Ysgoloriaethau, Efrydiaethau a Bwrsariaethau

Gwobrau'r Brifysgol

MSc trwy Ymchwil wedi ei gyllidio yn llawn i gychwyn 1 Hydref ar sail llawn amser. Bydd y cyllid yn talu am ffioedd, tâl o £16,000, a ffi mainc am ymchwil/hyfforddiant ayyb o hyd at £5,000. Mae'n agored i fyfyrwyr cartref a rhyngwladol. Y dyddiad cau yw 31 Gorffennaf. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch Dr Emma Green fydd yn rheoli'r broses ymgeisio. 

(Cronfa Dreftadaeth Y Werin)

Bydd gwerth yr ysgoloriaeth yr un fath ag Efrydiaeth Ôl-raddedig y Brifysgol, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael. Rhaid i'r ymgeisydd ddilyn cynllun astudio am radd ôl-raddedig ymchwil yn y Celfyddydau neu'r Gwyddorau ym Mhrifysgol Bangor.

Darperir Ysgoloriaethau Price Davies (sydd hefyd yn cynnwys Ysgoloriaethau Mynediad Price Davies) o incwm o gymynrodd a wnaed i Brifysgol Cymru yn 1900 gan y diweddar Mr Price Davies o Leeds.

Cymhwyster

 • Rhaid i’r ymgeisydd ddilyn cynllun astudio am radd ôl-raddedig yn y Celfyddydau neu’r Gwyddorau ym Mhrifysgol Bangor.
 • Yr ymgeisydd sydd, ym marn Senedd Prifysgol Bangor, fwyaf teilwng ar sail perfformiad yn yr arholiadau gradd

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Bydd gwerth yr ysgoloriaeth yr un fath ag Efrydiaeth Ôl-raddedig y Brifysgol, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael
 • Yr ysgoloriaethau i’w dal am un flwyddyn academaidd o ddyddiad y dyfarniad ond gellir eu hadnewyddu am ail a thrydedd flwyddyn academaidd, yn gymesur ac yn amodol ar y cyllid sydd ar gael

Dylid cyflwyno ceisiadau i'r Ysgol Ddoethurol (pgr@bangor.ac.uk) erbyn 31 Awst 2023 fan bellaf.

Ffurflen Gais

 

 

(Cronfa Dreftadaeth Y Werin)

Mae'r ysgoloriaeth yn cynnig hyd at £1,500 i gefnogi graddedigion dawnus o Brifysgolion Cymru sydd â diddordeb mewn iaith, llenyddiaeth, hanes a hynafiaethau Cymru.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais

(Cronfa Dreftadaeth Y Werin)

Mae Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Llewelyn Williams yn galluogi ymchwil i Hanes Cymru, gan gynnwys deddfau Cymreig ac agweddau economaidd bywyd Cymreig. Mae'r ysgoloriaeth yn cynnig hyd at £7,000 i gefnogi graddedigion Hanes, Cyfraith ac Economeg dalentog sydd â diddordeb mewn ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgolion Cymru.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais

(Cronfa Dreftadaeth Y Werin)

Mae'r ysgoloriaeth yn cynnig hyd at £2,000 i gefnogi graddedigion dawnus o Brifysgolion Cymru sydd â diddordeb mewn Newyddiaduraeth neu Faterion Rhyngwladol.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais

 

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig ysgoloriaeth ymchwil PhD ym maes Seicoleg Newid Ymddygiad a Chynllunio Iaith. Cyllidir yr ysgoloriaeth hon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mwy o wybodaeth...

Mae Postgrad Solutions Cyf yn cynnig tri-ar-ddeg Bwrsariaeth ôl-radd, werth £500 yr un. Mwy o wybodaeth...

Gall myfyrwyr DU (gan eithrio myfyrwyr o Gymru*) fod yn gymwys i dderbyn Bwrsariaeth Mynediad Ôl-radd os oeddent yn derbyn un o'r canlynol tra'n fyfyrwyr yn ystod y flwyddyn academiaeth 2022-23 neu'n ddi-waith cyn cychwyn cwrs ol-radd yn Brifysgol Bangor.

 • Grant Cynhaliaeth 
 • Benthyciad Cynhaliaeth 
 • Bwrsariaeth Foyer 
 • Bwrsariaeth phrofiad gofal
 • Gymhorthdal Incwm / Lwfans Ceisio Gwaith/ Credyd Cynhwysol

Rhaid i fyfyrwyr allu dangos tystiolaeth eu bod wedi derbyn y grantiau, bwrsariaethau neu fudd-daliadau hyn.

Dyfernir bwrsariaeth o £1000 i:

 • fyfyrwyr oedd yn derbyn cyllid myfyrwyr mwyaf posib pan oeddent yn israddedigion yn ystod 2022-23.
 • fyfyrwyr oedd yn ddi-waith yn union cyn cychwyn eu cwrs ôl-radd

Dyfernir bwrsari o £500 i:

 • fyfyrwyr oedd yn israddedigion yn 2022-23 ac yn derbyn cyllid myfyrywyr rhannol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i ofyn am ffurflen gais, cysylltwch â'r Uned Cymorth Ariannol.

