethau.  Mae disgwyl i Ymchwilwyr Ôl-radd gyfrannu at addysgu yn yr Ysgol. Mae'r Ysgol yn cynnig hyfforddiant rhagorol mewn addysgu ac mae llawer o fyfyrwyr yn cyflawni cymwysterau’r Academi Addysg Uwch wrth gwblhau eu doethuriaeth. Ewch i wefan Ysgol Ddoethurol Bangor am wybodaeth, gan gynnwys y Rheoliadau, ynghylch rhaglenni ymchwil ôl-radd Prifysgol Bangor.

Gwybodaeth bellach:Dylid cyfeirio cwestiynau anffurfiol am yr efrydiaeth a gofyn am fwy o arweiniad os ydych am baratoi cynnig manylach at: p.rauwolf@bangor.ac.uk.

Sut mae gwneud cais:

Rhaid cyflwyno pob cais trwy ein system ymgeisio ar-lein: https://apps.bangor.ac.uk/applicant/
Rhaid i’r cais gynnwys y dogfennau canlynol:
1.    Llythyr eglurhaol: Eich cymhelliant dros wneud cais am yr ysgoloriaeth ymchwil, eich dyheadau y tu hwnt i wneud doethuriaeth, ac unrhyw resymau pam rydych yn teimlo eich bod yn arbennig o addas i'r project.
2.    Cyfeiriadau: Mae angen dau eirda academaidd i gefnogi pob cais. Rhaid i’r ymgeiswyr gysylltu â chanolwyr drostynt eu hunain a chynnwys y geirdaon gyda'u ceisiadau.
3.    Curriculum Vitae: Ni ddylai fod yn hirach na dwy dudalen. Lle bo'n briodol, dylech gynnwys tystiolaeth o Gymhwysedd mewn Saesneg (prawf IELTS gyda marc o 7.0 fel isafswm).
4.    Cynnig Ymchwil: 3-4 tudalen yn disgrifio cynllun arbrawf. Bydd hynny’n cynnwys disgrifiad clir o’r cwestiynau ymchwil, damcaniaethau, y dull o gasglu a dadansoddi data, ac amserlen arfaethedig ar gyfer pob elfen o’r ymchwil a’r ysgrifennu. Cyn dechrau ar y cynnig ymchwil, rhaid i'r ymgeisydd gysylltu â Dr. Rauwolf (p.rauwolf@bangor.ac.uk) am fanylion ar beth i'w ysgrifennu i’r cynnig ymchwil.
Ymholiadau cyffredinol: Am gyngor cyffredinol ynglŷn â sut mae gwneud cais a chymhwystra, ewch i wefan Ysgol Ddoethurol Bangor

 

 

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer

 

 

Mae’n bleser gan Brifysgol Bangor gynnig efrydiaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru (WGSSS) (ESRC DTP) a ariennir yn llawn, gan ddechrau ym mis Hydref 2024 ym meysydd pwnc y llwybrau canlynol.

 1. Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth
 2. Seicoleg
 3. Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer
 4. Troseddeg a’r Gyfraith
 5. Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 6. Gwyddor Data, Iechyd a Lles
 7. Addysg
 8. Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol
 9. Economeg
 10. Rheolaeth a Busnes
 11. Cynllunio amgylcheddol

Hyd yr astudiaeth:

Mae hyd yr astudiaeth yn dibynnu ar brofiad ymchwil blaenorol ac anghenion hyfforddi a fydd yn cael eu hasesu trwy gwblhau Dadansoddiad Anghenion Datblygu Cychwynnol ar y cam ymgeisio a Dadansoddiad Anghenion Datblygu Llawn cyn dyfarnu os yn llwyddiannus.

Gall hyd yr astudiaeth amrywio o - 3.5 i 4.5 blwyddyn llawn amser  (neu’r hyn sy’n cyfateb yn rhan amser).

Gall hyn gynnwys:

- rhaglen 1+3.5 – cefnogaeth ar gyfer meistr hyfforddiant ymchwil a PhD, yn enwedig lle nodir hynny gan nodau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac Ehangu Cyfranogiad Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru

- yn achos Economeg, rhaglen 2+2.5 – cyllid i dalu am radd meistr estynedig, ac yna rhaglen PhD fyrrach

Lleoliad ymchwil mewn ymarfer: 

Mae'n ofynnol i bob myfyriwr a ariennir gan Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru gwblhau lleoliad ymchwil mewn ymarfer a ariennir dros gyfanswm o dri mis. Bydd pob myfyriwr yn cael y cyfle i gwblhau lleoliad mewn sefydliadau academaidd, polisi, busnes neu gymdeithas sifil.

Meini Prawf Mynediad:

I dderbyn cyllid efrydiaeth Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru, rhaid bod gennych gymwysterau neu brofiad sy'n cyfateb i radd anrhydedd ar lefel dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch, neu radd meistr o sefydliad ymchwil academaidd yn y Deyrnas Unedig. Mae croeso hefyd i fyfyrwyr â chefndir academaidd anhraddodiadol wneud cais.