*Mae gan fyfyriwr o Gymru hawl i grant o leiaf £1,000 gan Lywodraeth Cymru

Mae'r bwrsariaethau yma wedi eu hanelu'n benodol at ehangu mynediad i gyrsiau Meistr ôl-radd llawn a rhan-amser. Am fwy o fanylion, cliciwch yma.

Mae Prifysgol Bangor yn aelod o siarter Cydraddoldeb Rhwng y Rhywiau Athena SWAN ac felly wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth rhwng y rhywiau, ac i greu a hyrwyddo diwylliant cynhwysol i staff a myfyrwyr ar bob lefel. Diben ysgoloriaethau Bangor Gynhwysol cefnogi myfyrwyr sy'n graddio i barhau â'u hastudiaethau ym Mangor - yn enwedig mewn meysydd lle mae nifer o ein myfyrwyr yn dangos tangynrychiolaeth o rai grwpiau. Ysgoloriaethau yw'r rhain ar gyfer gradd meistr (hyfforddedig neu drwy ymchwil) mewn unrhyw ddisgyblaeth. Dyfernir un ysgoloriaeth i bob Coleg. 

Beth mae'n ei gynnwys?

 Taliad tuag at ffioedd dysgu cwrs Meistr ôl-radd hyfforddedig neu ymchwil am un flwyddyn (neu am ddwy flynedd os yr astudir y cwrs yn rhan amser). Bydd terfyn uchaf o £9,500.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â athenaswan@bangor.ac.uk

Mae cynllun Ysgoloriaeth Chwaraeon Bangor yn bwriadu cydnabod a chefnogi rhagoriaeth a chyrhaeddiad mewn chwaraeon. Nid yw'r Ysgoloriaethau, sy'n werth £3,000 y flwyddyn, wedi'u cyfyngu i unrhyw gamp neilltuol nac i fyfyrwyr ar unrhyw gyrsiau penodol.

Mwy o wybodaeth

Ariannu Strwythurol

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn darparu cyfleoedd ar gyfer astudiaeth PhD ac Ymchwil Meistr wedi'i gyllido mewn cydweithrediad â busnes neu bartner gwmni gweithredol. Fe'i hariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cymru ac mae'n cynnwys pob prifysgol yng Nghymru, a arweinir gan Brifysgol Bangor.

Ysgoloriaethau ar gael yma.

Allanol

Bwrsariaeth Newydd ar gyfer Ôl-raddedigion yng Nghymru

Nod y Cynllun Bwrsariaeth Cymhelliant Graddau Meistr Ôl-radd yw cynyddu nifer y graddedigion o Gymru sy'n aros yng Nghymru, neu'n dychwelyd i Gymru, i astudio gradd meistr ôl-raddedig.

Bydd y bwrsariaethau Master’s hyn yn parhau i fod ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23:

•    Bwrsari STEMM gwerth £2,000 ar gyfer graddedigion o bob oed sy’n astudio gradd Meistr mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg neu Feddygaeth, y cyfeirir ati’n aml fel pynciau ‘STEMM’.
•    Bwrsari Gyfrwng Cymraeg £1,000 ar gyfer ôl-raddedigion cyfrwng Cymraeg hefyd yn bwysig i ddatblygiad parhaus y gweithlu Cymraeg, sy'n hanfodol er mwyn cyflawni ein targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Nid yw'r Bwrsariaethau hyn ar gael i fyfyrwyr Ôl-raddedig sy'n derbyn cyllid gan
•    Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG)
•    Yr Adran Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus yng Ngogledd Iwerddon
•    Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban
•    Cyngor Gofal Cymru.
Neu
•    Graddau Doethur Ôl-raddedig;
•    Graddau Meistr yr ymgymerir â nhw’n rhan o Radd Doethur Ôl-raddedig;
•    Tystysgrif Ôl-raddedig (PgCert) neu Ddiploma Ôl-raddedig (PgDip);
•    Cyrsiau ôl-raddedig a gaiff eu cyllido gan gyllid myfyrwyr i israddedigion, megis Addysg Gychwynnol i Athrawon, neu Raddau Meistr Integredig;
•    Cyrsiau Ymarfer Cyfreithiol.
 

Cais

Does DIM ffurflen cais: Bydd y Brifysgol yn cysylltu'n uniongyrchol â'r holl fyfyrwyr sy'n gymwys ar gyfer y bwrsariaethau hyn ar ôl cofrestru yn y flwyddyn academaidd newydd, gyda'r fwrsariaeth i'w defnyddio i leihau cost eich ffi ddysgu yn y rhan fwyaf o achosion.
 
Am wybodaeth bellach cysylltwch â'r Uned Cymorth Ariannol: cymorthariannol@bangor.ac.uk

Bwrsariaeth Newydd ar gyfer Ôl-raddedigion dros 60 oed

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu bwrsariaeth newydd o £4,000 ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig 60+.

•    Bwrsari o £ 4,000 i bobl dros 60 oed. Nod y grant yw darparu cefnogaeth ychwanegol i fyfyrwyr dros 60 oed, nad ydyn nhw'n gallu deilwng i'r un cymorth ariannol â myfyrwyr iau ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Trysorlys. 
Mae bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr amser llawn a rhan amser gyda myfyrwyr rhan amser a fydd yn derbyn eu bwrsariaethau mewn rhandaliadau cyfartal bob blwyddyn o'u cwrs.

Nid yw'r Bwrsariaethau hyn ar gael i fyfyrwyr Ôl-raddedig sy'n derbyn cyllid gan
•    Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG)
•    Yr Adran Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus yng Ngogledd Iwerddon
•    Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban
•    Cyngor Gofal Cymru.
Neu
•    Graddau Doethur Ôl-raddedig;
•    Graddau Meistr yr ymgymerir â nhw’n rhan o Radd Doethur Ôl-raddedig;
•    Tystysgrif Ôl-raddedig (PgCert) neu Ddiploma Ôl-raddedig (PgDip);
•    Cyrsiau ôl-raddedig a gaiff eu cyllido gan gyllid myfyrwyr i israddedigion, megis Addysg Gychwynnol i Athrawon, neu Raddau Meistr Integredig;
•    Cyrsiau Ymarfer Cyfreithiol.
 

Cais

Does DIM ffurflen cais: Bydd y Brifysgol yn cysylltu'n uniongyrchol â'r holl fyfyrwyr sy'n gymwys ar gyfer y bwrsariaethau hyn ar ôl cofrestru yn y flwyddyn academaidd newydd, gyda'r fwrsariaeth i'w defnyddio i leihau cost eich ffi ddysgu yn y rhan fwyaf o achosion.
 Am wybodaeth bellach cysylltwch â'r Uned Cymorth Ariannol : cymorthariannol@bangor.ac.uk

Bwrsariaeth 'Leverhulme Trade Charities Trust'

Mwy o wybodaeth ar gael yma

FindaMasters.com Ysgoloriaeth

Mae FindaMasters.com yn cynnig ysgoloriaeth ar gael ym mhob pwnc mewn unrhyw brifysgol sydd wedi rhestru ar FindaMasters.com. Cofrestrwch yma.

FindaPhD.com Ysgoloriaeth

Mae FindaPhD.com yn cynnig ysgoloriaeth ar gael ym mhob pwnc mewn unrhyw brifysgol sydd wedi rhestru ar FindaPhD.com. Cofrestrwch yma.

Ymholiadau am Astudio Ol-radd ym Mangor

Cyrsiau Wedi'u Hariannu

Mae nifer o gyfleoedd ariannu ar gael. Cysylltwch â'r ysgol academaidd i wybod mwy am y cyllid sydd ar gael.

Cofiwch bod rhai ysgolion academaidd hefyd yn cynnig ysgloriaethau a bwrsariaethau i gefnogi eu pynciau. Ewch i'r dudalen ar ysgoloriaethau a bwrsariaethau neu dudalennau'r ysgolion academaidd i gael mwy o wybodaeth.

Ysgoloriaethau a Gwaddoliadau

Benthyciadau

Arweiniad Amgen Ar-lein at Gyllid Ôl-radd

Mae'r Arweiniad Amgen Ar-lein at Gyllid Ôl-radd yn ymwneud â ffynonellau amgen o gyllid - yn enwedig elusennau - a all ddyfarnu cyllid (ffioedd, cynhaliaeth, costau ymchwil) i unrhyw fyfyriwr, beth bynnag a fo ei (d)dinasyddiaeth. 

Mae'r Arweiniad Amgen Ar-lein â chronfa ddata enfawr o gyfleoedd i gael cyllid, arweiniad cynhwysfawr ac offer niferus i'ch helpu i baratoi cais sy'n mynd i ennill grant ichi. I gynorthwyo ein myfyrwyr, mae Prifysgol Bangor wedi prynu trwydded ar gyfer yr Arweiniad, fel ei fod am ddim i holl fyfyrwyr a staff Bangor ei ddefnyddio! Mewngofnodwch Yn Awr! 

Os ydych yn ddarpar-fyfyriwr ac wedi gwneud cais i ddod i Brifysgol Bangor, anfonwch e-bost er mwyn cael PIN mynediad.

PostgraduateStudentships.co.uk

 • Gwefan yw PostgraduateStudentships.co.uk sy'n dod â'r holl wahanol fathau o gyllid sydd ar gael i ddarpar ôlraddedigion at ei gilydd mewn un lle. Felly, gellwch weld beth sydd ar gael o ffynonellau cyffredinol, yn ogystal â chyfleoedd a chyllid o'r brifysgol ei hun.