Dylai ysgolion gynnwys gofynion iaith Saesneg sy'n benodol i'r sefydliad

Cymhwysedd:

Mae ysgoloriaethau ymchwil Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru ar gael i fyfyrwyr cartref a myfyrwyr rhyngwladol. Gall hyd at 30% o'n carfan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol. Ni chodir y gwahaniaeth mewn ffioedd rhwng y gyfradd Deyrnas Unedig a’r gyfradd ryngwladol ar fyfyrwyr rhyngwladol. Dylai ymgeiswyr fodloni gofynion mynediad UKRI.

Mae Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol i bawb. Rydym yn croesawu ceisiadau gan holl aelodau o’r gymuned fyd-eang, waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth rhywedd, ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer astudiaethau amser llawn a rhan-amser.

Asesu:

Atgoffir ymgeiswyr i gyflwyno'r holl ddogfennau perthnasol (trawsgrifiadau, datganiad ategol, ac ati) erbyn y dyddiad cau. Oherwydd nifer y ceisiadau a dderbynnir, ni fydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu hystyried.

Gwahoddir ymgeiswyr a roddir ar y rhestr fer am gyfweliad. Fel rhan o'r broses gyfweld, gofynnir i ymgeiswyr roi cyflwyniad byr ac ateb cyfres o gwestiynau gan y panel yn gyson ag ymarfer blaenorol ar y llwybr yn ystod Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru, ac a arweinir gan ymrwymiadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithas Cymru.

Gellir cynnal cyfweliadau yn y cnawd, ond dylent hefyd fod ar gael trwy Zoom/Teams i bob myfyriwr sy'n dymuno cymryd rhan yn y ffordd honno.

Gall ymgeiswyr ddisgwyl clywed canlyniad eu cyfweliad fel rheol o fewn 3-4 wythnos.

Sut i wneud cais: 

Dylid derbyn ceisiadau ddim hwyrach na 12/1/24 gan gynnwys yr holl ddogfennau gofynnol.

Dylid cyflwyno pob cais gan ddefnyddio’r dolenni canlynol (defnyddiwch y cyfeiriad e-bost cywir ar gyfer y llwybr a gyflwynir i:

Dwyieithrwydd/Ieithyddiaeth – bilingwgsss@bangor.ac.uk

Seicoleg – psychwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer – spexwgsss@bangor.ac.uk

Troseddeg a'r Gyfraith – crimwgsss@bangor.ac.uk

Astudiaethau Cymdeithaseg/Gwyddoniaeth a Thechnoleg - socwgsss@bangor.ac.uk

Gwyddor Data, Iechyd a Lles – dshwbwgsss@bangor.ac.uk

Addysg eduwgsss@bangor.ac.uk

Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol – socialworkwgsss@bangor.ac.uk

Economeg - econwgsss@bangor.ac.uk

Rheolaeth a Busnes businesswgsss@bangor.ac.uk

Cynllunio Amgylcheddol envirowgsss@bangor.ac.uk

Dylech gynnwys y dogfennau canlynol gyda'ch cais:

1) Llythyr eglurhaol (hyd at ddwy dudalen)

Rhaid i'r llythyr eglurhaol gynnwys y pwyntiau bwled canlynol fel is-benawdau:

 • Nodi eich rhesymau a’ch cymhelliant dros wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Bangor, a’r llwybr perthnasol (gweler y llwybrau uchod).
 • Rhowch fanylion am eich dealltwriaeth, a'ch disgwyliadau o wneud astudiaeth ddoethurol.
 • Rhowch fanylion am eich diddordebau academaidd yn gyffredinol, ac yn arbennig y rhai sy'n gysylltiedig â'r ymchwil arfaethedig.
 • Trwy dynnu ar eich cefndir (yn cynnwys eich profiadau bywyd, taith i/drwy'r brifysgol, profiadau gwaith neu wirfoddoli) rhowch grynodeb o pam eich bod yn barod i wneud PhD yn awr a sut y byddwch yn ffynnu o ganlyniad i gyllid PhD. Gallent gynnwys, er enghraifft, heriau personol rydych wedi’u goresgyn neu lwyddiannau rydych yn falch ohonynt yn eich profiadau gwaith, astudio neu fywyd a sut mae’r rhain yn cyd-fynd â’r sgiliau sydd eu hangen i ffynnu mewn rhaglen PhD. Gallai heriau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, nodweddion gwarchodedig, statws economaidd-gymdeithasol a bod yn ddarpar fyfyriwr cenhedlaeth gyntaf neu sydd â phrofiad o fod mewn gofal.
 • Gan adfyfyrio ar eich cefndir a/neu agwedd arfaethedig at astudio PhD a’r cyfleoedd y bydd yn eu cyflwyno, sut byddwch yn cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant yn y gymuned PhD

2) CV academaidd (hyd at ddwy dudalen)

3) Cynnig ymchwil

Dylai'r cynnig fod hyd at 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio'r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:

 • Teitl, amcanion a phwrpas yr ymchwil;
 • Trosolwg byr o’r llenyddiaeth academaidd sy'n berthnasol i'ch maes;
 • Cynllun/dulliau arfaethedig;

 

Cymraeg ac Astudiaethau Celtiadd

 

 

Dim Ysgoloriaethau ar hyn o bryd

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?