 

Busnes

 

 

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig Ysgoloriaeth Ymchwil Doethuriaeth cyffrous wedi’i chyd-ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (50%) ac Ysgol Busnes Bangor (50%) sy’n cynnwys ffioedd dysgu (Cartref) a chyflog ar isafswm Ymchwil ac Arloesi y DU.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd doethuriaeth brwdfrydig i ymuno â chanolfan ymchwil Sefydliad Cyllid Ewropeaidd Ysgol Busnes Bangor. Nod y prosiect hwn yw astudio rhanbarthau Is-Sofran yn Ewrop sydd â phwerau cyhoeddi bondiau, a thynnu sylw at bethau tebyg i achos Cymru. Mae'r ysgoloriaeth am 3 blynedd ac mae'n cynnwys ffioedd dysgu Cartref (DU) a chyflog ar isafswm Ymchwil ac Arloesi y DU sy'n dechrau ar hyn o bryd ar £ 18,622 (blwyddyn academaidd 2023/24).

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyd-ariannu (50%) gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn unol â chynllun strategol y Coleg Cymraeg, bydd y prosiect yn cael ei gynnal a’i gyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn siaradwr Cymraeg rhugl sy’n hyderus wrth siarad ac ysgrifennu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Am y prosiect

Bydd yr ymchwil hwn yn archwilio nodweddion benthyca Is-Sofran ar draws y DU ac Ewrop. Ar hyn o bryd, gallu benthyca cyfyngedig sydd gan Gymru, ond gallai datganoli pwerau arwain at fwy o gapasiti yn y dyfodol.

Mae gan lawer o ranbarthau Is-Sofran yn Ewrop flynyddoedd o brofiad o fenthyca yn y marchnadoedd bondiau rhyngwladol ac mae Sgoriau Credyd yn chwarae rhan allweddol yn y broses hon. Yn y DU, dim ond datblygiad diweddar ydy y gall i rhanbarthau Is-Sofran fenthyg yn y marchnadoedd bondiau. Nod yr ymchwil hwn yw ceisio dysgu gwersi pwysig i Gymru drwy ddadansoddi benthyca Is-Sofran mewn rhanbarthau o Ewrop sy’n brofiadol.

Bydd yr ymgeisydd yn gysylltiedig â chanolfan ymchwil y Sefydliad Cyllid Ewropeaidd sy'n darparu ymgynghoriaeth arbenigol ac adroddiadau prosiect i fanciau, cwmnïau gwasanaethau ariannol, cymdeithasau masnach, llywodraethau, sefydliadau rhyngwladol a sefydliadau’r sector cyhoeddus. Mae gan y Sefydliad brofiad eang o ddadansoddi'r amgylchedd economaidd a busnes allanol sy'n effeithio ar gynllunio strategol, cystadleurwydd rhyngwladol a pholisi cyhoeddus o fewn y sector bancio ac ariannol.

Bydd yr ymgeisydd yn gysylltiedig â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd â’r nod o ddatblygu ymchwilwyr o’r safon uchaf sy’n gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg gan gynllun Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cymhwysedd a gofynion mynediad

Y gofyniad mynediad lleiaf disgwyliedig yw gradd israddedig 2:1 neu gyfwerth a gradd ôl-raddedig gyda o leiaf Deilyngdod neu gyfwerth. Mae'r alwad hon yn agored i ymgeiswyr ffioedd y DU/Cartref yn unig, ac i ymgeiswyr sy'n gorfod bod yn rhugl yn y Gymraeg sy'n hyderus wrth siarad ac ysgrifennu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â chefndir cryf mewn meysydd sy'n ymwneud â Chyfrifeg, Busnes, Economeg, Cyllid, Rheolaeth, Mathemateg neu Ystadegau. Gall yr ymgeisydd fod yn raddedig diweddar neu'n unigolyn sydd â phrofiad gwaith sylweddol (cyhoeddus neu breifat) yn y sector ariannol. Mae’n ddymunol fod yr ymgeisydd yn hyddysg mewn technegau ystadegol a dadansoddi data. Fodd bynnag, cynigir rhaglen hyfforddiant ymchwil yn y flwyddyn gyntaf o astudio, a fydd yn cynnwys technegau meintiol.

Sut i wneud cais

Rhaid cyflwyno ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer mynediad i astudiaeth ddoethuriaeth yn Ysgol Busnes Bangor, Prifysgol Bangor, erbyn y dyddiad cau, sef hanner dydd BST ddydd Gwener 25 Awst 2023, drwy'r ddolen ganlynol: https://www.bangor.ac.uk/cy/study/postgraduate-research/apply

Wrth gyflwyno, nodwch yn glir eich bod yn gwneud cais am PhD mewn Risg Credyd a ariennir gan CCC-BBS.

Ni fydd ceisiadau anghyflawn neu geisiadau a ddaw i law ar ôl yr amser penodedig hwn yn cael eu derbyn.

Rhaid i'r cais gynnwys y dogfennau a ganlyn:

 1. Llythyr eglurhaol: Cyfeiriwch at Dr Sara Closs-Davies. Rhaid i'r llythyr eglurhaol enwi'r efrydiaeth y gwneir cais amdani (PhD a ariennir gan CCC-BBS mewn Risg Credyd). Rhaid iddo nodi eich diddordebau yn y prosiect, eich profiad, pam y dylem ystyried eich cais, a sut yr ydych yn bwriadu mynd i'r afael â'r amcanion ymchwil, a sut mae eich proffil yn cyd-fynd â'r prosiect PhD hwn. Ni ddylai'r llythyr eglurhaol fod yn fwy na dwy dudalen.
 2. Geirda: Mae angen dau eirda academaidd i gefnogi pob cais. Rhaid i ymgeiswyr fynd at ganolwyr eu hunain a chynnwys y tystlythyrau gyda'u cais.
 3. Curriculum Vitae: Ni ddylai hwn fod yn hwy na dwy dudalen.

Cysylltwch â Dr Gwion Williams i drafod eich diddordeb yn y PhD hwn sydd wedi’i ariannu’n llawn.

Canllawiau ar sut i wneud cais

Yn y system ymgeisio ar-lein, o dan y tab Rhaglenni, dewiswch Ymchwil Ôl-raddedig (PhD, EDD, MPhil, Masters by Research). Yna dewiswch Hysbysebodd Prifysgol Bangor ysgoloriaeth ymchwil.

Llun o'r sgrin yn dangos pa fotwm i'w ddewis pan yn gwneud cais am gwrs ymchwil
Llun o'r sgrin yn dangos pa fotwm i'w ddewis pan yn gwneud cais am gwrs ysgoloriaeth ymchwil wedi ei hysbysebu gan Brifysgol Bangor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yna dewiswch Ysgoloriaeth Ymchwil Doethuriaeth (wedi ei chyd-ariannu gan y CCC ac Ysgol Busnes Bangor ) mewn Risg Credyd, gan wneud yn siŵr i ychwanegu Gwion Williams yn y bocs Cyswllt Academaidd. Cliciwch Ychwanegu.
 
Am gyngor cyffredinol ar sut i wneud cais ac ynghylch cymwysterau, e-bostiwch: cahb.pg@bangor.ac.uk

Manylion pellach

Mae’r Coleg Cymraeg yn creu cyfleoedd hyfforddi ac astudio yn y Gymraeg drwy weithio gyda cholegau addysg bellach, prifysgolion, darparwyr prentisiaethau a chyflogwyr.

Nod y Coleg yw adeiladu system addysg a hyfforddiant Cymraeg a dwyieithog sy’n agored i bawb ac i ddatblygu gweithluoedd dwyieithog.

Mae’r cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil yn noddi myfyrwyr i astudio tuag at ddoethuriaeth. Nod y cynllun yw hyrwyddo a datblygu ysgolheictod, ymchwil a chyhoeddi drwy gyfrwng y Gymraeg a meithrin ymchwilwyr o’r radd flaenaf. 

Am fanylion pellach am waith y Coleg, ewch i’w gwefan: https://colegcymraeg.ac.uk/myfyrwyr/astudio-ol-raddedig/ysgoloriaethau-ymchwil/

 • Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil hon yn dechrau ym mis Hydref 2023 ac mae'n agored i ymgeiswyr ffioedd y DU/Cartref yn unig.
 • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am ysgoloriaeth yw 12hanner dydd BST 25 Awst 2023.

 

Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

 

 

 

 

 

Gwyddorau Addysgol

 

 

Mae'r Cynllun Cymhelliant Addysg Gychwynnol Athrawon ar gyfer Pynciau â Blaenoriaeth yn gynllun cyfreithiol a wnaed gan Weinidogion Cymru. Mae'r cynllun yn gwneud darpariaeth ar gyfer myfyrwyr cymwys sy'n ymgymryd â rhaglen AGA ôl-raddedig mewn pynciau penodedig (pynciau â blaenoriaeth) fel eu bod yn cael manteisio ar y cymhelliant hwn. O dan y cynllun hwn, mae grant cymhelliant o £15,000 ar gael i bob myfyriwr sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd. I fod yn gymwys i gael grant AGA ar gyfer pynciau â blaenoriaeth, rhaid i unigolyn fod â gradd 2.2 neu’n uwch, ac mai un o’r pynciau canlynol yw’r unig bwnc y mae’n ei astudio neu mai un o’r rhain y mae’n ei astudio’n bennaf:

 • Bioleg
 • Cemeg
 • Cymraeg
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Ffiseg
 • Ieithoedd Tramor Modern
 • Mathemateg
 • Technoleg Gwybodaeth

Am fwy o wybodaeth: https://llyw.cymru/cymhelliant-addysg-gychwynnol-athrawon-ar-gyfer-pynciau-blaenoriaeth-canllawiau-i-fyfyrwyr-2022-i

 

Mae Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory yn gymhelliant a delir i bobl gymwys sy'n cwblhau rhaglen AGA ôl-raddedig achrededig yng Nghymru sy'n eu galluogi i ddysgu trwy gyfrwng Cymraeg neu ddysgu Cymraeg fel pwnc.

Cyfanswm o £5000 ar gyfer athrawon dan hyfforddiant cymwys mewn dau randaliad:

i. £2,500 i bobl gymwys ar ôl cwblhau rhaglen AGA ôl-raddedig gymwys yng Nghymru sy'n arwain at SAC;

ii. £2,500 i bobl gymwys ar ôl cwblhau'r cyfnod sefydlu yn llwyddiannus mewn ysgol uwchradd Gymraeg neu ddwyieithog neu ddysgu Cymraeg mewn unrhyw leoliad uwchradd yng Nghymru.

Am fanylion llawn: https://llyw.cymru/cynllun-cymhelliant-iaith-athrawon-yfory-arweiniad-i-fyfyrwyr-html

 

 

 

Gwyddorau Iechyd

 

 

Mae’r Ganolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn Efrydiaeth PhD Gofal Cymdeithasol am dair blynedd i ddechrau ym mis Hydref 2023.

Teitl: Yng Nghymru, a yw modelau cyfoes o ofal cymdeithasol rheng flaen i bobl sy’n dioddef cyfnodau cyson o salwch meddwl yn addas at y diben? Astudiaeth o ddulliau cymysg.

Crynodeb o’r project:

Mae darparu cefnogaeth gymdeithasol yn y gymuned yn gymhleth. Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynlluniau i greu gwasanaethau sy’n cydgysylltu’n well, er mwyn diwallu anghenion y bobl sy’n eu defnyddio. Bydd disgwyl i wasanaethau helpu pobl i fod yn annibynnol ac i sicrhau canlyniadau sy'n gwella eu llesiant. Nod Gwaith Teg, polisi arall, yw gwella amodau gwaith staff gofal cymdeithasol rheng flaen. Bydd y polisi hwn yn galluogi staff i weithio mewn ffordd effeithiol a chefnogi pobl i gyflawni nodau y maent yn eu gosod ar eu cyfer eu hunain.  

Mae'r astudiaeth PhD hon yn ymwneud â phobl sy'n dioddef cyfnodau cyson o salwch meddwl. Ychydig a wyddys am effeithiolrwydd gwahanol ffyrdd o ddarparu cymorth i bobl. Ni wyddom i ba raddau y caiff eu hanghenion eu diwallu, pa agweddau ar gefnogaeth maent yn eu gwerthfawrogi fwyaf, na’r ffordd orau o gefnogi staff gofal cymdeithasol yn eu gwaith. Bydd yr astudiaeth yn mynd i'r afael â'r cwestiynau hyn gan ddefnyddio dulliau cymysg.
Mae pobl sydd â phrofiad personol o salwch meddwl yn aelodau o'r tîm goruchwylio ac wedi bod yn rhan o’r gwaith o gynllunio'r project. Bydd y myfyriwr PhD yn astudio gwahanol leoliadau yng ngogledd Cymru ac yn gweithio yn CFMHAS, a leolir yn Wrecsam. Y prif oruchwyliwr yw'r Athro Huxley, gweithiwr cymdeithasol sydd â degawdau o brofiad o ymarfer ac ymchwil ym maes iechyd meddwl. Bydd yn arwain y tîm goruchwylio.   

Meini prawf

Hanfodol

 • Gradd israddedig yn y gwyddorau cymdeithas neu ddisgyblaeth gysylltiedig
 • Diddordeb ymchwil mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol neu bolisi cymdeithasol
 • Gofynion iaith Saesneg: Os yw’n berthnasol – IELTS 6.5 yn gyffredinol (gydag o leiaf 6.5 ym mhob cydran unigol)

Dymunol

 • Gradd lefel meistr
 • Profiad o waith cymdeithasol, gofal cymdeithasol neu ofal iechyd
 • Sgiliau lefel mynediad mewn casglu data a dadansoddi data
 • Peth profiad gyda meddalwedd perthnasol fel Excel, SPSS ac ati
 • Gallu gweithio’n annibynnol a hefyd yn gydweithredol fel rhan o dîm.
 • Profiad o ysgrifennu adroddiadau, adroddiadau project neu gyd-ysgrifennu papurau

Cyllid

Mae'r efrydiaeth yn cynnwys cyflog blynyddol o £17,668 o leiaf, ynghyd ag eithriad rhag talu ffioedd dysgu myfyriwr cartref, am uchafswm o 36 mis. Bydd costau ymchwil ychwanegol ar gael.

Cyfarwyddiadau Ymgeisio

Anfonwch unrhyw gwestiynau anffurfiol trwy e-bost at p.huxley@bangor.ac.uk

Rhaid cyflwyno pob cais trwy ein system ymgeisio ar-lein: https://apps.bangor.ac.uk/applicant/

RHAID i geisiadau gynnwys y dogfennau canlynol i'w huwchlwytho:

 • CV academaidd, gan gynnwys profiad ymchwil, sgiliau ymchwil, cyhoeddiadau (os oes rhai) a manylion cyswllt dau ganolwr academaidd.
 • Llythyr eglurhaol (uchafswm o 2 dudalen A4, maint ffont 12) yn amlinellu sut mae eich cefndir a'ch diddordebau yn cyd-fynd â'r pwnc ymchwil.
 • Trawsgrifiadau o unrhyw raglenni israddedig neu feistr.

Y dyddiad cau i geisiadau: 5yp , 09 Medi 2023.

Cynhelir y cyfweliadau (yn y cnawd neu o bell).

Rhaid gwneud cais i astudio cyn gynted ag y bydd yr ymgeisydd yn cael gwybod am ganlyniad cadarnhaol. Bydd rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei dderbyn yn ffurfiol fel myfyriwr ymchwil ôl-radd a bydd y swydd yn dechrau (yn amodol ar drafodaeth) ym mis Hydref 2023.

 

 

Hanes, Treftadaeth ac Archaeoleg

 

 

 

Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth

 

 

Efrydiaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru 2023: Rôl y Gymraeg mewn mentrau gweithredu cymunedol.

Mae’r Ysgol Iaith, Diwylliant a’r Celfyddydau (Prifysgol Bangor), gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC (DTP Cymru), ac mewn cydweithrediad â Datblygiadau Egni Gwledig (DEG), yn gwahodd ceisiadau ar gyfer astudiaeth ddoethurol wedi ei hariannu o fewn y Llwybr Dwyieithrwydd, i gychwyn mis Hydref 2023, ar y pwnc: Rôl y Gymraeg mewn mentrau gweithredu cymunedol.

Dyddiad dechrau: Hydref 2023

Lleoliad: Bangor

Yn agored i: Myfyrwyr y DU, Myfyrwyr yr UE, Myfyrwyr Rhyngwladol

Swm cyllid: Efrydiaeth PhD 3 blynedd (neu 4 blynedd 1+3) wedi'i hariannu'n llawn ar gael.

Oriau: Llawn amser; Rhan amser:

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: Dydd Gwener, 3 Chwefror 2023 (12pm GMT)

Gwybodaeth bellach: cahb.pg@bangor.ac.uk
 

 

 

Mae’n bleser gan Brifysgol Bangor ac Amgueddfa Cymru gyhoeddi bod Efrydiaeth Ddoethurol Gydweithredol wedi’i hariannu’n llawn ar gael o fis Hydref 2023 o dan Gynllun Partneriaeth Ddoethurol Gydweithredol (CDP) yr AHRC. Bydd y project yn cael ei oruchwylio ar y cyd gan Dr Sarah Pogoda (Prifysgol Bangor) a Nicholas Thornton (Amgueddfa Cymru), gyda chefnogaeth Consortium Cohort Development Programme y CDP. 

Dyddiad dechrau: Hydref 2023

Hyd: Mae grantiau hyfforddiant doethurol CDP yn ariannu ysgoloriaethau ymchwil llawn amser am 45 mis (3.75 mlynedd) neu gyfwerth rhan-amser.

Lleoliad: Fel grant cydweithredol, disgwylir i fyfyrwyr dreulio amser yn y Brifysgol ac Amgueddfa Cymru.

Cyllid ar gyfer/Agored i: Ymgeiswyr Cartref a Rhyngwladol

Swm cyllid: Mae'r grant yn talu ffioedd dysgu hyd at werth y gyfradd gartref llawn amser UKRI ar gyfer graddau PhD. Lefel ddynodol y ffioedd Cynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig ar gyfer 2022/2023 yw £4,596. Mae'r grant yn talu cynhaliaeth lawn i'r holl fyfyrwyr, yn fyfyrwyr cartref a rhyngwladol. Isafswm Tâl Doethurol Cenedlaethol UKRI ar gyfer 2022/2023 yw £17,668, ynghyd â thaliad cynhaliaeth CDP o £550 y flwyddyn.

Oriau: Gellir ymgymryd â'r project ar sail llawn-amser neu ran-amser.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 5 Mehefin 2023, 17:00pm

Mae angen bod yn rhugl yn y Gymraeg.

Gwybodaeth bellach

Mae dysgwyr Cymraeg yn allweddol ar gyfer cynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg, ac i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau. Mae deall anghenion tiwtoriaid a dysgwyr addysgu a dysgu ynganu yn bwysig i fagu hyder dysgwyr ac i hwyluso eu defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned. Prif fwriad y prosiect yw ymchwilio i effaith hyfforddiant seineg ac ynganu i diwtoriaid ac oedolion yng Nghymru sy’n dysgu Cymraeg fel ail iaith. Bydd y prosiect yn ystyried effaith cefndir gwahanol dysgwyr (h.y. beth yw effaith yr iaith gyntaf, neu dafodiaith yr iaith gyntaf) ar ddysgu seiniau penodol a goslefu’r Gymraeg.

Dyddiad dechrau: Hydref 2023

Hyd: 3 blynedd llawn amser (neu'r hyn sy'n cyfateb i hynny'n rhan-amser yn dibynnu ar anghenion yr ymgeisydd)

Lleoliad: Bangor

Cyllid ar gyfer/Agored i: Myfyrwyr y DU, Myfyrwyr yr UE, Myfyrwyr Rhyngwladol

Swm cyllid: Ffioedd dysgu (£4,712 ar gyfer 2023/24) a grant cynnal a chadw (£18,622 ar gyfer 2023/24)

Oriau: Llawn amser neu rhan amser

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: Dydd Gwener, 18 Awst 2023 (12pm GMT)

 ‘Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn rhugl yn hanfodol’

Ysgoloriaeth Gradd MSc hyfforddedig mewn Technolegau Iaith trwy gyfrwng y Gymraeg

Dyddiad dechrau: Medi 2023  

Hyd: 1 blynedd llawn amser; neu 2  blynedd Rhan Amser

Lleoliad: Bangor

Cyllid ar gyfer/Agored i: Myfyrwyr y DU, Myfyrwyr yr UE, Myfyrwyr Rhyngwladol fel bo’n berthnasol sydd yn rhugl yn Gymraeg

Swm cyllid: £8,250 (llawn amser) neu £8,262 (rhan amser)

Oriau: 1 Blynedd Llawn amser, 2 blynedd Rhan amser.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 30 Medi 2023

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn rhugl yn hanfodol

Gwybodaeth bellach am yr Ysgoloriaeth Cymen

 

Y Gyfraith

 

 

Dim Ysgoloriaethau ar hyn o bryd

 

Cyfryngau

 

 

Gall myfyrwyr ôl-raddedig MPhil a PhD yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau fod â hawl i wneud cais am fwrsariaeth deithio tra byddant yn gofrestredig, er mwyn mynd i gynhadledd academaidd neu ymweld ag archif/ llyfrgell academaidd berthnasol.

Asesir pob cais ar ei deilyngdod ei hun, ac ni fydd cyfanswm y fwrsariaeth/ bwrsariaethau a ddyfernir i unrhyw fyfyriwr ôl-raddedig unigol yn uwch na £150 o fewn unrhyw flwyddyn academaidd. Dylech gyfeirio unrhyw ymholiadau at weinyddwr y Coleg dros faterion ôl-radd.

 

 

 

 

 

Gwyddorau Meddygol

 

 

 

 

 

Cerddoriaeth

 

 

 

Gwyddorau Naturiol

 

 

 

 

 

Gwyddorau Eigion

 

 

2 ar gael yn 2022/23

2 ar gael yn 2023/24

Mae Rhaglenni Efrydiaethau Ôl-raddedig a Addysgir gan yr Athro Craig Kensler, yn talu ffioedd Dysgu (Llawn Amser, Cyfradd Gartref) i fyfyrwyr ar y rhaglenni MSc a addysgir am flwyddyn mewn Bioleg Forol, Diogelu'r Amgylchedd Morol, Geowyddorau Môr Cymhwysol, Ynni Adnewyddadwy Morol, Eigioneg Ffisegol.

Mae ymgeiswyr sydd wedi cael cynnig lle neu sy'n cyflwyno cais yn gymwys i wneud cais am yr Efrydiaethau. Cyflwynwch CV a llythyr eglurhaol 1 dudalen yn nodi'r rhaglen ymchwil y gwnaed cais amdani a statws y cais, i Ysgrifennydd yr Ysgol Gwyddorau Eigion, Laura Brandish Jones l.brandish@bangor.ac.uk erbyn 31.07.23.
Fe'ch cynghorir i gysylltu â Chyfarwyddwr Cwrs priodol y cwrs MSc y gwnaed cais amdano, neu'r Goruchwylydd ar gyfer MSc drwy Ymchwil gan nodi eich bod yn bwriadu gwneud cais am yr ysgoloriaeth ymchwil a'r flwyddyn astudio.

 

2 ar gael yn 2022/23

2 ar gael yn 2023/24

Mae Ysgoloriaethau Ymchwil yr Athro Craig Kensler ar gyfer Meistr Ôl-raddedig Ymchwil yn cynnwys ffioedd Dysgu (Llawn Amser, Cyfradd Gartref) ar gyfer myfyrwyr sy'n ymgymryd â MSc drwy Ymchwil yn 2022/23 neu 2023/24.

Mae ymgeiswyr sydd wedi cael cynnig lle neu sy'n cyflwyno cais yn gymwys i wneud cais am yr Efrydiaethau. Cyflwynwch CV a llythyr eglurhaol 1 dudalen yn nodi'r rhaglen ymchwil y gwnaed cais amdani a statws y cais, i Ysgrifennydd yr Ysgol Gwyddorau Eigion, Laura Brandish Jones l.brandish@bangor.ac.uk erbyn 31.07.23.

Fe'ch cynghorir i gysylltu â Chyfarwyddwr Cwrs priodol y cwrs MSc y gwnaed cais amdano, neu'r Goruchwylydd ar gyfer MSc drwy Ymchwil gan nodi eich bod yn bwriadu gwneud cais am yr ysgoloriaeth ymchwil a'r flwyddyn astudio.

 

Seicoleg

 

 

 

 

 

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer

 

 

 

 

 

Cymraeg ac Astudiaethau Celtiadd

 

 

Dim Ysgoloriaethau ar hyn o bryd

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?